Blog

Die anderkant van die Kruisgebeure

Ons is besig om weer ʼn slag te probeer om nuut na te dink oor die Kruisgebeure..

Kol. 2:13,14

Paulus sê daar in Kolossense 2:13 en 14: “Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.

Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.”

Christus het dus die volle prys met Sy lewe en Sy bloed as die Sondelose, Volmaakte Offerlam betaal om so ons wat dit glo, se volkome verlossing en vergiffenis te bewerk.

Op grond daarvan kan God nie net ons sonde vergewe en ons vryspreek nie, maar kan Hy ook nuwe lewe aan ons bedien.

Ons gees was immers dood as gevolg van ons sonde en dit wat ons in ons DNA geërf het.

Sy Gees kon ons nou wederbaar, weer nuut gebore laat word, met ʼn lewendige, nuutgemaakte gees in ons, waarin Sy Gees Sy intrek kom neem het.


By die kruis het Jesus ook met Satan en sy magte ge-"deal"

Die kruisgebeure het ook ʼn anderkant, naamlik hoe Jesus ook daar met Satan en sy magte daar ge-"deal" het.

Dit is absoluut noodsaaklik om hiermee erns te maak as ons werklik ons roeping wil verstaan om ook die “nasies” te dissipel.

Luister dus fyn en baie sensitief na dit wat God self hieroor vir jou sê as Hy daar in Kolossense 2:13 tot 15 die volgende hieroor aan ons openbaar:


Kol. 2:13-15

“Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.

Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.

Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.”

Satan word hier geteken waar hy as’t ware met ʼn triomfantelike grynslag ʼn doodsertifikaat rondswaai soos ʼn wapen.

Hiermee wou hy Jesus maar net verder verneder en treiter waar Hy aan die kruis van die pyn besig was om te sterf.

Dit is asof ons Satan daar vir Jesus hoor sê: Ek kan niks aan Jou doen nie, want Jy is sonder sonde. Maar elke ander mens, van Adam af tot by die laaste baba wat vandag gebore is, ja, selfs Jou eie aardse moeder, Maria, behoort aan my en hulle moet sterf as straf vir hulle sondes.

Volgens die reëls wat Jou Vader self gestipuleer het, sal “Die mens wat sondig, ... sekerlik sterwe!” Jy sterf dus alleen en tevergeefs.

Dan hoor ons Jesus uitroep: My God, My God, waarom het U My verlaat!”


Tetelestai, alles is afgehandel!

En dan, en dit is maar net my eie baie menslike en gebrekkige voorstelling van die gebeure, sien ek hoe Jesus, onverwags, die sertifikaat van ʼn doodsoordeel oor die mensdom, uit Satan se hand neem en dit vaskap aan die kruis.

Hierdie keer staan daar egter bo-oor alles, in Jesus se eie bloed geskryf: Vergewe! Reeds betaal!

Ons hoor dan hoe Jesus triomfantelik sê: Tetelestai, in die Grieks!

Dit is klaar, alles is hiermee afgehandel!

Dan gee Jesus Sy gees aan die Vader oor en sterf!


Die reëls het verander! Genade is nou moontlik!

Uit wat hier in Kolossense hieroor geopenbaar word, kan ons as’t ware Satan hoor protesteer met: ”Maar, U kan dit nie doen nie! Dit is teen die reëls! Hulle kan nie vergewe word nie!”

Daardie oomblik hoor ons die Vader uit die hemel met ʼn donderende stem sê 

Ek het reeds voor die Grondlegging van die wêreld besluit om met hierdie gebeure die reëls te verander!

Hiermee het ʼn nuwe era aangebreek, met nuwe reëls!

Terselfdertyd sien ons hoe die Vader met Sy eie hande die gordyn tussen die Heilige en die Allerheiligste in die Tempel in Jerusalem, van bo tot onder stukkend skeur. Mense wat dood was, staan oral uit grafte in die omgewing op, om as't ware alles te beaam wat gebeur het!:

As Satan dan vra: Maar watse nuwe reëls kan dit dan wees?, dan antwoord die Vader: “Genade! Ek begenadig en vergewe elkeen wat dit wat My Seun hier gedoen het, met die leë hande van geloof aanneem! Hierdie geheim was vir jou verborge gehou tot nou toe, sodat jy kon dink dat as jy Sy bloed laat vloei en Sy lewe kon neem, alles verby sou wees!

Daarmee het jy jou en jou magte se nederlaag en doodsvonnis verseker en verseël!

Satan, jy en jou magte is verslaan!

Jou houvas is gebreek!

Kom ons dink verder oor die Kruis-boodskapEfesiërs 1:7,9,10

God die Heilige Gees, leer ons in Efesiërs 1:7, en vers 9 en 10, die volgende:

“Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God...

Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.”

Daardie uitdrukking “deur die bloed van Sy Seun”, dui veral op dit wat daar aan die kruis plaasgevind het, waar Jesus Christus, as die Sondelose en Perfekte Lam, in ons plek geoffer is om so die volle prys te betaal om volkome versoening vir ons te bewerk.

Om presies te verstaan wat hierdie “versoening” alles behels, moet ons mekaar terug neem na presies wat daar tydens die sondeval in die begin gebeur het.


Genesis 2:17

Daar in die begin het God die Skepper, Sy mense wat Hy bedoel het as Sy verteenwoordigers op aarde, Adam en Eva, gewaarsku dat hulle “sou sterf” as hulle ongehoorsaam sou wees. (Genesis 2:17)

Ek en jy weet uit wat God daaroor openbaar, dat hulle ongehoorsaamheid nie net dood in die are en DNA van die hele mensdom laat vloei het nie, maar het dit ook die saad van dood in elke deel van God se skepping in hemel en op aarde gesaai.

Romeine 6:23 sê daarom dat die finale gevolg daarvan in elke mens se lewe “die dood” sal wees.

Om dus hierdie “dooie mensdom” en “dooie skepping” genadig te kan en te mag wees, het God Sy nuwe verlossingsplan in beweging gesit en in Christus Jesus volmaak gerealiseer: Hy, die Totaal Sondelose, die Tweede Adam, Ambassadeur van die hemel hier op aarde, moes Sy lewe en Sy bloed gee, sodat ʼn Heilige God wat sonde haat en moet straf met die dood, die mensdom en die res van die skepping genadig kan wees en nuut en oor kon skep.

Dit is ʼn hele mondvol wat ek pas hier gesê het!

Miskien moet jy net weer dit nog ʼn slag lees!

Jesus het die volle prys betaal om ALLES TE VERLOS, ja, ook die nasies en die res van die skepping.


Alles het nuut geword

Daarom praat 2 Korintiërs 5:17 daarvan as ʼn nuwe skepping.

Luister hoe vertaal die Ou Afrikaanse vertaling dit: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

Ja, “alles het nuut geword”!

Met die kruis en opstanding van Jesus, en die koms van die Heilige Gees, het ʼn nuwe era aangebreek (soos Romeine 7:6 tereg dit noem).

ʼn Radikaal anderse, nuwe dimensie en realiteit het hier op aarde, in mense en in dinge, begin realiseer en gebeur!

Die Koninkryks-realiteit van hoe dit in die hemel nog altyd was, is stukkie vir stukkie, druppel vir druppel, besig om deur te breek en sigbaar te word in mense se lewens en in die skepping rondom ons!


Ons is ambassadeurs van hierdie "nuwe skepping"

Die wonder is dat ek en jy, as volgelinge van Koning Jesus, nou verteenwoordigers en ambassadeurs is van hierdie nuwe era en realiteit!

Meer as dit, God wil ons gebruik, waar ons ook al is, en waarmee ons ook al besig is, as Sy bedienaars.

Hy wil ons gebruik om hierdie nuwe realiteit aan alles en almal rondom ons te bedien!


Ons is almal voltyds in bediening!

Ja, jy het reg gelees: Voltyds, ja, of ons dit nou wil weet of nie!

As ons Jesus as ons Verlosser wat aan die kruis vir ons gesterf het, in geloof aanvaar het, het ons ook gekies en ja gesê hiervoor.

Ons het dus, toe ons ja gesê het om Jesus Christus te volg, gekies om ook voltyds in Sy diens en bediening te wees!

Ek hoop nie dit kom as te veel van ʼn verrassing vir jou nie!

Nuut dink oor die Goeie Nuus van die Evangelie


Kan jy glo? Ons is reeds vir 138 weke (dus, meer as twee en ʼn drie-kwart jaar) besig om week na week na te dink oor wat dit werklik beteken as Koning Jesus ons as Sy volgelinge opdrag gee om “die Koninkryk van God” te soek, en wat God se spesifieke wil vir jou hele lewe in die verband is (Matteus 6:33).

Of, as ons dit anders moet sê: Hoe lyk dit as iets van die Koninkryk van hemel hier rondom my en jou op aarde “gebeur”?

Ek het net weer die afgelope tyd besef dat om die ware omvang en inhoud hiervan werklik te verstaan, moet ons weer ʼn slag gaan nadink oor wat het werklik gebeur toe Jesus op 9 April 32 n.C. gesterf het aan daardie kruis.

Kom ons noem dit ʼn meer volledige verstaan van die boodskap van die kruis, of nuut nadink oor die inhoud van die Evangelie.

Een van die gedeeltes in die Bybel wat ons hiermee help, is Kolossense 1:19 en 23. Kom ek haal dit vir jou hier aan:

_“God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen. _

Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.

Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.

Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.

Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, ‘n dienaar geword het.”

Het jy raak gelees dat Jesus nie gesterf het om “siele te red” nie?

Hy het “alles”, in die Grieks “alle dinge”, m.a.w “alles op die aarde en in die hemel”, met Pappa-Vader, Homself as Koning Jesus, en met die Heilige Gees versoen!

Ons moet ʼn slag weer hieroor nuut nadink!

Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, het dus geweldige implikasies vir elke individu op aarde, maar ook vir die meer as 195 lande en nasies in die wêreld.

Maar meer as dit, dit het ook geweldige implikasies vir ...

Hoe ons as Sy volgelinge geld en goed moet hanteer, en besigheid op die markplein en in landbou moet bedryf

Hoe ons mekaar in ‘n dorp of stad, in ‘n provinsie en in ‘n land moet behandel en bestuur, maar ook hoe ons mekaar van verskillende lande en volke oor die wêreld moet liefhê en moet respekteer om hierdie wêreld van ons op die beste en mees effektiewe manier tot eer van God te bestuur

Hoe ons as volgelinge van Jesus die media, soos TV, die internet, radio, boeke, koerante, ens., kan gebruik in diens van God se plan en wil vir die mens

Hoe ons die kunste en ontspanningswêreld kan gebruik as kanale om Koning Jesus se hart en wil te gehoorsaam en te eer

Hoe ons in ons gesinne, huwelike en in families Sy hart en wil kan gehoorsaam en uitleef

Hoe ons as verteenwoordigers van die Koninkryk van die hemel, die waardes en realiteit van daardie Koninkryk hier op aarde in elke deel van die onderwys kan uitleef en laat realiseer waar ons ʼn platform en outoriteit het

En dan ook hoe ons as Sy volgelinge, met Sy stem en hart as ons enigste kompas, Ekklesia sal wees sewe dae van die week, elke week van elke jaar.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 8In Matteus 6:19 tot 25, en in vers 33, hoor ons Koning Jesus sê vir ons wat hierdie profetiese woord vir 2019 en volgende jare, werklik glo:

"Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie.

Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.

Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê.

Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!"

Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.

Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?

Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

... Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

As julle werklik glo wat Ek vir julle sê, sal alles in julle lewens verander. Jy sal verander, die manier hoe jy van dag tot dag lewe, sal verander. Die manier hoe jy gaan liefhê, gaan verander. Of dit nou ook al jouself, jou eggenote, jou kinders, jou vriende, die mense wat saam met jou werk, of dié wat jy op straat paaie kruis, is. Alles gaan verander.

Jou besigheid of boerdery, of wat jy ook al op die markplein mee besig is, gaan nie meer net jou werk of besigheid wees nie.

Dit gaan onmiddellik bediening word.

Jy gaan daar dag vir dag, in diens van die koms van die Koninkryk hier op aarde, as My ambassadeur en verteenwoordiger, mense in My Naam, met die geregtigheid, krag en liefde van die boodskap van die Koninkryk wil bedien.

Dit is belangrik om raak te sien dat dit hier gaan oor praktiese, daaglikse doen-wat en -soos wat Ek, Jesus, jou Koning, in en deur jou wil doen daar waar jy is.

Jy is immers My hande en My voete, en nie net My mond nie!

Ek wil dus nie net jou geld en goed gebruik wat jy bereid is om te gee nie.

Ek wil jou gebruik.

Ek wil jou nie net gebruik as die kanaal om wonders te doen in mense se lewens, of om duiwels uit te dryf nie. Ek wil nie net die boodskap van die Koninkryk deur jou mond bedien aan mense nie.

Ek wil jou gebruik!

Ek wil jou gebruik om prakties nood te bedien daar rondom jou.

En begin asseblief onder My kinders en volgelinge daar rondom jou.

Waar mense nie kos en klere het nie, gee vir hulle kos en klere.

Waar mense nie huisvesting het nie, stel jou huis beskikbaar.

Dit beteken nie dat jy nie ook ruim moet gee nie.

Wat jy met die geld en goed gaan doen waarmee Ek jou seën elke dag, gaan radikaal verander.

Van nou af gaan jy nie net meer dit in aardse bankrekeninge sit of in aandele op die aandelemark hier belê nie.

Jy gaan My bank- en fondsbestuurder word, wat heeltyd moet besluit: In watter hemelse bankrekening moet ek van hierdie geld of goed belê hierdie maand?

Jy weet mos wat Ek jou geleer het oor gee vir die Koninkryk!

Ek het jou mos geleer om by My voete te kom sit as jou Koning en Alleen-Eienaar van alles wat jy het of mee geseën word, en My toe te laat om jou te help besluit hoeveel is vir jou en jou geliefdes se behoeftes en wat julle nodig het.

En dan wil Ek jou wys wat om met die res te maak.

Ek wil jou wys ... 

1. Watter deel is vir diegene wat Ek gebruik in jou lewe om jou geestelik te bedien met Woord en Lewe; 

2. En watter deel is vir gelowiges om jou wat nood het; 

3. En watter deel is vir diegene wat elders in My Koninkryk in ander se lewens ʼn verskil maak; 

4. En watter deel moet gegee word om in diens van die Koninkryk ʼn verskil te maak in mense se lewens wat My nog nie ken nie, sodat hulle iets van My liefde vir hulle ook kan beleef.

Laat jou liefde nie net in woorde bly vassteek nie, maar laat mense jou herken as een van Myne, aan die manier hoe jy prakties hulle liefhet!

Tot sover wat ek oortuig is die profetiese woord van die Here vir ons in hierdie tyd is.

Ek sluit hierdie profetiese woord af met ‘n aanhaling van Bill Johnson: "Every dollar we sow into the Kingdom is like a soldier at war against hell. Money is spent every day on drugs, and so much evil. We can use our money and our practical deeds of love to destroy the works of Satan!”

© Christo Nel 2017