Blog

ʼn Kind van God se lewe lyk en is radikaal anders as sy of haar vorige lewe

Die een ding wat my as NG-dominee vir veertien jaar in die NG Kerk uitermatig gefrustreer en stom gelaat het, was die feit dat ek so min verandering in lidmate se lewens gesien het. Selfs ouderlinge en diakens wat al vir tien, twintig en selfs dertig jaar, in die kerkraadsbanke gesit het, het so min van die andersheid en volwassenheid getoon waarvan ek in die Skrif lees, wat kenmerkend van ʼn kind van God se lewe behoort te wees.

Daarom het ek, in die lig van soveel “nuwe wyn” wat God se Gees my slukkie vir slukkie gevoer het, algaande ʼn “ander”, meer radikale belydenis ontwikkel as wat ons in die tipies gereformeerde wêreld gewoond was om hieroor te bely.


'n Meer radikale belydenis

Ek het meer en meer my begin skaar by die “radikale stroom van Hervormers” wat die volgende in die lig van die Skrif hieroor bely het:

Ek glo dat God se Woord ons leer dat...

• ‘n Mens word salig (= verlos, gered, nuutgemaak, herskep, kind van God) deur te glo in Jesus Christus as Verlosser en Here, dat Hy vir ons en ons sondes gekruisig en gesterf het, en weer opgestaan het uit die dood (Rom. 10:9-13) 

• Uit ons self, deur enigiets wat ons kan doen as mens, kan ons niks doen nie. Van voor ons geboorte af, was dit in ons DNA ingeskryf dat ons sondaars en sondig is. Daarom moet God ons wat inderwaarheid dus dood was, deur Sy genade, lewend maak deur die lewe van Jesus Christus aan ons te bedien deur die werking en inwoning van die Heilige Gees in ons. (Rom. 3; Joh. 3) 

• Hierdie “nuut maak, wedergeboorte, herskepping” gebeur wanneer ons die goeie nuus oor Jesus Christus en wat Hy vir en namens ons gedoen het, vasgryp met die leë hande van geloof en dit bly vashou tot die einde van ons lewe. 

• As dit werklik in ons gebeur het, as ons dus in die Skrif se taal, werklik “wedergebore is”, sal ons en ons lewe, radikaal verander word en meer en meer, tot ons dood, verander sodat ander meer van die karakter, lewe en liefde van Jesus in ons lewe sal sien. Ware, Bybelse geloof, sonder werke wat by die geloof pas, is dood, sê Jakobus 2 immers vir ons.

As ons nie aan elkeen van hierdie belydenisse vashou nie, sit ons met ʼn skeefgetrekte Evangelie.

Ons “anderse lewe”

Ek is besig om met jou te gesels oor wat dit beteken om in Jesus “kind van God” te wees as ons Jesus Christus as Verlosser en Here aangeneem het.

In hierdie gedeelte wil ek jou aandag vra vir die feit dat dit ons lewe totaal anders maak as voorheen.


Joh. 20:31

Kom ek begin met dit waarvan Johannes ook in sy evangelie daar in Johannes 20:31 vir ons vertel as hy skryf:

“Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.”

Ons sien iets van hierdie anderste soort “lewe” as ons na Jesus se eie lewe kyk.

Besef jy dat ons “deel gekry het” aan hierdie selfde anderse lewe van Jesus die oomblik toe ons gekies het om in Jesus te glo!

Jesus het immers self daar in Joh. 10:10b gesê: “Ek het gekom sodat julle dié lewe kan hê en dit in oorvloed”.

Jesus se "anderse lewe"

Soos ek gesê het, dit het 1) veroorsaak dat Jesus anders oor Homself gepraat en na Homself gekyk het. 2) Maar dit het ook iets gesê oor Sy anderse verhouding met Sy Vader. 3) En dit het gemaak dat die manier hoe Hy gelewe, gepraat en dinge gedoen het, radikaal verskil het van die meeste mense rondom Hom.

Ons sien al hierdie dinge geïllustreer in die Johannes-Evangelie. Kom ek wys dit kortliks vir jou.

Nikodemus kom na Jesus in die nag en dan noem hy Jesus ʼn leermeester, maar ʼn “leermeester” wie se lewens anders was as al die ander leermeesters wat Nikodemus geken het (Joh. 3:2).

Omdat Jesus geweet het wat hom pla, begin Hy dadelik met hom gesels oor die Koninkryk van God. Dan sê Hy vir hom:

Jy kan nie deel word van hierdie Koninkryk as jy nie van God ʼn ander “lewe” kry nie. En vir dit om te gebeur, moet jy as’t ware “weer gebore word”. Dit is die werk van God se Gees in ons. So kry jy deel aan hierdie anderse, nuwe lewe.


Joh. 4

Maar hierdie “lewe” maak ook dat ons anders oor onsself en anders oor ander mense en ander dinge begin dink en kyk. Ons sien dit geïllustreer in die gesprek wat Jesus met die Samaritaanse vrou gehad het in Joh. 4.

Sy wou iets probeer verstaan van wat hierdie “lewe” behels. Sy het soveel dinge al probeer, maar niks het gewerk nie. Dan begin Jesus met haar praat oor hierdie “lewe” wat Hy vir haar kan gee.

Die beeld wat Hy gebruik is dié van “lewende water” wat Hy vir haar kan gee, wat soos hierdie merkwaardig wonderlike fontein, in haar gaan begin “lewe” en opborrel om vir ewig nie weer op te hou om “lewe” in haar op te borrel nie.

As sy hierdie lewe in geloof aanvaar wat Hy vir haar wil gee, wat ook in Hom is, gaan sy die werklike geheim van “lewe” ontdek.

Jy ken die res van die verhaal, oor hoe sy dan kies om Jesus as Verlosser en Messias te aanvaar in die geloof en so deel kry aan hierdie nuwe, anderse lewe wat net Hy aan ʼn mens kan gee.

In hierdie proses ontdek sy dan iets van dit wat Johannes in die volgende paar hoofstukke daarna verduidelik as hy aantoon dat Jesus en die geestelike leiers van Sy tyd, in totaal verskillende wêrelde gelewe het.

Die hart van hierdie verskille was, soos Hy vir hulle gesê het: Julle ken nie die Vader nie! Want julle vader is die duiwel self (Joh. 8:44). My Vader is God self.

Omdat hulle nie die “lewe” gehad het wat Hy gehad het nie, het hulle so van Hom verskil.

En dit is hierdie “lewe” wat die Samaritaanse vrou se lewe verander het. En dit is hierdie “lewe” wat soveel miljoene mense se lewens oor die eeue verander het. Ja, ook jou en my lewe.

So lyk dit om daagliks as God se kind te lewe


Ek wil baie prakties wees in hierdie gedeelte.

Kyk na Paulus net na sy bekering

Ek dink altyd oor iemand soos Paulus van wie ons daar in Hand. 9 lees, hoe hy die een oomblik nog hierdie fanatiese vervolger van die volgelinge van Jesus was, en letterlik binne dae, verander in hierdie passievolle, charismatiese getuie van Jesus as die Verlosser, Here en die nuwe Koning op aarde.

Hiermee saam sien ons hierdie salwing en geesteskrag in sy lewe en bediening en die mees merkwaardige wonderwerke wat deur sy lewe gebeur.

Niks hiervan het enigiets te make met die een of ander teologiese kursus of opleiding wat hy ontvang het nie.

Dit was wat ons in die bekeerlinge in die NT- gemeentes se lewens gesien het

Dit is wat ons deurgaans deur die Nuwe Testament in die vroeë gemeentes sien gebeur. So het ʼn daaglikse, normale lewe van ʼn wedergebore kind van God en volgeling van Jesus se lewe gelyk.

Dit lyk vir my dit gaan oor ʼn vasgryp in geloof van jou identiteit as kind van God en jou identiteit in Christus Jesus, en dan ook ʼn opstaan in geloof om dan in die krag en onder die daaglikse leiding van die Heilige Gees in jou, in gehoorsaamheid maar net te begin doen wat Hy vir jou sê om te doen.

Daar is soveel stemme wat elke dag ons aandag vra, maar God se stem, Sy Gees se stem, sal die Nr. 1-stem in ons lewe moet wees as ons werklik iets wil beleef van Jesus Christus as opgestane Here wat in en deur ons lewe elke dag.

Alleen dan sal ons beleef dat ons nie net praat oor Jesus, oor God en oor die Evangelie nie, maar sal ons en ander om ons, ook iets beleef van die krag van ʼn lewende God wat in en deur ons aan die werk is.

Mense sal bewus word van ʼn lewende God, ʼn lewende Jesus, wat in en deur ons praat en die wonderlike dinge wat daar waar ons is gebeur.

Hulle sal dit letterlik aan hulle bas kan voel en persoonlik in hulle eie lewe beleef.

1 Tess. 1:5

Dit is al manier hoe dit wat daar in 1 Tess. 1:5 kan gebeur: “want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het, en dít om julle ontwil.”

Dit is al hoe ons praktiese Nuwe Testamentiese lewe as ʼn volgeling van Jesus, in ons gewone daaglikse lewe daar waar ons is en beweeg, sal beleef.

Dan sal ons sien hoe mense genees word na gees, siel en liggaam, omdat die Evangelie nie net in woorde bly vassteek nie.

Nee, dit sal skielik ʼn lewende dinamiese krag word wat mense werklik aanraak en vrymaak.

My roeping en begeerte

Deel van my roeping en begeerte is om jou en elkeen met wie ek te doen kry, hierin te begelei en verder toe te rus.

My hart is om God se mense te help om daagliks te lewe vanuit hulle identiteit en die wete dat hulle kind van die lewende God en verteenwoordiger van Jesus, die nuwe Koning, hier op aarde is.

Hulle moet ontdek dat hulle, onder die beheer van God se Gees, ʼn voorbeeld gaan wees van hoe dit lyk waar God ʼn gewone mens se lewe nuut aangeraak en as’t ware oor en nuut gemaak het.

Hierdie woord is vir jou

Daarom wil ek vandag vir jou net weer op grond van God se beloftes aan jou in Sy Woord aan die volgende herinner:

Jy, ja, jy, kan daagliks, elke dag, ʼn lewe vry van sonde en totaal vry van al daardie dinge uit jou verlede en jou lewe wat jou vir so lank gebind het, beleef.

Jy hoef nooit weer enige vrees of paniekaanvalle te beleef nie.

Jy hoef nooit weer daardie dieptes van depressie te beleef nie.

Jy hoef nooit weer ja te sê vir daardie derde of vierde glas whisky of wyn of bier nie. Jy weet immers dit is nie goed vir jou nie.

Jy hoef nooit weer toe te gee aan daardie begeerte of lus wat jou agterna so skaam en skuldig laat voel nie.

Jesus Christus, deur die werking van Sy Gees, kan jou totaal verlos hiervan en jou genees. Sodat jy werklik vry kan wees om teenoor ander te kan getuig van jou nuutgevonde vryheid. Ja, sodat Jesus Christus deur jou ander wat met iets soortgelyks worstel, ook werklik kan vrymaak.

Jy kan die tuinslang in God se hand wees waardeur Hyself deur Sy Gees en Sy Woord met ander mense rondom jou wil praat.

Hoe sê Jesus: Mense sal weet dat jy ʼn volgeling van Hom is aan die manier hoe jy môre en oormôre mense om jou behandel en prakties liefhet.

Jy sal een van daardie mense wees wat sonder om te skroom van dit waarmee God jou seën, met ander te deel en uit te deel aan ander.

Maar die een ding wat bo alles gaan uitstaan, is dat jy nie daarvoor nodig het om na die een of ander verre land te vertrek om daar ʼn sendeling te word nie.

Nee, jy kan bloot daar waar jy is, waar God jou nou neergesit het, verteenwoordiger van die Koninkryk van die hemel hier op aarde wees.

Daarom gaan jou huis, besigheid, lessenaar of toonbank by die werk, ʼn ambassade wees waar elke mens wat daar instap of daar is, skielik, onverwags, iets van die teenwoordigheid van die lewende God, hulle Pa in die hemel, gaan beleef!

Die rol van die Gees in ons verstaan van die Evangelie


Jesus het gesê die Heilige Gees wat in ons kom woon, gaan ons help om die Een wat gesterf en opgestaan het, se heerlikheid nog beter te sien.

Hoor hoe sê Hy dit daar in Joh. 16:14: “Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”

Oral oor die wêreld is God se Gees besig om meer en meer van die heerlike implikasies van die verlossing in Christus Jesus vir gelowiges oop te breek.

Help Hy ons om in die proses die heerlikheid van die Opgestane Een, Jesus Christus, en Sy Vader te sien.

Soos 2 Kor. 3:17en 18 sê: “Die Here" beteken hier "die Gees", en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Die Vader het Homself aan ons geopenbaar deur Sy Seun, en Jesus self word meer en meer aan ons bekend gestel deur die Heilige Gees in ons.

So leer ons Sy liefde en die krag van Sy opstanding ken. En dit maak ons meer en meer vry om te verstaan hoe vry ons eintlik in Jesus reeds is.

Soos wat ons leer om in hierdie vryheid te wandel, sien mense om ons meer en meer van Jesus en van Sy heerlikheid, Sy krag en Sy genesende werk in ons.

Dit alles is die werk van die Heilige Gees, wat as God die “Prokureur en Advokaat”, beskryf kan word, wat nou in ons woon.

Gee daarom ruimte aan Sy Gees in jou! Hy wil jou heeltyd herinner aan Jesus en wat Hy gesê het.

Hy wil jou help om jou erfenis en die implikasies daarvan te begryp.

Waar Hy jou lewe beheer, in die sin daarvan dat jy luister na Sy stem en jy doen wat Hy sê, gebeur hierdie merkwaardige wonderwerk: jou lewe en optrede vertoon al hoe meer die karaktertrekke en eienskappe wat ons in Jesus en Sy lewe gesien het (Gal. 5:16-25).

Daarom beskryf Paulus Hom daar in Ef. 1:12-14 as die “waarborg” van daardie dele van die erfenis wat nog kom.

Luister ‘n bietjie hoe sê Paulus dit daar: “Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.”

Daar in Ps. 124 het Totius dit so verwoord: “Die getroue Heer het self ons vrygemaak: die strik is los en ons het vrygeraak, vry soos ‘n voël wat vind sy vryheid weer. Die eewge God, van alle dinge Heer, Hy is ons hulp, Hy het ons vrygemaak.”

Dit is die boodskap van mense wat die hart van die Evangelie verstaan.

Wat verstaan dit wat ons glo, is meer as net nog ‘n godsdiens, want Jesus het waarlik opgestaan.

Ons het immers ‘n lewende verhouding met Hom elke dag deur die werking van Sy Gees in ons geërf.

Hy self leer ons hoe om te lewe as mense wat waarlik vry en nuut geword het.

© Christo Nel 2017