Blog

So is gelowiges in die vroeg-Christelike gemeentes gelanseer in bediening

Gaan lees weer ʼn slag Hand. 9:1-19 teen die agtergrond van Hand. 2:37-39 se woorde.

Ek verstom my altyd oor hoe nuwe bekeerlinge letterlik gelanseer is in bediening daar in die vroeg-Christelike gemeentes in die eerste twee eeue na Christus. Kyk nou maar na ’n Paulus as ’n uitstekende voorbeeld!

Die een oomblik nog is hy nog hierdie fanatiese Fariseër wat daarop uit is om die volgelinge van Christus Jesus een vir een uit te roei en selfs dood te maak. Die volgende oomblik, ’n paar dae later, na sy bekering en doop, kry ons hom besig om te preek!

Dit het my laat vrae vra. Oor wat dan die geheim was in die vroeg-Christelike gemeente wat hierdie soort geloofsgroei in nuwe bekeerlinge teweeggebring het?

Ek weet nie wat jou ervaring is nie, maar vir jare was ek so gefrustreerd in gemeentes waarin ek predikant was, oor die passiwiteit en die gebrek aan groei en onwilligheid om te bedien, wat ek by soveel gelowige lidmate wat al vir jare Christene was, bemerk het.

Daaroor kry ons hierdie totaal teenoorgestelde prentjie as ons kyk na wat gebeur het in die vroeg-Christelike gemeentes daar in die begin, soos Handelinge ons vertel.

Die bekende Skrifprediker, David Pawson, sê dit was alles te wyte aan die wyse waarop nuwe Christene in die vroeg-Christelike gemeentes “geestelik gebore” is.

So lyk 'n normale geestelike geboorte volgens die Bybel

Hy sê: die normale Christelike geboorte, volgens die Skrif, is ʼn vierledige proses aan die mens se kant, wat saamgevat kan word in die woorde van Hand. 2:38 en 39:

“Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”

Verder sê hy, dat die dele van hierdie geboorteproses, soos in enige normale geboorte, verkieslik in so ʼn kort tyd as moontlik volledig moet plaasvind, anders het ons groot moeilikheid en baie pyn. Vra maar enige vrou wat ure, of selfs… behoed ons… dae lank in kraam is!

Volgens die Bybel bestaan hierdie normale Christelike geboorte, aan die mens se kant, uit vier elemente, naamlik:

1. ʼn Sondebesef, gevolg deur ware Bybelse berou en ʼn doelbewuste bekering

2. ʼn Keuse om in geloof Jesus Christus as Verlosser te aanvaar en as Here te volg vir die res van jou lewe

3. Wat dan bevestig en gesimboliseer word deur die doop in water

4. En wat dan, daar by die doopwater, gevolg is deur handoplegging en ʼn doelbewuste ontvangs van die doping en bekragtiging met die gawes van die Heilige Gees.

Dit was hoe die proses normaalweg plaasgevind het. En alles verkieslik op dieselfde dag.

So het die normale Christelike geboorteproses in nuwe gelowiges se lewens gelyk en gebeur die eerste sowat tweehonderd-en-sewentig jaar in die vroeg-Christelike gemeentes.

Ons sien iets hiervan in Paulus se lewe gebeur

Kyk ʼn mens na die gebeure in Paulus se lewe, soos Lukas dit treffend vir ons daar in Handelinge 9 beskryf, sien ons iets van hierdie normale Christelike geboorteproses raak.

Eers sien ons sy bekering daar op die pad na Damaskus toe en tydens die drie dae alleen plaasvind.

Eintlik is ʼn Bybelse bekering mos in werklikheid ʼn kort of langdurige proses waarin God, deur die werking van Sy Gees, self ʼn ontmoeting met mense het.

Waarin Hy hulle dan bedien en roep deur die Goeie Nuus van die evangelie aan hulle te verkondig deur die getuienis van mense, of soms, en dit is die uitsondering, doen Hy dit sommer self, soos in Paulus se geval.

Dit het dan ʼn Bybelse sondebesef en berou in hierdie mense se lewens tot gevolg, waar hulle dan doelbewus tot God en Sy planne vir hulle lewe bekeer.

As deel van hierdie proses, gebeur die tweede deel van die normale Christelike geboorteproses, naamlik dat hierdie mens, soos ʼn Paulus, Jesus Christus as opgestane Verlosser vir die eerste keer in hulle lewe “ontdek” en “raaksien”.

Hulle kies om in geloof Hom aan te neem en net Hom en dit wat Hy reeds vir hulle gedoen het, vas te gryp in geloof as die enigste grond vir ʼn nuwe, herstelde verhouding met die lewende God.

Gewoonlik in die vroeg-Christelike gemeentes, volg die doop in water hierna die oomblik as hulle hardop hulle geloof in Jesus Christus as Verlosser met hulle mond bely teenoor ander gelowiges.

Na hulle doop in water, het die ander gelowiges hulle sommer daar by die doopwater, die hande opgelê en het hulle daar vir die nuwe gelowige gebid vir die doping met die Gees. (Goeie voorbeelde hiervan is bv., Hand 8 en 19 se gebeure).

'n Vraag of twee in die verband

Ten slotte, dink ʼn bietjie oor hierdie vierledige geboorteproses en beantwoord dan die volgende vrae aan jouself:

Het hierdie vierledige proses volledig in jou lewe gebeur? Of is daar een of twee gedeeltes van hierdie proses wat nog nie “afgehandel is” in jou lewe nie?

En, gebeur hierdie volledige vierledige geboorteproses daar in jou lokale geestelike familie elke keer as iemand tot bekering kom en deel word van die geloofsfamilie of gemeente? En as dit nie so gebeur nie, hoekom nie? Besef jy nie hoeveel geloofsprobleme word deur afwykings van hierdie normale geboreproses veroorsaak binne die Liggaam van Jesus nie!

Volgende keer gesels ek oor die twee uitsonderings in die Bybel in die verband.

Die dag toe my paaie met Jesus gekruis het

Ek kan my voorstel hoe Paulus vir mense van sy bekering vertel het.

Ek hoor hoe hy vertel hoe daar skielik hierdie lig was… Toe die donker… Toe die stem wat sê: " ‘Saul, Saul, waarom vervolg jy My?’

‘Wie is U, Here?’ vra hy toe.

‘Ek is Jesus’ antwoord Hy. ‘Dit is vir My wat jy vervolg.’”

Sy vriende moes hom daarna Damaskus toe lei, waar hy vir drie dae blind was en net gesit en bid het sonder om te eet of te drink.

Verslae het hy net gesit en wag het, want Jesus het immers vir hom gesê dat daar sou iemand kom om aan hom te vertel wat God se plan verder vir die res van sy lewe was.

Ek weet nie van jou nie, maar ek kan my so assosieer met hoe hy moes gevoel het. Al die jare was hy so seker van homself en ten volle in beheer. Alles in sy lewe was netjies en rasioneel georden in logiese kassies.

Binne ʼn oomblik ontdek hy egter dit was bloot ʼn kaartehuis en gebou op sand! Skielik was alles wat hy al die jare geglo het, deurmekaar en onseker.

So kry Ananias hom.

Ook maar net omdat hierdie selfde Jesus hom, wat Ananias was, oortuig het dit is veilig naby hierdie man!

Saulus, of Paulus, was immers dieselfde man wat nog, tot ʼn paar dae tevore, die bloed van Christengelowiges gesoek het!

Jesus het hom na hierdie Saulus toe gestuur met die woorde: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.”

Ons lees: “Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: ‘Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.’”

Soos sy opdrag van God was, gaan hy dan en lê vir die gelowige Saulus hande op sodat hy met die Heilige Gees en Sy gawes bonatuurlik toegerus kon word vir sy verdere lewenstaak. Daar het immers werk gewag waarvoor Paulus bonatuurlike, hemelse krag en gawes van die Gees nodig gehad het om die lewende Jesus se getuie te kon wees.

Volgende keer vertel ek verder.

Kan ek net ten slotte vir jou vra: Wil jy nie gaan en op ʼn A4-bladsy jou eie geloofstorie gaan neerskryf nie?

Gaan skryf ʼn paragraaf of drie oor elkeen van hierdie drie dele waaruit ʼn geloofstorie bestaan, vir daardie dag wat jy vinnig aan iemand van jou ontmoeting met ʼn lewende Jesus moet vertel!

Hand. 9:1-19

Om bloot te sê jy glo, maak nie die verskil nie. Die bepalende vraag is: wat, of eerder, in wie glo jy?

Daar is biljoene mense wat glo in hierdie wêreld. Moslems, Boeddhiste en selfs agnostici glo almal. Tog moet ons op grond van wat in die Bybel staan, sê: Diegene wat nie in Jesus as Verlosser en Here glo nie, se geloof is tevergeefs!

Ek sou my kon voorstel dat dit een van die dinge is wat Paulus sou sê as hy sy geloof-storie oor sy bekering daar in Handelinge 9, aan ons moes vertel.

Daarin vertel hy hoe 1) sy lewe was voordat hy ʼn ontmoeting gehad het met ʼn Opgestane, Lewende Jesus; 2) dan vertel hy van sy ontmoeting met Jesus; en dan van 3) hoe die ontmoeting sy hele lewe verander het.

Dit is mos die drie dele waaruit ʼn effektiewe Christelike getuienis behoort te bestaan:

1. My lewe voor Christus (of BC-lewe, “Before Christ”)

2. Die ontmoeting met Jesus Christus en

3. Watter impak dit op my lewe, nou, in alledaagse situasies, het.

Ons moet onthou wie Paulus was. Hier was iemand wat as Jood opgegroei het met die dinge van God. Verder was hy ook ʼn briljante “teologiese student” wat aan die voete van een van die mees geliefde Joodse leermeesters van sy tyd gestudeer het.

Soos hy self daar in Hand. 22:3 dit stel: "Ek is ʼn Jood wat in Tarsus in Silisië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem grootgeword. As leerling van Gamaliël is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed, en ek was net so ʼn kampvegter vir God soos julle almal vandag is.”

In Hand. 23:6 beskryf hy homself as “… ek is ʼn Fariseër en ek kom uit ʼn familie van Fariseërs…”

In Filippense 3:5 en verder vertel hy sy storie so: “… ek is op die agste dag besny, van geboorte ʼn Israeliet, uit die stam Benjamin, ʼn egte Hebreër, in wetsopvatting was ek ʼn Fariseër, in my ywer ʼn vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik.”

Dan, na sy ontmoeting met ʼn lewende, opgestane Jesus Christus, wat ook Sy lewe vir hom aan ʼn kruis gegee het, vertel hy verder: “Maar wat eers vir my ʼn bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ʼn mens in Hom glo.”

Daarom bely hy: “Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.”

As Lukas ons in Handelinge 9 voorstel aan Paulus, stel hy ons eers voor aan hierdie fanaties godsdienstige, Joodse leier en Fariseër, wat met volle oortuiging dat hy die ware God dien, Jesus en diegene wat Hom volg, vervolg het en goedgekeur het dat hulle selfs doodgemaak word.

Tog, omdat hy nie Jesus Christus as Verlosser en Here geken het nie, was hy, met al sy godsdiens en sy kennis van die Skrif, en al sy ywer om die Tora met sy 613 wette in detail te gehoorsaam, totaal verlore.

Ja, Paulus was voor sy bekering, as ʼn verbondsmens, besny en al, met sy goeie lewe en sy gehoorsaamheid aan God se wette in die Ou Testament, totaal verlore. Dood. Blind. Op pad hel toe.

Goddank, soos baie van ons ook kan getuig, was daar ook in sy lewe daardie dag… Daardie dag toe hy van Jerusalem op pad Damaskus toe, Jesus ontmoet het!

Daarvan vertel ek jou volgende keer.

ʼn Anderse manier om die “Jesus-verhaal” te vertel

Kom ons probeer ʼn slag die Bybel- en Evangelieverhaal as hierdie “buitengewoon vreemde verhaal” te vertel, soos aan iemand wat nog nooit daarvan gehoor het nie.

Ek begin gewoonlik deur vir so iemand te sê dat wat ek vir hulle te vertelle het, gaan so buitengewoon en vreemd klink dat hulle mooi moet dink of hulle dit regtig wil hoor. As hulle dan vir my sê dat hulle dit regtig wil hoor, dan vertel ek dit so. (Wat hier volg, is my kort 2-3 minute weergawe daarvan).

Wat ek vir julle te vertelle het, kom uit hierdie boek wat ons die Bybel noem. Daarin lees ons hoe die God van die Bybel Homself aan ons op verskillende maniere voorstel as die Enigste Een Ware God, wat ʼn Pa, ʼn Seun, met die naam, Jesus, en ook Heilige Gees is.

Ek glo dat hierdie wêreld van ons geskep is deur hierdie God. Toe Hy dit gedoen het, het Hy ons as mense as mans en vrouens geskape. Hy het ons so gemaak dat ons baie soos Hy lyk; dat ons iets van Sy beeld vertoon, sê die Bybel.

Op grond van wat in die Bybel vertel word, glo ek dat die eerste mense wat Hy geskep het, gesondig en in opstand gekom het teen die God wat hulle geskape het. So het hierdie hele wêreld ʼn baie siek plek geword waarin alles krom en skeef getrek is as gevolg hiervan.

Ek glo ook dat God geweet het dat dit sou gebeur en daarom het die Pa met die Seun gesels in die hemel en vir Hom gesê: Jesus, sal jy vir My ʼn guns doen? Sal jy na aarde toe gaan om daar vir die mense te vertel van ons plan hoe om alles weer reg te maak, en om te doen wat nodig is om dit alles weer reg te maak?

Ek het jou gewaarsku dat dit ʼn vreemde storie hierdie is, maar jy het nog nie eers die vreemdste deel gehoor nie.

So word God, die Seun, ʼn gewone mens en word gebore uit ʼn vrou wat ʼn maagd was. M. a. w. Jesus is gebore uit ʼn vrou wat nie seks met ʼn man gehad het nie. Ek weet dit klink nie reg nie, maar ek glo dit is presies soos wat dit gebeur het.

Op die 11de September 3 v.C., om presies te wees, word hierdie seuntjie, Jesus, gebore in ʼn klein dorpie, Bethlehem, in Israel.

Hy het opgegroei as kind en is deur die man, Josef, wat die mense gedink het sy pa was, geleer om meubels van hout te maak en om huise te bou soos wat Josef gedoen het.

Ons weet nie of Jesus ʼn goeie meubelmaker of bouer was nie, want ons het nêrens in die een of ander museum iets wat Hyself gemaak het nie, maar dit maak ook nie saak nie.

Toe Hy 30 jaar oud was, het Jesus begin om, soos Hy dit gesê het, te doen wat Sy Hemelse Pa nog altyd mee besig was. Daarvoor het Hy ʼn bestuurspan aangestel wat Hy Sy dissipels genoem het. Hulle was 12 gewone manne, maar uiteindelik sou Hy net 11 oorhou en suksesvol kon oplei.

Vir die bestuurders van besighede onder julle, moet dit hoop gee, want ons slaag ook nie altyd in ons opleiding van leiers nie.

Maar toe kom daar ʼn dag... Is jy reg vir hierdie deel van hierdie vreemdste van vreemde stories?

Op hierdie dag is hierdie Man, wat uit die hemel aarde toe gekom en hier rondgeloop en geleef het as die beste van mense, aan ʼn kruis vasgespyker, om daar dood te gaan soos ʼn misdadiger destyds. Dit, terwyl die regters van destyds nie eers kon bewys dat Hy aan enige misdaad skuldig was nie. Tog het hulle Hom so laat doodmaak op die 9de April 32 n.C. So vertel baie geskiedenisboeke vir ons, ja, behalwe dit wat in die Bybel verder oor Hom staan.

Die Bybel vertel verder, en dit is seker die vreemdste deel van die verhaal, dat hierdie Man, hierdie Jesus, na drie dae in die graf waar hulle Hom begrawe het, opgestaan het soos wat Hy baie keer toe Hy nog gelewe het, gesê het gaan gebeur.

Vir die volgende 40 dae het Hy baie keer aan Sy span bestuurders verskyn en hulle geleer, maar ook aan honderde ander mense om vir hulle te wys dat dit waar is, Hy lewe.

Hy het vir hulle ook gehelp om te verstaan wat die implikasies daarvan is dat Hy die nuwe Koning van die hele aarde is. Hy het hulle ook opdrag gegee om dit vir ander mense te gaan vertel. Want, het Hy gesê, Hyself gaan eers terug hemel toe, maar dan kom Hy weer terug na hulle toe, wanneer die Heilige Gees ook aarde toe kom om in al die mense wat in Hom glo, se lywe te kom woon.

So sal Hy, en dus God, as Pa, die Seun en die Heilige Gees, vir altyd by hulle en in hulle woon, om hulle op hulle beurt te gebruik om vir die hele wêreld te vertel en te wys dat God elke mens op aarde baie, baie lief het.

So vreemd soos wat dit alles mag klink, glo ek dat dit alles die waarheid is.

Weet jy wat is die wonderlikste gedeelte van alles? Naamlik, as jy sou kies om hierdie vreemde verhaal wat ek jou oor Jesus vertel het, te glo en dit met jou mond vir Jesus sê, kom woon hierdie Jesus, ja, God self, ook in jou om vir altyd by jou te wees.

Jy gaan verder ook ʼn vrede hê wat jy nie vir mense sal kan verduidelik nie, ongeag wat ook al in jou lewe gebeur.

Ek wil afsluit deur vir jou te sê: Dit is vir jou om te kies of jy hierdie vreemde verhaal wil glo, of ten minste meer wil hoor van hierdie Jesus. Dit sal regtig vir my ʼn voorreg wees om vir jou meer van Hom te vertel, want Hy het my hele lewe verander. Vandat ek Hom leer ken het en Hy in my woon deur Sy Gees, het alles in my hele lewe verander.

Maar, daarvan vertel ek vir jou wanneer jy hieroor besluit het.

© Christo Nel 2017