Blog

Die Wet as ʼn doek oor die kop van mense!Luister ʼn bietjie wat inspireer God die Heilige Gees Paulus om in 2 Kor. 3:2 e.v. aan gelowige volgelinge van Jesus te skryf in ʼn nuwe testamentiese bedeling (wat Paulus in Rom. 7:6 beskryf as die “nuwe era van die Gees”):


2 Kor. 3:2 e.v.

“Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. 

Dit is tog duidelik dat julle ʼn brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie maar op die harte van mense.

Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou.

Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ʼn nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend.

Die wet wat in letters op klip gegraveer is (CAN: Paulus verwys dus hier na die Tien Gebooie en Tora-wetgewing), het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?

Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid.

Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie.

As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter.

Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op.

Ons is nie soos Moses wat sy gesig met ʼn sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was.

Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo.

Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar ʼn sluier oor hulle verstand.

Van Moses sê die Skrif egter: ‘Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem.’

‘Die Here’ beteken hier ‘die Gees,’ en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. 

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”


Ware volgeling van Jesus se lewens lyk anders

As die Heilige Gees dus nou self ons Wet en Wetgewer geword het, gaan ons leer om ʼn lewe te leef wat anders lyk as die res van die wêreld rondom ons. Dit wil sê, natuurlik, as Hy ten volle in beheer in ons lewe is en ons gehoorsaam doen wat Hy sê.

So iemand se lewe gaan getuig dat Jesus Christus die Koning en Here is en dat Sy Wet in ons lewens geld.

Dit gaan ook ʼn lewenswyse wees wat pas in die “nuwe bedeling” waar God se Koninkryk in die hemel ook hier op aarde ʼn werklikheid geword het.

Dit gaan ook getuig van ʼn dankbaarheid oor die wonder om ʼn kind van die Lewende God te wees, en gaan meer en meer lyk soos Jesus se lewe gelyk het.

Die Heilige Gees is nou ons Nuwe Wet en Wetgewer

Ek aanvaar dit gewoonlik as vanselfsprekend, maar kom ek sê dit net weer baie hard en duidelik sodat daar geen misverstand hier rondom kan wees nie: Die Heilige Gees is God self wat in ons woon!

Ek hoef seker nie in hierdie geselskap dit vanuit die Skrif te verdedig nie, nè!?

Tog besef ek ook dat al glo en weet die meeste mense wat hierdie skrywes van my lees dit, beteken dit nie noodwendig dat hulle die volle implikasies daarvan verstaan nie.


Rom. 7:6

Neem nou maar dit wat daar in Rom. 7:6 staan oor die Heilige Gees wat nou in ons woon as ons “nuwe wet” of “nuwe wetgewer”:

“Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie.”

Dan praat Paulus verder oor wat die rol van die “Ou Wet” of “Tora-wetgewing” in die lewe van mense “in hierdie nuwe bedeling” is.


Gal. 3:24

Daar in Gal. 3:24 beskryf Paulus, onder die inspirasie van die Heilige Gees, die Ou Wet/Tora as ons “tugmeester na Christus toe”.

God het destyds die ou wet of Tora-wetgewing aan Sy volk vir ʼn baie spesifieke rede gegee.

En dit is ook nou vir ons, “in die nuwe bedeling van die Gees”, na die dood en opstanding van Christus Jesus, met die Heilige Gees wat nou self in God se mense woon, belangrik om God se hart en bedoeling daarmee destyds te verstaan.


God se bedoeling met die Wet/Tora in die Ou Testament

God se bedoeling destyds met die gee van die Wet/Tora was om vir mense te laat besef dat hulle “sondaar” in hulle wese en in hulle DNA is. Hulle moes besef dat hulle tot niks goeds in staat is nie. Hulle moes besef dat hulle nooit dit wat God se hart en bedoeling is, self volkome nakom en gehoorsaam nie. As God nie self hulle te hulp kom en hulle kom verlos uit hierdie doodloopstraat nie, was hulle gedoem en verlore!

Die ou wet of Tora-wetgewing se plek en bedoeling van die begin af was dus om mense te laat besef hulle het ʼn Verlosser nodig, met ʼn hoofletter, want as God Hom nie self gee nie, gaan daar geen redding wees nie!

Miskien moet jy net weer hierdie paar paragrawe hierbo lees, want dit is van lewensbelang vir alles wat ons oor die Heilige Gees as ons “nuwe wet” en “nuwe wetgewer” gaan sê!

Dit is ook van lewensbelang as ons oor die “ou wet” of “Tora-wetgewing” se rol gaan praat na die dood en opstanding van Jesus.


'n Teenstrydigheid in die gereformeerde denke oor die plek van die Wet?

Ek weet dat ons in die gereformeerde wêreld praat van die Tien Gebooie (wat ook maar deel is van die ‘ou wet” of Tora-wetgewing) as “Reël vir ons Dankbaarheidslewe” as volgelinge van Jesus. Daarom lees baie gereformeerde gemeentes die Tien gebooie in sy lang of kort vorm as deel van hulle erediens se liturgie elke Sondag.

Om, hoe sê hulle, die lidmate van die gemeente, net weer ʼn keer, en dit is die bedoeling hiermee, “hulle sondigheid te laat besef” en hulle gereed te maak om hulle sonde opreg te bely in die volgende deel van die liturgie, net voor hulle dan hulle geloof bely in die geloofbelydenis wat direk daarna volg.

Besef jy dat ons hier met ʼn teenstrydigheid te make het?

As ons glo dat die “gemeente van Jesus” werklik gelowige volgelinge van Jesus is, wat verlos en wederbaar is, met die Gees van God self wat nou in hulle woon as hulle “Nuwe Wet” en “Nuwe Wetgewer” in die “nuwe bedeling van die Gees”, hoe kan ons steeds die “Ou Wet” vir hierdie mense Sondag na Sondag lees om hulle “bewus te maak van hulle sondigheid” en as “Reëls vir hulle Dankbaarheidslewe”?

Gaan dink ʼn bietjie hieroor na aan die voete van Jesus.

Volgende keer gesels ons ʼn bietjie verder hieroor.

Meer oor hoe die Heilige Gees ons lei in die waarheid

Jy onthou hoe Jesus vir Sy dissipels gesê het dat die Heilige Gees self ons in die hele waarheid sal lei.

Kom ons dink ʼn bietjie hieroor na. Soos dit wat Jesus self vir Sy dissipels gesê het toe Hy met hulle gepraat het oor hoe dit gaan wees as die Heilige Gees gekom het om in God se mense te kom woon.

Dit is daar in Joh. 16:12 tot 15 wat Jesus vir ons begin vertel het oor die Heilige Gees wie Sy volgelinge self gaan lei en leer. Kom ek haal dit vir jou aan.

“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.

Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig."


Ons sien dit wanneer ons klein kinders bedien

Ek het iets hiervan begryp in die jare waarin die Here my gebruik het, as deel van ʼn lands- en wêreldwye kinderbediening, om die evangelie aan kinders tussen 4 en 12 jaar oud te bring. Daar het ek gesien en ervaar hoe God self hulle geleer het na hulle aanvanklike bekering.

Baie van hierdie kinders, in Europa en in ander dele van die wêreld veral, se ouers was self nie Christene nie. Hulle het daar in Europa veral, in gemeenskappe gewoon waar daar in hulle hele dorp geen mens gewoon het wat Jesus as Here en Verlosser geken nie.

Tog het God se Gees self daardie kinders begin leer uit Sy Woord en op ander wyses. Sodat, as ons maande en selfs jare daarna weer by hulle uitkom, ontdek het hoe hulle gegroei het in hulle geloof.

Daar was selfs gevalle waar daar nuwe gemeentes in daardie dorpies rondom hulle ontstaan het, omdat hierdie jong kinders maar net nie kon stilbly oor wat God self aan hulle geleer het nie.


Die Gees van die waarheid woon ook in jou

God se Gees in God se mense wil self hulle Leermeester wees. Sy Naam is nie verniet ook die Gees van die waarheid nie, wat Jesus se volgelinge wil lei in die volle waarheid.

Vandag herinner ek jou net weer aan daardie Gees wat ook in jou as gelowige volgeling van Jesus Christus woon.

Bid vir ʼn sensitiwiteit om Sy stem te hoor.

Sodat Hy jou kan inlei in die heerlike erfenis en openbaringe wat in die Vader se hart ook vir jou as Sy kind lê en wag.

Die Gees sal julle self in die volle waarheid lei


Gaan lees ʼn bietjie Gal. 1:11-18 self, want dit is ʼn bietjie te lank om hier aan te haal.

God het ʼn plan vir en met elkeen van ons. Om daardie plan te ontdek, lyk vir my, werk baie soos om deur ʼn outomatiese skuifdeur te stap: Jy moet maar net in die rigting en al nader aan daardie skuifdeur stap vir daardie deur om te begin oopskuif. Daar is immers geen ander manier hoe jy self daardie deur kan oop forseer nie.

God het baie maniere hoe Hy vir jou en my begin wys in watter rigting die “skuifdeure” na Sy plan vir ons lewe is.

Natuurlik is God al van voor ons geboorte af met elkeen van ons besig. So was dit ook in Paulus se lewe die geval. Tog kan ʼn mens egter sê dat God se planne met ons lewens begin momentum kry met ons geestelike geboorte.


Profesie in Hand. 9:15,16

In Paulus se geval het dit verder momentum gekry toe die Here profeties in sy lewe ingespreek het deur Ananias wat vir hom kom sê het: “… Ek het hom (jou, Paulus) gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom (vir jou, Paulus) wys hoeveel hy (jy) vir my Naam moet ly." (Hand. 9:15 en 16)

Na die vervulling met die Heilige Gees en sy doop met water, lees ons hoe Paulus “nog nader stap aan daardie skuifdeure” deur onmiddellik te begin doen wat God hom beveel het om te doen.

Dan gebeur ʼn baie insiggewende gebeure in Paulus se lewe waarvan die Handelinge-verhaal nie eintlik vir ons iets vertel nie, maar wat êrens inpas tussen die verse in Hand. 9:26 tot 29.


Paulus in Arabië

Gelukkig vir ons, vertel Paulus self vir ons hierdie “storie agter die storie” daar in sy brief aan die Galasiërs, in Gal 1:11-18, van die sowat drie jaar kort na sy bekering, waarin hy as’t ware “verdwyn het” Arabië toe om deur God self geleer te word.

Hoor hoe vertel hy self die storie: “Dit moet julle goed besef, broers: die evangelie wat ek verkondig, is nie deur ʼn mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van ʼn mens ontvang of by ʼn mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in ʼn openbaring aan my gegee.

Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog ʼn aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was ʼn fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders.

Maar God het my al voor my geboorte vir Hom afgesonder, en Hy het my in sy genade geroep. Toe Hy in sy goedheid besluit het om sy Seun aan my te openbaar sodat ek die evangelie oor Hom onder die heidennasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na dié wat voor my al apostels was nie.

Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Eers drie jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak, en ek het twee weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie behalwe Jakobus die broer van die Here. Wat ek aan julle skrywe, is nie leuens nie – God is my getuie.”

Daar in Arabië het God Paulus self, deur Sy Gees in hom, geleer.

Daar het die Here vir Paulus die Ou Testamentiese skrifte (wat hy so goed geken het as Fariseër) laat oopgaan en het hy by die voete van Jesus self gesit en luister na Sy stem.

En daar het hy meer en meer die genade-boodskap van die evangelie begin verstaan.

Om dit jare later, in sy briewe, soos dié aan die Christene in Rome, en ook in van die ander briewe, aan ander gelowiges uit te spel.

Dit was die wyse waarop God besluit het, in Sy plan vir Paulus se lewe, om Paulus te gebruik in mense se lewens.


So stap God met ons elkeen 'n unieke pad

So stap God met ons elkeen ʼn pad. Uniek uitgelê en beplan, om elkeen van ons te skool met ervaringe en leringe wat ons nodig het om ons unieke roeping hier op aarde te vervul.

Die een basiese ding bly dieselfde: God doen dit deur Sy Gees wat in elkeen van ons se lewens woon en aan die werk is.

Soms leer God ons waar dit net Hy en ons alleen is. Ander tye leer Hy ons weer deur gelowiges in die Liggaam van Jesus en in die byeenkomste van gelowiges.

Dink ʼn bietjie hieroor na. Kou stadig hieraan. Rol dit in jou gees rond. Sodat iets van die wonder van hierdie stuk openbaring ook vir jou verder kan oopbreek.

En jy, saam met die Psalmdigter kan sing: Loof die Here, want Hy is goed. Aan Sy liefde is daar gee einde nie!

Die twee “uitsonderings” in die Nuwe Testament


Onthou jy die Skrifwaarheid wat ons verlede keer oor gesels het?

Volgens die Bybel bestaan die normale Christelike geboorte, aan die mens se kant, uit vier elemente, naamlik:

1. ʼn Sondebesef, gevolg deur ware Bybelse berou en ʼn doelbewuste bekering

2. ʼn Keuse om in geloof Jesus Christus as Verlosser te aanvaar en as Here te volg vir die res van jou lewe

3. Wat dan bevestig en gesimboliseer word deur die doop in water

4. En wat dan, daar by die doopwater, gevolg is deur handoplegging en ʼn doelbewuste ontvangs van die doping en bekragtiging met die gawes van die Heilige Gees.

Dit was hoe die proses normaalweg plaasgevind het. En alles verkieslik op dieselfde dag.

Dit is interessant om te ontdek dat daar in die Bybel net twee “uitsonderings” was as ons kyk hoe hierdie normale Christelike geboorteproses plaasgevind het in nuwe gelowiges se lewens.

Die een vind ons juis in Hand. 9, in Paulus se geval.

(Die ander een is daar in Hand. 10, as God se Gees eers Kornelius en die ander wat tot geloof gekom het onder die prediking, self doop met die Gees, nog voordat hulle gedoop is met water).

So sien ons ook hoe Paulus, voor sy doop in water, die hande opgelê word deur Ananias, om so toegerus te word met die krag en gawes van die Gees. Stap 4 van die "normale proses" het in hierdie geval voor Stap 3 gebeur!

(En daar is natuurlik 'n baie goeie rede waarom die Here Paulus gesalf het met die Gees! Jy kan dink, al die volgelinge van Jesus, selfs Ananias, het gewonder of Paulus werklik Jesus aangeneem het as Verlosser en Here, en of sy bekering 'n egte bekering was. En op hierdie manier het die Here self bevestig dat wat hier gebeur het werklik eg was. Daarom kon Paulus maar gedoop word in water omdat hy beslis "dood was" wat sy ou lewe betref het, en in Jesus wedergebore en 'n nuwe lewe ontvang het.

Hand. 9:18 tot 22 beskryf die gebeure hierna soos volg: “Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop; en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het ʼn paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas… Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is.”

Ek weet nie of dit vir jou ook so aangryp wanneer jy hierdie gedeelte lees nie!

Het jy opgemerk hoe Paulus, deur die bonatuurlike toerusting van God se Gees in en op sy lewe, letterlik in een oomblik verander in hierdie merkwaardige evangelis met ʼn getuienis wat skrik vir niks nie!

Dit was werklik asof hy uit die hemel inligting en lering ontvang het met hierdie handoplegging, wat hom in staat gestel het om in minute een van die kragtigste predikers van destyds te word!

Wat nog meer merkwaardig is, is om te ontdek dat hoe meer hy toegelaat het dat God se Gees se gawes deur hom kon werk, hoe sterker en meer het God se Gees hom begin gebruik.

(Die Nuwe Afrikaanse Vertaling vat dit raak in woorde as daar staan: hy het “al hoe kragtiger gepreek”).

Laat dit sommer vir jou persoonlik ook ʼn aansporing wees om meer en meer toe te laat dat God jou kan gebruik in mense se lewens.

In die begin voel dit miskien snaaks, maar hoe meer ʼn mens Hom toelaat, hoe “makliker” kom en gebeur dit.

© Christo Nel 2017