Blog

Enige doelbewuste sonde in ons lewe laat ʼn lewensgevaarlike stank!

In Spr. 28:13 staan die volgende: “Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.”

Onder die bepalings en beloftes van die nuwe testament/verbond, belowe God dieselfde aan Sy nuwe Gees-era-mense as Hy vir hulle daar in 1 Joh. 1:9 belowe: “Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Tog beteken dit nie dat ek en jy as God se Gees-era-mense, nou maar kan sondig en dan bid vir vergiffenis, en maar net kan voortgaan om dieselfde sonde oor en oor doelbewus te doen nie.

Kom ek probeer die konsekwensies hiervan so te verduidelik:

Elke keer wat jy sonde doen en dit bely, maar tog daarmee aanhou, moet jy besef jy is hier besig om as ʼn verloste mens in Jesus doelbewus te kies om te sondig!

In so ʼn verloste mens se lewe los sonde ʼn duidelike spoor! Dit word ʼn kwesplek, of swakplek, in ons lewens, wat ʼn vatplek vir die vyand in ons lewens word.

Later, as ons eenvoudig aangaan om elke keer op dieselfde manier, ten spyte van God se Gees se leiding en stem, doelbewus dieselfde sonde maar net oor en oor te doen, word dit selfs ʼn demoniese vesting in ons lewe!

Daarom staan daar in Ef. 4:27: “Moenie die duiwel vatkans gee nie.”

Dit is dan wanneer die vyand hierdie spoor in ons lewe vat, want dit skep vir hom ʼn opening, daardie oop deur in jou lewe, wat hy nodig het om te kan inkom en om jou te kom besteel, verwoes of selfs dood te maak as hy kan.

Wil jy weet hoe sulke “spore” in ons lewens as gelowige volgelinge van Jesus in praktyk lyk?

Gaan lees maar gedeeltes soos Gal. 5:19 tot 22 waar daar staan: “Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.”

Daar is nog heelwat ander lysies in die Nuwe Testament wat hierdie “spore” prakties vir ons uitwys van hoe lyk doelbewuste sonde in die lewens van gelowige volgelinge van Jesus.

Ek dink jy kry die idee.

Ons praat dus hier van die “spore van ons ou natuur” wat gelos word daar waar ons doelbewus kies om te doen wat ons wil doen, en nie luister na die stem van die Gees van God in ons nie.

My teen-vraag in die verband is dan die volgende: Is daar ʼn manier hoe ons die vyand kan “laat honger ly” in ons lewe sodat hy nie meer sulke spore in ons lewens kan hê om te volg nie?

Vir antwoorde op hierdie vraag, gaan lees bv., Joh. 8:11; Heb. 12:4; Gal. 6:1; en 1 Joh. 5:18-20.

Onbelyde sonde is soos ʼn hoop gemors in ons lewe wat ʼn geweldige stank veroorsaak wat die brommers uit die hel na ons toe tref!

Onthou, Satan se naam is nie verniet “Belsebul” nie, wat niks anders as “Lord of the Flies” beteken nie!

Daarom waarsku die Nuwe Testament aanhoudend dat dit Jesus Christus se lewe gekos het om God die Vader “die reg’ te gee om jou genadig te wees en te vergewe! Moet dus nie met sonde speel nie!

Daarom sê die Gees van God aan die mans in die verband in Ef. 5:25-27, maar ons kan dit ook in elkeen van ons se lewens toepas:

“Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.

Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.”

ʼn Volgeling van Jesus kan nooit sonde in sy of haar lewe sommer net ignoreer nie!

As ons die boodskap verstaan van die Evangelie oor wat Jesus werklik vir elkeen van ons deur Sy lewe maar veral aan die kruis kom doen het, sal ons nooit sonde in ons eie lewe sommer net kan ignoreer nie!

Inteendeel, ek glo dat as ons werklik verstaan, sal sonde in die lewe van ʼn volgeling van Jesus ons selfs nog meer pla of hartseer maak as wat dit ooit kon gebeur in die lewe van ʼn wetsgehoorsame Jood onder die ou testament of ou verbond! Immers, sonde in die lewe van ʼn gelowige volgeling van Jesus, onder die nuwe testamentiese bedeling, is nou ʼn doelbewuste keuse.

Dit breek ons Pappa-Vader se hart!

Ek sê dit is nou ʼn keuse, want jy staan immers nie meer hulpeloos en magteloos teenoor sonde nie! Dit is nou ʼn doelbewuste keuse, want jy kies om nie te luister na die stem van God die Gees nie.

Jy kies dus om nie na jou nuwe Wetgewer en Nuwe Wet wat hier binne-in jou lyf woon, te luister nie.

Dit is waarom die Nuwe Testament so erg teen sonde en daardie doelbewuste keuses om te sondig en ongehoorsaam te wees, is.

Luister net na die volgende gedeeltes as voorbeelde hiervan. In Heb. 12:1-4 staan die volgende:

“Terwyl ons dan so ʼn groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.

Hou Hom voor oë wat so ʼn vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.

Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle ʼn stryd om lewe of dood geword het nie.”

Dit is waarom Koning Jesus ʼn lewe van heiligheid en heiligmaking eis as lewensnoodsaaklike bestanddele in die lewe van ʼn ware bekeerde en wedergebore volgeling van Jesus.

Heb. 12:14 spel dit immers duidelik uit as daar staan:

“Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ʼn heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.”.

Daarom gaan God se Gees voort om in Heb. 12:15 e.v., die volgende vir ons as gelowige volgelinge van Jesus te sê:

“Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos ʼn wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.

Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het.

Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seën wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek.

Julle het immers nie gekom by ʼn tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie.

Die bevel dat selfs ʼn dier wat aan die berg raak, met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik.

So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het: ‘Ek sidder van angs!’

Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat vrygespreek en wat nou volmaak is, by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel.

Pas op, moet Hom wat met julle praat, nie afwys nie. Hulle wat Hom afgewys het toe Hy sy Goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie ag slaan op Hom wat van die hemel af met ons praat nie?

Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het Hy aangekondig: ‘Nog een maal sal Ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel.’

Die woorde ‘nog een maal’ laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly.

Laat ons wat ʼn onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ʼn verterende vuur.

As broers moet julle mekaar altyd liefhê.”

Doelbewuste sonde is dus lewensgevaarlik in die lewens van gelowige volgelinge van Jesus!

Hoef ek vir jou, ten slotte, te herinner aan wat met ʼn Ananias en Saffira gebeur het daar in Hand. 5? Doelbewuste sonde het daar hulle lewens gekos in die midde van ʼn herlewing.

Laat ons dus gewaarsku wees!

Die Tora-wetgewing het net een plek na die dood en opstanding van Jesus

Met alles in gedagte waaroor ons die afgelope paar kere gesels het, wil ek vandag gesels oor die een plek waar ons as volgelinge van Jesus die Tien Gebooie of Tora-wetgewing kan gebruik in mense se lewens, en dan ook net in ONGELOWIGE MENSE se lewens!

Omdat ʼn gesonde sondebesef deel van die normale geestelike geboorteproses is in die lewe van ʼn nuwe volgeling van Jesus, kan ons die Wet gebruik om ongelowige mense bewus te maak van hulle sonde en sondigheid in die oë van ʼn Heilige God.

Baie keer vind ʼn mens wanneer jy met ʼn ongelowige gesels oor Jesus en wat Hy vir ons gedoen het dat hierdie betrokke mens dink dat hulle saak met God reg is en dat hulle ʼn “goeie lewe lei”.

Dit is daardie tye wat ek hulle vra of hulle al ooit gesondig het in hulle lewe. Ek vra byvoorbeeld vir hulle, aan die hand van die Tien Gebooie, of hulle al ooit iets gesteel het. En of hulle al ooit iets wat aan iemand anders behoort het, begeer het.

Dan help ek hulle om hulleself te toets in die oë van ʼn Heilige God wat sonde nie voor Sy oë kan verdra nie.

Sien, dit is van lewensbelang vir ʼn ongelowige mens om raak te sien dat die Heilige God ʼn mens met selfs net een sonde in sy of haar lewe, in die lig van Sy wese, moet straf met die dood, in die sin van die ewige dood. Elke mens wat dus sonde in sy of haar lewe gedoen het, moet hel toe gaan!

Dan help ek hulle verstaan dat al was hulle die enigste mens op aarde, en al het hulle net een sonde in hulle lewe gehad, moes hierdie Heilige God, omdat Hy ook vir hulle so liefhet, om hulle te mag genadig te kan wees en om hulle sondes te kan vergewe, Sy Enigste Seun as mens na die aarde toe stuur om vir daardie mens, soos vir elkeen van ons, se sonde Sy lewe te gee en te sterf, om in ons plek ons straf te dra.

Sonder ʼn diepgaande sondebesef in ʼn mens se lewe, is daar geen werklike besef hoe nodig hy of sy werklik ʼn Verlosser het nie. En kan hulle nooit werklik besef wat Jesus vir hulle kom doen het en hoe nodig hulle God se genade en redding het nie!

Kan ek afsluit deur vir jou ʼn persoonlike vraag te vra?

Kan jy nog daardie dag in jou lewe onthou, voor jou bekering, waar jy bewus geraak het van jou eie diepliggende sondigheid en jou totale verlorenheid?

In my eie lewe het dit op 10 Oktober 1969 gebeur, in my St. 8-skooljaar (of Graad 10). Dit is nou al soveel jare gelede, maar ek onthou dit asof dit gister was!

Prys die Here dat dit deel van my geloofstorie kan wees!

'n Film op YOUTUBE wat hierdie week se SLUKKIE NUWE WYN bevestig

Party van ons "leer" deur te lees, daaroor na te dink en dan te kies wat jy wil glo en aanvaar van wat jy gelees het.

Ander van ons "leer" deur te sien en te ervaar.

Hier is 'n uitstekende 30 minute-film deur die briljante filmregisseur, Ray Comfort, oor John Lennon, dit wat ek hier bo geskryf het, op 'n baie dinamiese manier oordra.

https://www.youtube.com/watch?v=o7pe3_VQbUM&t=0s&index=2&list=PLE6B3F7DC3FED7192

Jy sal nie spyt wees nie!

A prophetic word to all followers of Christ in South Africa on the 2nd of August 2018


With President Ramaphosa’s State of the Nation’s late night’s speech still ringing in our ears, I heard the Lord saying the following to His people:

1. Remember My prophetic word to My people in exile in Jer. 29.

2. And reclaim and teach the heart of the Gospel of the Kingdom again to them, reminding them that it is a message of Insurgence.

Let Me remind you of My words years ago, in Jer. 29, to the leaders among My people who had been carried into exile from Jerusalem to Babylon.

But remember, they were caught up, in exile, in Babylon, in the midst of that terrible, unrighteous, discriminary, loveless Babylonian system.

My words to them through My prophet, Jeremiah, were the following:

“Thus says the LORD of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon:

Build houses and live in them; plant gardens and eat their produce.

Take wives and have sons and daughters; take wives for your sons, and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters; multiply there, and do not decrease.

But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the LORD on its behalf, for in its welfare you will find your welfare.”

Of course, I’ve also promised to bring them out of that system when it is My time. 

I am God and totally in charge.

I am busy behind the scene with My Plan that nobody can change or stop.

Trust Me to be Your God.

Keep standing in faith on My Word and promises to you and your children.

Do not fear. Do not worry.

Remember My promises to you about what I am busy doing behind the scenes about the Babilonian system.

I've told you to get ready and prepare for a crash that is coming in the global money system, that is controlled by Mammon.

Remember, also, My Word to you in Matt. 6:33:

“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.”

For that reason, I am telling you to reclaim and start teaching My people again what the heart of the Gospel of the Kingdom is, reminding them that it is in essence a message of Insurgence.

Remind them again that the Gospel of the Kingdom was the fulfilment of Isaiah 40-55 and Ezekiel 43. Peace, salvation, and justice to the whole earth will be the outcome.

But help them remember that the Gospel of the Kingdom was an announcement that Jesus Christ alone is the Lord and King.

So, when you’ve chosen Jesus Christ as Saviour and King, you’ve pledged your allegiance to Him alone, not to any nation, empire, political ideology, party, or even specific church system or belief system.

Your allegiance to Jesus Christ is a direct summons to abandon every other allegiance and to offer total loyalty to Jesus.

Remember also that the gospel of the Kingdom is a joyful announcement that Jesus, the crucified and risen Lord and King, will put an end to poverty, injustice, slavery, and human suffering.

For that reason, it was good news to the poor and good news to the oppressed.

It also promised a new form of economics in the community of Jesus as the King, where all would have enough and where there would not be lack.

But it was also bad news to all earthly powers and those who are exploiting others, prospering on the backs of the less fortunate.

This message is, for that reason, a message of insurgence.

Because you live in an addictive-compulsive society, where capital has replaced community in the realm of economics. Wealth and power were identified with surplus accumulation.

In the old Israel, I taught them to circulate wealth by redistributing it to all and to care for the poor, rather than centralizing it through private accumulation.

I taught My people to practice Sabbath (which is under My New Law, now every day), which was nothing else than a check against self-limitation, production, and consumption. It was meant to teach My people the necessity to recharge, renew, and remember that all sustenance and provision is a gift from Me as their God and Total Provider. For that reason, I taught them to share their “stuff” with others, rather than to be possessed by their possessions. (Deut. 15:7)

You live in a world marked by predatory greed, which is nothing but idolatry. Therefore, see My word in this regard in Col. 3:5; Eph. 5:5; Luke 12; Matt. 6:19-24; Luke 16:1-13, etc.

See what I’ve told My Ekklesia when I’ve taught them to share her capital with other members of the community rather than privately accumulating it (Mark 10:29-30; Acts 2; 4; 2 Cor. 8; 9; and Romans 15.

So far the Word from the Lord that I’ve heard.

Dr Christo Nel 

Cell: 0827702397 www.nuwewyn.co.zaPut the prophetic word into action here in South Africa

In the light of this Word, which I believe is from the Lord, this is my personal opinion about Land Distribution, job creation, and everything else in this context on the table at the moment:

I believe the only people I would trust doing this properly, is the Ekklesia, or Body of Christ.

Because, if they understand the Word above, and understand what He has in mind, we won’t have our own agendas or other selfish motives while doing it.

There will also not be a misappropriation of funds or selfish greed at work.

The following video on YouTube is an example of what it could be like:


© Christo Nel 2017