Blog

Waar ʼn mens hom/haar vasloop teen die lewende God, ʼn lewende Jesus, verander alles!

Gee vir my so ʼn minuut of twee om vir jou te wys wat gebeur as mense ’n ontmoeting met God gehad het.

Daar in Eks. 3 lees ons, stap ʼn bejaarde Moses nuuskierig nader as hy ʼn doringbos sien brand, maar ook sien dat dit nie uitbrand nie.

Skielik ontdek hy in die vuur dat die lewende God self daar staan.

In die woestyn, vir veertig jaar lank, ervaar God se volk, die ou Israel, God se teenwoordigheid as ʼn wolk wat hulle in die dag beskerm teen die skroeiende warm son, en snags is dit ʼn kolom van vuur wat oor hulle hang, wat vir hulle lig maak in die donker van ʼn woestyn-nag. (Eks. 13:21,22; 40:38)

In Lev. 6:9 lees ons van die vuur van God wat op die altaar gebrand het van Moses se tyd af, wat altyd deur die priesters permanent aan die gang gehou moes word.

In 2 Kron. 7:1-3, in die tempel wat Salomo vir God gebou het, steek God weer hierdie vuur aan die brand, wat niks anders was as ’n sigbaarwording van Sy teenwoordigheid nie.

Vuur transformeer, verander, brand skoon, reinig en maak lig.

Daarom kies God om vuur en die rook of wolke te gebruik as simbool vir ʼn sigbaarwording van Hom as ʼn “onsigbare” God.

In Mat. 3:11 sê Johannes dat Jesus die Doper met die Gees is, want “Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur”.

Dit help ons om te verstaan dat die Ou Testamentiese simbool van die vuur wat in daardie bos gebrand het in Moses se tyd, of die vuur daar op die altaar in die tempel, alles simbole was wat heengewys het na Jesus, die Een wat bekend sou staan as die Doper met die Gees.

Dit is Hy wat elkeen van Sy volgelinge met Sy Gees gaan doop.

In Hand 2:3, toe die Heilige Gees uitgestort is, het tonge van vuur op elke gelowige wat Hom ontvang het, kom sit.

Dit was asof God se goedkeuring op elkeen van Sy Seuns kom rus het.

Vandag nog, is dit Sy Gees in en op ons, wat soos vuur daardie ou vlees-mens in ons wil uitbrand, sodat die Heilige God van Israel permanent in jou kan woon en in beheer kan wees, om daar in jou lewe lig te verskaf.

Waar God is, is Hy alleen die Koning en daar geld Sy Koninkryksbeginsels en grondwet. Daar geld Sy outoriteit. Daar is niks onmoontlik nie.

Dan is dit nie meer jy wat lewe nie, maar Jesus wat in jou lewe.

Daarom, sê Rom. 8:9, is kenmerkend van ware gelowiges se lewens dat hulle nie meer lewe volgens die ou vlees-mens en sy begeertes nie. Hulle leef nou ʼn lewe wat gedrewe en beheer word deur die Gees van God self.


Ons is soos God se handskoene

1 Kor. 3:16, 17 sê dat omdat God se Gees in ons woon, is ons die tempel van God. Ons is Sy woonplek hier op aarde.

Het jy mooi gehoor? Die lewende God woon in jou lyf deur Sy Gees.

Verder, sê die Bybel, deur die doping of salwing met die Gees, het hierdie God jou toegerus om deur die bonatuurlike gawes en vermoëns van Sy Gees, deur jou, bonatuurlike dinge te doen.

Hy wil deur jou as Sy kind hier op aarde, bonatuurlik mense genees, bonatuurlik mense vrymaak van demoniese magte en verslawing wat hulle tot nou toe gebind het.

Hy wil deur jou met mense praat. Hy wil selfs vir jou profeties dinge openbaar om aan hulle te sê wat jyself vooraf niks van geweet het nie.

Dit is waarom die Bybel hierdie beeld gebruik dat ek en jy, as volgelinge van Jesus en as gelowige kinders van God, deel is van die Liggaam van Jesus.

In hierdie Liggaam is Jesus self die Hoof, want Hy neem die besluite en gee die opdragte wat die verskillende ledemate van hierdie liggaam moet doen.

Dit laat my hierdie prentjie sien, naamlik dat ons soos hierdie handskoene is wat God self “aantrek” en dinge mee doen hier op aarde.

’n Handskoen kan net klavier speel as die hande in die handskoen kan klavier speel.

Ons kan dus nou dinge doen wat ons nooit voorheen kon doen nie.

Ons kan ons hand op mense sit en hulle genees.

Ons kan ’n woord spreek en mense kan hoor hoe God self met hulle praat.

Dit is waarvan ʼn Sag. 4:6 praat as daar gepraat word van dat dinge "nie deur krag en geweld nie, maar deur God se Gees” gebeur.

Alles wat die vlees bedink en doen, is dood en bedien dood aan mense. Maar waar God se Gees se hande in die handskoene is, word lewe en oorvloed aan mense bedien.

Die invloed wat die Gees op ons vlees-lewe het

Jesus het gekom om ons “lewe en dit in oorvloed” aan ons te bedien, sê Hyself daar in Joh. 10:10b vir ons.

In Joh. 14 en 16 en Gal. 5, leer die Here ons dat hierdie lewe in oorvloed alleen ʼn werklikheid in ons lewe word daar waar God se Gees, wat woon in Sy kinders, in beheer is in ons lewe.

Ek sien dit as hierdie prentjie.

Rondom ons en in ons, is daar allerlei stemme, of kom ons noem dit “radiokanale”, waarby ons kan inskakel en waarna ons kan luister.

Luister ons na enige ander kanaal of stem as die stem van die Heilige Gees, beteken dit net pyn, lyding en uiteindelik dood vir ons.

Maar luister ons na die Gees van God, bring dit oorvloed en dit wat Fil. 4 van praat as “wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees”, waarop ons dan ons gedagtes moet rig en wat ons dan moet kies om te bedink.

Die Bybel is God se kode vir die mens om ’n gelukkige en oorvloedige lewe op aarde te hê.

Anders as die res van die skepping (waar leeus geprogrammeer word deur God om ’n leeu te wees, en ’n kat geprogrammeer word om vir hulle hele lewe ’n kat te wees), het God vir die mens hierdie vrye keuse-meganisme ingebou om hom of haarself te programmeer.

Ons kan besluit wie en wat ons wil wees. Ons kan kies watter stemme ons na wil luister en waarop ons wil fokus.

Dit is waarom Fil. 2:12 sê wat dit sê. Luister wat staan hier.

“My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.”

Die DNA van die mens is werklik iets uiters merkwaardig.

As ons daardie sisteem moet uitskryf en beskryf, sê geleerdes ons, sal ons boeke vol skryf wat as ons dit langs mekaar neersit, van die aarde af toe by die Maan en nog 500 km verder sou strek.

Boonop, herstel hierdie DNA van ons liggaam homself en programmeer selfs homself.

Jy kan dus deur jou brein en die manier wat jy dink, begin om jouself gesond te dink, net soos wat jy jouself kan siek dink.

1 Kor. 10:31 praat daarvan dat ons moet leer om alles wat ons doen, tot verheerliking van God te doen.

Dit geld natuurlik vir alle terreine van ons lewens en elke ding wat ons doen.

Ook dus wat die finansiële en rykdom betref.

Prakties beteken dit dat voordat ek na enige van hierdie terreine kan kyk en wil kies wat ek daar wil doen of hoe ek daar wil optree of daaroor wil dink, moet ons eers by God se voete gaan sit.

Daar by Sy voete leer ons watter manier van dink of doen gaan lewe of dood aan ons bedien.

As ek op enige ander punt begin, dan dink ek daaroor vanuit my vlees, en dan loop alles skeef.

Die oomblik wanneer ek dus vanuit die vlees-realm oor geld, besigheid en rykdom (wealth) begin dink, gaan dit net oor “ek, my en myne”.

Rom. 8:9 sê dat die toets vir wie volgelinge van Jesus is en wie nie, is die volgende:

“Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.”

Iemand wat onder die beheer van die Gees is, word gemotiveer deur dit wat hy/sy daar aan die voete van Jesus geleer het.

In so iemand se lewe word hulle geld, besigheid en rykdom (“wealth”) dan net nog ʼn wonderlike instrument en bron waarmee ons God se Koninkryk kan soek en so ander mense en selfs gemeenskappe om ons kan bedien en kan beïnvloed in Sy diens en in Sy Naam.

Die geboortedatum van Jesus as mens - herbereken

Dit is vandag die 11de September en volgens die nuutste navorsing is dit ook die datum in ’n jaar waarop ons die geboortedatum van Jesus die Christus se mens kan vier.

Hier is ’n dokument wat ek ’n paar jaar gelede hiervoor geskryf het.

DIE GEBOORTE VAN JESUS-herbereken.pdf

Om so ʼn broer vir iemand anders te wees

Ek kan nie anders nie, ek moet hierdie storie deel, wow!

'n Sakeman in Kaapstad kom by sy nuwe motor aan terwyl 'n seuntjie dit staan en bewonder.

Hy vertel die storie self so:

Toe ek die sleutel in die motordeur steek, vra die seuntjie: “Is dit Meneer se motor?”

“Dis myne, ja.”

“Hoeveel het hy gekos, Meneer?”

“Ou seun, ek weet nie.”

Hy kyk ondersoekend na my: “Meneer lyk nie na die soort wat 'n motor sal steel nie, maar waar het Meneer dan die motor gekry?”

“My broer het dit vir my gegee.”

'n Verlangende uitdrukking kom in die seun se oë en hy sê : “Ek wens...”

Ek verwag dat hy gaan sê: “Ek wens ek het so 'n broer gehad,” maar hy eindig sy sin anders as wat ek verwag het, en dit raak diep in my hart: “Ek wens ek kon so 'n broer wees.” sê hy.

My hart ruk wild in my borskas. Sy woorde raak my so dat ek hom dadelik wil plesier. “Kom, klim in, dan voel jy hoe ry hy.”

“Ek sal Meneer se kar net vuil smeer,” keer hy.

Ek dink by myself: “Jou klere mag vuil wees, maar jou hart is spierwit.”

Ek dring by hom aan en hy klim gretig voor by my in. “Sal Meneer voor my huis stilhou, asseblief,” vra hy dringend.

Ek hou voor 'n trapgang in 'n agterstraatjie stil. Soos 'n klipspringer is hy uit die motor en kom na 'n rukkie stadig terug met 'n kleiner seuntjie in sy arms. Die seuntjie is inmekaar getrek as gevolg van polio

Saggies sit hy die seuntjie op die onderste trap op die sypaadjie neer. “Daar is hy, Boetie. Sy broer het dit vir hom gekoop. As ek eendag groot is, gaan ek vir jou net so 'n kar koop, dan kan jyself na al die winkelvensters gaan kyk.”

Trane swem in my oë en met 'n knop in my keel, sê ek: “Kom julle twee. Jou boetie gaan sommer vandag die winkelvensters sien.”

Ek help om die kreupel seuntjie voor by my en die ander een in te tel. Ek ry na die grootste winkelsentrum toe in die stad.

Toe ons stilhou sê ek: “Kom ons gaan kyk,” terwyl ek die kreupel outjie in my arms dra.

“Soek uit wat julle wil hê.”

Hulle het mildelik van my aanbod gebruik gemaak en gevat wat hulle wou hê. Die volgende paar uur in hulle geselskap was die gelukkigste tyd wat ek nog ooit in my lewe ervaar het.

Ek het besef dat die loon van om aan ander te gee, nie altyd materiële loon is nie.

“Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het as ander wat suinig is. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self 'n oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self nooit dors word nie.”

En ek het besef: Ek wil so 'n broer wees.

“Abba, Vader, verander my en maak my so ʼn broer vir mense om my!”


Is jou oor op God se mond om mooi te hoor wat Hy vir jou sê?

Dit is 'n ernstige tyd dié waarin ons lewe!

Kyk en luister maar net wat rondom jou aangaan maar ook in die res van die wêreld.

Ek weet nie van jou nie, maar as ek te lank sit en kyk na die KYKNET se NUUS of na FOX NEWS of CNN, dan word die intensiteit van dit alles net vir my te veel.

Dan het ek nodig om alles af te sit en vir myself 'n stil plek te kry om voor God te gaan lê en net met Hom tyd te spandeer.

My verse in die tyd is daardie gedeelte daar in Mrk 9 waar ons lees hoe Jesus in Sy heerlikheid, as God die Seun, Homself aan drie van Sy dissipels vertoon het.

Ek het elke nodig om Jesus, die Here en Koning, in Sy heerlikheid te sien! Want daar ontwikkel ek weer perspektief en krimp my uitdagings voor Sy grootheid!

Dan kom hulle af van die berg af en kry 'n man daaronder wat sy seun gebring het om gesond gemaak te word, maar die nege ander dissipels kon nie. In die gesprekke wat daarna volg, hoor ons Jesus hierdie uiters belangrike dinge sê:

"Vir die een wat glo, kan alles."

En "Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie."

Ek en jy het tyd in die teenwoordigheid van Koning Jesus nodig om te sien en te hoor wie Hy is en wat in Sy hart is, sodat ons hart kan verstaan en glo wat Sy spesifieke opdrag en woord aan jou vir jou is.

Sodat jy kan opstaan om te gaan doen wat jy moet doen.

Miskien moet jy vir kanker in iemand se lyf gaan sê: Sterf! Immunestelsel, in Jesus se Naam, maak elke vyandige organisme wat nie in hierdie liggaam hoort nie, dood! Maak hulle onskadelik! Werk hulle uit,

Miskien moet jy vir Orkaan Irma vandag gaan sê: Raak stil. Bedaar!

En glo dit gaan gebeur!

Daar is mense wat profeties hoor dat 'n tsunami op pad is na die Kaap, en ander weer wat glo dat die Wegraping die 23 September 2017 gaan gebeur!

Ek is besorg oor die gees van vrees wat hier agter sit en oor hoe hierdie leer oor die sogenaamde wegrapings-leer in die een WHATSUP van goedgelowige volgelinge van Jesus na ander gestuur word.

Miskien moet ons weer mooi gaan luister na 1 Kor. 14:3 na wat God se Gees se bedoeling met profetiese bediening is:

"Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos."

Nog Bybelse riglyne vir as jy gee

Kom ek deel met jou ʼn paar ander Skrifte wat ʼn mens kan help in jou gee.

Spr. 3:9 en 10 sê die volgende in die verband: “Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn.”

As God werklik eerste is in jou lewe, begin eerste vir Hom, vir Sy diens en vir die koms van Sy Koninkryk gee wanneer Hy jou seën en vir jou gee.

Deut. 26:1 e.v., sê die volgende: "Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, ‘n deel vat en dit in ‘n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy Naam daar te laat woon.

Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees, en vir hom sê: ‘Ek verklaar vandag voor die Here u God dat ek gekom het in die land wat die Here met ‘n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee.’

Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God.

Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê...”

Dit is vir my aangrypend dat die Here ons as Nuwe Testamentiese gelowiges herinner aan die noodsaak om teenoor mekaar te getuig oor God se goedheid en ingrype in jou lewe waarvoor jy ook vir Hom, ook deur wat jy kies om te gee vir Sy Koninkryk, wil dankie sê.

Jes. 58, vanaf vers 6 en verder, vertel vir jou hoe gelukkig dit God maak as jy jou kragte en jou finansies begin gee sodat reg en geregtigheid kan geskied, en sodat mense wat nie genoeg het nie, ook genoeg kan hê.

Kan ek jou net weer herinner aan die groepe waarvoor God wil hê ons moet gee?

Heel eerste moet ons saai in die mense se lewens wat God gebruik om ons en ander gelowiges toe te rus en te bedien in diens van Sy Koninkryk, (kom ons noem hulle sommer God se vyfvoudige bedieninge, waarvan ons lees in Ef. 4:11-16).

Daarna wil die Here ons ook gebruik om aan gelowiges wat nood en tekort het, te gee.

En dan, heel laaste, aan mense wat arm is, wat Hom nog nie ken nie.

Dit is baie duidelik uit die Woord dat God belowe om ons uit ons skoene te seën as ons vir die armes en mense in nood begin gee.

Onthou jy daardie vroutjie wat twee oortjies in die offerkis in die sinagoge gegooi het?

Toe sê Jesus, wat God is wat mens geword het, dat sy inderwaarheid baie meer gegee het as enigiemand anders, omdat sy alles gegee het wat sy gehad het.

Dit gaan dus nie vir God oor hoeveel jy gee nie. Dit gaan altyd oor waarom jy gee.


Geld en goed in Jesus se lewe en bediening

Daar in Luk 8:1-3 lees ons van ʼn klompie mense wat in hulle lewe deur Jesus gehelp en verlos is, wat gekies het om Jesus te volg en te dien deur Hom en Sy dissipels met hulle besittings te dien.

Hulle het baie prakties gesorg dat Hy en Sy dissipels elke dag tydens hulle bediening genoeg gehad het van wat hulle mag nodig hê.

Onthou jy ook dat Jesus selfs ’n beurs vol geld gehad het waarmee dit wat Hy en die dissipels nodig mag kry, gekoop en betaal is? (Judas was mos in beheer daarvan).

Met ander woorde, geld het beslis in Jesus se lewe en bediening ʼn baie noodsaaklike plek gehad, en as daar nie mense was wat dit aan Hom gegee het nie, kon Hy nie elke dag gedoen het wat Hy moes doen nie.

Vandag nog geld dieselfde beginsel.

Ook in Paulus se lewe en bediening was daar ’n hele gemeente wat na hom gekyk het en wat gesorg het dat hy genoeg gehad het, sodat hy kon doen wat die Here wou hê hy moet doen.

(En onthou, destyds kon hulle nie gou die geld na sy rekening EFT nie. Nee, hulle moes hom gaan soek waar hy in die wêreld was, om dit vir hom te gee.)

Ons liefde vir mekaar moet dus baie prakties raak. Ons moet begin dink wat die ander dalk mag nodig hê, of waarmee die Here dalk daardie een wil “bless” deur jou.

Is jou hart in die “gee”-modus? Of is jy heeltyd ingestel op hoeveel jy kan ontvang?

Jesus sê: Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang.

As jy dus geseënd wil wees in elke area van jou lewe, moet jy begin gee, begin saai, in elke area van jou lewe.

© Christo Nel 2017