Blog

Kom ek vertel jou van 'n ander tafel

Kom ek vertel vir jou eers van ’n ander tafel hier op aarde.

Dit is die tafel waar ’n paar groot koppe sit.

Dit is die tafel waar die olieprys bepaal word, waar die goudprys bepaal word, waar besluit word watter geldeenheid gaan vandag val en watter een gaan vandag styg sodat dit hulle kan baat. Hulle bepaal daar as’t ware die gang van die mensdom op aarde, of so dink hulle.

Dit is die demonise gees, Mammon, se manne.

Nou kom God se Woord en sê vir ons as kinders van God en as gelowige volgelinge van Jesus: Julle is God se familie.

Julle sit aan die tafel van die Koning van alle konings.

Julle is die verteenwoordigers van Sy Koninkryk wat besig is om hier op aarde te kom.

Julle beheer daardie manne van Mammon. Hulle beheer nie vir julle nie!

Die Here sê in Sy Woord dat Hy niks op aarde doen voordat Hy dit nie vir Sy familie deur die profete sê nie.

As jy 1 Kor. 12 tot 14 gaan lees, sal jy hoor dat jy toegang het tot al die gawes van die Gees, waarvan die belangrikste gawe, wat God vir elkeen van Sy kinders wil gee, profesie is.

Jy kan dus na Hom toe kom en vra dat Hy ook aan jou hierdie dinge waarmee Hy besig is, sal kom openbaar. Sodat jy dit ook aan ander van Sy kinders kan openbaar tot hulle geloofsversterking en bemoediging.

Maar dit is jou keuse, as jy wil.

In Ef. 2:4-8 staan dieselfde. Daar staan dat in Jesus, sit jy in hemelse plekke, aan die tafel van die Koning in die hemel.

Die vraag is dan: hoekom weet ons dan nie wat aangaan nie?

Joh. 16:13 sê dat die Heilige Gees alles aan jou gaan openbaar wat gaan gebeur.

As jy wil weet waarheen die ekonomie oppad is, gaan vra die Heilige Gees.

Gaan vra Hom wat jy nodig het om te weet en wat jy moet doen om voor te wees. En gaan sit en luister wat Hy sê.

Dit vra tyd saam met God. Dit is nie ’n quick -fix dié nie. God is besig om aan ons te werk en dit vat tyd.

Dit is soos 1 Pet 2 dit vir ons teken. As ons tot bekering kom, is ons geestelike babas. Daarom moet ons die Woord begin drink soos melk om te groei en volwasse te word, om dit wat God eintlik aan ons wil openbaar, te kan absorbeer en te kan verteer.

Daardie Woord moet deel word van jou, van jou denke, van jou manier van doen.

En so word jy opgerig om as verteenwoordiger van God en Sy Koninkryk hier op aarde te kan optree.

En dit is nie ʼn verantwoordelikheid wat God aan ʼn klomp babas kan toevertrou nie!

Aan die tafel van die Koning

Vandag wil ek jou neem na ʼn baie aangrypende gedeelte, daar in 2 Sam. 9 waar Koning Dawid die volgende vraag vra: Het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek wil hom graag onder my sorg neem ter wille van Jonatan.”

Dawid verwys natuurlik hier na die verbond en ooreenkoms wat hy met sy goeie vriend, Jonatan, gesluit het.

Dan hoor hy by Siba, ʼn amptenaar wat in Saul se diens was, van die kreupel seun van Jonatan, met die naam, Mefiboset.

Koning Dawid laat hom dan haal en dan lees ons in vers 6 van daardie hoofstuk die veelseggende beskrywing:

Toe Mefiboset seun van Saul se seun Jonatan by Dawid kom, het hy op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. "Mefiboset?" vra Dawid. "Ek is u onderdaan," antwoord hy.

Vers 7: Dawid sê vir hom: "Moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonatan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet."

Wow, watter prentjie is dit nie!

Hier het ons Mefiboset wat geweet het hoe sy oupa, Saul, hierdie nuwe koning Dawid, gehaat en vervolg het.

En hier word hy nou gehaal en gebring na die paleis van hierdie nuwe koning!

Ek sien in my geestesoog hoe Mefiboset, heelwaarskynlik die ene vrees met sy horrelvoete in die paleis van Dawid ingestrompel het. Net om te hoor: Van nou af sit jy aan die tafel van die koning!

Ek is oortuig dat ons hier een van die mees treffende prentjies in die Bybel het wat presies die hart van die Evangelie oor Jesus Christus, en wat Hy in die lewe van elkeen van Sy nuwe volgelinge kom doen het, raak teken.

Gewoonlik vertel ons dit vir mekaar in woorde soos: Jesus kom en red ons.

Maar miskien het dit tyd geword om dit ʼn slag in hierdie taal van 2 Sam. 9 uit te spel.

Veral aan mense wat vasgevang sit in ʼn gees van armoede en minderwaardigheid. Of aan mense wat vir jare vasgevang gesit het in godsdiens en tradisie.

Wat godsdiens en tradisie doen is dat dit jou nooit toelaat om aan die Koning se tafel te sit nie, want jy hoor heeltyd daar dat jy net nie goed genoeg is nie.

Hier lees ons van iemand wat twee horrelvoete gehad het, maar nie net dit nie. Want as jy net ʼn bietjie verder lees, dan lees jy ook van ’n horrel-gees wat hierdie ou in homself gehad het.

Hy het selfs nadat die koning hom uitgenooi het na die paleis toe, na hoeveel dae wat hy daar aan die tafel gesit het, nog steeds nie gevoel hy is goed genoeg nie.

Ek sê altyd: Hy sou werklik in die Amakroka-kroka-span gespeel het as hulle destyds Olimpiese spele toe gegaan het!

Maar God gee koning Dawid opdrag om hom paleis toe te bring sodat hy aan sy tafel kan kom sit en van die oorvloed daarop elke dag kan eet.

Nie net dit nie, hy kry ook sy oupa, koning Saul, se grond terug en boonop gaan daardie grond voortaan namens Mefiboset, deur die dienaars van Saul wat nog oor is, bewerk word.

Soos ek gesê het, watter prentjie van die boodskap van die Evangelie is dit nie! Jesus kom aarde toe. Ons is verlore en sondig - met horrelvoete, horrelhande en met ʼn horrel-gees in ons.

Ons het van gees-mense in vlees-mense verval. En dan kom Jesus en rig ons op en verander ons lot, sê Ps. 126.

Maar tog, net soos Mefiboset, tenspyte van alles wat die Evangelie ons vertel wat Jesus klaar vir ons gedoen het, probeer sommige nog steeds volgens die reëls van godsdiens lewe. Hulle probeer steeds self goed genoeg wees, reg lewe, goeie mense wees, genoeg bid en Bybel lees, groot genoeg tiendes gee en al die wette gehoorsaam. Deur die week sloof hulle hulself af en werk soos slawe, want hulle glo steeds wat die wêreld om hulle vir hulle sê, naamlik dat hulle net hulleself het om die ding vir hulle en hulle kinders te doen. Alles hang van hulleself en hulle eie “effort” af.

En hulle glo nie wat die Skrif sê dat ons in Christus Jesus toegang het tot die heerlikheid van God nie. Hulle glo nie dat ons as volgelinge van Jesus kinders van die Koning van alle konings is, wat toegang het tot die tafel van die Allerhoogste nie.

Jy kan nie dink hoe jou lewe kan verander as God se Gees dit beheer nie

In Jer. 20:9 vertel die profeet, Jeremia, die volgende: “En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos ‘n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie.”

Sien, wanneer God in ons is, kan jy en ander nie meer jou mond stil kry nie.

God se Gees gee jou toegang gee tot dimensies en kennis wat jy jou nie eers kan indink nie.

Dan word jy ’n “trailblaser” en ’n leier in jou veld.

Oral waar jy kom, manifesteer dit. Want waar God is, is daar wonderwerke. Waar God is, is daar deurbrake.

As jy vir die Here God vandag toelaat om in elke gebied in jou lewe, deur Sy Gees, alles oor te neem en te beheer, wat kan nie vandag alles verander in jou lewe nie!

Hoor net wat sê Ef. 5:1 en 2 in die verband:

“Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg.

Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was.”

In Luk. 12:31-34 spel Jesus verder uit wat dit beteken:

“Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee.

Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee.

Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle ‘n beurs aan wat nie leeg raak nie, ‘n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie.

Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

Maar vir dit om te gebeur, moet ons oorgee aan Sy Gees wat in ons kom woon het, om deur ons te werk.

Daarom het Jesus die volgende vir Sy dissipels, daar voor Pinksterdag, toe dit met hulle gebeur het, gesê in Hand. 1:5, 8:

“Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.

... Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Jesus sê dus vir hulle dat Hy, wanneer Sy Gees gekom het, deur hierdie Gees wat in en op ons as Sy volgelinge is, ons wil gebruik om iets van Sy heerlikheid met ander te deel.

Maar dit kan net gebeur as ons toelaat dat God se Gees ten volle in beheer is van dit wat ons doen en sê.

Want net as die Gees van God in beheer is, en as ons sê wat Hy ons voorsê om te sê, sal dit wat ons sê, nie net woorde bly nie, maar sal dit werklik God wees wat self met mense praat, sodat hulle kan hoor wat Hy vir hulle sê.

Wanneer ons begin doen wat God se Gees vir ons sê wat God in en deur ons wil doen, sê byvoorbeeld dat Hy iemand wil gesond maak, of dalk ʼn storm tot bedaring wil bring, of iets wil heelmaak wat tans stukkend is, kan daardie bonatuurlik wonderlike ding gebeur.

Uit eie ervaring kan ek vir jou vertel van hoe dit wat ek hier bo vir jou gesê het, van my lewe as ʼn baie “vaal, oninteressante “nerd”, ʼn avontuur gemaak het waaroor ek al meer as 28 boeke vol geskryf het!

Ons vyand is so ʼn geslepe leuenaar!

Jesus weet hoe geslepe Satan is. Sy geslepenheid het ’n derde van die engele agter hom laat aanloop. (Gaan lees maar wat daar in Jes. 14 en Eseg. 28 hieroor staan).

Die oomblik toe die mensdom, in Adam en Eva, die heerskappy wat hulle van God ontvang het om hier op aarde in God se Naam te heers, aan die Satan oorgegee het, het alles hier verander.

Daardie oomblik het die mensdom in ’n toestand beland waarin dit vir Satan en sy magte, met hulle geslepenheid, kinderspeletjies was om ons te oortuig dat ons arm en siek was, en dat dit God se skuld was.

Satan het ons oortuig om te glo dat al die slegte dinge wat met ons gebeur het, God was wat dit aan ons gedoen het of dit ten minste toegelaat het.

Dit was dus God wat mense siek maak, of hulle arm maak, of dood maak.

Natuurlik is dit alles leuens en is dit bloot jy wat toelaat dat Satan en sy magte al hierdie twak aan jou verkoop.

Dit is ons wat kies om Satan en sy magte te glo as hy vir ons sê: Jy is nie mooi nie. Jy is dom. Jy is ’n mislukking. Jy gaan niks reg kry nie.

Satan en sy magte is boonop so slinks dat as hulle sien dat jy begin glo wat hulle vir jou sê, dan gebruik hulle ʼn belangrike mens daar in jou lewe om dit ook vir jou te sê. En ons glo dit alles, asof dit evangelie is.

Die meeste mense rondom ons besef nie dat ons elke dag van ons lewe in ’n oorlog is nie!

In hierdie oorlog, soos in enige ander oorlog, het die vyand ʼn demoniese bemarkingspan wat met hulle wêreldklas bemarking elke moontlike kommunikasiemiddel gaan gebruik om ons te belieg en te bedrieg oor alles en nog wat.

Die vyand gaan dit so geslepe doen dat jy nie eers gaan besef hoe jy elke dag gebombardeer word van alle kante hierdeur nie.

Daarom het Jesus Sy Gees aan jou gegee om in jou lyf te kom woon as Sy volgeling.

Soos 2 Kor. 10:3-5 sê, wil hierdie Gees ons attend maak daarop dat ons bedag en gereed moet wees om aktief elke ding waarmee ons gebombardeer word, te sif en te toets of dit waarheid is of leuen.

“Natuurlik leef ons in ‘n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig.

Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word.

Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.”

Begin om elke gedagte wat by jou opkom, aan die bors te gryp en te vra: Vanwaar kom jy, Gehasi? Kom jy van God af of kom jy direk uit die hel?

© Christo Nel 2017