Blog

Dit is die era van die Gees hierdie

Die karakter van die nuwe testamentiese of nuwe verbonds-era word in Rom. 7:1-6 en in Rom. 8:1-17 uitgespel.

ʼn Mens mis so maklik daardie sinnetjie in Romeine 7:6 wat lui: “Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie.”

Die era waarin God die Gees self ons Wet in ons is!

Het jy dit gehoor?

God self, God die Heilige Gees, woon nou in ons lywe!

God self, as die Heilige Gees, gaan self nou ons Wet wees.

As deel van die werklikheid dat die Koninkryk van die hemel nou hier op aarde deurbreek, is God self op 'n besondere manier self in Sy mense se lewens teenwoordig en aan die werk in en deur die Gees.

Daarom praat Paulus van hierdie tydperk, hierdie bedeling as die “nuwe bedeling van die Gees”!

Dit is ʼn nuwe era waarin ons as gelowiges nou leef wanneer ons in geloof Jesus Christus as Verlosser en Here aangeneem het.

Ons lewe nou in ʼn era waarin die Heilige Gees van God in ons en deur ons aan die werk is.

Hy is ons Leidsman. Hy is ons wet. Hy is ons Onderwyser. Hy is ons Afrigter. Hy is ons Mentor. Hy is ons Breier en Heiligmaker. Hy is die Bewerker en Realiseerder van die volkome verlossing wat in elke deel van ons menswees moet deurbreek en wat reeds ons s’n in Christus Jesus is.

Hy is ook die Prokureur wat ons gedurig herinner aan die volle implikasies en die rykdom wat opgesluit lê in die nuwe lewe wat ons in Christus geërf het.

Ek het weer so onder die indruk gekom van hoe min ek werklik verstaan van al die dimensies van die nuwe opstandingslewe wat in geloof ons s’n geword het in Christus Jesus.

Dat dit dieselfde lewe is wat Jesus s’n geword het toe God die Vader Hom deur Sy Goddelike krag lewend en nuut gemaak, losgemaak, vrygemaak en heerser gemaak het oor alle demoniese magte op hierdie aarde en in die hemele.

Daarom juis het God Sy Gees, God die Gees, genadiglik gestuur om in elke Christen gelowige te kom woon wat Hy wederbaar het.

Om dit alles aan ons te kom openbaar, maar ook hierdie lewe in ons te kom onderhou en verder uit te werk in elke deel van ons menswees.

Rom. 8:9-12

Daarom kan Paulus daar in Romeine 8:9 tot 12 die volgende sê:

“Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder ʼn verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie.”

Dit is soos daardie ou swart evangelis eens aan sy gemeente verduidelik het: Hier binne-in elkeen van ons as gelowiges is daar ʼn swart hond en ʼn wit hond wat heeltyd aan die baklei is.

Die een wat gaan wen, is die een wat jy kos gee.

Hy het ons Sy Gees gegee


Die agtergrond van wat ek hierdie keer met jou oor wil gesels, is Gal. 2:15-3:14. Lees dit gerus.

Hoor hoe beskryf Paulus sy lewe as Jood voor sy bekering daar in Galasiërs 4:3-7:

“Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ʼn vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.

En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: ‘Abba!’ Dit beteken: Vader! Jy is dus nie meer ʼn slaaf nie; jy is nou ʼn kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.”

Met die koms van Christus Jesus, na die kruisiging en opstanding, het ʼn nuwe tydperk aangebreek. Die beeld wat Paulus en die Skrif gebruik, is dat dit is soos iemand wat die een testament met sekere bepalings daarin, gekanselleer het en ʼn nuwe testament met nuwe bepalings opgestel het.

Onder die bedeling waarin die ou testament met sy bepalings gegeld het, het die Tora of Wet met sy 613 bepalinge ʼn bepaalde rol gespeel. Maar nou omdat God self hierdie testament vervang het met ʼn nuwe een, geld hierdie nuwe testament met sy bepalings nou. En die hart van die bepalings van die nuwe testament is dat God nou aan elke volgeling van Jesus Sy Gees gestuur het om self in elkeen van ons te kom woon, om nou in ons, self ons Nuwe Wet te word.

Daarom, verduidelik Paulus verder, is iemand wat bloot die “arm minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls” wat onder die ou testament of ou verbond gegeld het (Gal. 4:9), nog steeds volg na die kruisiging en opstanding van Jesus, vasgevang in wettisisme en is hulle bloot godsdienstige slawe.

Om sekere besondere dae en maande en selfs sekere feeste en besondere jare te vier, is nie wat die werklike lewensveranderde verskil maak in die nuwe testamentiese of nuwe verbonds-era nie (Gal. 4:10).

Wat werklik die verskil in ons lewens maak, is as ons in geloof alles aanvaar wat God ons in Christus Jesus, as Sy gelowiges kinders beloof en aanbied deur die boodskap van die Evangelie.

Dit sluit dan hierdie geskenk van nuwe lewe in Christus Jesus in, maar ook die wonder dat God self nou in ons woon deur Sy Gees, om nou self aan ons te kom leer wat reg en verkeerd, en wat Sy wil vir ons lewens is. God die Gees, in ons, gaan self vir ons leer wat die hart en ware bedoeling was van die bepalinge wat onder die ou wet of Tora gegeld het, sodat ons presies kan verstaan wat God se hart vir nou vir ons as volgelinge van Jesus is.

Omdat Sy Gees, wat ook in Jesus Christus hier op aarde gewoon het, nou ook in ons as gelowiges kom woon het, maak dit dat as ons hierdie Gees toelaat om ons lewens te beheer, “Christus in ons gestalte kry” (Gal. 4:19).

Deur hierdie nuwe lewe, as gevolg van die Heilige Gees se werk in ons, het ʼn wonderwerk in ons gebeur: Ons het splinternuwe mense geword, asof ons opnuut gebore is.

Soveel so dat Paulus daar in Gal. 2:19 en 20 kan sê: “… ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

Waar ons God se Gees toelaat om die beheer in ons lewe te hê, leer Hy ons hoe om hierdie nuutgevonde lewe te leef.

Maar God die Heilige Gees leer ons ook hoe om vas te staan in die nuwe vryheid wat ons nou in Christus Jesus het.

En juis daarom, as vry mense in Jesus Christus, mag ons nie weer toegee aan die druk van mense om, soos destyds, sekere wettiese godsdienstige reëls na te kom net om God te probeer gelukkig maak nie.

As hierdie Gees in ons volle beheer in ons lewe het, is Hy die Een wat ons geloof deur praktiese liefde tot dade laat oorgaan (Gal. 5:6).

Dit is Hy wat ons leer om prakties lief te hê (Gal. 5:13,14).

Dit is Hy wat ons leer om in oorwinning te lewe.

Ons hoor hoe Paulus hierdie aangrypende waarheid oor die stryd verwoord waarvan ek en jy as gelowiges elke dag so intens in ons lewe bewus is.

Dit is in werklikheid ʼn stryd tussen ons “vlees” of “ou mens-natuur”, teen die Gees van die lewende God in ons.

Hoor hoe sê hy dit daar in Gal. 5:16 tot 25 (ek vertaal “vlees” elke keer met “ou natuur”): “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle ou natuur nie. Wat ons ou natuur begeer, is in stryd waarmee die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons ou natuur begeer.

Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie…

Die praktyke van die ou natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid… haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing…

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle ou natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.”

Daarom is dit so noodsaaklik vir my en jou om elke dag, sommer daar in die bed voor ons opstaan, God se Gees te dank dat Hy in ons en by ons is om ook vandag ons hiermee te help.

Gee vir Hom die stuurwiel van jou lewe en staan dan terug, sodat Hy jou in die detail van die dag se gebeure kan lei en leer hoe Jesus vandag deur jou God se koninkryk wil laat kom daar rondom jou.

Weer ʼn keer oor Galasiërs se inhoud


Ons is besig om ʼn slag mooi te luister oor wat Paulus in die brief aan die Galasiërs.

Onthou wat God se Gees hier aanspreek. Dit gaan hier oor diegene wat weer verkeerdelik gelowige volgelinge van Koning Jesus onder die Ou Testamentiese Wet of Tora wou sit.

Dit kan en mag nie gebeur nie, sê die Heilige Gees. As julle werklik verstaan wat Jesus Christus vir ons aan die kruis en deur Sy opstanding bewerk het, kan julle nie toelaat dat hierdie dwaalleraars julle so beroof van die waarheid nie.

Maar, behalwe vir wat ons reeds vir mekaar gesê het, luister na wat God se Gees verder vir ons sê as kinders van God onder ʼn nuwe testamentiese bedeling.

God het ons nou, na Jesus se dood en opstanding, ook Sy Gees, die Gees van Pappa-Vader en Koning Jesus, geskenk om in ons lywe te kom woon.

Meer as dit nog, Jesus Christus, die Doper met die Gees, se hart is ook om jou bonatuurlik toe te rus met die gawes van die Gees, wat gewoonlik gebeur wanneer ander gelowiges jou daardie eerste dag met jou bekering, nadat hulle jou gedoop het in water, jou ook die hande opgelê het.

Daar het Jesus Christus dan, as die Doper met die Gees, jou bonatuurlik met die gawes van die Gees toegerus. Sodat Hy jou kon gebruik om ander mense deur jou bonatuurlik te bedien! Sy dit met ʼn Woord van lering, of ʼn profesie, of bemoediging, of met die wonder van genesing, soos en wanneer Hy dit wil!

Dit is mos hoe dit gebeur het in die vroeg-Christelike gemeentes (kyk Hand. 2:36-39; Hand 8 en 19 onder andere), en hoe dit behoort te gebeur in enige Nuwe Testamentiese gemeente ook vandag.

Dit is waarom ons God se Gees deur die skrywer, Paulus, in die brief aan die gelowiges in Galasiërs, drie vrae hoor vra:

1. Hoe het julle hierdie nuwe lewe in Christus Jesus ontvang? Deur die wette van Moses te onderhou, of deur in Jesus te glo? (Gal. 2:15-21)

2. Hoe het julle die Heilige Gees ontvang wat nou in julle woon as julle Leermeester en Helper? Deur die wette van Moses te onderhou, of deur in Jesus Christus te glo (Gal. 3:2-4)

3. En hoe het julle die gawes van die Gees ontvang wat nou deur en onder julle werk as geloofsgemeenskap? Is dit omdat julle die wette van Moses onderhou, of omdat julle êrens in julle verlede gekies het om in Christus Jesus as Verlosser en Here te glo? (Gal. 3:5-14).

Luister net hoe God se Gees Paulus lei om die waarheid van die evangelie aan hierdie gelowiges uit te spel wat worstel oor presies waar die wette van Moses in hulle lewens inpas.

Ek haal Gal 3:24 tot 29 vir jou aan: “Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek.

Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo, vrygespreek sou word.

Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.”

Rol ʼn bietjie hierdie “slukkie nuwe wyn” net weer ʼn slag goed in jou mond rond, sodat die impak en wonder van hierdie waarhede jou gedagtes kan vernuwe, as dit nodig is, en jou werklik kan vrymaak!

© Christo Nel 2017