Blog

Steeds oor waarom die Joodse Sabbat nie meer deur ons op ʼn Joodse wyse gehou hoef te word nie


Ek is besig om te gesels oor hierdie mense, goed bedoelende, opreg en al, wat aanhou vir ons sê om die Joodse Sabbat te onderhou soos wat die Jode destyds dit gedoen het.

Wat dus prakties beteken dat hulle “Sabbat” dus van Vrydagaand 18H00, tot Saterdagaand 18H00 strek.

Soos ons reeds vir mekaar herhaaldelik uit die Skrif aangedui het, ten spyte van al hulle erns, verstaan hulle nie die hart van die nuwe verbond nie.


Gal. 2:19-21

As jy my nie glo nie, hoor wat skryf Paulus onder die inspirasie van die Gees in die volgende verse in Gal. 2:19 tot 21: “Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

Ek verwerp nie die genade van God nie. As ‘n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. “

Mense, ons moet groot erns maak met hierdie Gees-geïnspireerde woorde van God.


Gal. 2 en 3

As Paulus voortgaan om aan die einde van hoofstuk 2, en die begin van hoofstuk 3 in Galasiërs, diegene wat vasgevang sit in hierdie dwaling, te ondervra oor wat hulle beskou as die hart van ons nuwe identiteit as nuwe testamentiese gelowige volgelinge van Jesus, dan dui hy aan dat nie daarin lê dat ons nog steeds die ou Tora-wetgewing (of dele daarvan) onderhou nie. Nee, die hart van ons nuwe identiteit as volgelinge van Jesus lê daarin dat ...

a. Ons in geloof net aan Jesus en dit wat Hy volkome vir ons gedoen het, vashou en

b. Dat ons glo dat God ons Sy Gees, God die Heilige Gees, gegee het om in ons te woon (as ons Nuwe Wetgewer, soos die brief aan die Romeine en die brief aan die gemeente in Kolossense aantoon) en

c. Dat God ons bonatuurlik bekragtig en toegerus het met die gawes van die Gees, sodat Jesus self nou deur ons bonatuurlike dinge kan doen en kan openbaar, sodat mense kan weet Jesus is die Verlosser en Here.


Gal. 4

Daarom dui hy in Gal. 4 aan dat ons nou, as Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus, nie meer onder die toesig van die ou Tora staan (om ons lewe te beskerm en vir ons te wys wat ons moet doen om deur God geseën te word nie). Nee, ons staan nou onder die toesig en lering van Sy Gees wat in ons woon as ons Nuwe Wetgewer.

Hy, die Gees van die Vader en die Seun, is ook nou ook in ons as “seuns van God”, of as kinders van God. (M.a.w. soos wat Hy, die Gees, vir Jesus gelei en geleer het wat die hart van Sy Vader is, so lei hierdie selfde Gees ook nou ons in wat die hart van die Vader is).

Daarom hoor ons hoe Paulus in moedeloosheid aan diesulkes sê, wat steeds glo dat ons sekere dele van die ou Tora-wetgewing moet hou:

“Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier.

Ek vrees my harde werk aan julle was dalk tevergeefs.” (Gal. 4:10,11)


Die brief aan die Kolossense

As Paulus, onder die inspirasie van die Gees van God, ’n brief skryf aan die gelowiges in Kolossense, is hy selfs nog meer beslis hieroor as hy skryf oor diegene wat steeds aanhou om hierdie dwalinge te glo. Hoor wat sê hy daar:

“Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.” (Kol. 2:8).

Daarom sê hy vir die Nuwe Testamentiese gelowiges: “Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die Sabbatdag moet vier nie.

Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.”

Asseblief, gelowige Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus, hoeveel duideliker kan dit nou vir julle gesê word: Om steeds die Joodse Sabbat te wil vier asof jy ʼn Jood is wat steeds in Israel woon, of steeds die Joodse feeste te wil vier asof jy ʼn Jood is wat steeds in Israel woon, is om aan te toon dat jy nie die nuwe verbond verstaan nie!

Natuurlik beteken dit nou nie dat jy soms as ʼn volgeling van Jesus, by geleentheid, en as deel van jou ontdekkingsreis as Sy volgeling, een van die feeste, of selfs ʼn Shabbat op Vrydagaand kan vier nie.

Maar nou doen jy dit nie meer wetties, nie. Nou doen jy dit as iemand wat ook uit dié ervaring weer opnuut wil beleef hoe Jesus reeds ALLES GEDOEN HET wat nodig is om elke deel van die Ou Wet vir ons TEN VOLLE VERVUL HET. En so kry die inhoud van die nuwe verbondsverhouding waarin ons as volgelinge van Jesus staan, ook vir ons nuwe en wonderliker betekenis.


God se Woord aan diegene wat steeds bly vashou aan die Ou Tora

Hoor jy nie hoe die Here deur Sy Gees deur Sy Woord vir jou sê dat jy nie werklik die hart van die Nuwe Testament en sy beloftes verstaan wat nou geld nadat Christus Jesus alles gedoen het deur Sy lewe van volkome gehoorsaamheid aan die kruis en deur Sy opstanding nie?!

As jy aanhou daarmee en aanhou aandring dat ander dit moet doen, is dit duidelik dat jy nie werklik die volle Nuwe Testamentiese Goeie Nuus van die Evangelie oor Jesus se koms, dood en opstanding glo nie!


Heb. 4

Dan verstaan en glo jy ook nie wat in Heb. 4 staan nie. Dat elke dag nou vir ons as volgelinge van Jesus, as’t ware “Sabbat” geword het nie. M.a.w. elke dag, sewe dae van elke week, is nou vir ons nog ’n dag wat ons ten volle net aan God wil wy.

Dan is ons hele lewe as’t ware ’n geestelike rusdag ('n Sabbat-dag), waarin ons onsself ten volle aan God wil wy, net op Hom gefokus wil wees, onsself gelowig totaal wil weerhou van enige kwaad of iets wat God nie bedoel het tot seën vir ons as Sy nuwe mense nie.


Wanneer moet gelowiges byeenkom?

Ek wil ʼn laaste praktiese vraag in die verband vra:

Wanneer moet Nuwe Testamentiese gelowiges dan byeenkom om die Here te aanbid en mekaar te bedien?

Diegene wat verstaan het wat ek tot hier geskryf het hieroor, sal dan ook verstaan as ek sê: Ons “moet glad nie”, en hoef glad nie, gedwing te voel om enige spesifiek dag van die week noodwendig byeen te kom as gelowiges nie.

As jy my mooi luister na die Nuwe Testament, dan weet jy dat die Nuwe Testamentiese gelowiges, daar in die gemeentes waarvan ons lees in Handelinge, sovêr dit vir hulle moontlik was, elke dag byeengekom het saam met ander gelowiges. Met ander woorde, op enige dag en enige tyd, dag of nag, sovêr dit moontlik was.

Onthou ook dat omdat 80% van hulle slawe was, dit vir die meeste van hulle werklik ʼn prys gekos het om dag of nag saam met ander gelowiges te vergader!

Daarom, as in die land waar jy woon, Sondae die dag is wat die meeste mense nie werk of gewone weeksdae-dinge het wat hulle besig hou nie, dan is dit mos die ideale dag waarop ’n mens OOK byeen kan kom saam met ander gelowige volgelinge van Jesus, naas die ander tye deur die week wat julle met mekaar ooreengekom het.

En in lande waar Vrydae of Saterdae sulke “oop dae” is, doen ons dit OOK op daardie “oop dae”.

Ons doen dit beslis nie meer omdat ons oortuig is dat Saterdae of Sondae nou vir ons wettiese Sabbat geword het nie!

En daarmee het ek eens en vir altyd klaar hieroor gepraat.

Vir die wat wil hoor, laat hulle hoor. En dié wat nog steeds nie wil hoor nie en steeds wil aangaan om te maak soos hulle maak ... Gaan dan maar aan. Mag Jesus self, wat julle Here is, self julle uitsorteer wanneer julle daarvoor eendag gereed is!

Vier jy steeds die ou Joodse Sabbat soos die Jode?


Soos ek laas geskryf het, is daar gelowiges wat elke keer as ek skryf oor die nuwe verbond en nuwe testamentiese bedeling waarin ek en jy as gelowige volgelinge van Jesus nou lewe, alles hartlik beaam.

Maar, in dieselfde asem vertel hulle jou dat die Here hulle oortuig het om nog steeds die ou Joodse Sabbat te bly vier, want niks kon hulle tot dusver oortuig dat ons nie steeds die “Joodse sewende dag” as “Sabbat” moet vier nie.

Wat dus prakties beteken dat hulle “Sabbat” dus van Vrydagaand 18H00, tot Saterdagaand 18H00 strek.

Laat ek dadelik sê dat ek nou nie hierdie mense gaan “verban” uit die Nuwe Testamentiese gemeente hieroor, of selfs hulle gaan probeer oortuig van ʼn ander standpunt nie.

Rom. 14 is immers baie duidelik hieroor. As hulle waaragtig Jesus Christus as Verlosser en Here aanvaar het in geloof en Hom dien en volg, is en bly Hy hulle Here, wat ook hulle sal lei en oortuig van die waarheid.

Tog lyk dit vir my nodig om maar ook hieroor die Nuwe Testamentiese lig te laat skyn sodat die waarheid geleentheid kan hê om hierdie mense hieroor waarlik vry te maak.

Want dat diegene steeds vasgevang sit in ’n stuk ou Tora-leer en wettisisme, lyk vir my baie duidelik.

Kom ek sit ’n paar Bybelse waarhede hieroor op die tafel om aan te toon waarom ek so sê:


Wat was Jesus se eie standpunt oor die Sabbat?

Wat belangrik is om te onthou oor Jesus se hou van die Sabbat gedurende Sy eie lewe hier op aarde, was dat Hy steeds binne die Ou-Testamentiese bedeling elke deeltjie van die Ou Wet namens my en jou volkome moes gehoorsaam en vervul gedurende Sy lewe (Gal. 4:3-7). Alleen so kon Hy werklik die Sondelose Verlosser vir ons wees. Daarom is dit so merkwaardig dat die een wet waaroor die Fariseërs en Skrifgeleerdes elke keer vir Jesus en Sy dissipels aangeval en veroordeel het oor hoe hulle dit “gevier het”, juis hulle Sabbatsviering was.

Hy het reeds in Sy lewe en bediening dit pertinent gestel dat, soos Hy gekom het om alle Ou-Testamentiese wetgewing van die Tora volkome te kom vervul, het Hy ook gekom om ons te help om Pappa-Vader se diepste bedoeling en hart in hierdie stuk wetgewing, raak te sien. Daarom sien ons hoe Jesus self juis mense gesond gemaak het op die Joodse Sabbat.


Jesus is ook die Here van die Sabbat

Maar Hy het ook hard en duidelik vir Sy volgelinge geleer dat Hy ook die Here van die Sabbat is. Luister wat staan daar in o.a. Mat. 12:8 hieroor: “Die Seun van die mens is immers Here oor die Sabbat." Met ander woorde, sê Hy dus, omdat Hy God is wat mens geword het, weet Hy dus presies wat in die hart van die Vader was toe Hy via die Tora, ook die Sabbat ingestel het. Hy weet dus presies waarom God die Vader Sy volk aangesê het om eenkeer per week ’n dag anders in te rig as die res van die week. Let daarom op wat Jesus daar in Mrk. 2:27 sê as Hy die volgende skokkende stelling maak: "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie.” M.a.w. dit gaan nie oor al hierdie wettiese reëls wat die Fariseërs en Skrifgeleerdes vir mense opgelê het oor wat gedoen mag word en wat nie gedoen mag word rondom die Sabbat nie. Nee, vir die Vader (en vir Jesus as ons nuwe Koning en Here) is die bedoeling van ’n rusdag eenmaal per week dat die mens nie gebou is om optimaal te funksioneer as hy/sy nie ook genoeg rus kry gedurende die week nie. Ons is nie deur God bedoel om soos slawe sewe dae ’n week ononderbroke te werk nie. Ons het immers ’n God wat vir ons sorg en wat in al ons behoeftes wil voorsien. Ons kan dus bekostig om een dag per week, ten minste, anders in te rig as al die ander dae. (Vir diegene van ons wat werkgewers is, sal ons dus as volgelinge van Jesus, dit ook vir ons werknemers moontlik maak om ten minste een dag in ʼn week as ʼn rus- en nie-werksdag in te rig).


Kyk wat sê Hand 15

In die lig van al die profetiese gedeeltes hieroor, dat daar met die koms, dood en opstanding van Jesus Christus, ’n nuwe testament se bepalings begin geld het ook wat hierdie stuk van die Tora-wetgewing betref, openbaar God se Gees dan aan die Nuwe Testamentiese gelowiges en volgelinge van Jesus dat hulle hul nie meer hoef te hou aan die ou Sabbatswetgewing nie. Daarom vind ons reeds so vroeg soos 49 n.C. (waarvan Hand. 15 vertel), dat dit ’n saak was wat onmiddellik aandag moes kry omdat daar Jode in die nuwe gemeente in Antiogië aangekom het wat by die nuwe bekeerlinge aangedring het dat hulle steeds hulle moes laat besny en die res van die ou Tora-wetgewing steeds moes gehoorsaam (wat dan ook die Sabbatswetgewing ingesluit het). (Lees daaroor o.a. in Handelinge 15:5). Ons sit dus hier 17 jaar nadat Jesus gekruisig, opgestaan het en opgevaar het hemel toe. Die nuwe gemeente in Jerusalem was dus al 17 jaar oud. En as die apostels dan bymekaarkom om hieroor te hoor wat God se Gees vir hulle hieroor sê, dan hoor ons hoe hulle vir mekaar in Hand. 15:10 en 11 sê: “Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidennasies ‘n juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie? Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word."

Wat belangrik is om in hierdie woorde raak te sien, is dat die gelowige leiers verstaan het dat dit ook hier gaan oor die hart van die Nuwe Testamentiese evangelie. Naamlik dat Christus Jesus reeds die volle ou wet namens ons volkome vervul en gehoorsaam het en Sy lewe gegee het sodat elkeen wat dit glo, deur die genade van God gered en volkome verlos kan wees.


Hoor wat sê die Here self vir ons in Gal 2

Dit is waarom Paulus in sy eerste Nuwe Testamentiese brief wat hy aan gelowiges onder die inspirasie van die Gees skryf, naamlik aan die gemeente onder die Galasiërs, met soveel erns vir hulle die volgende daar in Gal. 2: 15-18 e.v. sê:

“Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat ‘n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie.

As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie!

Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot ‘n oortreder.”

Hoor jy wat Paulus hier sê: As ek en jy die ou Tora-wetgewing steeds laat geld in ons lewe en dit probeer gehoorsaam asof dit God se wil vir ons lewe ook vandag sou wees, maak ons eintlik alles wat Christus vir ons gedoen het, ongedaan!

Volgende keer gesels ek verder hieroor.

Glo jy steeds dat die feeste van die ou Tora, steeds vandag “God se feeste” is?


Kom ek gesels hier met al die duisende, goed bedoelende gelowiges wat amper fanaties mense om hulle probeer oortuig dat die feeste van die ou Tora, nog steeds vandag “God se feeste” is en daarom steeds vandag nougeset gevier moet word.

Dan is hulle ook nie links nie en sê daarmee saam dat die een fees wat ons elke week moet vier, die Sabbat is, en dan spesifiek, die Joodse Sabbat, presies soos die ou Tora ons leer. Dit is dus die Joodse sewende dag van die week, van Vrydagaand 18h00 af tot Saterdagaand 18h00.

Dit het tyd geword om vir mekaar te sê dat diegene wat dit steeds bly glo, nie die kern van die nuwe verbond en dus die Nuwe Testamentiese Evangelieboodskap oor Jesus verstaan nie. Hulle mis die hele punt en bedoeling van die Evangelieboodskap oor Jesus!

Ten spyte van al hulle goeie bedoelings, is hulle steeds vasgevang in dieselfde dwalinge waarteen ’n Paulus Nuwe Testamentiese gelowiges in sy brief aan die Galasiërs en die Kolossense gewaarsku het. En ook waarom die Hebreër skrywer sy lesers in sy skrywe wou oortuig dat die nuwe verbondsverhouding wat ons nou met God het, soveel beter en uitnemender is as die verbondsverhouding onder die Ou-Testamentiese Tora-wetgewing.

Daarom voel ek dat dit so nodig is om ook hier net weer die Nuwe Verbond of inhoud van die Nuwe Testamentiese boodskap aan mekaar te omskryf.

Soos ek reeds gesê het, kry elke gelowige mens, volwassene en kind, wat Jesus Christus in geloof aangeneem het as Verlosser en Here, deel aan God se beloofde erfenis in terme van die bepalings van die nuwe testament wat die Testateur, God self, uitgespel het in Sy Nuwe Verbond, en wat na die dood en opstanding van Jesus Christus, in werking gekom het.

Volgens daardie beloftes is dit God se hart vir ons onder hierdie nuwe verbond, om voortaan self Sy mense te lei deur Sy Gees wat nou in ons lywe kom woon het.

Onder die bepaling en beloftes van hierdie nuwe testament, gaan die Gees van die Lewende God, self dus God, voortaan “ons nuwe wet” wees.

As jy ‘n bietjie rustig en mooi hieroor nadink, kan daar dus geen teenstrydigheid wees tussen iets wat God bepaal het in die Ou Testament, selfs in die ou Tora-wetgewing, en wat Hy nou onder die nuwe verbond, en in die Nuwe Testament en sy bepalings van Sy mense sal vra nie.

Daarom sal dit wat God se Gees, as ons Nuwe Wet en Nuwe Wetgewer, nou vir ons leer, in bedoeling en diepere inhoud, presies dieselfde wees as wat die hart was van dit wat God oorspronklik onder die Ou Tora vir Sy volk geleer het en bedoel het.

Dit kan mos nie anders wees nie! Dit is en bly immers dieselfde God wat deur die wetgewing van die ou Tora, en nou deur Sy Gees wat in elkeen van Jesus se gelowige volgelinge woon, self ons wil lei in wat Sy perfekte wil vir ons lewe is.

As daar dus mense is wat wil maak dat net dit wat onder die ou Tora-wetgewing van ons gevra is, “reg” kan wees, en dat net dit God se wil vir ons ook vandag sal wees, “sorry” vir julle!

Ten spyte van al julle opregtheid waarmee julle steeds wil vasklou aan stukke en reste van die Ou Verbond en die Tora-wetgewing, sit julle bloot vasgevang in onkunde, omdat julle nie werklik die hart van die nuwe Verbond en die nuwe testament se bepalinge verstaan wat na die dood en opstanding van Christus Jesus begin geld het nie.

Maar erger as dit nog, probeer julle dus steeds God “gelukkig hou” en “tevrede stel” deur die een of ander wet of reël te probeer hou.

Dit, terwyl ons in en deur dit wat Christus Jesus klaar vir ons gedoen het, God volkome gelukkig gemaak en tevrede gestel het.

Christus Jesus het selfs in ons plek die ou Tora in al sy detail, volkome gehoorsaam. Daarom kan God die mense wat in en deur hulle geloof in dit wat Christus Jesus vir hulle gedoen het, nie net hulle vryspreek en vergewe nie, maar ook hulle volkome “regverdig”.

Christus Jesus se volkome geregtigheid het nou ook ons geregtigheid geword.

En nou is dit God se hart om ons as gelowige volgelinge van Jesus te lei deur Sy Gees en Sy stem.

God se hart onder die nuwe verbond is ‘n intieme liefdesverhouding met Sy nuwe kinders, in en deur Christus Jesus, deur Sy Gees, self God, wat in ons woon en ons wil lei.

Het jy gevra: Waar staan dit alles in die Bybel?

Gaan lees dan hierdie week weer ʼn slag die hele brief aan die Galasiërs, aan die Kolossense en aan die Hebreërs rustig en op jou tyd in ʼn goeie Bybelse vertaling deur en laat God deur Sy Gees jou self oortuig.

Die wat teruggryp na die Tora, verstaan nie die Goeie Nuus van die Evangelie nie!


In die lig van soveel vrae wat ek die afgelope tyd hieroor gekry het, wil ek vir die hoeveelste keer, in hierdie reeks oor HEMEL OP AARDE, weer ook in hierdie skrywe God se mense help ontdek dat die GOEIE NUUS VAN DIE EVANGELIE oor God se Koninkryk van die Hemel wat in Christus Jesus in hierdie era ook hier op die aarde gekom het, nooit ʼn teruggryp na die Tora kan wees nie.

Die Evangelieboodskap, hierdie goeie nuus, is juis dat dit so radikaal en nuut is dat God se Gees dit aan ons openbaar as die verskil tussen ʼn ou testament wat ʼn testateur opgestel het, maar toe vir die nuwe era en die realiteite van die nuwe era, ʼn tweede, nuwe testament moes opstel, omdat die erfgename op grond van die bepalings van die ou testament, omdat hulle was wie hulle was, NOOIT kan deel in wat God vir Sy kinders wil gee nie.

Daarom was ʼn Messias nodig. Daarom was ʼn Verlosser nodig. Daarom was ʼn nuwe era nodig. En daarom was ʼn nuwe wet nodig.

Die 613 wette in die Tora, waarvan die Tien Gebooie op die twee kliptafels intrinsiek deel van was, het en kon nooit die ding doen nie.

Die totale en diepliggende verlorenheid en verdorwenheid van die mensdom, was te diep en te ver gevorderd.

Soos God vir Adam en Eva gewaarsku het, het die mens gesterf as gevolg van sy ongehoorsaamheid.

En juis dit moes die Tora, met sy 613 wette, openbaar aan die mens. Juis dit moes dit wat ons beskryf as die “Tien gebooie” openbaar aan die mens onder die ou verbond. Dit moes aan hom of haar openbaar dat hulle ʼn Verlosser, ʼn Messias nodig het.

Daarom was iets totaal nuut nodig. Daarom was ʼn nuwe testament met nuwe bepalings nodig. Daarom moes God ʼn nuwe verbond met die hele mensdom in Christus Jesus kom sluit.

Daarom moes Jesus Christus, God self, God die Seun, self aarde toe kom... Eers as Verlosser, as die Finale Lam, as die volkome Vervuller van elkeen van die 613 wette. En dus ook van elkeen van die 10 Gebooie, en elkeen van die Feeste, ja, selfs van die Sabbat, die Sewende dag van elke week, wat die weeklikse feesdag was .

Maar Christus Jesus het ook gekom om nou die Nuwe Koning en dus Nuwe Wetgewer te wees.

As ons Nuwe Wetgewer, wat self in ons kom woon, deur God die Gees, wil Jesus Christus, ons Koning, ook nou ons Nuwe Wet wees, in ons.

Maar verstaan mooi, as ons NUWE WET, vee Hy nie die Ou Wet of Tora met sy 613 wette van die tafel af nie, asof hulle verkeerd sou wees nie. Dit is en bly immers DIESELFDE GOD WAT DIE TORA AAN ONS GEGEE HET, WAT NOU SELF ONS NUWE WET IN ONS IS.

Dit staan dus nie teenoor mekaar nie. Inteendeel.

God die Gees, as ons NUWE WET IN ONS, HELP ONS JUIS OM DIE VOLLE BETEKENIS EN SIN VAN DIE TORA-WETGEWING, met al die wette en feeste, nou vir die eerste keer, ten volle en reg te verstaan.

In Christus Jesus, deur die bril van Sy koms, Sy lewe, Sy lering, Sy kruisiging en opstanding, val alles vir die eerste keer werklik in plek en kan ons alles verstaan en kan ons vir die eerste keer, werklik die Wet gehoorsaam.

Sonder Christus Jesus en die verstaan dat ons in ʼn nuwe era is en sonder die openbaring van die Nuwe Wetgewer, God die Gees in ons, is en bly die Tora, met al sy wette en feeste, elke keer as ons dit probeer lees en verstaan, hoe sê 2 Kor. 3, soos ʼn sluier wat oor ons kop en oë getrek is en kan ons niks werklik sien en niks werklik verstaan nie. Sonder Christus Jesus en die Heilige Gees as ons Nuwe Wet en Nuwe Wetgewer, maak selfs die Tien Gebooie geen sin nie.

Soos die Jode sonder Jesus, ken en aanbid ons nie eers die een ware God waarvan die eerste en tweede gebod ons vertel nie.

Sonder Jesus ken ons nie eers Sy werklike Naam nie, al dink ons en gebruik ons Sy Hebreeuse name as ons oor Hom praat. Want sonder die Goeie Nuus van die Evangelie, wat God goed gedink het om in Grieks aan ons te gee, leer ken ons eers die ware God in Christus Jesus alleen.

Daarom gaan elke Jood hel toe, met al hulle gehoorsaamheid van al die wette van die Tora en al, as hulle nie vir Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof leer ken en aanvaar het nie.

Ja, daarom gaan elke mens wat steeds die Sabbat as Sewende Dag as Rusdag erken en gehoorsaam, verlore, as hulle nie die Verlosser en Koning, Jesus Christus, leer ken en in geloof aanvaar het dat Hy ʼn nuwe Era en ʼn nuwe Verbondsverhouding met die lewende God kom inlei het nie.

Sonder Jesus Christus, en Hom as Verlosser en Koning en Nuwe Wetgewer, sal hulle nooit die rus beleef waarvan die Sabbat-fees eintlik ons wou kom leer nie.

Met Christus Jesus as Verlosser en Here in hulle, en deur die Nuwe Lewe en Nuwe Openbaring wat Hy aan hulle gee deur Sy Gees wat self in hulle woon, verstaan hulle vir die eerste keer die diepte van die liefde en eerbied wat ons moet hê vir ons ouers en almal in gesagsposisies; en verstaan ons vir die eerste keer dat ons mense kan doodmaak sonder om hulle fisies dood te maak; en dat steel, die huwelik en begeer, baie wyer en dieper strek as wat enige Jood onder die Ou Wet of Tora, ooit kon verstaan.

Daarom is die Nuwe Testament en ʼn Nuwe Wet en ʼn Nuwe Verbond so nodig gewees.

Daarom sou die Goeie Nuus van die Evangelie oor Jesus, glad nie goeie nuus gewees het daarsonder nie.

Hoe tragies is dit as daar steeds goed bedoelende gelowige volgelinge van Jesus is, wat dit nie kan of wil verstaan nie!

Dit ten spyte van die feit dat ten minste drie van die briewe van die Nuwe Testament, naamlik Galasiërs, Kolossense en Hebreërs, spesifiek oor hierdie onderskeidinge geskryf is onder die inspirasie van die Gees.

© Christo Nel 2017