Blog

Onder die beheer van Sy Gees

Die oomblik wat ek en jy werklik begin glo wat God oor ons in Jesus Christus sê omdat ons in Hom glo, neem God se Gees oor en begin Hy ons lewe en gedagtes in lyn kry met hierdie nuwe lewe wat nou ons sʼn is in Christus Jesus.

Ek sê altyd vir mense: God het ons so lief dat Hy ons nie kan los soos ons is nie.

Dit is waarom Hy aan ons, saam met die nuwe lewe in Jesus wat nou in ons aan die werk is, ook Sy Gees gegee om hierdie nuwe lewe na elke sel en kleinste deeltjie van ons lewe te laat deursuur.

Ons kan natuurlik Sy werk teëstaan en maar weer toelaat dat ons ou manier van lewe, en dink, en praat, en voel, en keuses maak, maar weer oorneem. Die Bybel noem dit die “ou vlees”, of “ons ou natuur”.

Dit is waarom Efes.. 4:22-24 die volgende sê: “Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.”

En waarom Gal. 5:16 tot 24 sê: “Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.”

Daar waar jy onder die beheer van Sy Gees is, gaan Hy jou dadelik bewus maak van enige sondes in jou lewe, wat Goddelike berou by jou gaan bewerk. Dit gaan maak dat jy dadelik jou sondes gaan bely (1 Joh. 1:9), en God se vergifnis gaan soek en net weer vasgryp in geloof.

Dan kan jy opstaan en omdraai van daardie ou sondige manier van lewe en weer opnuut kies om voortaan te lewe en te doen soos die Gees jou lei.

Dit is waarvan Rom. 12:2 praat, naamlik om toe te laat dat God jou gedagtes vernuwe, onmiddellik.

Dit is om na dinge te kyk en oor dinge te dink vanuit God se perspektief.


God se hart en genade kom in beweging in en deur ons

Vriende, ek het begin verstaan dat ons as die Liggaam van Jesus, onder die beheer van God se Gees, God se hart, liefde, genade, krag en heerlikheid in beweging in hierdie wêreld is.

Die oomblik wat ons dit verstaan, gaan ons ontdek dat dinge baie eenvoudiger is as wat ons al die jare daaroor gedink het.

Ek weet nie van jou nie, maar dit was vir my tot nou toe baie ingewikkeld om te besluit vir wie ek moet bid vir genesing en bevryding en vir wie nie.

Omdat ek weet ek kan nie mense gesond maak of bevry nie, het ek heeltyd hierdie vrees dat ek dalk vir iemand gaan bid vir genesing wat God nie wil genees nie, en dan gebeur daar niks nie en word God se Naam skade aangedoen.

Maar ek is besig om te ontdek dat ek my nie daaroor hoef te bekommer nie. Ek is maar net een van God se tuinslange wat Hy gebruik, soos en hoe Hy wil, om Sy goedheid en liefde aan almal wat ek teëkom, wil bedien.

Hoe sê die Bybel: Dit is God se goedheid wat mense tot berou en bekering sal lei.

Wanneer God mense aanraak wat dit nie verdien het nie, uit genade en uit Sy goedheid, is dit daardie aanraking van die goedheid en genade van God wat daardie mense tot berou en bekering lei.

Dink aan iemand soos Paulus. Hy het volgelinge van Jesus laat doodmaak. Tog kom Jesus en openbaar Homself daar op die Damaskuspad en daar in Damaskus aan hom.

Is dit nie merkwaardig nie!

Jesus maak hom eers blind vir drie dae, voordat Hy hom gesond maak en aanraak deur Ananias, en hom laat sien dat hy voortaan God se gekose instrument gaan wees in soveel derduisende ander mense se lewens.

Jare daarna het Paulus self hieroor verstom gestaan dat God in Sy goedheid, selfs hom kan gebruik.

Hoor maar net wat sê hyself daaroor in 1 Tim. 1:15-17: “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.”

Van waar kom hierdie gevoelens van veroordeling en skuld dan?

Hoeveel diep, ernstige gelowige volgelinge van Jesus loop nie met al hierdie skaamte en gevoelens van totale mislukking rond nie! Hulle voel heeltyd dat hulle net nie goed genoeg in God se oë is of kan wees nie.

Aan die eenkant glo ek dat dit deels die gevolg is van al die jare wat ons onder verkeerde lering gesit het waar ons Sondag na Sondag “in die lig van die Tien Gebooie” moes ontdek hoe groot sondaars ons in werklikheid is!

Nooit is daar vir hierdie gelowige volgelinge van Jesus die wonderlike Goeie Nuus van die Evangelie verkondig dat ons as gelowige volgelinge, “in Jesus” nuwe en verloste mense is, wat bedek en skoongewas is deur die bloed van Jesus, en wat gevolglik in God se oë, voor Hom in ʼn posisie van “geregtigheid” staan!

Ons is nie meer “verlore sondaars” nie! Ons is nou verloste mense, kinders van die lewende God, met die lewe en Gees van Jesus in ons!

Daarom sê God se Gees daar in Rom. 8:1,3,4: "Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie... Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel.

Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees.”

Hierdie gevoel van veroordeling en skuld in die Liggaam van Jesus in gelowiges se lewens, is dus in werklikheid die gevolg daarvan dat ons eerder luister na die leuens en bedrog wat die vyand aan ons bedien en waarvan hy ons beskuldig.

Dit is dan ook bloot ongeloof omdat ons nie werklik wil glo dat God ons volkome vergewe, vrygespreek en bevry het nie.

Ja, soos die Skrif sê, God het aan ons wat glo, die volkome geregtigheid van Jesus Christus geskenk.

Met ander woorde, as God die Vader na ons kyk, sien Hy Sy vlekkelose, sondelose Seun, voor ons, in ons plek voor Hom, staan. Daarom noem die Bybel ons “heilig”, “verlostes”, “geregverdig”.

Waar ʼn gelowige steeds vasgevang sit in die leuens, bly jy heeltyd in vrees en angstigheid lewe.

Daarom sal jy ook nooit vry genoeg voel en nooit genoeg vrymoedigheid hê om toe te laat dat God se Gees, ook deur jou as deel van Jesus se Liggaam op aarde, Sy liefde, genade en genesing aan mense kan bedien nie.

My bekende prentjie hiervan is waar ek en jy, gekoppel in geloof aan Jesus en dus aan God die Vader, as’t ware “tuinslange word”, waardeur Sy liefde, Sy genade, Sy goedheid, Sy krag, ens., na mense om ons kan vloei.

Mag God ons weer op daardie plek van rus bring waarvan Rom. 8:31 e.v. getuig! Waar ons met vrymoedigheid in geloof kan bely: As God daar is vir ons, wat maak dit dan saak wie teen ons is!

As jy egter nie werklik glo dat God daar is vir jou nie… is jy ʼn oop teiken vir die vyand en gaan hy jou heeltyd bedien met sy leuens wat jou heeltyd veroordeel en skuldig gaan laat voel.

Die bedoeling van die Tora vanouds was om “a ministry of condemnation” te wees


Ons is steds besig om na te dink wat presies het gebeur toe God se Seun in Jesus, die Christus, ʼn mens geword het. Maar selfs belangriker as dit: Wat het werklik gebeur toe Hy, die Onskuldige, Sy lewe vir ons sondes gegee het.

Gaan lees ʼn slag mooi wat daar in 2 Kor. 3 staan.

Daar staan dat die bediening wat God aan Moses gegee het (toe Hy die ou Tora aan hom gegee het om aan die ou volk te bedien), ʼn bediening was waardeur die mense moes ontdek dat hulle as gevolg van hulle sondigheid en sonde, eintlik in God se oë totaal veroordeel en verlore was (vers 9).

Die Engelse Bybelvertalings vertaal dit as “a ministry of condemnation”!

Met ander woorde, toe God aan Moses die Tora, die Ou Wet met sy 613 wette, gegee het met die opdrag dat hulle dit perfek moes gehoorsaam, was Sy bedoeling daarmee juis om die mens te oortuig dat hy verlore was.

Die mens moes deur sy onvermoë om die Tora te gehoorsaam, ontdek dat hy in sy wese papvrot was en God se ingrype en verlossing nodig gehad het. Op sy eie sou hy dit nooit kon maak nie.

Wow, wat ʼn skok moet dit nie wees vir die mense wat vandag nog so vasklou aan die ou Tora en sy wette, om te ontdek wat hier in 2 Kor. 3 werklik staan nie!

Ek dink nie hulle het hierdie vers al ooit mooi gelees nie!

As jy verder lees daar in 2 Kor. 3, dan sal jy sien dat daardie ou bediening selfs ook tog ʼn stuk heerlikheid ingehad het. Want, het jy gelees, toe Moses teen daardie berg alleen opgegaan het (want die volk was te bang om met hom saam te gaan en het hom maar alleen gestuur om namens hulle te gaan), het iets met Moses gebeur! Sy gesig het na daardie tyd in God se heerlike teenwoordigheid begin blink, en het bly blink tot ʼn hele tydjie daarna.

Daarom lees ons, het hy ʼn doek oor sy kop te sit, nie net sodat die blink nie die mense daar onder die berg sou verblind nie, maar sodat hulle ook nie kon sien wanneer sy gesig ophou blink het nie.

Dan begin 2 Kor. 3 praat oor die bediening wat God nou aan ons na Jesus se dood en opstanding, as Sy Nuwe Testamentiese volk, as die Liggaam van Jesus, gegee het.

Daardie bediening word die bediening van die geregtigheid van God genoem. Dit is ʼn bediening wat deur die Gees wat in ons woon, gebeur en bedien word aan mense. Wat vêr heerliker en wonderliker is as daardie ou bediening onder die ou wet.

Hoe staan hier in vers 9?

As daardie ou bediening heerlik was, kan dit nie eers vergelyk word met die bediening waarin die geregtigheid van God nou in Christus Jesus aan mense bedien word wat dit glo nie.

Daarom oortref hierdie nuwe bediening die oue by verre.


Ons geregtigheid in Jesus

Sien, hierdie geregtigheid wat in en deur Jesus Christus vir ons bewerk is, word deur God aan ons geskenk om nou vanuit te lewe en te opereer.

Dit is dus nie meer, soos onder die Ou Testament en die bedeling van die Ou Tora, iets wat ons vir onsself moet probeer verwerf nie.

Vandat ons gered en verlos is deur Jesus, kan ek en jy glo dat ons totaal deur God vrygespreek is en in ʼn regte verhouding met God is.

Daar is niks meer wat ek en jy hoef te doen om reg te maak en in ʼn regte verhouding met God te wees nie.

Ek en jy hoef dus nie meer heeltyd veroordeel en skuldig te voel as ons naby God kom nie.

Natuurlik beteken dit ook dat ons nou in geloof en in dankbaarheid kies om niks te doen wat kan veroorsaak dat die vyand die reg het om my van vooraf oor te beskuldig en skuldig te laat voel nie.

Daarom kies ons om voortaan, as mense van die lig, as volgelinge van Jesus, te handel en te lewe vanuit ons geloofoortuigings.

Selfs, as ons dan tog soms iets doen wat teen God se wil is, selfs dan sal die Heilige Gees my daarvan oortuig, maar dan nie om my veroordeel te laat voel nie.

Eerder om my onmiddellik na God toe te laat gaan en te laat belydenis doen van daardie sonde en my God dan te dank vir Sy totale vergifnis en bevryding.

Daar is nie dus nie meer sprake in my lewe van uitgestelde gehoorsaamheid nie. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid in God se oë.

My begeerte is om God en die Gees te gehoorsaam, onmiddellik, onvoorwaardelik.

© Christo Nel 2017