Beloftes oor ʼn nuwe verbond

Die nuwe verbond of nuwe testament wat in werking gekom het na Jesus Christus se dood, was alles deel van God se groter verlossingsplan van die begin af, van voor die skepping af.

Onder die inspirasie van die Gees openbaar God die plek van die ou verbond of ou testament, wat al 613 wette van die Tora insluit, aan ons binne die geheel van die groter verlossingsplan as Hy Paulus inspireer om dit so te verwoord daar in Gal. 3:24:


Die Ou Wet as Tugmeester na Jesus toe

In die KJV word dit so vertaal: “Therefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.”

Die Message-vertaling interpreteer die woorde in die Grieks so: “ The law was like those Greek tutors, with which you are familiar, who escort children to school and protect them from danger or distraction, making sure the children will really get to the place they set out for.”

Soos Paulus vele kere daar in die brief aan die Romeine skryf, gebruik God die Tora-wetgewing om prakties deur ervaring vir Sy mense te leer hoe totaal sondig en tot niks in staat hulle is nie.

Op geen manier kan hulle ooit honderd persent die Ou Wet gehoorsaam om God so tevrede te stel nie.

Die ou Tora-wetgewing, of ou testament, se doel is dus om die volk van God vanouds, te laat ontdek hulle het ʼn Verlosser nodig.

Dit was dus waarom ʼn Messias-Verlosser moes kom, wat in die woorde van Jes. 53, die finale offerlam sou word om ons sondes en die straf daarvan, weg te neem sodat ʼn Heilige God ons kan vergewe.


Profesieë vertel reeds van die nuwe testament/verbond

Weet jy dat die beloftes van ʼn nuwe testament of nuwe verbond reeds in die Ou Testament profeties belowe word? Dit was van die begin af dus deel van God se oorspronklike verlossingsplan vir die mens.

Kom blaai saam met my na twee van hierdie gedeeltes daar in Jer. 31:31-34 en Eseg. 36:24-28.

Ek haal so ʼn paar verse hier en daar vir jou hier aan:

• Jer. 31:31 e.v.: “Daar kom ʼn tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ʼn nuwe verbond sal sluit... Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. ʼn Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: ‘Jy moet die Here dien’ nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.” 

• Eseg. 36:24 e.v.: "Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaarmaak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle ʼn nuwe hart en ʼn nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ʼn hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.”


Dit is waarom 'n wedergeboorte nodig is

Hier word die hart van die Evangelie reeds vir ons uitgespel, naamlik dat God elkeen wat Jesus as die Finale Offerlam gaan aanvaar in die geloof, nuut maak en wederbaar.

Ja, dit is nodig om hulle heeltemal, van vooraf, nuut en oor te maak (wat die woord “wederbaar” immers beteken).

Hulle was immers dood as gevolg van die sonde wat letterlik in hulle DNA van geslag tot geslag oorgedra word, maar ook as gevolg van die keuses wat elkeen van hulle self maak.

Daarom is dit nodig dat die Heilige Gees, God self, hulle gees nuut en lewend maak, wanneer hulle in geloof Jesus Christus aanvaar as Verlosser en Here. In Jesus gaan hulle dus letterlik ʼn nuwe lewe ontvang.


Dit is ook waarom die Gees self in ons kom woon

Maar, behalwe dit alles, gaan God en dus Jesus self (as die Seun), in elkeen van hulle se lyf kom woon deur Sy Gees, om voortaan hulle Nuwe Wet self te word.

God gaan dus self, deur Sy Gees, vir hulle in detail wys en sê wat Sy wil vir hulle lewens is.

Hulle wet gaan nie meer ʼn Tora op kliptafels wees nie.

Hierdie nuwe testamentiese era het aangebreek en deel van God se mense se erfenis geword, toe Jesus gesterf en opgestaan het uit die dood. Dit is alles deel van die Evangelie of goeie nuus rondom Jesus Christus.

Sonder hierdie deel van die Evangelie nie, is daar nie sprake van enige goeie nuus nie en het ons niks sinvols om vir mense te vertel as Christene nie.

Hiersonder was die Bybel en Christen-gelowige-wees maar net nog ʼn klomp wettiese reëls en was ons geloof maar net nog ʼn bygeloof soos al die ander gelowe.

© Christo Nel 2017