ʼn Kind van God se lewe lyk en is radikaal anders as sy of haar vorige lewe

Die een ding wat my as NG-dominee vir veertien jaar in die NG Kerk uitermatig gefrustreer en stom gelaat het, was die feit dat ek so min verandering in lidmate se lewens gesien het. Selfs ouderlinge en diakens wat al vir tien, twintig en selfs dertig jaar, in die kerkraadsbanke gesit het, het so min van die andersheid en volwassenheid getoon waarvan ek in die Skrif lees, wat kenmerkend van ʼn kind van God se lewe behoort te wees.

Daarom het ek, in die lig van soveel “nuwe wyn” wat God se Gees my slukkie vir slukkie gevoer het, algaande ʼn “ander”, meer radikale belydenis ontwikkel as wat ons in die tipies gereformeerde wêreld gewoond was om hieroor te bely.


'n Meer radikale belydenis

Ek het meer en meer my begin skaar by die “radikale stroom van Hervormers” wat die volgende in die lig van die Skrif hieroor bely het:

Ek glo dat God se Woord ons leer dat...

• ‘n Mens word salig (= verlos, gered, nuutgemaak, herskep, kind van God) deur te glo in Jesus Christus as Verlosser en Here, dat Hy vir ons en ons sondes gekruisig en gesterf het, en weer opgestaan het uit die dood (Rom. 10:9-13) 

• Uit ons self, deur enigiets wat ons kan doen as mens, kan ons niks doen nie. Van voor ons geboorte af, was dit in ons DNA ingeskryf dat ons sondaars en sondig is. Daarom moet God ons wat inderwaarheid dus dood was, deur Sy genade, lewend maak deur die lewe van Jesus Christus aan ons te bedien deur die werking en inwoning van die Heilige Gees in ons. (Rom. 3; Joh. 3) 

• Hierdie “nuut maak, wedergeboorte, herskepping” gebeur wanneer ons die goeie nuus oor Jesus Christus en wat Hy vir en namens ons gedoen het, vasgryp met die leë hande van geloof en dit bly vashou tot die einde van ons lewe. 

• As dit werklik in ons gebeur het, as ons dus in die Skrif se taal, werklik “wedergebore is”, sal ons en ons lewe, radikaal verander word en meer en meer, tot ons dood, verander sodat ander meer van die karakter, lewe en liefde van Jesus in ons lewe sal sien. Ware, Bybelse geloof, sonder werke wat by die geloof pas, is dood, sê Jakobus 2 immers vir ons.

As ons nie aan elkeen van hierdie belydenisse vashou nie, sit ons met ʼn skeefgetrekte Evangelie.

Ons “anderse lewe”

Ek is besig om met jou te gesels oor wat dit beteken om in Jesus “kind van God” te wees as ons Jesus Christus as Verlosser en Here aangeneem het.

In hierdie gedeelte wil ek jou aandag vra vir die feit dat dit ons lewe totaal anders maak as voorheen.


Joh. 20:31

Kom ek begin met dit waarvan Johannes ook in sy evangelie daar in Johannes 20:31 vir ons vertel as hy skryf:

“Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.”

Ons sien iets van hierdie anderste soort “lewe” as ons na Jesus se eie lewe kyk.

Besef jy dat ons “deel gekry het” aan hierdie selfde anderse lewe van Jesus die oomblik toe ons gekies het om in Jesus te glo!

Jesus het immers self daar in Joh. 10:10b gesê: “Ek het gekom sodat julle dié lewe kan hê en dit in oorvloed”.

Jesus se "anderse lewe"

Soos ek gesê het, dit het 1) veroorsaak dat Jesus anders oor Homself gepraat en na Homself gekyk het. 2) Maar dit het ook iets gesê oor Sy anderse verhouding met Sy Vader. 3) En dit het gemaak dat die manier hoe Hy gelewe, gepraat en dinge gedoen het, radikaal verskil het van die meeste mense rondom Hom.

Ons sien al hierdie dinge geïllustreer in die Johannes-Evangelie. Kom ek wys dit kortliks vir jou.

Nikodemus kom na Jesus in die nag en dan noem hy Jesus ʼn leermeester, maar ʼn “leermeester” wie se lewens anders was as al die ander leermeesters wat Nikodemus geken het (Joh. 3:2).

Omdat Jesus geweet het wat hom pla, begin Hy dadelik met hom gesels oor die Koninkryk van God. Dan sê Hy vir hom:

Jy kan nie deel word van hierdie Koninkryk as jy nie van God ʼn ander “lewe” kry nie. En vir dit om te gebeur, moet jy as’t ware “weer gebore word”. Dit is die werk van God se Gees in ons. So kry jy deel aan hierdie anderse, nuwe lewe.


Joh. 4

Maar hierdie “lewe” maak ook dat ons anders oor onsself en anders oor ander mense en ander dinge begin dink en kyk. Ons sien dit geïllustreer in die gesprek wat Jesus met die Samaritaanse vrou gehad het in Joh. 4.

Sy wou iets probeer verstaan van wat hierdie “lewe” behels. Sy het soveel dinge al probeer, maar niks het gewerk nie. Dan begin Jesus met haar praat oor hierdie “lewe” wat Hy vir haar kan gee.

Die beeld wat Hy gebruik is dié van “lewende water” wat Hy vir haar kan gee, wat soos hierdie merkwaardig wonderlike fontein, in haar gaan begin “lewe” en opborrel om vir ewig nie weer op te hou om “lewe” in haar op te borrel nie.

As sy hierdie lewe in geloof aanvaar wat Hy vir haar wil gee, wat ook in Hom is, gaan sy die werklike geheim van “lewe” ontdek.

Jy ken die res van die verhaal, oor hoe sy dan kies om Jesus as Verlosser en Messias te aanvaar in die geloof en so deel kry aan hierdie nuwe, anderse lewe wat net Hy aan ʼn mens kan gee.

In hierdie proses ontdek sy dan iets van dit wat Johannes in die volgende paar hoofstukke daarna verduidelik as hy aantoon dat Jesus en die geestelike leiers van Sy tyd, in totaal verskillende wêrelde gelewe het.

Die hart van hierdie verskille was, soos Hy vir hulle gesê het: Julle ken nie die Vader nie! Want julle vader is die duiwel self (Joh. 8:44). My Vader is God self.

Omdat hulle nie die “lewe” gehad het wat Hy gehad het nie, het hulle so van Hom verskil.

En dit is hierdie “lewe” wat die Samaritaanse vrou se lewe verander het. En dit is hierdie “lewe” wat soveel miljoene mense se lewens oor die eeue verander het. Ja, ook jou en my lewe.

© Christo Nel 2017