ʼn Nuwe Verbond


Wat is die hart van die inhoud van die nuwe testament of nuwe verbond?

Om die Evangelieboodskap van die Nuwe Testament werklik te verstaan, moet ons verstaan wat die hart van die nuwe testament of nuwe verbond wat met die dood van Jesus Christus in werking gekom het, verstaan. Mis jy dit, sit jy maar weer met ʼn tipiese wettiese godsdienstige boodskap.

Die “testament” waarvan hier sprake is, is die tipiese testament wat ek en jy opstel vir wat na ons dood moet gebeur en hoe dit wat ons nalaat, verdeel moet word aan diegene wat genoem word in die testament.

In die Nuwe Testament is dit presies wat “testament” of “verbond” in die uitdrukking “nuwe testament” of “nuwe verbond” beteken.

Dit is waarom Heb. 9:16 en 17 sê: “Dit is soos met ʼn testament: daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want ʼn testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker; dit word nooit van krag so lank as hy nog leef nie.”

Dit is dus baie belangrik vir ʼn regte verstaan van die Nuwe Testament se inhoud om dus in die Bybelse historiese tydlyn te onderskei tussen die tyd wat Jesus op aarde was en die tyd na Sy dood.

Gedurende Sy lewe op aarde, het die ou testament of ou verbond, met die Wet/Tora en 613 bepalings dus nog voluit gegeld en moes Jesus dit in detail gedurende Sy lewe gehoorsaam en nakom.

Toe Jesus gesterf het, die 9de April 32 n.C., daardie dag het die nuwe testament of nuwe verbond met sy bepalings van krag geword.

Dit is waarom Heb. 9:15 sê: “Daarom is Hy ook die Middelaar van ʼn nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang.”

Ons het dus logies hierdie twee periodes in die geskiedenis: die een voor die dood van Jesus Christus en die ander na die dood van Jesus Christus. En hierdie belangrike onderskeid help ons om werklik die boodskap van die kruis van Jesus werklik te verstaan.

Onder die ou verbond of ou testament, waar die Tora of wet van Moses voluit gegeld het, was daar nie sprake van vergifnis van sonde sonder die vergieting van bloed nie.

Heb. 9:22 spel hierdie beginsel so uit: “Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie.”

Aangesien ons almal vandag na die kruisgebeure lewe, gesien vanuit God se historiese tydsperspektief, leef ons dus almal in die een van die nuwe testament se bepalings of nuwe verbond-era.

Hier geld die bepalings van die nuwe testament of nuwe verbond wat bepaal dat God nie meer die sondes onthou van diegene wat die kruis van Jesus en die betekenis daarvan vasgegryp het in geloof nie.

Luister wat Heb. 10:16 tot 18 hieroor sê: “’Dit is die verbond wat Ek met hulle na daardie dae sal sluit’, sê die Here. ‘Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal Ek dit skrywe.’

Dan sê Hy verder: ‘Aan hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie.’

Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.”

Omdat God ons sondes as gelowiges vergewe op grond van die dood van Christus Jesus vir en namens ons, is daar geen offer meer vir sonde nodig nie.

Daarom sê 1 Joh. 1:9 vir ons: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons van die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

Jesus hoef dus nie weer te sterf vir ons sondes vir God om ons te kan vergewe nie. Hy het eens en vir altyd klaar daarvoor gesterf.

Dit is die goeie nuus van die Evangelie!

En moenie vergeet wat God ons, en Sy Joodse volk, geleer het onder die ou verbond nie! Daar het Hy ons geleer deur ervaring dat ons op geen manier die hele wet kan gehoorsaam en Hom dus op die manier kan tevrede stel nie.

Daarom is God se vereiste vir ʼn lewe onder die bepalings van die nuwe verbond of nuwe testament, dat ek en jy die “nuwe lewe en dit in oorvloed” ontvang en kan beleef, solank ons in geloof God se Woord in die verband aanvaar, naamlik dat Jesus dit alles reeds vir en namens ons bewerk en moontlik gemaak het.

Onthou dus hierdie onderskeid tussen die tyd voor en na die kruis van Christus Jesus. En wees dus baie versigtig om na allerlei leringe te luister wat nie hiermee rekening hou nie.

© Christo Nel 2017