So is gelowiges in die vroeg-Christelike gemeentes gelanseer in bediening

Gaan lees weer ʼn slag Hand. 9:1-19 teen die agtergrond van Hand. 2:37-39 se woorde.

Ek verstom my altyd oor hoe nuwe bekeerlinge letterlik gelanseer is in bediening daar in die vroeg-Christelike gemeentes in die eerste twee eeue na Christus. Kyk nou maar na ’n Paulus as ’n uitstekende voorbeeld!

Die een oomblik nog is hy nog hierdie fanatiese Fariseër wat daarop uit is om die volgelinge van Christus Jesus een vir een uit te roei en selfs dood te maak. Die volgende oomblik, ’n paar dae later, na sy bekering en doop, kry ons hom besig om te preek!

Dit het my laat vrae vra. Oor wat dan die geheim was in die vroeg-Christelike gemeente wat hierdie soort geloofsgroei in nuwe bekeerlinge teweeggebring het?

Ek weet nie wat jou ervaring is nie, maar vir jare was ek so gefrustreerd in gemeentes waarin ek predikant was, oor die passiwiteit en die gebrek aan groei en onwilligheid om te bedien, wat ek by soveel gelowige lidmate wat al vir jare Christene was, bemerk het.

Daaroor kry ons hierdie totaal teenoorgestelde prentjie as ons kyk na wat gebeur het in die vroeg-Christelike gemeentes daar in die begin, soos Handelinge ons vertel.

Die bekende Skrifprediker, David Pawson, sê dit was alles te wyte aan die wyse waarop nuwe Christene in die vroeg-Christelike gemeentes “geestelik gebore” is.

So lyk 'n normale geestelike geboorte volgens die Bybel

Hy sê: die normale Christelike geboorte, volgens die Skrif, is ʼn vierledige proses aan die mens se kant, wat saamgevat kan word in die woorde van Hand. 2:38 en 39:

“Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”

Verder sê hy, dat die dele van hierdie geboorteproses, soos in enige normale geboorte, verkieslik in so ʼn kort tyd as moontlik volledig moet plaasvind, anders het ons groot moeilikheid en baie pyn. Vra maar enige vrou wat ure, of selfs… behoed ons… dae lank in kraam is!

Volgens die Bybel bestaan hierdie normale Christelike geboorte, aan die mens se kant, uit vier elemente, naamlik:

1. ʼn Sondebesef, gevolg deur ware Bybelse berou en ʼn doelbewuste bekering

2. ʼn Keuse om in geloof Jesus Christus as Verlosser te aanvaar en as Here te volg vir die res van jou lewe

3. Wat dan bevestig en gesimboliseer word deur die doop in water

4. En wat dan, daar by die doopwater, gevolg is deur handoplegging en ʼn doelbewuste ontvangs van die doping en bekragtiging met die gawes van die Heilige Gees.

Dit was hoe die proses normaalweg plaasgevind het. En alles verkieslik op dieselfde dag.

So het die normale Christelike geboorteproses in nuwe gelowiges se lewens gelyk en gebeur die eerste sowat tweehonderd-en-sewentig jaar in die vroeg-Christelike gemeentes.

Ons sien iets hiervan in Paulus se lewe gebeur

Kyk ʼn mens na die gebeure in Paulus se lewe, soos Lukas dit treffend vir ons daar in Handelinge 9 beskryf, sien ons iets van hierdie normale Christelike geboorteproses raak.

Eers sien ons sy bekering daar op die pad na Damaskus toe en tydens die drie dae alleen plaasvind.

Eintlik is ʼn Bybelse bekering mos in werklikheid ʼn kort of langdurige proses waarin God, deur die werking van Sy Gees, self ʼn ontmoeting met mense het.

Waarin Hy hulle dan bedien en roep deur die Goeie Nuus van die evangelie aan hulle te verkondig deur die getuienis van mense, of soms, en dit is die uitsondering, doen Hy dit sommer self, soos in Paulus se geval.

Dit het dan ʼn Bybelse sondebesef en berou in hierdie mense se lewens tot gevolg, waar hulle dan doelbewus tot God en Sy planne vir hulle lewe bekeer.

As deel van hierdie proses, gebeur die tweede deel van die normale Christelike geboorteproses, naamlik dat hierdie mens, soos ʼn Paulus, Jesus Christus as opgestane Verlosser vir die eerste keer in hulle lewe “ontdek” en “raaksien”.

Hulle kies om in geloof Hom aan te neem en net Hom en dit wat Hy reeds vir hulle gedoen het, vas te gryp in geloof as die enigste grond vir ʼn nuwe, herstelde verhouding met die lewende God.

Gewoonlik in die vroeg-Christelike gemeentes, volg die doop in water hierna die oomblik as hulle hardop hulle geloof in Jesus Christus as Verlosser met hulle mond bely teenoor ander gelowiges.

Na hulle doop in water, het die ander gelowiges hulle sommer daar by die doopwater, die hande opgelê en het hulle daar vir die nuwe gelowige gebid vir die doping met die Gees. (Goeie voorbeelde hiervan is bv., Hand 8 en 19 se gebeure).

'n Vraag of twee in die verband

Ten slotte, dink ʼn bietjie oor hierdie vierledige geboorteproses en beantwoord dan die volgende vrae aan jouself:

Het hierdie vierledige proses volledig in jou lewe gebeur? Of is daar een of twee gedeeltes van hierdie proses wat nog nie “afgehandel is” in jou lewe nie?

En, gebeur hierdie volledige vierledige geboorteproses daar in jou lokale geestelike familie elke keer as iemand tot bekering kom en deel word van die geloofsfamilie of gemeente? En as dit nie so gebeur nie, hoekom nie? Besef jy nie hoeveel geloofsprobleme word deur afwykings van hierdie normale geboreproses veroorsaak binne die Liggaam van Jesus nie!

Volgende keer gesels ek oor die twee uitsonderings in die Bybel in die verband.

© Christo Nel 2017