Blog

Blog (3)

Die meeste Christengelowiges herdenk die gebeure gewoonlik van die Vrydag af. Goeie Vrydag noem hulle dit. Maar in werklikheid het dit die Woensdag reeds gebeur. Nie dat dit soveel saak maak nie, want dit is mos maar net ʼn dag waarop ons dieselfde gebeure herdenk. En dit is immers die gebeure waaroor dit alles gaan… Hierdie week bied volgelinge van Jesus die Christus oor die wêreld maar net weer die geleentheid en voorreg om saam met ander familielede en ander Christengelowiges stil te word rondom ʼn week se gebeure in Jesus se lewe as mens wat elkeen van ons se lewens verander het. Eintlik het die die totale geskiedenis van die hele wêreld verander, al verstaan sowat twee-derdes van die wêreld se bevolking dit nog nie werklik nie.

 

DIE SONDAG

Voor ek met jou gesels oor daardie Woensdag se gebeure, kom ons begin in ons nadenke reeds by die Sondag se gebeure. Palmsondag, soos daarna in die kerklike wêreld verwys word.

Dit was die dag waarvan Lukas 19 en Johannes 12:12 en verder ons vertel. Jesus het Jerusalem, die stad van koning Dawid, binnegery op ʼn donkie.

Soos voor ʼn koning van destyds, het die skare klere en palmtakke voor hom neergegooi om aan Hom eer te betoon as die koning uit die geslag van Dawid. Alles presies soos die profesieë – soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25 –27 – eeue tevore voorspel het sou gebeur.

Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga wat later die week gevier sou word, gekies word op die tiende van die eerste maand van die jaar. Volgens die gebruik in Jesus se tyd, was alleenlik lammetjies van Bethlehem geskik geag om as ’n lam vir die Pasgaviering te dien. Daarom, op daardie spesifieke Sondag, is ’n lam wat gebore is in die Bethlehem-distrik gekies en in Jerusalem ingebring van die Olyfberg se kant af deur die Skaappoort. Presies dieselfde pad wat Jesus die betrokke Sondag Jerusalem binnegekom het op Sy triomftog.

Soos wat Hy ingekom het, het die mense geskreeu: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Red ons, Seun van Dawid! So is Jesus uit Nasaret met groot akklamasie aangewys as die langverwagte Messias van Israel en het die skare hulle lam vir die Pasga gekies!

Die lam moes eers deur die geestelike leiers ondersoek word, want – leer die Torah – dit moes sonder gebrek en vlekloos wees om geskik te wees om as lam vir die Pasga geslag te word. Daarom lees ons ook hoe Jesus, na Sy intog in Jerusalem in, eers na die tempel toe gegaan het om daar te leer. Terwyl Hy daar was het die Fariseërs, Sadduseërs en ander wetsgeleerdes gekom en met allerhande moeilike vrae Hom probeer uitvang en as ’n leuenaar probeer uitwys. Maar hulle kon geen fout by Hom vind nie.

Dit alles het gebeur, volgens ons beste navorsing, op 6 April 32 n.C. – gebaseer op die ou Julius Kalender (of sogenaamde “maan-kalender”) en nie die huidige Gregoriese kalender (wat sedert 1582 gevolg word en wat gebaseer is op die beweging van die son) nie.

 

DIE MAANDAG

Die Maandag van die week waarin die pasga gevier moes word, moes elke vorm van gis as simbool van kwaad uit elke huis verwyder word volgens die instruksies van die Torah. Daarom het elke Joodse moeder met ’n kers in haar huis rondgesoek vir enige vorm daarvan.

Daarom het Jesus juis daardie Maandag na die tempel as huis van God gegaan en toe al die geldwisselaars daar uitgejaag (Luk. 19:45 e.v.).

 

DIE DINSDAGAAND

Omdat Jesus en sy dissipels nie in Jerusalem self was nie maar in Betanië, ’n klein dorpie net buite Jerusalem, was dit toelaatbaar dat hulle ’n dag vooraf die voorbereiding kon doen en die Pasgamaal kon vier. (Lukas 22:14 e.v.; Matteus 26:17-35; en Johannes 13:36-38 vertel ons daarvan).

Later daardie aand word Jesus gevange geneem in die tuin van Getsemane wat lê op die pad van Betanië na Jerusalem toe (Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-53).

 

DAARDIE WEEK HET TWEE SABBATTE GEHAD

Dit is baie belangrik om te onthou dat die week waarin die Pasga gevier is soms twee Sabbatte kon hê as die Pasga êrens in die middel van die week val. Die jaar 32 n.C., volgens die Joodse kalender, was juis so ʼn jaar. Daarom vind ons dan dat hulle in so ʼn week ’n spesiale Sabbat, die dag na die Pasgamaal die vorige aand gevier het, want volgens die Joodse feeskalender word die eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood” as ’n Sabbat gevier.

Later die week word die gewone Sabbat op die sewende dag van die week soos gewoonlik gevier.

Soos ek gesê het, die week toe Jesus gekruisig is, was dit juis so.

Kom ek begin om in die lig hiervan vir jou die res van die gebeure daardie week kronologies te plaas.

 

DIE WOENSDAGOGGEND OM 06H00

Volgens die Joodse kalender daardie betrokke jaar (32 n.C.) moes die “dag van voorbereiding” met die oog op die Pasgamaal daardie Woensdag, 9 April , voor 18h00 plaasvind.

Jesus, ons volmaakte Pasgalam sonder gebrek, moes voorberei word om geslag te word en te sterf in ons plek. Alles gebeur daardie Woensdagoggend reeds om 06h00 toe Jesus deur Pilatus verhoor en gevonnis is (Joh. 19:13-16).

 

DIE WOENSDAGOGGEND OM 09H00

Gelyktydig met die gebeure in die tempel daar in Jerusalem, toe die Hoëpriester die gekose lam vir die betrokke Pasga vasgemaak het aan die horings van die altaar, op die veertiende dag van die Joodse maand, Nissan, word Jesus op Golgota vasgespyker aan ʼn kruis.

 

15H00, DAARDIE WOENSDAGMIDDAG

Na ʼn skielike sonsverduistering van drie ure van 12h00 daardie middag af, gelyktydig met die tyd wat die lam in die tempel keelaf gesny en geslag word (volgens Eksodus 12:6), sterf Jesus 15h00 daardie Woensdagmiddag (Mat. 27:45 e.v.) Na drie ure van “hel” kon Hy sê: “Dit is volbring” en Sy asem finaal uitblaas.

Alles wat nodig was om te gebeur om sondevergiffenis moontlik te maak was gedaan. Die oorwinning is behaal en daarom kon Hy met vrede Sy lewe oorgee aan die Vader.

Nou kan ek en jy in geloof met vrymoedigheid en sekerheid sê: Ek is deur die Bloed van die Lam uit die hande van die vyand verlos!

Maar selfs baie meer as dit het gebeur daardie oomblik.

Matteus vertel ons daarvan in hoofstuk 27 vers 51 en verder.

Dit was asof God die Vader uit die hemel die mense van destyds wou help om te verstaan dat wat hier gebeur het van kardinale belang was. Die geskiedenis van die wêreld het werklik met hierdie gebeure verander!

Om die kollig voluit te laat val op presies wat op daardie oomblik gebeur het, neem God met Sy eie hande die heiligste van heiligste voorwerpe vir die Jood van destyds, naamlik die dik gordyn wat die Heilige van die Allerheiligste in die tempel geskei het, en skeur dit van bo na onder! Daardie gordyn waardeur die hoëpriester net eenmaal per jaar kon stap na die Allerheiligste gedeelte toe! Skielik was daar geen skeiding na daar waar God in Sy heilige teenwoordigheid self gesit en wag het om met Sy mense te praat nie.

Om verder te beklemtoon wat hier gebeur het, gebruik God as’t ware alles wat Hy het om die gemeenskap vir weke en jare aan die praat te hou oor hierdie gebeure. Skielik was daar boonop ʼn aardbewing wat grafte laat oopgaan het. Gelowiges wat die afgelope tyd gesterf en begrawe is, het skielik lewend uit die grafte gekom en in die strate van Jerusalem begin rondstap vir almal om te sien en mee te gesels!

Dit was asof God net hiermee wou sê: Hierdie is ʼn totaal nuwe begin. Die ou verbond met al sy dinge is verby. ʼn Nuwe verhouding met My is nou moontlik.

Alles waaraan die Ou Verbond, met al sy feeste en wette, julle wou herinner en soos padwysers julle na My toe wou lei, is nou alles hier. Dit het sy doel gedien. Voortaan sal die wette net dien om ongelowiges te oortuig dat hulle sondaars en totaal verlore is en om hulle finaal te herinner aan Jesus Christus wat gekom het as die Messias en Lam van God, wat juis hierdie week moes sterf soos die paaslam al die vorige jare.

 

VROEGAAND, VOOR 18H00, DAARDIE WOENSDAG

Met die Pasgaviering wat na 18h00 moes plaasvind en die sabbatsrus wat voorlê, moes die gelowige volgelinge van Jesus Sy liggaam van die kruis afhaal en gaan neerlê in die graf wat Josef van Arimatea daarvoor geskenk het. Markus 15:42 en verder vertel ons daarvan. (Moenie verlei word deur die Nuwe Afrikaanse vertaling van “Dit was Vrydag” nie. Dit staan nie in die Grieks nie. Gaan lees maar in die 1953-Afrikaanse vertaling of in die NIV wat presies in die oorspronklike Grieks staan).

 

DRIE DAE IN DIE GRAF

Volgens die Skrif en die profesieë sou Jesus drie dae en drie nagte in die graf wees.

Hy was dus daardie spesiale Sabbat (of eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood”) daar – wat gestrek het van die Woensdagaand 18:00 tot Donderdagaand 18:00); gevolg deur die Vrydag (wat gestrek het van die Donderdagaand 18h00 tot die Vrydagaand 18h00); en dan ook vir die normale Joodse Sabbat (van die Vrydagaand 18:00 tot die Saterdagaand 18:00).

 

HY HET OPGESTAAN

Vroeg daardie Saterdagaand na 18:00, met die aanbreek van die Joodse eerste dag van die week, staan Jesus uit die dood op na drie dae in die graf. Presies hoe laat dit was, weet ons nie, want dit word nie vir ons gesê nie.

Jesus het immers self profeties verklaar dat Hy gekruisig gaan word, gaan sterf, vir drie dae in die graf gaan wees en dan weer gaan opstaan.

So kom talle ander profetiese gedeeltes ook hiermee in vervulling, naamlik Hos.  6:1,2; en die teken van Jona (Mat. 12:40).

Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe oes aan God te wy (Lev. 23:10-11). Daarom word die opgestane Jesus ook die “eersteling’ daar in 1 Kor. 15:20-23 genoem word.

 

VROEG DIE SONDAGMÔRE

Vroeg daardie Sondagmôre, 12 April 32 n.C., ontdek Maria Magdalena en die ander Maria, en later ook van die ander dissipels, dat Jesus Christus opgestaan het soos Hyself gesê het gaan gebeur (Mat. 28:1 e.v.).

Daarom kan ons saam met die gelowiges oor die eeue sê: Halleluja, ons dien waarlik ’n lewende Here! (1 Kor. 15). Jesus Christus het werklik opgestaan en Hy lewe.

Anders as alle figure wat in ander godsdienste aanbid word, dien ons ʼn lewende, opgestane Here. As Hy nie werklik opgestaan het nie, was ons geloof as Christengelowiges tevergeefs.

SKIELIK WORD DIT DIE WEEK WAT DIE GESKIEDENIS VAN DIE WÊRELD VERANDER HET

Wie stil staan by die realiteite van hierdie week se gebeure, kan nie anders as om vir die eerste keer of by hernuwing oor Jesus en wie Hy werklik was na te dink nie.

Wie was Jesus van Nasaret werklik? Was Hy net ʼn doodgewone mens wat van 11 September 3 v.C. tot 9 April 32 n.C. gelewe het? Wat dan van al die merkwaardige dinge wat Hy gesê het en wat Hy gedoen het? Wat van die feit dat alles wat Hy selfs oor Sy dood gesê het presies so gebeur het? Hy het selfs gesê dat Hy na drie dae sou opstaan uit die dood… Was Hy maar net ʼn buitengewone man, of profeet, soos sommige Hom wil beskryf?

Dit kan mos nie wees as die gebeure werklik so gebeur het soos ek jou vertel het nie.

As Hy nie werklik uit die dood opgestaan het nie, was Hy ʼn leuenaar en kon Hy nie werklik ʼn ware profeet wees nie. Wat boonop nog van die feit dat Hy aanspraak daarop gemaak het dat Hy God is wat mens geword het!

Wie werklik erns maak en eerlik wil wees in die lig van die feite, kan nie net sê Hy was ʼn buitengewone goeie man of profeet nie. Óf Hy was die grootste leuenaar en psigopaat wat nog oooit geleef het, ó Hy was wie Hy gesê het Hy is, naamlik God wat mens kom word het om ons finaal te verlos. Die Verlosser wat gekom het sodat elkeen wat in Hom glo, lewe kan hê en dit in oorvloed.

Voor sy bekering is die mens “dood”.

Ek is so bang dat ons nie mooi luister na wat die Bybel sê oor iemand wat nog nie tot bekering gekom het en nog nie Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aanvaar het nie.

Sien, ons het almal op die een of ander wyse die leuens van die humanisme en sosialisme van ons tyd aanvaar en begin glo. Ons het begin glo dat die mens inherent goed is! En ons het begin glo dat die God van die Bybel mense so lief het soos wat hulle is dat Hy hulle aanvaar soos wat hulle is.

Ons sien God as hierdie God van liefde, wat Hy natuurlik is, maar ons vergeet dat Hy ook ʼn heilige God is, wat sonde soos gif haat!

Ja, Hy haat sonde soveel dat Hy Sy Seun verneder het om ʼn mens te word en om as die Sondaar van sondaars vir die sonde van hierdie mensdom te sterf en gestraf te word omdat Sy heiligheid dit vereis!

Sodat Hy hierdie mensdom genadig kon wees.

Maar elkeen wat nie Jesus Christus se soendood aan die kruis vir hulle sonde aanvaar nie, sal self die volle gloed van God se toorn oor sonde gaan ervaar vir ewig!

Weet jy hoe beskryf hierdie God ons voor ons Bybelse bekering of wedergeboorte?

Efesiërs 2

Luister maar net na Efesiërs 2:

“Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is.

So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word.

Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Daarom, en dit is my gevolgtrekking hieruit, moet ons besef dat elke keer as ons teenoor ʼn ongelowige getuig oor Jesus en God vertrou vir ʼn bekering en wedergeboorte, vertrou ons God vir iemand wat dood is, om lewendig te word!

Elke keer wat God ons stuur om die evangelie te gaan verkondig aan onbekeerdes, stuur Hy ons ʼn begraafplaas in en vra Hy ons om Hom te vertrou om ten minste een dooie op te wek!

Voor sy bekering is die mens “dood”

Wie gaan jy saam neem as God jou na ʼn begraafplaas stuur om ten minste een van daardie dooies te laat opstaan uit die dood?

Gaan jy iemand saam neem wat die Evangelie goed en mooi vir ander mense kan oorvertel?

Of gaan jy iemand saam neem wat ʼn goeie spreker of prediker is?

En wat gaan jy daar sê? Wat gaan jou boodskap daar wees?

Besef jy nou wat gebeur as iemand werklik tot bekering en tot wedergeboorte kom?

En waarom God deur die Gees in die Bybel vir ons sê dat dit net God se Gees is wat so iemand kan lewendig maak, as’t ware weer gebore laat word, maar hierdie keer as ʼn nuwe mens, lewend gemaak deur God se Gees.

Ef. 2

Dit is wat Efesiërs 2 sê.

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Eseg. 37 gebeur voor ons oë

God het deur Sy Gees dit wat daar in Eseg. 37 beskryf word, laat gebeur.

Voor ons oë het dooies, lyke, weer begin lewe.

God het lewe aan ʼn dooie geskenk. Sy Gees het in daardie dooie nuwe lewe gebring. Sy Gees het self in daardie liggaam ingeklim, lewe daar ingeblaas en ʼn gees wat dood was, lewendig gemaak. Hy het ʼn verstand wat dood was, wat nie verstaan het nie, wat nie meer sensitief was en letterlik doof was vir die Skepper van die mens se stem en hart en bedoeling, weer sag en gevoelig gemaak, in staat om nou te hoor.

ʼn Dooie het opgestaan. ʼn Blinde het weer begin sien. ʼn Dowe het weer begin hoor.

Hy het die beeld van God, die kreatiwiteit van ʼn Skepper-god, herstel in daardie mens.

Hy het ‘n mens wat ‘n gevangene was van die god van hierdie wêreld, wat ‘n slaaf en gebreinspoel was, vry gemaak, verlos, genees.

Dit is hoe die Bybel praat oor elke mens wat werklik Bybels tot bekering gekom het.

As ons dit nie begryp nie, sal ons nooit Rom. 7 en 8 verstaan nie.