Nuusbrief

Nuusbrief (154)

 

Kom ons lees net weer die gedeelte waarin Koning Jesus, wat ook die Hoof van die Liggaam, die Ekklesia is, self verduidelik wat die rol van die vyfvoudige bediening is.

Ef. 4:11 tot 16 sê dit baie duidelik:

“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ʼn volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Om myself te help om te probeer verstaan wat Jesus as die Hoof van die Liggaam, presies bedoel het die rol moet wees van die Vyfvoudige Bediening, sien ek hierdie bedieninge wat soos die bloedsomloopstelsel van die liggaam bedoel is om elke deeltjie van die Liggaam van Jesus te besoek om so elke sel of persoon in die Liggaam van Jesus op die een of ander wyse te besoek en te bedien met wat hulle by Jesus ontvang het om te bedien.

So sien ek die apostels as hierdie visiedraers en pioniers deur wie Jesus deur die werking van Sy Gees oral nuwe werk begin en vestig sodat kan gebeur wat Jesus as die Hoof daar wil hê moet gebeur.

So sien ek ook die profete oral rondbeweeg om letterlik as God se mond en spreekbuise te sê en te proklameer wat in Koning Jesus se hart is, vir strukture, gemeenskappe, familie gelowiges en vir individue. Ek sien ook hoe hierdie profete gereeld profeteskole het om ander gelowiges toe te rus in die profetiese bediening, waarin, volgens 1 Kor. 14, Jesus as die Hoof elke gelowige tog wil gebruik.

Dan sien ek ook die herders en leraars wat besig is om oral in die Liggaam vrylik tussen die verskillende geloofsfamilies beweeg en gelowiges herdelik ondersteun en bedien, terwyl die leraars weer die waarhede en leer van die Evangelie en die Skrif op ʼn merkwaardig verstaanbare wyse bedien aan gelowiges. Ek sien ook groepe en selfs skole waar hulle besig is om ander gesalfdes (vir die vyfvoudige bediening) toe te rus om die Liggaam as geheel herderlik en met die waarheid van die Woord te bedien.

Dan sien ek ook die finale groep van die evangeliste wat veral op twee wyses besig is: Van hulle is besig om baie gefokus ongelowiges te bedien met die Evangelie en die bevryding wat deel is van ons verlossing in Jesus Christus.
Maar ek sien ook ʼn ander groep van hulle wat weer in die Liggaam besig is om gelowiges toe te rus om baie effektief uit te reik na ongelowiges rondom hulle, en om hulle dan effektief te bedien met die kernboodskap van die Evangelie.
Dit kan ook wees dat van hierdie persone in die vyfvoudige bediening, as apostels, herders, leraars, profete en evangeliste, ook êrens in die Liggaam, permanent vir ʼn tyd gevestig is om daar in daardie omgewing die Liggaam van Jesus te bedien.

Maar kan jy nou die dilemma besef as die vyfvoudige bediening nie oral by al die gelowiges in die Liggaam uitkom om hulle te bedien soos Jesus as die Hoof dit bedoel het nie!

Kan jy dink hoe gebrekkig, onvolwasse, honger en dors daardie gelowiges daarna sal uitsien!

As ek baie keer rondom my kyk in die Liggaam van Jesus en die geestelike verval, gebrekkige groei en kinderagtigheid onder gelowiges sien wat al baie jare vir Jesus as Verlosser ken, dan glo ek dat baie hiervan verhoed kon wees as die vyfvoudige bediening hulle rol en bediening in die Liggaam normaal kon vervul.

 

Ja, ek weet ons is gewoond in die verflenterde, stukkende prentjie wat ons rondom ons van die Ekklesia het, dat gemeentes (en “kerke”) elkeen “sy eie” herder of leraar, of selfs meer as een herders of leraars het.

Hierdie leiers word dan name soos “dominee” of “pastoor” genoem. Hulle word dan ook voltyds in diens geneem deur hierdie gemeentes en maandeliks selfs met ʼn salaris betaal. Die meeste van die tyd moet hierdie persone, om te “kan kwalifiseer om op hierdie wyse in gemeentes te kan dien”, ʼn sekere hoeveelheid teologiese en of Bybelse opleiding hê. En, baie belangrik, hulle moet ʼn amptelike “lidmaat” van daardie betrokke gemeente of kerk of denominasie of deel van die Ekklesia wees!

Afhangende van, of in watter deel van die Liggaam so ʼn gemeente of kerk dan val, word daar sekere vereistes of vaardighede van so ʼn persoon vereis om te kan kwalifiseer om op hierdie wyse voltyds in hierdie gemeentes of kerke te kan dien. In die Gereformeerde gedeelte van die Ekklesia, byvoorbeeld, klink dit amper asof so ʼn “dominee” (want dit is wat hulle daar genoem word), letterlik die Bybelse vyfvoudige bediening “in een persoon” moet wees om te kan kwalifiseer om beroep te word na hierdie NG-gemeentes!

Wat natuurlik, tussen ons gesê, ʼn totaal onbybelse verwagting is, en heelwaarskynlik die rede is waarom tot 60% van alle dominees en hulle gades in die NG Kerk, byvoorbeeld, een of ander vorm van antidepressant gebruik.

Hoe kan dit anders? ʼn Normale persoon sal totaal uitbrand in die midde van sulke onmenslike verwagtings van ʼn gemeente!

Kyk ʼn mens egter na ook van die ander gedeeltes van die Liggaam, sien jy hoe die leiers en pastore van gemeentes, baie beskermend is oor wie hulle “toelaat” op die verhoog of kansel! Dit is amper asof hulle bedreig voel teenoor enigiemand van buite wat dalk lyk of hy of sy die betaalde leier van daardie gemeente of kerk se posisie in die gemeente in gedrang kan bring!

Al hierdie bogenoemde “ekstra” vereistes, plus die versnippering van die Liggaam van Jesus in tot 30 000 verskillende kerke en denominasies net in Suid-Afrika, veroorsaak dat Jesus se bedoeling met die Vyfvoudige bediening as “die normale geestelike bloedsomloopstelsel van die Liggaam”, glad nie sy normale rol kan speel nie.

Daar is eenvoudig te veel hoë mure en te min “vensters” en “deure” in normale gemeentes of kerke oop wat alles verhoed dat die lede van die vyfvoudige bediening vrylik in en uit gemeentes kan beweeg om te kan doen wat Jesus bedoel het hulle moet doen.

Daarom kom daar ook nie die nodige bonatuurlike voeding en hemelse suurstof by elke gedeelte in die Ekklesia uit nie.

Daar is egter ook ander dinge wat verder hierdie normale bediening van die vyfvoudige bediening verhoed en belemmer.

Dit bring ons terug na wat ek aan jou in die vorige twee stukkies Skrifoordenkinge bedien het.

Omdat die vyfvoudige bediening nie finansieel bedien word deur die Ekklesia soos Jesus dit bedoel en geleer het in Sy Woord nie, naamlik met die grootste gedeelte van “God se deel” nie, kan bediening deur lede van die vyfvoudige bediening nie normaal plaasvind nie.

Onthou, die meeste lede van die vyfvoudige bediening woon in die meeste gevalle buite die grense van gemeentes en kerke, en moet dus genooi word na daardie gemeentes en kerke. Dit kan dan gesien word as ʼn groot finansiële las vir so ʼn gemeente of kerk, want nou moet hulle geld wegvat om vir daardie persoon uit die vyfvoudige bediening te kan gee, wat hulle eerder vir “hulle eie pastoor of dominee” sou wou gee!

Maar, sê nou die vyfvoudige bediening was reeds volledig versorg finansieel soos God dit bedoel het, dan kon daardie persoon in die vyfvoudige bediening eenvoudig aan so ʼn gemeente net sê: Dankie, maar nee dankie! Versorg julle geestelike leiers met daardie geld wat julle nou aan my wou gee! Die Here het immers reeds my volledig finansieel versorg soos wat Hy dit aan ons in Sy Woord geleer het!

 

Jy verstaan wat ek bedoel met die term “vyfvoudige bediening”, nè?

Ef. 4:11-16

Dit verwys na wat God self vir ons hieroor leer daar in Ef. 4:11 tot 16. Kom ek haal dit vir jou aan:

“En dít is die "gawes" wat Hy (bedoelende Jesus Christus, die Hoof van die Ekklesia) gegee het: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ʼn volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Kom ons kry net eers die geheelprentjie korrek.

Jesus Christus, die Doper met die Gees, se hart en bedoeling (volgens Hand. 2:37-39; Hand. 8; Hand. 19; Rom. 12; en 1 Kor. 12) is om elkeen van Sy gelowige volgelinge bonatuurlik toe te rus met die gawes van die Gees wat hulle nie voorheen gehad het nie, sodat Hy hulle bonatuurlik kan gebruik om ander om hulle te bedien.

'n Normale geestelike geboorte

As jy onthou, sal jy weet dat dit ook die rede is waarom die normale geestelike geboorteproses uit vier dele bestaan wat normaalweg, volgens God se Woord, alles op Dag 1 van ʼn nuwe gelowige en bekeerling se lewe moet plaasvind.

Die vier dele wat deel is van hierdie geestelike geboorte is: Eerstens, dat so ʼn persoon moet besef dat hy of sy totaal sondig, verlore en op pad hel toe is. Tweedens, daarom gryp hierdie mens vas aan Jesus as Verlosser en Here en glo dat Hy die volle straf vir hulle sonde gedra het en dit weggewas het deur Sy bloed. Derdens, daarom neem die ander gelowiges wat hoor (Rom. 10,9) hoe hierdie nuwe bekeerling met sy of haar mond bely dat hulle glo, hulle onmiddellik doopwater toe en doop hulle in water (Rom. 6:1-11). En vierdens, daar in die water, lê hulle vir die nuwe bekeerling hande op (kyk weer na Hand. 8 en 19) en bid dat Jesus as die Doper met die Gees, hierdie persoon sal doop met Sy Gees om hulle so bonatuurlik toe te rus met die gawes van die Gees sodat Hy hulle kan gebruik om ander te bedien met daardie gawes.

God rus self mense toe wat in die Vyfvoudige bediening moet staan

Met dit in gedagte, kom Ef. 4 dan en sê dat Jesus as die Hoof van Sy Ekklesia, self sekere van hierdie reeds toegeruste gelowiges uitkies en verder bonatuurlik toerus om voltyds in staat te wees om die gelowiges in die Ekklesia voltyds te kan bedien en toe te rus vir hulle bediening in diens van die Koning.

Sommige word bonatuurlik toegerus om apostels in die groter Ekklesia te wees. Ons kan hulle ook die pioniers, inisieerders en groter visiedraers noem in die Ekklesia, wat Koninkrykswerk oral moet inisieer).

Dan is daar ander wat profete genoem word. Net ter verduideliking: Al is profesie die gawe, volgens 1 Kor. 14, waarin die Here elke gelowige wil gebruik, is hierdie groep mense deur Jesus self bonatuurlik toegerus en gesalf om voltyds deur die Here gebruik word in die gawe van profesie.

Dan is daar ook ʼn derde groep wat herders genoem word, wat die ander gelowiges voltyds met hulle besondere herderlike hart bedien en versorg.

Dan is daar ook leraars, wat ʼn bonatuurlike gawe het om die ander gelowiges met die waarheid en leer van die Woord te bedien.

Laastens is daar ʼn groep wat evangeliste genoem word wat voltyds in hierdie gawe opereer. Hulle is persone wat herken kan word aan hierdie bonatuurlike hart en begeerte dat niemand verlore sal gaan nie. Daarom gebruik Jesus as die Hoof van die Ekklesia, hulle voltyds om hiermee besig te wees buite die grense van die Ekklesia, maar ook om te sorg dat gelowiges in die gemeentes toegerus word sodat elke mens op aarde ten minste eenmaal die Goeie Nuus van die Evangelie sal hoor.

So word hulle versorg om dit voltyds te kan doen

Om hierdie vyfvoudige bediening in staat te stel om onder normale omstandighede al hulle tyd te spandeer om gelowiges in die Liggaam toe te rus vir hulle spesifieke bediening, waar dit ook al sou wees, of in die geledere van die ekklesia, of in die markplein, wil Jesus deur die Bybelse gee van “God se deel” hiervoor volledig voorsiening maak.

Daarom het God self in Sy Woord die riglyne neergelê dat die groter gedeelte van “God se deel” na die persone in die vyfvoudige bediening gaan sodat hulle nie nodig het om op ander wyses vir hulle en hulle geliefdes finansieel te sorg nie.

 

Is jy een van die meer as 80 persent van Jesus se volgelinge wat glad nie meer “God se deel” in die vorm van geld gereeld gee nie?

Wat maak jy dan met “God se deel” van wat die Here vir jou en jou gesin gee om julle mee te versorg?

Miskien gee jy nie meer nie, want jy het agterkom dat daar waar jy gewoonlik dit gegee het, word die waarheid van God se Woord nie meer verkondig nie. Daarom gaan jy ook nie meer daarheen nie.

Ja, ek ken feitelik al die redes waarom volgelinge van Jesus nie meer gereeld gee soos ons Koning in Sy Woord ons leer nie.

Vandag wil ek nie met jou oor daardie redes praat nie, want vandag maak dit wat jy as ʼn rede aanvoer waarom jy nie gereeld “God se deel” in die vorm van geld nie gee nie, glad nie saak nie!

Vandag gaan ek net weer vir jou wys wat sê die Koning hieroor.

God se deel

Vandag gaan ek bv. vir jou wys dat jou Koning nêrens vir jou gesê het jy moet “vir die kerk of vir ʼn sekere betrokke kerk” gee nie.

Jou Koning het eerder vir jou as deel van Sy sentrale boodskap, aangesê om Sy Koninkryk, ook met jou geld en met jou gee van God se deel, te soek!

Hoef ek vir jou te sê dat “God se deel” in die Ou Testament (en ook in Mat. 23:23) ook as “jou tiende” of “tiendes” genoem word? Op ander plekke word dit “offergawe of offergawes” genoem”.

Hoekom gee jy?

Hoekom en hoe gee jy God se deel as volgeling van Jesus in die Koninkryk?

Ja, ek weet daar is baie predikers wat gelowiges met allerhande tekste die son en maan belowe as hulle maar net “hulle tiende gereeld elke maand sal gee”.
Dit is nie wat ek in hierdie gedeelte wil doen nie.

Daarmee sê ek nie dat die Here nie Sy mense wat gehoorsaam gee waar Hy hulle aansê om te gee, uit hulle skoene gaan seën nie! Inteendeel, uit my eie lewe en ervaring weet ek dat die Here ons oorvloediglik seën as ons gehoorsaam is aan Sy stem in die verband!

Wat ek wel wil beklemtoon vandag is die ander soort “seën” wat ons kan verwag as ons God se deel gee soos ons Koning ons leer.

As jy daar “saai en gee”, gaan jy sien en ervaar wat gebeur as iemand in ʼn hemelse bankrekening saai waar inflasie en ʼn korrupte, selfgesentreerde bank en ekonomiese stelsel geen rol speel nie.

Dit is waar jy voor jou oë bonatuurlike vermenigvuldiging in terme van die koms van die Koninkryk gaan sien en ervaar in mense se lewens.

Dit is wanneer jy sien hoe die bietjie brood en vis wat jy daar gee, deur Koning Jesus vermenigvuldig word!

Dit is ook waar jy beleef hoe God self jou begin beskerm, jou begin vergesel en begelei in waarmee jy besig is. Skielik gaan jy beleef hoe die Here jou “gebruik” om wonders te laat gebeur en om mense te seën soos jy nooit gedink moontlik kan wees nie.

Waar moet ons eerstens God se deel gee?

Veral as ons gee in die lewens en bediening van mense wat in jou en ander mense se lewens voltyds besig is omdat die Here hulle gesalf en opdrag gegee het om “die Ekklesia” te bedien en toe te rus vir hulle dienswerk in diens van die Koninkryk.

Kom ons noem dit sommer ons gee in die lewens van die persone in die vyfvoudige bediening van Ef. 4:11-16.

Dit is die rede waarom ek vandag met jou hieroor wil praat, want ek wil hê jy moet dit meer en meer in jou eie lewe en in jou besigheid beleef.

Hierdie “saai” en “gee” waaroor dit hier gaan, word op verskillende maniere beskryf in God se Woord:

Ja, jy ken die Ou Testamentiese beskrywing daarvan! Soos om jou “tiende” te gee, of om “die eerste deel” van jou oes te gee.

Of, soos Maleagi dit beskryf: “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie.”

(En nee, jou pastoor of dominee is verkeerd as hy dit interpreteer dat “skathuis” julle betrokke “kerk” of “gemeente” is! “Skathuis” in die lig van die hele Bybelboodskap, is om te gee waar die Here vir jou in Sy Woord gewys het om te gee waar dit wat jy gee werklik die koms, deurbreek en sigbaar word van die Koninkryk van God en Sy genade en liefde laat gebeur!

Of soos Lukas 16:9 en 10 dit beskryf: "En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang.

Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik.

As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?”

Hoor jy, die manier of en hoe jy gee en saai as volgeling van Jesus, wys hoe belangrik geld werklik in jou lewe is! (Wat in hierdie gedeelte “oneerlik” en in diens van Mammon aangewend is).

Jesus wys ons, daarteenoor, hoe jy met jou gee en saai van geld in jou persoonlike lewe en vanuit jou besigheid, in diens van die koms van die Koninkryk kan gee en saai, sodat wanneer jy die tydelike met die ewige gaan verwissel, dit ook daar getuienis sal lewer van jou liefde vir die Koning.

Het jy geweet dat God se Woord aan die Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus duidelike leiding gee van hoe en waar hulle ook in hulle plaaslike geloofsfamilies kan gee sodat die koms van die Koninkryk ook daar kan gebeur?

Jy kan dus, eerstens, in daardie mense se lewens en bediening gee waarvan ʼn vers soos Gal. 6:6 praat. Luister wat hier staan: “Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het.” Dit gaan dus om “die Here se deel” te gee in die persone se lewens wat die Here gebruik om jou geestelik te voed en jou geestelik te bedien.

Jy weet wie daardie mense is en waar hulle is. Dit is waar “die Here se deel” heel eerste heen moet gaan. ʼn Deel hiervan kan ook dan gaan na ander persone se lewens wat deel is van God se Ef. 4-span, daardie apostels, profete, herders, leraars en evangeliste, wat ook jou bedien en met wie jy hande gevat het in hulle bediening, omdat jy die vrug en die oes op hulle bediening sien.

Waar moet ons daarna gee as ons nog oor het?

Die volgende plek waar ek en jy as volgelinge van Jesus moet saai en gee in diens van die Koninkryk se koms, is om in die lewens van gelowiges te gee en te saai wat finansiële nood of behoefte het.

Dit is daardie mense waarvan Jakobus en 1 Johannes praat, waar ons duidelik kan sien daar is finansiële behoeftes. Onthou, dit gaan hier oor mense wat elke dag doen wat hulle moet doen en wat werk en hulle finansiële verantwoordelikhede nakom, maar iets het gebeur wat maak dat hulle net nie genoeg het nie. Miskien het een van die broodwinners hulle werk verloor, of was daar ʼn ongeluk of ʼn groot breek. Dan kan ons nie net sê ons bid vir hulle nie, veral nie as ek het om te kan help nie.

Derdens, as ek in hierdie twee groepe in diens van die koms van die Koninkryk gegee en gesaai het, kan ek ook kyk na die volgende groep mense waar God ons wil gebruik as Sy arms en bene, as Sy ambassadeurs.

Hier gaan dit daaroor om in mense se lewens wat nie gelowiges is nie se nood en behoefte te saai in diens van die Koning en Here wat ons dien. Miskien wil Hy jou daar gebruik om hierdie mense bewus te maak van ʼn God wat hulle so liefhet en ook vir hulle omgee.

Asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie. As ons praat oor hierdie groep ongelowige mense, dan gaan nie hier eerstens oor daardie bedelaar wat vir jou gereeld kom geld vra nie. As dit oor so iemand gaan, moet jy baie mooi luister na God se stem of jy vir ʼn bedelaar wat daardie lewe gekies het al vir jare, spesifiek geld moet gee! Miskien moet jy net vir so iemand kos gee om te eet.

Ons praat eerder hier oor daardie ongelowige man of vrou, of gesin, waar “die lewe gebeur het”, en waar jy voel die Here wil hê jy moet dit saai of gee wat oor is nadat jy reeds in die eerste twee groepe gegee het.

Luister baie mooi wat God se Gees vir jou in die verband aansê om te doen.

Onthou, jy is geroep om heeltyd ʼn verantwoordelike bankbestuurder van God se goed en seën te wees en wat nou uit dankbaarheid kan gee omdat die Here vir jou meer as genoeg gegee het.

Gaan lees maar net weer wat alles hieroor staan in 2 Kor. 8 en 9.

Mag dit jou aanspoor om nog meer van jou geld en goed aan die Koning beskikbaar te stel om so te gebruik in die koms van Sy Koninkryk.

Wednesday, 13 April 2022 08:38

Alles het in plek geval

 

Drie-uur daardie middag, Woensdag, 9 April 32 n.C., 3 ure voordat die Pasga (of Joodse Pesach) daardie aand, wat op die Woensdag van daardie betrokke jaar sou val, in elke Joodse huis gevier sou word, hoor ons hoe Jesus daar aan die kruis in die Grieks sou sê: Tetelestai!

ʼn Bietjie meer as drie jaar vantevore het Johannes die Doper Hom onder die inspirasie van die Gees geïdentifiseer as die Lam wat sou kom om deur Sy bloed ons van ons sonde te kom verlos.

Daarmee hoor ons God wat mens geword het, die Een wat Johannes onder die inspirasie van die Gees, in die Johannes-Evangelie, die Woord noem, sê: Dit is afgehandel! Alles is klaar! Alles kom hiermee in vervulling! Alles val hiermee in plek wat voor die grondlegging van die wêreld reeds beplan is!

Kom ek probeer dit oopbreek soos wat ʼn mens ʼn ryp granaat oopbreek en die rooi heerlikheid stukkie vir stukkie, korrel vir korrel, in jou mond sit sodat jy toe-oog die lekker daarvan kan geniet!

Daar aan die kruis sien ons tot watter uiterste ʼn Heilige God, Liefdevolle Vader en Skepper moet gaan om dit moontlik te maak om ʼn vervalle, sondige, stukkende mensdom genadig te mag wees.

Ja, Hy het hulle so liefgehad (Joh. 3:16-18) dat, as deel van Sy Verlossing- en Herskeppingsplan, om alles weer oor en nuut te maak, Hy Sy eie Seun, self God, mens moes laat word, om die Verlosser te wees waarvan die engele die skaapwagters vertel het. (Luk. 2:11)

Soos die eerste skepping tot stand gekom het toe God woord gespreek het, so sê Johannes onder die inspirasie van die Gees, het Hy weer Woord gespreek, in die koms en menswording van Jesus, die Christus, soos God hoeveel kere deur die Wet en die profete belowe en gewys het (soos padtekens oral langs die pad).

Bekeer julle want die Koninkryk het naby, hier tussen julle gekom, hoor ons Jesus ter aanvang van Sy bediening hier op aarde sê. (Mat. 4:17)

Een moes kom om finaal die slang se kop te kom vermorsel en so die een aan wie die eerste Adam sy Godgegewe outoriteit as heersers hier op aarde in ongehoorsaamheid en ongeloof verkwansel het, “om soos God te wees”, van die troon af te stoot en finaal te oorwin. (Kol. 2:13-15)

Ja, die Lam was die nuwe Koning, met wie se koms ʼn nuwe skepping of eintlik, ʼn Her-skepping, ʼn nuwe Hemel en ʼn nuwe Aarde, met ʼn nuwe Geslag Adam-mense, met Sy Woord profeties tot lewe geroep het: Tetelestai!

Daar in die begin moes God ʼn ongelowige, ʼn verlore heiden, uit die woestyn (waarin die mensdom verlore rond gedwaal het), gaan roep om na Kanaän, ʼn nuwe land, of nuwe tuin van Eden te gaan, ʼn land van melk en heuning. Daar sou God weer ʼn nuwe Boom van Lewe kom plant.

Daar in ʼn dorpie, Bethlehem, moes Hy, die Verlosser en beloofte Messias, gebore word uit die moederskoot van ʼn maagd uit die geslag van Dawid, uit hierdie nuwe volk, Israel, wat God gekies het as deel van Sy Verlossings- en Herskeppingsplan.

Oral langs die pad, terwyl God self hierdie nuwe volk wat Hy tot stand gebring het, gelei het, terwyl Hy oral langs die pad padwysers en monumente laat oprig het om hulle in detail te vertel en te onderrig oor Sy Plan.

Vir ʼn Moses het Hy self die detailplanne van ʼn vervoerbare Tabernakel, as Sy aardse woning, gegee saam met detail riglyne vir hulle lewe op pad, die Tora.

Later sou dit na verdere ontplooiing en soos wat alles mettertyd in plek geval het, blyk “tugmeester” (Gal. 3:10-29) na die komende Christus en Verlosser wees. Om so elke mens bewus te maak van hulle sonde en hoe nodig elke mens hierdie Beloofde Lam van God nodig het om hulle sonde eens en vir altyd finaal op Hom te neem en met Sy lewe eens en vir altyd finaal die skuld voor klaar te betaal.

Jesus self het vertel hoe alles mettertyd in plek sou val.

Reeds daar in Mat. 5:18 gebruik Jesus die Griekse woord, plerosai, om te vertel hoe Hy, met Sy koms en dit wat Hy hier op aarde moes kom doen, alles hulle volle betekenis laat kry het. Ja, ook die Tora en alles wat God deur die profete oor die eeue aan die mens en Sy skepping kom sê het oor Sy Plan.

 

Wat 'n geleentheid! Watter wonderlike tyd en geleentheid is dit nie vir elke volgeling van die Koning nie! Om vir die wêreld te vertel van daardie week se gebeure wat die geskiedenis van die wêreld onherroeplik kom verander het.

Niks kan dit verander nie. "Tetelestai", het die Koning van alle konings finaal drie-uur daardie Woensdagmiddag, 9 April 32 n.C., daar aan die kruis geproklameer: Alles is gedaan! Alles is gedoen wat gedoen moes word!

Om jou te help om vir almal daar rondom jou die gebeure daardie week kort en kragtig te kan oorvertel, hier is my Blog daaroor net weer 'n keer.

Daardie week se gebeure

http://www.nuwewyn.co.za/index.php/component/k2/item/89-die-week-wat-die-geskiedenis-verander-het

Kliek op die skakel; gaan lees dit op my Blok; of laai dit af en druk dit uit.

Ja, gebruik dit om aan almal wat jy iiefhet, uit te stuur en oor te vertel.

Volgende week, Dinsdag, skryf ek spesifiek oor die gebeure daardie Woensdag en hoe dit alles van Genesis 1 af, in detail vervul en in plek laat val het.

 

Ek het genoeg die afgelope tyd vir jou geskryf oor hoe flenters dit wat ons “kerk” noem vandag is!

Juis omdat dit wat ons gewoond is om “kerk” te noem, so radikaal verskil van wat Koning Jesus in Sy Woord, die Bybel, oor Sy mense en oor wat in die Grieks “ekklesia” genoem word sê, gebruik ek so min moontlik die woord “kerk” om God se mense en dit wat Hy “ekklesia” noem, te beskryf.

Ek loop oral mense raak wat in die lig van die feit dat die “kerk” van vandag so flenters is, of omdat hulle as gevolg van hierdie “flenter kerk” met sy “flenter mense en flenter leiers”, êrens langs die pad so seer gekry het of so teleurgestel is, dat hulle besluit het dat hulle en hulle gesin nie meer “die kerk” nodig het of nie nodig het om êrens deel te wees van ʼn plaaslike geloofsfamilie of gemeente nie.

As jy dalk een van daardie mense is wat so dink of so voel, dan wil ek jou in groot liefde, maar met ʼn beslistheid vra: Hoe kan jy steeds so dink in die lig van alles wat ek vir jou in die afgelope meer as 36 weke, ja, 36 weke, uit die Woord van die Koning gewys het oor wat Hy self oor die “ekklesia” te sê het?

Daarom moet ons hard en duidelik vir mekaar sê dat as die Koning dit of dat sê, kan en moet elkeen van ons wat werklik deel is van die ware ekklesia en wat waarlik Sy volgelinge is, maar net ja en amen daarop sê en moet ons onmiddellik opstaan en presies gaan doen wat Hy ons opdrag gegee het om te doen.

Hier is nie ruimte vir redekawel nie. Al het jy wat ook al langs die pad belewe en ervaar en selfs seer gekry, kan niks hiervan jou genoeg rede gee om nie te gaan doen wat Koning Jesus hieroor gesê het nie.

Neem nou maar net byvoorbeeld wat Jesus as die Koning vir ons daar in Hebreërs 10:24 en 25 sê. Dan behoort dit ons almal aan te spoor om êrens in ons plaaslike gemeenskap en omgewing, ander volgelinge van Jesus op te spoor en met hulle verhoudinge te begin bou. Want tussen hierdie mense is die mense wat God bedoel het om jou en jou geliefdes se “geloofsfamilie” te wees.

Luister wat sê jou Koning oor hulle:

“Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Daar is mos niks onduidelik in wat hier staan nie. Jy moet net opstaan en hierdie woord, soos al die ander, prakties begin gehoorsaam.

Monday, 21 March 2022 09:34

Wat was Jesus se sentrale boodskap?

 

Vandag wil ek ʼn bietjie halt roep en net seker maak of elkeen wat week na week so lekker “ja-ja sê” op alles wat ek vir julle in hierdie nuusbrief van die afgelope weke geskryf het, werklik verstaan waarop hulle “ja-ja” sê.

Ai, daarom wens ek dat ek elkeen van julle in die oë kon kyk en uit jou eie mond kon hoor wat jy iemand sou antwoord wat vir jou sou vra: Wat was Jesus se sentrale boodskap in die sowat 33 jaar wat Hy mens was hier op aarde?

Toe iemand hierdie vraag die afgelope tyd gevra het op Facebook, het ek half opgewonde gewag op die respons.

Die antwoorde wat oor en oor deurgekom het, was die volgende: O, dit is maklik, Jesus se sentrale boodskap was dat ons mekaar moet liefhê.

Ja, sê ʼn volgende skrywer, liefde is Sy sentrale boodskap.

Oor en oor het ʼn mens dit gehoor. Niemand het eers gewaag om hiermee te verskil nie.

Wat sou jou antwoord wees?

Sal jy verbaas wees as ek vir jou sê dat om mekaar lief te hê” NIE DIE SENTRALE BOODSKAP VAN JESUS was nie?

Die idee dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het om ons as mens te kom leer hoe om meer liefdevol, vriendeliker, en aangenamer teenoor ons naaste te wees, klink miskien goed vir die twee-en-twintigste-eeuse mens, maar dit is ʼn totale verdraaiing van Jesus se ware boodskap en wie Hy in werklikheid was!

Die sentrale boodskap van Jesus Christus was eerder hierdie radikale, rewolusionêre, aardskuddende boodskap dat Hy, en net Hy, die nuwe Koning hier op aarde is.

Al verskil sowat twee-derdes van die mensdom tans baie hewig hiervan op die oomblik, gaan elke knie uiteindelik voor Hom buig en gaan elke tong uiteindelik dit moet bely!

Hierdie boodskap oor die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde in en met Jesus se koms gekom het, sluit in werklikheid ʼn radikale oproep in wat dit wat so algemeen, demokraties aanvaar word oral oor die wêreld, oor wat werklik belangrik en van waarde is, of wat werklik die moeite werd is om jou lewe voor te gee of alles voor op te offer, in werklikheid snert is!

Die boodskap oor die Koninkryk is nie diplomaties of alles akkommoderend nie! Soos ons die afgelope weke vir mekaar oor en oor gesê het: As Jesus Christus werklik die nuwe Koning hier op aarde is, dan is Sy Woord wet en dan is daar nie ruimte om daaroor te redekawel of meer akkommoderend te probeer wees nie!

As ons werklik glo dat die Bybel God se Woord is, en dat Jesus Christus God is wat mens geword het om nou die nuwe Koning te wees, dan is en bly die Bybel, as God se geïnspireerde Woord, ons enigste, finale toets vir wat waarheid is en wat leuen en vir wat reg is en wat verkeerd is.

Die Bybel bevat immers, deur die inspirasie van die Gees, dit wat Jesus self vir ons gesê het terwyl Hy hier op aarde tussen ons was, en wat God die Vader, deur die Heilige Gees, meer as 40 skrywers wat op twee kontinente gewoon het, geïnspireer het om oor plus minus twee eeue neer te skryf om Homself en dit wat in Sy hart is aan ons as mense te openbaar.

Vandag is dit vir elkeen van ons toeganklik en geredelik beskikbaar in vele Bybelvertalings in allerhande tale, sodat elke mens in 2022, dit kan lees en met hulle eie ore ook so “die stem van God” vir hulle self kan hoor en self kan seker maak wat werklik die wil van die Koning is.

Ja, die werklike volgelinge van die Koning gaan herken word aan die manier hoe hulle, in gehoorsaamheid aan die stem van die Koning, mekaar en ander mense rondom hulle gaan liefhê.

Hierdie manier van liefhê, in gehoorsaamheid aan wat hulle Koning hulle hieroor geleer het, is egter so rewolusionêr dat dit in werklikheid teen alles indruis wat die wêreld onder “liefde” en “liefhê” verstaan.

“Om lief te hê” soos die Koning ons leer, kos alles wat ons het en vra alles wat ons het.

Ja, dit beteken in werklikheid om “dood te gaan” aan alles wat vir jou belangrik is.

Hierdie soort “liefhê” en “liefde” wat Koning Jesus, deur Sy Gees, ons leer en vra, beteken altyd om jou eie lewe, jou eie regte, jou eie belange en jou eie menings neer te lê.

Daarom word elke nuut- en weer-gebore volgeling van Koning Jesus, op daardie eerste dag van hulle “nuwe lewe” as Sy volgelinge, “dood verklaar en begrawe” in die water-graf van die doop, want dit wat ons was voor ons bekering, ons ou mens, ons ou vlees, is nie in staat en geredelik bereid om lief te hê soos die nuwe Koning dit van ons vra nie.

Hierdie nuwe wedergebore lewe wat nou deur die werking van die Heilige Gees van God in elke nuwe volgeling van Koning Jesus aanwesig is, is ʼn bonatuurlike nuwe lewe, geskenk uit die hemel en is Christus se lewe deur die werking van die Heilige Gees in ons.

Net hierdie nuwe wedergebore gees-mens kan liefhê soos Koning Jesus te wil.
Verstaan jy nou waarom ek gesê het die liefde en soort “liefhê” waarvan Koning Jesus praat, radikaal verskil van wat die wêreld bedoel as hulle praat van “liefhê” en “liefde”.

In die volgende nuusbriefie of twee gaan ek jou prakties iets van die radikaliteit van die boodskap oor die Koninkryk vir jou illustreer as ons oor “kerk” en oor “geld” praat.

 

In die ekklesia kan mense ʼn eie opinie hê, maar uiteindelik is net wat God sê belangrik en het Hy altyd die laaste woord.

As gelowige volgelinge van Jesus en as familie van die Koning luister ons graag en geduldig na mekaar en na mekaar se opinies, maar die feit dat God se Woord en wat Sy wil is ononderhandelbaar is, maak dat dit altyd ons finale toets en die laaste woord daaroor is.

Almal van ons se verhouding met God en met mekaar is hierdie mengsel van geloof en vasklou aan die Woord. Tog is daar ook altyd emosie en ʼn klomp jarelange, intieme geestelike ervarings ook hierby betrokke.

Uiteindelik, soos ons daar in Jesus se lewe in die tuin van Getsemane sien gebeur het, daardie aand van Sy gevangeneming, is die ware toets vir die diepte van ons verhouding en ons liefde, die vraag of ons bereid is om te buig en gehoorsaam te wees aan God se wil.

Is ek bereid om te buig voor die Koning?

Is ek bereid om te sê: Maar nie my wil nie, maar U wil!

Waar die Koninkryk van God gekom het en waar Jesus die Koning en Here is, geld net die wil en wens van die Koning.

Hier gaan dit nie meer oor “ons regte” nie.

Natuurlik het ons as mense regte, maar waar die Koninkryk van God heers, daar kan ons die Koning vertrou om vir ons en ons “regte” te sorg.

Terwyl ons nou oor “regte” praat, kom ons kry net eers weer ons koppe en harte hieroor reg.

Maar voordat ons begin gesels oor ons “regte” as mens, kom ons gesels net weer kortliks oor wat ons bedoel met “koninkryk van God”.

Dit gaan hier oor God, die Koning van konings, wat in Sy groot genade en liefde in Christus Jesus alles, alles, alles, doen wat nodig is om gewone mense Sy kinders in elke sin van die woord te maak. Deur die werking van Sy Gees, gebeur iets bonatuurliks in elke mens wat Jesus Christus as Verlosser en Koning in geloof aanvaar en kies om Hom lewenslank in gehoorsaamheid te volg.

Die Bybel beskryf hierdie bonatuurlike gebeure as “bekering”; ʼn 180 grade omdraai; letterlik ʼn weer-gebore-word; ʼn lewendig word van jou gees; en as ʼn lewenslange veranderingproses van jou “mind”, wat “heiligmaking” genoem word.

So word gewone mense, kinders van die lewende God en Koning. Hulle word dus “koningskinders” met al die regte en alles wat nodig is om te kan regeer saam met die Koning, Jesus Christus, in hierdie Koninkryk wat ook nou hier op die aarde aan die deurbreek is.

Hoor hoe sê God deur Sy Gees dit in Sy Woord.

Rom. 8:32

“Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?”

Rom. 8:13-17

As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ʼn einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.

Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: "Abba!" Dit beteken Vader.

Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”

Ef. 2:4-10

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ʼn plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ʼn gawe van God.

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Het jy dit raak gelees? Ek en jy, as kinders van God, sit as’t ware reeds “in die hemel”, saam met Christus Jesus as die Koning, en ons regeer, ja, REGEER”, nou al reeds saam met Hom.

Wat vir my, in gewone Afrikaans, beteken dat God ons wil gebruik as Sy tuinslange en Sy hande en voete, en as Sy ambassadeurs en bedienaars, van alles wat nodig het om hier op hierdie stukkende, sterwende aarde iets te laat gebeur om in elke sin van die woord, werklik hemel, en iets van die hemel se realiteit, te laat deurbreek.

Daarom glo ek, gaan God ons gebruik presies soos wat Jesaja 61 dit beskryf het.

Ek glo ons gaan oral gemeenskappe, besighede, fabrieke, plase, boerdery-gemeenskappe, skole, hospitale, versorgings- en restourasie klinieke oprig waar en waardeur God die hemel en sy lewensgewende kultuur kan bedien.

 

Omdat die nadruk op gehoorsaamheid in die lewe van die ekklesia so min gehoor het, wil ek dit weer ʼn keer beklemtoon.

Kom ek haal vir jou God se Woord verder hieroor aan. Onthou, dit is nie wat ek sê nie, dit is wat God self, Koning Jesus self, vir ons hieroor sê. Hoor dit dan en wees gehoorsaam. Ons het hier te make met ʼn keuse tussen lewe en dood!

Mat. 6:9-10

“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.”

Mat. 7:21

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.

Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’

Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.

Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ʼn verstandige man wat sy huis op rots gebou het.”

Joh. 14:21

“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”

Joh. 15:10

“As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.”

1 Joh. 2:3-11

“As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken.

Iemand wat sê: "Ek ken Hom," maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ʼn leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie.

Wie sy woord egter gehoorsaam – in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.

Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het.

Geliefdes, dit is nie ʼn nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar ʼn ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het.

Tog is dit ook ʼn nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan, en die ware lig skyn alreeds.

As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis.

Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie.

Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het.”

1 Joh. 5:2-4

“Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou.

Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat ʼn kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof.”

Sien jy, gehoorsaamheid aan die Koning se woord en wil is ononderhandelbaar!