Displaying items by tag: Bekering

Romeine 3:23 tot 26

Hoekom moes Jesus die Christus, sondelose Seun van God, Homself verneder om gewoon mens te word om Sy Bloed, Sy lewe, vir sondige, totaal verlore mense te gee?

Natuurlik was dit omdat God hierdie mensdom so liefhet en nie wil hê dat hulle verlore en hel toe sal gaan nie. Die bekende Johannes 3:16 spel dit immers vir ons uit.

Maar wat ons nie genoeg beklemtoon nie, is dat hulle sondige en daarom totaal verlore mense is en was. Hulle was juis totaal verlore en op pad hel toe, na die ewige verderf toe (wat satan en sy demoniese magte se eindbestemming is) as gevolg van hulle sonde en sondigheid!

Om dit te verstaan moet ek en jy verstaan hoe erg God sonde haat!

Ja, ek weet ons praat heeltyd daaroor dat die God van die Bybel ʼn liefdevolle en goeie God is!

Maar in die Bybel openbaar hierdie selfde God Homself as ʼn God wat sonde in al sy vorms haat soos gif! Daarom staan daar in Ps. 5: “U haat al die werkers van ongeregtigheid.”

Hy, as ʼn Heilige God, kan sonde nie voor Sy oë verdra nie.

Telkemale in die Skrif het Hy gesê dat die straf vir sonde (al is dit net een sonde) is altyd die dood.

Kom, lees vandag saam met my hardop dit wat daar in Rom. 6:23 staan.

Probeer om dit in jou eie woorde oor te sê.

As ek dit moet probeer oorsê, sou ek dit dalk so probeer oorsê: Daar is net een straf waarmee God tevrede is as iemand gesondig het, en dit is dat daardie mens, of iets of iemand in sy plek, sterwe en vir altyd hel toe sal gaan.

As jy dit verstaan, sal jy verstaan waarom God daar in die begin, net na die Skepping, toe die eerste mense, Adam en Eva, gesondig het, ʼn onskuldige dier moes doodmaak om hulle sonde te bedek.

Hierdie onskuldige dier het sy lewe (sy bloed) gegee in die plek van die mens wat gesondig het.

Nou kan ons hardop 'n tweede Skrifgedeelte saam lees wat die Here hieroor vir ons sê. Lees Rom. 3:23 tot 26 hardop en probeer om dit in jou eie woorde oor te sê.

Daarom kan die Heilige God ʼn mens wat glo dat Jesus Sy Bloed aan die kruis ook vir jou en jou sondes kom gee het, wat bid dat die Here tog hulle sondes sal vergewe, hulle vergewe en volkome vryspreek van enige straf wat daar regtens op hulle gerus het.

Elkeen wat glo dat dit is waarom Jesus Christus (as die Lam) gekom het, gee God uit genade die geskenk van ʼn ewige lewe. Jy sterf dus inderwaarheid nooit nie, en lewe vir ewig.

Maar dit is ook op grond van die bloed-offer van Jesus aan die kruis, waarom hierdie Heilige God jou as Sy kind elke keer kan vergewe en kan skoon was as jy bewus raak van sonde in jou lewe en kom en in gebed kom bid vir vergifnis.

1 Joh. 1:9 sê immers: “Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Onthou egter, om jou te kan vergewe, het hierdie Heilige God ʼn baie duur prys gekos, naamlik Sy Seun wat Sy lewe, Sy Bloed, moes gee!

Praat hieroor met die Here.

Published in Nuusbrief
Thursday, 16 April 2020 06:42

Dag 20 - Jesus sê dit is soos ʼn nuwe geboorte

 

Handelinge 2:37-41

Die oomblik wat ek en jy in geloof kies om te glo dat Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis, gebeur daar iets merkwaardig in ons.

Onthou jy wat Jesus vir ons daar in Johannes 3:3,14-16 gesê het? Blaai net weer soontoe en lees dit hardop vir jouself. Probeer om dit wat jy hoor in jou eie woorde oor te sê.

Wat ek hoor is die volgende:

Dat wanneer iemand “opkyk” in geloof na die Een (Jesus) wat “aan die paal gehang het” (die kruis) en kies om te glo dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het om aan die kruis ook vir jou en jou sondes te sterf, is dit asof jy “weer”, vir ʼn tweede keer, gebore word.

Jy ontvang letterlik ʼn nuwe lewe (want jy was dood as gevolg van die sonde in jou lewe), wat Jesus “ewige lewe” (ʼn lewe wat vir ewig duur) genoem het.

Op ʼn hele paar plekke in die Bybel verduidelik die Here vir ons hoe hierdie geboorte plaasvind.

Een van die gedeeltes is daar in Handelinge 2:37 tot 41 waar ons lees van meer as 3000 “nuwe babas” wat op een dag “nuut gebore is” en so deel geword het van die Kerk van Jesus.

Kyk en luister saam met my na wat hier staan in die verse oor hoe dit gebeur het.

• Nadat Petrus vir die skare vertel het van Jesus wat hulle gekruisig het, terwyl Hy in werklikheid die Here (die nuwe Koning van hierdie wêreld) en die Christus (die Messias wat God in die Ou Testament belowe het, soos daar in Jes. 53), het hierdie mense besef wat hulle gedoen het en besef dat hulle “verlore is”. Daarom vra hulle in vers 37: “Wat moet ons doen, broers?”

• Dan antwoord Petrus: “Bekeer julle!” (Wat maar ander woorde is vir: “Draai dan om, verander van mening!” Waar julle voorheen nie wou glo dat Jesus die Here en Verlosser is nie, kies om nou te glo dat Hy wel ook gekom het om ook jou Here en Verlosser te wees!)

• Uit wat ons in Rom. 10:9 gelees het, weet ons dat hierdie mense dit hardop met hulle mond gesê het sodat almal kon hoor hulle het hulle “bekeer”. Hulle het hardop iets soos die volgende gesê: “Here, ek is verlore. Maar dankie dat Jesus ook vir my sondes gesterf het aan die kruis. Ek neem Hom nou in geloof aan as my Verlosser en Here!” As die ander gelowiges hierdie woorde uit hulle mond gehoor het, het hulle geweet “hier is nou ʼn nuwe geloofs-baba gebore.” En hulle het hulle geneem na waar daar water was en hulle daar “gedoop in die Naam van Jesus Christus” (vers 38), as teken dat God hulle sondes vergewe het.

• Dan het die gelowiges hierdie nuwe bekeerling, na die doop in water, hande opgelê en vir hulle iets soos die volgende gebid: “Here Jesus, U is nie net ons Verlosser en Here nie. U is ook die Doper met die Gees. (Hand. 1:5; 2:33) Doop nou ook hierdie nuwe gelowige met U Gees. Skenk aan hulle die gawes van die Gees wat hulle nodig het om deur U gebruik te word daar waar U hulle geplaas het. (Lees self hoe die laaste gedeelte van vers 38 in Hand. 2 en dan ook die hele vers 39 dit sê.)

Ek kan vir jou ʼn hele paar ander gedeeltes in die Bybel wys om vir jou te bevestig dat dit was hoe ʼn “normale geestelike geboorte” in nuwe gelowiges se lewens gelyk het in die Vroeg-Christelike gemeente. En as dit om die een of ander rede nie so gebeur het nie, het die ander gelowiges gou-gou dit “reg gemaak”, want ʼn geboorte wat nie reg en normaal plaasvind nie, veroorsaak erge probleme na die tyd. (Kyk na gedeeltes soos Hand. 8:4 tot 17; 19:1-7).

Kom ek sluit af met ʼn persoonlike getuienis. Die dag toe ek en my gesin (onthou, ek was op daardie stadium reeds vir 14 jaar die dominee in ʼn NG-gemeente) ontdek het wat ek vandag vir jou gewys het uit die Bybel, het ons besef dat die “doop” waarmee ons gedoop is as babas in die NG Kerk, nie die doop van die Nuwe Testament is nie. Die doop van die Nuwe Testament (lees maar bv., Rom. 6:1-14) kan net aan mense wat glo in Jesus as Verlosser en Here bedien word, en daarom kan babas nie met die Nuwe Testamentiese doop gedoop word nie. Daarom is ons hele gesin (ek en my vrou, en ons twee kinders wat toe ook al reeds Jesus aanvaar het as Verlosser en Here) gedoop met water en hande opgelê om so toegerus te word met die gawes van die Gees.

Dit is waarvan die Here deur Sy Woord ons oortuig het.

As wat ek jou vandag uit Sy Woord gewys het, werklik die Lewende God was wat met jou gepraat het, hoe gaan jy reageer in die lig daarvan?

Praat met Hom daaroor in gebed.

Published in Nuusbrief

Wat beteken dit om jou te "bekeer"

Vandag gaan ons kyk na drie gedeeltes in die Bybel waar die Here aan ons sê hoe enigiemand deel kan word van die ware “Kerk van Jesus”.

Maar laat ek net jou eers herinner aan iets baie belangrik wat ons gister uit God se eie mond gehoor het oor die "Kerk van Jesus".

Miskien het jy dit self gister ontdek, naamlik dat dit wat die Here in Sy Woord "kerk", of "Ekklesia" in die Grieks, noem, is iets totaal anders as wat ons in gewone Afrikaans gewoonlik "kerk" noem. As Jan Alleman van "kerk" praat, dan bedoel hy een of ander gebou of geboue of groep gemeentes met 'n spesifieke naam, waaraan gelowiges gekies het om te behoort of deel van te word om die een of ander rede.

Ons woord "kerk" dui dus gewoonlik op iets wat mensehande gebou of gemaak of aanmekaar gesit het. Wat dus myle weg is van dit wat die Here in Sy Woord "Kerk" of "Ekklesia" noem!

Sy Kerk, die Kerk van die Here Jesus, is gelowige mense wat Jesus aangeneem het as Verlosser en Here, wat Hom volg en Hom gehoorsaam. En bymekaar kom, mekaar liefhet en Sy getuies en instrumente van Sy liefde in hierdie wêreld is.

Dit bring ons by vandag se vraag.

Maak die Bybel oop en lees die volgende verse hardop deur (en probeer om elke keer in julle eie woorde oor te sê wat daar staan):

Johannes 3:16 tot 18

Johannes 3:3-6, 8,9,14 (vers 14 se beeld kom uit Numeri 21:4 tot 9)

Romeine 10:9-13

Dink oor die volgende belangrike vrae:

• Is jy werklik deel van die Kerk van die Here Jesus? Hoekom sê jy so?

• Wil jy nie in ʼn paar sinne iets oor daardie dag/tyd vertel wat jy deel geword het van die Kerk van Jesus in jou lewe nie?

• Hoe sou jy vir iemand hiervan kan vertel wat dit nog nie in hulle lewe beleef het nie?

Kom ons bid saam hieroor.

 

Published in Nuusbrief
Tagged under