Christo Nel

Christo Nel

Kom ek sê sommer dadelik, reg aan die begin, dat ek oortuig is dat ons nooit die letterlike Israel en letterlike Jerusalem, en die Joodse twaalf stamme, kan vervang met die Kerk van Jesus nie of wat ook al anders nie!

Moet my dus nie beskuldig dat ek een van die verkondigers is van die sogenaamde “vervangings teologie” nie!

Tog is ek van oortuiging dat daar gedeeltes in die Bybel is, veral in die Nuwe Testament, waar ons terme soos “Israel”, die stad “Jerusalem”, en die verwysing na die twaalf stamme eerder profeties as letterlik moet verstaan om werklik sin te maak teen die agtergrond van die boodskap van die Nuwe Testament en die nuwe verbond.

Kom ek neem nou maar een gedeelte om te verduidelik wat ek bedoel.

Openbaring 21 en 22

Neem jou Bybel en blaai na Openbaring 21 en 22.

Lees dit rustig en hardop deur en probeer om in jou eie woorde oor te sê wat jy hoor die Lewende God self vir jou hier wil sê.

Onthou ook die konteks van hierdie boek. Die hele boek, Openbaring, is ʼn profesie vol profetiese terme en beelde wat spesifiek gekies is omdat die oorspronklike lesers dit sou verstaan met hulle spesifieke agtergrond.

Tog is die boek in geheel ʼn profetiese boek wat bedoel is om gelowiges, in al die eeue wat kom, ongeag wat hulle agtergrond en uitdagings mag wees, te bemoedig in die lig van God se groter plan en besig wees met die hele wêreld.

Daarom skryf ek in my kommentaar oor die Nuwe Testament, getiteld DIE STORIE AGTER DIE STORIE, die volgende oor hierdie gedeelte:

Soos ek laas gesê het, is die Bybel hierdie liefdesverhaal, ʼn Roman per excellance! Dit vertel vir ons die verhaal hoe God die Vader ʼn meesterplan aanmekaar sit om te sorg dat Sy Seun die Vrou van vroue kry, wat Hom met haar hele wese vir ewig sal terug liefhê.

Telkens in die geskiedenis van die mensdom sien ons hierdie goue draad deur alles loop. Sien ons skadubeelde en fyn voetspoortjies oppad na daardie dag… Na hulle troudag!

Reeds met die eerste twee hoofstukke in die Bybel, daar in die begin in Genesis, ontdek ons die begin van die goue draad. Ons sien waar God vir sy nuutgeskape eerste Adam ʼn vrou, iemand uit homself, skep sodat hulle twee “een” kan wees.

Daarom verbaas dit ons nie om hier op die laaste bladsye van hierdie boek, die Bybel, waarin God Homself en Sy hart openbaar, hier in Openbaring 21, uiteindelik, vooruit, die “foto” te kry van die gebeure op daardie finale dag, met die bruilof van Sy Seun en Sy Bruid, nie!

“Toe het ek ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie.

En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ʼn bruid wat vir haar man versier is.

Toe het ek ʼn harde stem van die troon af hoor sê: ‘Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.’

Toe sê Hy wat op die troon sit: ‘Kyk, Ek maak alles nuut.’ En daarna sê Hy: ‘Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.’

Verder sê Hy vir my: ‘Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees.

‘Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.’

Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae was, gekom en met my gepraat. ‘Kom,’ het hy gesê, ‘ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.’

Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ʼn groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God…” (Op. 21:1-11)

Is dit nie aangrypend nie dat die vrou wat uiteindelik die Bruid van die Seun van God gaan wees, geteken word as ʼn “stad”!

Onthou jy ook dat die “vrou” wat “nee” gesê het vir Sy liefde, ook as ʼn stad, as Babel, geteken word?!

Dit is eintlik logies dat dit juis so gesimboliseer moet word, want die Bruid (en die vrou wat nee gesê het) is immers miljoene der miljoene mense! Die Bruid is immers die Ekklesia, elke mens wat êrens in die geskiedenis gekies het om in geloof die evangelieboodskap vas te gryp oor ʼn God wat my en jou, ten spyte van…, so liefgehad het dat Hy Sy Seun gestuur het om Sy lewe te gee.

Sodat ek en jy vry gemaak kon word van alles wat ons verhoed het om Hom lief te hê soos wat ʼn vrou bedoel is om haar Man lief te hê!

Maar soos wat ek en jy deur God se Gees oor en nuutgemaak moes word om gereed te wees vir daardie dag… vir wanneer ons finaal gaan trou… so moet hierdie aarde en hemel oor en nuutgemaak word om die finale dekor en woonplek te kan wees waar ons, as die bruid, en die Bruidegom, vir ewig kan saamwoon.

Daarom hoor ons hoe Paulus daar in Romeine 8, van vers 18 af, vertel hoe die hele skepping al sugtend uitsien na daardie dag… Wat hulle ook finaal verlos sal word van al die gevolge van die sonde van die mens, wat gemaak het dat alles dag vir dag net verder verval en doodgaan.

Ons hoor, ten slotte, hoe Paulus vertel hoe gelowiges sugtend uitsien na daardie dag, terwyl die transformasieproses nog besig is om in ons eie lewe en rondom ons plaas te vind, ter voorbereiding vir daardie dag.

Ja, sê hy, hoor ook hoe die Gees van God met groot versugting saam met ons bid tot op daardie dag wat die Vader die laaste pennestrepe van Sy merkwaardige ewige plan sal trek.

Sunday, 02 August 2020 15:00

Moet ons almal Jerusalem toe trek?

Sjoe, vandag gaan ek so ʼn bietjie aan ʼn paar “heilige oortuigings” van ʼn paar mense skud!

Terwyl ons besig is om oor die Koninkryk van God en die nuwe seisoen waarin ons is, praat, kan ons nie huiwer om ook hieroor te gesels nie.

Ek weet daar is gelowiges onder ons wat vir Israel, die land en sy mense, baie lief is. Dit is ook reg so, want hulle is deel van ʼn hele mensdom wat God so lief gehad het dat Hy Sy Seun se lewe gegee het sodat Hy hulle kan en mag red en verlos.

Sag. 4:4

Maar ek weet ook dat daar van hierdie gelowiges is wat heeltemal oortuig is dat God wil hê hulle moet Israel toe sak en pak trek! Om daar êrens, indien moontlik, naby Jerusalem en die Olyfberg te kan woon. Want, sê hulle vir jou, het God dan nie self in Sy Woord, daar in Sagaria 4:4 profeties die volgende gesê nie:

“En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.”

Van hulle sal selfs vir jou ook wil herinner aan die woorde van die twee manne in wit klere, daar in Handelinge 1:11, wat net nadat Jesus van die Olyfberg af “vertrek het” tydens Sy Hemelvaart, die volgende gesê het:

“Dié sê toe vir hulle: ‘Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.’”

Ek dink jy verstaan onmiddellik hoe hierdie “goedbedoelende gelowiges” hierdie vers wil verstaan en interpreteer! Ja, dat Hy net so (dus weer op die Olyfberg) gaan “terugkeer” as Hy weer kom aan die einde.

My vraag is of ons hierdie woorde, wat immers profeties in albei hierdie gedeeltes in die Woord was, so kan verstaan?

Laat ek dadelik sê: As iemand geroepe voel om onder die Jode ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel hier op aarde te wees, maak dit vir my heeltemal sin as jy en jou gesin sak en pak dalk Israel toe trek as deel van julle opdrag.

Maar as jy dit doen omdat jy oortuig is dat ons almal dit moet doen om in die laaste dae “eerste daar te wees om Hom te sien”, moet jy weer ʼn bietjie mooi gaan dink oor hierdie vers in Sagaria 4. Gaan lees sommer ook die res van Sag. 4 om die konteks van hierdie vers ook mooi te verstaan.

Openbaring 1:7

Dink dan ook na oor wat daar in Openbaring 1:7 in die verband staan:

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!”

Gesels hieroor met die Here in jou gebedsgesprek met Hom.

Ons is besig om te gesels oor wat God se Gees, die Heilige Gees, nuut aan die Ekklesia geopenbaar het daar in die begin van die Ekklesia.

Die belangrikste manier hoe God se Gees met hulle gepraat het oor hierdie dinge, was deur die briewe en boeke wat ek en jy ken as die Nuwe Testament.

Die brief wat ek en jy ken as Hebreërs, was een van hierdie “nuwe openbarings”.

In my kommentaar op die Nuwe Testament, DIE STORIE AGTER DIE STORIE, skryf ek soos volg oor hierdie brief:

Hebreërs is al die Nuwe Testament se “kommentaar op die Pentateug” (dit is nou die ander naam vir die eerste vyf boeke van die Ou Testament) en spesifiek op Levitikus genoem.

Daar word nie minder as 86 keer direk verwys na Ou Testamentiese teksverse nie.

Die brief verduidelik vir ons wat die betekenis is van die Ou Testamentiese rituele in die lig van Christus se koms. Al die seremoniële wette, offerandes en die hoëpriesteramp word beskryf as niks meer as “skaduwees” van Christus nie en dit wat Hy kom doen het hier op aarde.

Hy het ʼn nuwe verbond daar kom stel, met Homself as die enigste en laaste Offerhande; met Hom as die laaste, finale Hoëpriester, en as die enigste ware Tussenganger tussen God en mens, wat uiteindelik volkome versoening tussen ʼn heilige God en ʼn sondige mensdom kom bewerk het vir dié wat dit glo.

G’n wonder die brief, Hebreërs, word in sommige kringe selfs die “vyfde evangelie” genoem nie!

Dit vertel ons van die afgehandelde werk van Jesus op aarde en die werk waarmee Hy tans in die hemel besig is.

Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het ons vertel van die lewe van Jesus, van Sy geboorte as baba, tot en met Sy opstanding uit die dode.

In Handelinge sien ons Hom opvaar na die hemel.

Saam met die briewe van Paulus vertel dit ons verder dat Hy nou in ons woon deur Sy Gees, en dat ons letterlik Sy nuwe liggaam hier op aarde is, deur wie Hy Sy werk voortsit deur die gawes van die Gees.

Die brief, Hebreërs, fokus dan op die lewe van Jesus na Sy hemelvaart. Ons ontdek Hom waar Hy sit aan die regterhand van die Vader (soos Efesiërs ook vir ons dit teken), maar ook dat ons “in Hom” is, waar ons as’t ware saam met Hom sit en heers in die hemel.

Ja, die Jesus wat ek en jy aanbid, is nie meer ʼn Jood wat gebore is in Israel nie. Hy is Verlosser en Koning van ʼn hele wêreld.

God die Vader het in Sy alwysheid ʼn man, Abraham en sy familie, wat nie eers Jode was nie, doer uit die Midde-ooste, êrens uit die moderne Iran, gaan roep en hulle gelei na ʼn gebied en ʼn land wat hulle nie geken het nie, om daar ʼn nuwe volk tot stand te bring, wat die Moeder sou wees waaruit Sy Seun, as Mens, gebore sou word om die beloofde Messias-Koning en Verlosser van ʼn hele wêreld te wees.

Met daardie volk sou God ʼn merkwaardige pad loop en alles wat Hy vir hulle gesê het en gevra het om te doen, sou padtekens en profeties vertel van hierdie groter verlossingsplan met ʼn hele wêreld waarmee Hy as God besig was. Ja, dit sou deel wees van Sy eerste, ou verbond, as ons nou, in die nuwe seisoen, terugkyk daarna.

Dit was dus alles deel van die ou paradigma.

Ons is nou in ʼn nuwe seisoen, die seisoen waarin die nuwe ooreenkoms en sy bepalinge geld wat God deur Sy Gees in Christus en deur Christus Jesus aan ons openbaar het.

Gesels ʼn bietjie hieroor met die Here in jou gebedsgesprek met Hom. As daar dinge is wat jy nie heeltemal nog snap in die verband nie, vra vir Hom om deur Sy Gees dit aan jou te openbaar.

Dr Christo gesels met ds Johann Els van Radiokansel oor wat vernuwing beteken.

Luister na hierdie 14-minute gesprek tussen hulle.

 

Klank-opname van gesprek met Dr Christo

 

In my boek en kommentaar oor die hele Nuwe Testament, getiteld, DIE STORIE AGTER DIE STORIE, het ek ʼn hele gedeelte oor die inhoud van die boek, Hebreërs, geskryf.

So skryf ek:

ʼn “Ou verbond” en ʼn “nuwe verbond” is vir die meeste van ons baie eenvoudige begrippe om te verstaan. Die een is verby en die ander een geld nou in sy plek.

Vir sommige gelowiges is en was dit nodig om net weer te hoor.

Die Nuwe Testamentiese brief, Hebreërs, handel oor hoe die “nuwe verbond” en alles wat dit impliseer, net soveel beter en meer merkwaardig is as die “ou verbond". Dit is in 64 n.C. aan veral Joodse Christengelowiges in Rome geskryf wat geweldig vervolg is juis omrede hulle volgelinge van Jesus was.

Hulle is juis vervolg omdat hulle oortuig geraak het dat die ou verbond tussen God en Sy Joodse volk, vervang is met ʼn wonderlike “nuwe verbond”.

Met die dood en opstanding van Jesus Christus, het alles verander.

Skielik het al die wette, bepalings, reëlings, feeste, heilige dae, simbole, profesieë en beloftes wat God ten tye van die ou verbond met Sy volk gedeel het, nuwe betekenis gekry in die lig van die inhoud van die nuwe verbond wat nou gegeld het.

Heb. 8

Luister hoe skryf die Hebreërskrywer hieroor: “Maar nou het Jesus ʼn voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van ʼn beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. As daar aan die eerste verbond niks kortgekom het nie, sou ʼn tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming deur te sê: ‘Kyk, daar kom ʼn tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ʼn nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos dié wat Ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie, en Ek het hulle verwerp, sê die Here. Dít is nou die verbond wat Ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here: Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal Ek dit skrywe; Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê: ‘Jy moet die Here ken’ nie. Hulle almal, klein en groot, sal My ken. Oor hulle ongeregtighede sal Ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie.” (Heb. 8:6 tot 13)

Hy gaan voort: “Deur van ʼn nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar, en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn.”

Dan vertel hy hoe die voorhangsel (of gordyn) tussen die Heilige en die Allerheiligste in die tabernakel, heeltyd die mens bewus gemaak het van die onoorbrugbare skeiding as gevolg van sonde wat daar tussen ʼn sondige mensdom en ʼn heilige God was.

Mat. 27:50 e.v. vertel vir ons hoe God die Vader self, met die dood van Christus Jesus, self hierdie voorhangsel van bo na onder stukkend geskeur het en so self die skeiding tussen God en Sy mense verwyder het.

ʼn Nuwe verhouding was nou moontlik. Die mens, wat die soendood van Christus Jesus in geloof aanvaar het, kon nou met vrymoedigheid ingaan en gemeenskap hê met ʼn lewende, heilige God.

Heb. 9

“Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en ʼn ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van ʼn vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is Hy ook die Middelaar van ʼn nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang” (Heb. 9:11-15).

Heb. 10

“Die wet van Moses is slegs ʼn skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie ‘n werklike beeld daarvan nie” (Heb. 10:1).

“Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag Hy daar totdat sy vyande aan Hom onderwerp is. Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak” (Heb. 10:12-14).

“Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ʼn weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met ʼn opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ʼn skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het” (Heb. 10:19-23).

Ek wil afsluit.

As dit alles “Woord van die Lewende God” is wat hier in Hebreërs staan, hoe kan gelowiges in hierdie nuwe seisoen nog aandring dat ons al die Joodse feeste wat onder die Ou Verbond voorgeskryf is, nog moet vier as “God se feeste” ook vir hierdie seisoen?

 

Gister het ek beleef ek moet net met gelowiges deel wat die Here vir my in hierdie tyd sê.

Hier is die skakel op YOUTUBE daarheen:

'n Woord van bemoediging op Dag 100 van die Grendeltyd

 

Ek wil jou ʼn bietjie uitdaag vandag om God se Gees toe te laat om ʼn bietjie nuut na te dink oor Israel en die Jode in die lig van wat ons alles al uit God se mond gehoor het oor die Koninkryk van die hemel.

Kom ons maak die Bybel as Woord van die Lewende God oop en lees weer daardie bekende gedeelte in Handelinge 1, verse 1 tot 8, waar ons altwee die terme kry.

Lees Hand. 1:1 tot 8

Het jy gesien dat Jesus self niks oor Israel en die Jode gesê het nie?

Het jy verder raakgesien dat Hy eintlik gesê dat alhoewel hulle in Jerusalem sekere dinge beleef het en selfs nog gaan beleef, gaan dit net die plek wees waar hulle roeping en sending gaan begin. Dit gaan nie die eindpunt daarvan wees nie.

Miskien moet jy net hierdie sinnetjie weer ʼn slag lees! Stem jy saam hiermee? Indien jy nie saam stem nie, lees ʼn bietjie verder.

Die res van die verhaal van Handelinge, binne die konteks van die res van die Nuwe Testament, vertel vir ons die verhaal van hoe God Sy mense van Jerusalem af uitstuur om oor die hele wêreld ambassadeurs te wees van die goeie nuus dat die Koninkryk van die hemel besig is om sigbaar te word in alle dele van die wêreld.

ʼn Nuwe seisoen het aangebreek. Alhoewel Israel en die Jode die Moeder was waaruit die Kind van Openbaring 12, die beloofde Messias, gebore moes word, was dit omdat God iets baie groter en iets meer as net Israel en die Jode liefgehad het.

God het ʼn hele wêreld, met al sy verskillende stamme en volke lief.

Natuurlik beteken dit nie dat God ooit Sy beloftes en Sy pad en geskiedenis met hierdie volk en hierdie klein landjie, Israel, sal of wil vergeet nie.

Daarom vra God ons as Sy nuwe volk uit al die volkere, die Ekklesia of Kerk van die Here Jesus, om nooit vir Israel, die Jode en hierdie land te vergeet nie. Gaan lees maar weer Romeine 9 en 10.

Dink dan terug aan daardie gebeure na Pinksterdag, 31 Mei 32 n.C., daar in Jerusalem.

Meer as 3000 plus mense kom op daardie dag tot bekering en word deel van die Ekklesia, die Kerk van Jesus Christus, God se volk, hier op aarde. Hierdie 3000 plus is mense uit alle volke en tale wat juis daar in Jerusalem vir die viering van die Joodse Pinksterfees was.

Onder normale omstandighede, soos alle vorige jare nadat hulle die groot Joodse feeste bygewoon het, sou hulle teruggegaan het na waar hulle vandaan gekom het, na hulle huise en hulle werk. Daardie jaar, 32 n.C., en op daardie dag, 31 Mei, gebeur daar iets met hulle wat hulle lewens so sou verander dat niks daarna dieselfde sou wees nie.

Hulle ontmoet elkeen persoonlik Jesus Christus as Here en Koning. Die Een wat gekruisig is op die 9de April 32 n.C., die oggend voor die Pasga-maal die aand gevier sou word. Hulle geloofsoë gaan oop vir die Goeie Nuus dat Hy werklik die beloofde Messias en Koning is met wie se dood en opstanding ʼn nuwe seisoen sou aanbreek van God se besig-wees met die hele wêreld.

Ja, ook God se besig-wees met Israel, die Jode, Jerusalem en die res van die land, Israel, sou radikaal verander en deel word van iets baie groter, naamlik die Koninkryk van die Hemel wat hier op aarde oral tussen alle volke en tale en nasies sou deurbreek.

Gaan dink ʼn bietjie hieroor na en praat met die Here hieroor.

 

As ons sê dat ons te doen het met ʼn “nuwe paradigma” beteken dit ten minste dat ons almal by punt nul moet begin dink hier. Ons kan nie in die geskiedenis in hardloop en een of ander slim denker se kommentaar gaan gryp en dink dat dit ons gaan help hier in ons “nuutdink” nie.

Ja, ek hoor hoe mense uit die gehoor vir my sê: Ons weet dit! Tog wonder ek of ons dit regtig verstaan…

Jer. 31:31-34

Daar in Jeremia 31:31 tot 34 lees ons die volgende:

“Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit.

Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here.

Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: ‘Jy moet die Here dien’ nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.”

Hierdie nuwe seisoen het natuurlik met die Koms van Jesus, met Sy kruisiging, dood en opstanding, maar veral met die uitstorting van die Heilige Gees aangebreek.

Toe die Here aan die begin van 2020 vir ons profeties gesê het dat Hy deur Sy Gees ons gaan help om nuut te dink oor die Ekklesia, die Kerk van Jesus, en dat ons uit ervaring gaan leer om dinge anders te doen as wat ons dit al die jare gedoen het, kon niemand van ons voorsien het dat ʼn wêreldwye Grendeltyd ons almal terug in ons huise sou dwing en dat ons Ekklesia en “byeenkomste van die Ekklesia” anders sou beleef en sou doen buite die geboue wat spesiaal deur gelowiges hiervoor gebou is nie.

Ja, dat ons ʼn geweldige verdieping sou beleef in ons verstaan van wat dit beteken om mekaar as gelowiges lief te hê en te bedien, maar ook in hoe ons ander mense sou leer liefhê en bedien.

Daarom wil ek hierdie gedeelte afsluit en vir jou vra om die Bybel as Woord van die Lewende God nou te neem en dan gaan lees en luister jy, asof vir die eerste keer, na wat Hyself vir jou daar in die volgende twee gedeeltes wil sê:

Joh. 13:12-35 en Jak. 2:14-18

Johannes 13:12 tot 35 en Jakobus 2:14 tot 18. Probeer eers presies te ontdek wat daar staan in die twee gedeeltes, en dan probeer jy in jou eie woorde oor te sê wat hoor jy sê Hy vir jou deur hierdie gedeeltes.

Gesels dan met die Here oor wat jy hoor Hy in hierdie gedeeltes vir jou sê in hierdie tyd.

 

Dit hoor ons die afgelope tyd oral rondom ons. Party van ons voel goed oor die stelling en ander is baie agterdogtig daaroor, want dit klink soos die stem van sinistere magte wat agter die skerms besig is met sinistere dinge.

Wat sal jy sê as ek vandag vir jou sê: Ek glo dat God se Gees hierdie Grendeltyd gebruik het om “nuwe wyn” aan ons te bedien, wat roep na “nuwe wynsakke”?

Kom ons dink ʼn slaggie weer ʼn bietjie oor hierdie terme, “nuwe wyn” en “nuwe wynsakke” na.

Luister na wat die Gees van God vir jou sê terwyl jy hardop die woorde van Koning Jesus daar in Lukas 5:30 tot 39 lees.

Lukas 5:30-39

As jy dalk nog ʼn Bybelvertaling byderhand het, lees dieselfde gedeelte ook daaruit. Probeer dan om dit in jou eie woorde oor te sê.

Wat dink jy, sê die Here hier vir jou oor jou eie lewe en oor die pad wat Hy tans met jou stap?

Niks van wat God se Gees aan ons uit die Woord wys is regtig “nuut” nie!

Die meeste daarvan, in die gedeelte wat ons die “Nuwe Testament” noem, is reeds op die een of ander wyse êrens in een van die gedeeltes van hierdie Nuwe Testament, wat van 49 tot 70 n.C. onder die inspirasie van die Heilige Gees, neergeskryf is.

Tog, wys die Pinkster-Gees, die Gees van die Heilige God, dit vars en nuut aan ons en die res van die Ekklesia oor die wêreld.

Sommige van ons staan dan totaal oorbluf dat ons dit nie reeds jare gelede raakgesien het nie. Ons het immers hierdie gedeeltes al soveel kere gelees en gedink ons weet wat hier staan.

Kom ek wees baie prakties en verduidelik dit in terme wat jy sal verstaan.

Alhoewel ek ʼn dominee in die NG Kerk was, met ten minste 3 teologiese grade agter my naam, was ek in 1992 en 1993 totaal verstom om te ontdek dat die deel van die Kerk van die Here Jesus waarin ons opgegroei en die Here leer ken het, nie ten minstens reeds in die tyd van die Reformasie, in 1517, nie reeds gehoor het nie wat soveel ander gelowiges oor die wêreld ontdek het baie uitdruklik hier in die Bybel staan nie!

Dit was asof ons dit of nie raakgelees nie, of net voortgegaan om dit te interpreteer in die lig van wat ons geleer en gehoor het in die deel van die kerk waarin ons was. En dit, ten spyte van wat in die Bybel uitdruklik daaroor gestaan het!

Dit was asof ons net botweg geweier het om te glo dat ons ouers en voorouers, ja, sover terug tot by die Reformatore soos ʼn Luther en ʼn Calvyn, regtig nie die Bybel reg gelees en reg verstaan het nie.

Ek onthou hoe totaal verstom ek in Switserland in 1988 met ʼn dokument in my hand gestaan het, wat vir my gesê het dat Martin Luther en Calvyn voor hulle siel geweet het dat die Bybel net een doop ken en dat net gelowiges gedoop is in die Nuwe Testamentiese tye!

Tog het hulle, omdat hulle te bang was dat Jan alleman op straat nie ook dit sou kon absorbeer nie, dit verswyg toe hulle die boodskap van die reformasie aan mense moes verkondig!

Daarom het hulle, as ʼn deel van die boodskap van die Reformasie, steeds die leuen oor die sogenaamde “doop van suigelinge”, soos hulle in die Roomse Kerk geleer het al die jare, bly verkondig! En daarom het ek, as ʼn NG dominee, met al my teologiese grade en al, steeds groot oortuiging, babas “gedoop”.

Daar in Switserland het ek, in hierdie dokument, ontdek hoe Martin Luther en die ander leiers van die Reformasie, ten spyte van wat hulle geweet het in die Bybel oor die doop staan, nog steeds, kan jy glo, honderde duisende ander gelowige broers en susters wat met hulle hieroor sou verskil en hulle laat doop het as gelowiges, laat vervolg en selfs doodgemaak omdat hulle gewaag het om hulle te laat doop as gelowiges!

Wat ʼn tragiese stuk geskiedenis is dit nie hierdie nie!

Kan ek vir jou ʼn baie persoonlike vraag vra: Is jy werklik oop genoeg sodat God se Gees jou van die waarheid kan oortuig oor dit wat werklik in die Bybel as Woord van God staan?

 

As jy werklik die Koninkryk en wil van God in elke deel van jou lewe soek, vra dit ʼn totale openheid en sensitiwiteit vir die stem van die Koning om deur Sy Gees jou te lei en te leer presies wat Sy hart vir jou lewe is.

Daarom wil ek hê jy moet vandag aan die voete van die Koning nadink oor ʼn paar stellings wat Hy in die verband teenoor Sy volgelinge gemaak het.

Neem jou spesifieke Bybelvertaling of twee wat jy gebruik om na die Here se stem elke dag te luister en gebruik dan die metode wat ons die afgelope tyd gebruik het om sensitief te luister na wat die Koning self sê in Sy Woord:

1. Lees dit eers hardop een of twee keer in die Bybelvertaling wat jy gebruik
2. Probeer dan om in jou eie woorde presies oor te sê wat hier staan
3. Sê dan in jou eie woorde wat hoor jy sê Koning Jesus vir jou in hierdie gedeeltes oor hoe jy dit prakties in jou lewe kan toepas en oorgaan tot aksie.
4. Praat dan in gebed met Hom daaroor terwyl jy ook in die gesprek luister of Hy nie nog iets vir jou wil sê nie.

Die Skrifgedeeltes is die volgende:

Johannes 16:7-15
1 Johannes 2:18-29

Kom ek help jou om ʼn bietjie meer gefokus na te dink oor wat Jesus hier vir ons sê.

Dink veral na oor wat Jesus bedoel het toe Hy vir Sy dissipels, nog voor Sy kruisiging, dood, en opstanding, en voor die uitstorting van die Heilige Gees, die volgende gesê het:

“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie.

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.”

Dink ook na oor hoe dit prakties van toepassing in jou lewe kan wees. Dalk beteken dit selfs dat soos wat jy meer oorgee dat die Heilige Gees self jou in die volle waarheid kan lei, het Hy ruimte en vryheid om jou te wys dat sommige dinge wat jy glo, omdat dit al die jare vir jou geleer is “in die kerk” en deur mense wat baie outoriteit in jou lewe gehad het, dalk nie die volle waarheid is nie, omdat dit nie klop met wat God self in Sy Woord vir jou sê nie.

Om jou verder hiermee te help, gaan ek God se Gees die ruimte gee om my in die volgende weke, sonder om te skroom, te gebruik om ʼn paar van hierdie halwe waarhede oop te vlek en om vir jou te wys wat God self daaroor in Sy Woord sê.

Page 1 of 5