Dit is van lewensbelang dat die Ekklesia sosiaal meer relevant in ons stedelike gebiede oor die wêreld word (waar tot 80% van die wêreld se bevolking woon).

Die enigste manier hoe dit kan gebeur, is as ons prakties betrokke raak en dinge reg maak wat sosiaal verkeerd en siek is.

ʼn Britse joernalis het die impak van die kerk in gemeenskappe in ʼn Amerikaanse stad begin ondersoek en spesifiek waar van die hoogste kerk-bywoning in Amerika was. Tog het die ondersoek aangedui dat as ons kyk na kriminele oortredings, rassisme, armoede en ander sosiale faktore, het daardie stad onder die laagste stede in Amerika gelê, getoets aan eienskappe wat as “lewenskwaliteit in stede” gedefinieer is.

Toe dit vir die geestelike leiers in daardie stad uitgewys is, was hulle antwoord: Ons kan nie werklik hieraan iets doen nie. Ons is maar net die geestelike leiers in hierdie stad!

Mat. 7:21-24

Dit laat my dink aan wat Jesus self daar in Matt. 7:21-24 gesê het:

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.

Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’

Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.

Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.”

Jak. 1:27

Jak. 1:27 sê: “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.”

Matt. 25:35-36

Matt. 25:35-36 sê dat dade en nie woorde nie, uiteindelik die toets gaan wees vir wie die ware Ekklesia is en wie nie.

“Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.”

Ware Bybelse geloof gaan maak dat mense “daders van die Woord” gaan wees. Dit kan nie anders nie.

Alhoewel genesing en bevryding wat plaasvind, en mense wat profeteer, tekens is dat die Heilige Gees aan die werk is deur Sy gawes, is dit nie die werklike toets vir die Koninkryk wat besig is om te kom in ʼn gemeenskap nie.

Die ware toets vir Bybelse geloof

Nee, die ware toets is wanneer mense uit hulle pad gaan en ten spyte van die moeite en koste, persoonlik betrokke raak in noodverligting en seer in die gemeenskap.

Stede en gemeenskappe gaan beleef en weet dat Jesus self in hulle stad aan die beweeg en aan die werk is, wanneer die wil van God gedoen word en begin gebeur daar in die hart van die stad waar daar nood is.

Spesifiek in die markplek!

Daarom wil ek afsluit met ʼn persoonlike vraag: Weet die markplek waar jy woon en werk, dat jy ʼn volgeling van Jesus en ambassadeur van die Koninkryk van die hemel hier op aarde is?