Johannes die Doper het, terwyl hy in die tronk gesit en wag het om onthoof te word, van sy dissipels na Jesus toe gestuur om te vra: Is U regtig die Een?

Bedoelende, is U regtig die Messias-Koning wat God in die Ou Testament aan ons belowe het? Die Een met wie se koms die nuwe era, die era van die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde gaan deurbreek?

Dan antwoord Jesus sy dissipels daar in Matt. 11:4,5:

“Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig.”

Sien, so lyk dit waar God se Koninkryk hier op aarde begin deurbreek!

Met ander woorde, daar waar ons bonatuurlike wonderlike dinge sien gebeur in mense en in gemeenskappe se lewens, wat net ʼn lewende God kan doen, weet ons en sien ons God aan die beweeg en aan die werk! Sien ons iets van die Koninkryk van God deurbreek, want ons sien hoe God self in Sy liefde en genade mense en hulle nood kom bedien!

In Johannes 13:35 sê Jesus dit so:

“As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Daar waar ons Bybelse liefde sien wat prakties die nood en behoeftes van mense bedien, sien ons agter dit alles God aan die beweeg!

Sien ons iets van die werklikheid, soos wat dit in die hemel nog altyd was, deurbreek in ʼn baie stukkende, sondige wêreld en gemeenskap!

In Rom. 14:17 en 18 word dit so beskryf:

“Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God (of “geregtigheid” in die Grieks), vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.

Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense.”

Hierdie nuwe era gaan dus nie gekenmerk word deur ʼn oppervlakkige, wettiese godsdienstigheid of klem op wette en reëls nie.

Nee, ons gaan diepgaande geregtigheid sien deurbreek, omdat mense die lewende God in Christus Jesus ontmoet en leer ken en leer liefkry het.

Ja, omdat hulle posisie voor God verander het en hulle werklik kinders en ambassadeurs van die lewende God en van Sy Koninkryk geword het, gaan hulle ook begin aandring dat reg en geregtigheid in hulle eie lewe en eie verhoudinge, maar ook rondom hulle, moet begin deurbreek!

Dit gaan natuurlik hulle eie lewens, gesindhede, optrede en mens-wees in die algemeen so beïnvloed, dat daar hierdie, kom ons noem dit, “aura” rondom hulle gaan hang, wat almal en alles gaan begin positief beïnvloed en bedien!

1 Kor. 4:20 noem ʼn laaste, baie belangrike element waaraan ons die Koninkryk van God wat hier op aarde begin deurbreek, sal herken.

Ons sal ʼn “beweging van God” hier op aarde herken aan die bonatuurlike dimensie van “krag” wat die hele tyd daar aan die werk sal wees. Almal wat daarmee te doen kry of deel daarvan is, sal deurentyd daarvan baie kennelik bewus wees!

Hulle sal net weet: Die lewende God self is hier aan die werk!

Hulle sal weet: wat ons hier sien en ervaar, is net die werk van God self deur Sy Gees! Dit is net Hy wat mense so kan verander en aanraak! Dit is net Hy wat mense so kan gebruik om werklik ʼn verskil te maak in ander se lewens en in die gemeenskappe en omgewing waar hulle beweeg en werk!