Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek vir julle gesê het

Jesus se groot opdrag aan ons daar in Mat. 28:19 en 20 is: “… Maak die mense my dissipels, doop hulle… en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

In Lukas 6:47 praat Jesus van Sy dissipels as “Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en doen wat Ek sê”.

As God ‘n mens nuut gemaak het, wederbaar het, sal daardie mens verander in iemand wat na God se Gees, wat in hom/haar woon, se stem sal luister en sal doen wat die Here vir hom/haar geleer het.

Dit gaan nie hier oor ‘n perfekte lewe nie. Dit gaan oor ‘n veranderde lewe.

Ware geloof en ‘n ware bekering sal vrug dra wat ons kan herken aan gehoorsaamheid.

Om te staaf wat ek hier geskryf het, kom ek neem jou na een van die mees aangrypende Skrifgedeeltes in die Evangelies toe, waar Jesus Homself profeties teken heel aan die einde van tyd, waar Hy nie in Sy rol as Verlosser optree nie, maar as die Regter.

Daar hoor ons:

“Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ‘n wagter die skape van die bokke skei.

Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’

Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’

En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’” (Matt. 25:32-40)

Hierdie selfde Jesus het vir Sy volgelinge daar in Joh. 13:34 en 35 gesê:

“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Aan die einde, gaan sommige die volledig herstelde Koninkryk van God op ʼn nuwe, herstelde aarde beërwe, nie omdat hulle kerke gebou het, en groot, suksesvolle gemeentes geskep, onderhou en uitgebou het nie.

Nee hulle gaan beoordeel word oor hoe hulle geleef het en of hulle werklik dit wat hulle geglo het, uitgeleef het teenoor die mense rondom hulle. Soos wat Jesus, hulle Koning en Here, hulle geleer het deur Sy eie voorbeeld en lering.

Hulle geloof gaan getoets word aan die vrug daarvan en of hulle daar waar daar sosiale nood was, enigiets daaraan gedoen het.

Het hulle dié wat honger is, gevoed?

Of dié wat nie genoeg klere gehad het nie, klere gegee?

Of dié wat siek en in die tronk was, in hulle spesifieke nood bedien?

Koning Jesus, die Regter aan die einde, gaan nie bloot luister na hulle woorde dat hulle in Hom geglo en Hom gedien het nie.

Hy gaan hulle toets aan die vrugte van ware geloof en ware wedergeboorte.

Hy gaan hulle toets of hulle gedoen het wat Hy vir hulle gesê het.

Hy gaan hulle toets daaraan of hulle net “hoorders van die Woord was” en of hulle “daders van die Woord was”, wat gehoorsaam was aan wat Hy as Koning vir hulle gevra het om te doen.