Verder oor die normale Bybelse geboorte

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Die 4-ledige proses van ‘n normale Bybelse geboorte

Dawid Pawson dui aan dat die begin van elke gelowige volgeling van Jesus se lewe normaalweg uit ‘n 4-ledige proses bestaan het. Wat, verkieslik, op dieselfde dag of so gou moontlik na mekaar, moes plaasvind ter wille van die geestelike gesondheid en effektiewe getuienis en bediening van daardie nuwe bekeerling in die gemeente en in die gemeenskap.

(Vergelyk wat ek, meer volledig, hieroor in my boek WAARHEEN MET DIE NUWE WYN geskryf het).

Soos ek die vorige keer aangedui het, sien ons die 4-ledige proses in ʼn gedeelte soos bv. in Hand. 2:37 tot 39. Kom ek skets dit kortliks vir jou:

‘n Bybelse sondebesef was aanwesig

Dit lê opgesluit in die begrip “bekeer julle” wat ons in hierdie verse vind.

Volgens die Bybel is elke mens (ook verbondsmense – soos Petrus se hoorders hier in Hand. 2) totaal verlore en geestelik dood voordat hulle Jesus Christus as Verlosser en Here leer ken en in geloof aanvaar het.

Deur die bediening van die Evangelie en in die lig van die waarheid van God se Woord, gaan mense se oë daarvoor oop dat hulle sondige mense is en op pad hel toe is. (Ons beskryf dit as ʼn Bybelse sondebesef wat die Heilige Gees se werk is in mense.) En dit laat mense besef hoe nodig hulle ʼn Verlosser het. (Of soos in hierdie verse, laat dit mense uitroep: Wat moet ons doen om gered te word?)

Hulle bely hulle geloof in Jesus met hulle mond

As die suiwer Evangelie aan hulle bedien word, en hulle verstaan dat Jesus Christus juis hiervoor aarde toe gekom het, om hulle te red, word hulle geleentheid gegee om Hom in geloof aan te neem as Verlosser. Dit is dan wanneer ons hoor hoe mense met hulle mond (sy dit in ʼn gebed of deur dit te sê met hulle mond), bely dat hulle glo dat Jesus Christus werklik die gekruisigde en opgestane Verlosser en Here.

Hulle aanvaar dus die kernboodskap van die Evangelie oor Jesus Christus deur die werking van God se Gees in hulle. Dit is die tweede deel van ‘n Bybelse “bekering”.

In die woorde van Eseg. 36:24-27, gee God gee vir hulle ‘n nuwe (lewendige) gees en ‘n nuwe hart deur die werking van Sy Gees. In Joh. 3 noem Jesus dit “wedergeboorte” en kom woon God se Gees self in elkeen van hulle om hulle voortaan self te lei en te leer.

Hulle word daardie selfde dag, verkieslik, of so gou moontlik daarna, gedoop in water

Daar is geen twyfel hieroor nie. Verskeie Bybelgedeeltes bevestig dat net mense wat tot bekering en geloof gekom het, gedoop is in die vroeg-Christelike gemeentes.

Gaan lees maar gedeeltes soos hier in Hand. 2; Hand. 8; Hand. 10; Hand. 19: en Rom. 6 om te sien hoe die gelowiges rondom sulke nuwe bekeerlinge, by die aanhoor van die geloof-getuienis wat uit hulle mond kom, hulle verkieslik daardie selfde dag, gaan doop het deur onderdompeling in water.

Hulle het immers besef dat hierdie mense in geloof Jesus Christus aangeneem het as Verlosser en Here en deur God nuut gemaak is.

Doop met die Heilige Gees deur handoplegging

Net na die doop met water, het die gelowiges die nuwe dopelinge daar langs die water, hande opgelê en het hulle vir hulle gebid en gevra dat Jesus Christus, die Doper met die Gees, hierdie nuwe bekeerlinge sal toerus met die krag en gawes van Sy Gees sodat hulle Sy effektiewe getuies kan wees. Vgl. Hand. 1:8; Hand. 8:4-25; en Hand. 19:1-7.

As ons dit moet opsom, sien ons ‘n prentjie van ‘n mens wat voorheen onbekeerd en geestelik dood was. Wanneer die suiwer Bybelse Evangelie dan aan hulle verkondig word oor wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis, kom hulle tot bekering en word kinders van God (Joh. 1:12).

Die Bybel teken dit vir ons as dat God vir hulle ‘n nuwe hart gegee het en in hulle kom woon het deur Sy Gees. Om so altyd by hulle te wees. Om hulle te lei in hierdie nuwe, opstandingslewe wat nou hulle s’n is in geloof.

God se Gees wat nou in hulle woon, wil nou ook hulle lewe beheer in hulle stryd teen die ou natuur wat nog in elkeen van ons woon (Gal. 5:16 e.v.).

Die aspek wat hier van belang is, is dat ‘n Christen iemand is wat deur God in Christus nuut gemaak is “IN” wie die Heilige Gees nou self kom woon het.

Maar die tweede aspek van belang is dat Jesus, as die Doper met die Gees, nou ook elkeen van hierdie nuwe bekeerlinge wil salf met Sy Gees sodat hulle toegerus kan wees met die bonatuurlike krag en gawes van die Gees om Sy getuies te wees.

Dit beskryf die Bybel met die uitdrukking: Nou is die Heilige Gees ook “OP” hulle.

Hulle is, daarom, nou ook geestelik “empower” en bonatuurlik (uit die hemel) toegerus met die gawes van die Gees om so deel te wees van God se bonatuurlik toegeruste weermag in hierdie wêreld.

Hier bonatuurlike, geestelike “empowerment” vind op een van twee wyses plaas:

▪ Normaalweg deur handoplegging deur ander gelowiges vir wie God êrens in die verlede op dieselfde manier bonatuurlik toegerus het met Sy Gees.

▪ Of, by uitsondering, waar God self gelowiges bonatuurlik salf of toerus met die gawes van Sy Gees – soos wat met die dissipels in Hand. 2:1-4 gebeur het, asook met Kornelius en sy mense daar in Hand. 10. Maar, soos ons sê, dit is die uitsondering dat dit so gebeur. Die normale wyse is dat dit gebeur wanneer ander gelowiges daar by die water van die doop, vir hierdie nuwe bekeerlinge hande oplê en bid vir die vervulling en salwing met die gawes.

Waar gelowiges agtergekom het dat hierdie geestelike “empowerment” nie in jong bekeerlinge se lewens daar in die begin plaasgevind het nie, het hulle dit sommer gou-gou herstel – soos ons sien gebeur in Hand. 8 en Hand. 19.

Ek wil afsluit deur vir jou ʼn baie persoonlike vraag te vra: Kan jy dink hoe anders sou jou eie geestelike lewe en verhouding met Jesus gewees het as jy op ʼn normale, Bybelse manier daar in die begin, met jou bekering, geestelik gebore is?