Nuusbrief

Nuusbrief (120)

Sjoe, ʼn paar van julle het ʼn bietjie geskrik oor wat ek verlede keer gesê het.

Iemand vra toe: Maar sê jy dat ons glad nie meer, behalwe in huise bymekaar moet kom as volgelinge van Jesus nie?

Heb 10:25

Natuurlik nie! Dit sou mos nie Bybels wees as ek dit sou sê nie. Hoor hoe duidelik staan dit daar in Heb 10:25:

“Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Kom ons luister ʼn bietjie saam na wat in die Nuwe Testament alles ekklesia genoem word en hoe die Nuwe Testament praat oor die ekklesia. Dan sal jy ʼn baie meer volledige prentjie sien van hoe die Bybelse “nuwe wynsak” lyk waarbinne God se Gees God se mense daar in die begin, van 32 na Christus, tot so 300 na Christus bedien en gebruik het.

Die Handelinge-gemeentes/ekklesia het hoofsaaklik twee kenmerke gehad wat die gemeenskap aangegryp en na hulle toe getrek het soos motte na lig:

Die eerste kenmerk was natuurlik die manier hoe hulle mekaar liefgehad het en die gemeenskap om hulle liefgehad het.

Dan was daar die tweede kenmerk, naamlik die van die veranderde lewens van die mense wat deel was van hierdie gemeentes. Die gemeenskap het immers hierdie mense geken en gesien hoe hulle voor hulle oë verander het.

As ons Bybelgedeeltes moet nadertrek in die verband, kan die volgende geld as goeie voorbeelde:

Joh. 13:34,35

“Ek gee julle ʼn nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is."

Hand. 2:41-47

“Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.

Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

"Naby-familie" en "vêrlangse familie in Jesus"

Dit is dus vir my baie duidelik dat in die ware Bybelse ekklesia, word ons nie deel van die een of ander denominasie of kerkstruktuur nie. Ons is immers reeds deel van die Liggaam van Jesus op aarde.

Natuurlik het ons “naby-familie” wat bloot die lokale geloof-familie of ekklesia hier in ons onmiddellike omgewing is waar ons as gelowige volgelinge van Jesus familie vir mekaar word en vir wie ons dan ons huis en lewe oopstel.

Daar leer ons om mekaar lief te hê soos wat Jesus ons liefhet. Ons leer wat dit beteken as Hy ten volle in beheer is deur Sy Gees. Waar die Heilige Gees in beheer is, sterf die “ek” en word ons “ons”. Ja, ons word “medewerkers van God”.

Behalwe waar ons as gelowiges in huise of by die werksplek bymekaar kom, het ons ook baie nodig om geleenthede te skep waar ons saam met gelowige volgelinge in ons dorp of stad byeen kan kom op die een of ander wyse.

En ja, selfs ook nog groter byeenkomste, elke nou en dan, waart ons saamkom met gelowiges in ʼn nog groter gebied, of selfs provinsie, of selfs nasionaal en internasionaal.

Hulle is immers ons vêrlangse familie in Jesus met wie ons op allerleie wyses doelbewus “een-wees” en “saam-wees” moet beleef.

Volgende keer gesels ons ʼn bietjie oor frustrasie met “kerk-wees” soos die meeste van ons tans beleef.

Ek het weer opnuut by die voete van Jesus, met net Sy Woord in my hande en met Sy Gees se stem in my hart, my plek in God se groter plan beter probeer verstaan vir hierdie seisoen en dit waarmee Hy nou besig is.

Soos ’n Salomo het ek opdrag gekry om “die huis van die Here” te help bou. En solank ek besig is om die aanwysing vir hierdie huis en die bouplanne vir hierdie huis in die fynste besonderhede te volg, sal die Here heeltyd by my wees en vir my voorspoed gee. (2 Kron. 1:11,12)

Daar by Sy voete, in die lig van die kruis en die opstanding, het ek ontdek dat “die huis van die Here” in die nuwe bedeling, onder die Nuwe Verbond, waar Sy Gees God se mense lei, nie bestaan uit kerk- en godsdienstige sisteme en -strukture nie.

Hierdie sowat 30 000 “kerke en godsdienstige sisteme en -strukture” (net hier in Suid-Afrika alleen), is bloot mensewerk. Jesus self, in Sy heerlikheid, het dit nie gebou nie, en Hy het dit nie beveel vanuit Sy Woord nie.

Wag, wag! Jy het dalk net te vinnig die twee sinne hierbo deur gelees! Stem jy saam met wat ek hier sê? Is jy ook so oortuig daarvan soos ek?

Indien jy nie saam stem nie, wil ek jou uitdaag om self voor die Here te gaan sit en dit met Hom te gaan bespreek.

Onthou ons praat nie hier oor die Ekklesia of God se gelowige volgelinge wat binne hierdie 30 000 “kerke of kerksisteme” sit nie!

Wat ek hierbo skryf, is dat hierdie ‘houers”, hierdie sowat 30 000 “kerke en kerkstrukture”, met al hulle geboue, kerkordes, eie name en belydenisse, deur mense uitgedink is, en nie deur God en Sy Gees geïnisieer is nie.

Daarom is dit ook nie die “wynsak” waarin Hy Sy Ekklesia, en alles wat Hy deur die Ekklesia hier op aarde wil doen om die Koninkryk van die Hemel hier ʼn werklikheid te maak, kan akkommodeer nie.

Soos wat die Fariseërs, Sadduseërs, wetgeleerdes en Jode eens ontdek het, so is ek oortuig, is God se mense besig vandag ook te ontdek dat God nie meer in die fisiese tempels (“kerkgeboue” van allerlei aard) woon en werk nie. (Mat. 22:29)

God woon nou in ’n tempel wat nie met mensehande gebou word nie, maar wat deur Sy Gees en onder die leiding van Sy Gees gebou word, naamlik in Sy Ekklesia, in Sy gelowige volgelinge en kinders.

Hulle is nou Sy tempel (1 Kor. 3:16). Hulle is nou “Sy Kerk”.

In hierdie seisoen moet ons dus opnuut ontdek dat dit wat mense “kerke”noem, nie die heerlikheid van ons Koning en Here kan akkommodeer nie.

Soos ’n Salomo, daar in 1 Kron. 22, het die Here my weer bedien met bonatuurlike insig en wysheid – want ek mag nie in hierdie nuwe seisoen staatmaak op wat ek weet of ken nie (= eie insigte).

Hy het my opnuut bewus gemaak dat ek (en Sy mense) net kan staat maak op Sy Gees wat ons met bonatuurlike insig en wysheid moet bedien.

Hy alleen is ons Here en ons Koning. Hy alleen moet ons ook hierin lei. Hy is immers die Argitek van wat nou moet gebeur. Daarom het ons die plan daarvoor uit die hemel self nodig.

Soos ’n Salomo moet ons ontdek dat ons net mag doen wat ons aangesê word om te doen (v 13).

Soos ’n Salomo moet ons opnuut ontdek dat ons daarom moet sterk wees en vasstaan, gefokus op ons roeping in die verband.

 

Ek hoop ek het jou aandag deur hierdie vraag.

Ja, dit is ʼn baie relevante vraag, volgens 1 Kor 10:31 wat soos volg lui:
“Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Of soos die MESSAGE-vertaling dit vertaal: “So eat your meals heartily, not worrying about what others say about you—you’re eating to God’s glory, after all, not to please them. As a matter of fact, do everything that way, heartily and freely to God’s glory.”

Om iets tot “eer van God” te doen, beteken doodgewoon dat dit deel is van jou “worship”, of jou “ere-diens aan God”!

Die merkwaardige is dat hierdie “ere-diens” elke keer as jy eet of drink, aan tafel, gebeur!

Hoef ek vir jou 1 Kor. 6:19,20 ook in die verband aan te haal?

“Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.”

As jy dus nog nie mooi snap wat God die Heilige Gees hier deur die Woord vir jou sê nie, kom ek sê dit in gewone Afrikaans vir jou: ʼn Baie belangrike deel van jou daaglike “ere-diens” as gelowige volgeling van Jesus is hoe jy God eer en aanbid in die manier hoe jy verantwoordelikheid neem vir jou liggaam en gesondheid. Anders gesê, dit wat jy eet of drink, elke dag, en of dit gesond en goed vir jou liggaam en gesondheid is, is deel van jou “erediens vandag”!

Onthou jy daardie storie van Daniël en sy vriende in daardie vreemde land met sy vreemde, en selfs afgodiese eetgewoontes? Gaan lees dit net weer in Dan 1:4-17.

Daar sal jy sien hoe hulle, omdat hulle gelowiges was, aangedring het op 'n basiese gesonde dieet, want hulle het geweet dat die kos wat aan hulle voorgesit word, veral die vleis en wyn, word elke dag aan die afgode in daardie land toegewy. (Soos wat alle kos hier in Suid-Afrika, en oor die wêreld, met die Halaal-teken op, aan Allah toegewy is.)

Daarom het hulle dit vermy.

Nie omdat vleis sleg vir ons is nie. (Inteendeel, God het immers self vir die Jode geleer om vleis te eet, soos die lamsboud tydens die Paasfees, en beesvleis. Jesus self het vis geeët en brood.

Hoe doen ons dit prakties? Hoe kan ons prakties mense om ons dissipels van Jesus maak?

Ek wil julle een so ʼn metode wys en leer vanoggend, wat oral oor die wêreld een van die mees suksesvolle metodes tans is.

Die metode sluit aan by dit wat ons in Lukas 10 lees as hier gepraat word van ʼn man of vrou van vrede”.

Wat eintlik hier staan, is dat wanneer ons deur God êrens neergesit word om Sy getuies te wees, dan moet ons terwyl ons die vier stappe van Lukas 10 volg, die hele tyd op die uitkyk wees vir hierdie man of vrou van vrede.

Dit is nou daardie man of vrou of tiener met wie God se Gees al lankal op allerlei maniere besig is, in so ʼn mate dat hy of sy stadig maar seker, hierdie geestelike honger en dors begin ontwikkel het na die dinge van God.

Dit kan op baie maniere na vore kom, soos ʼn begeerte om meer oor die Bybel, of oor Jesus, of oor God, of oor ware liefde uit te vind. Miskien wonder hulle oor hoe ʼn mens werklik gelukkig kan wees.

Hierdie manier wag vir hierdie “regte vraag” van hierdie man of vrou, want die oomblik as dit kom, dan weet jy dat hierdie die geleentheid is waarop jy gewag het.

Dit is dan wat jy aanbied om hom of haar te help om antwoorde op hulle vraag of behoefte te vind.

Jy sê vir hulle dat jy oortuig is dat die werklike antwoord op hulle vraag of vrae in die Bybel te vinde is. Jy weet dit, want die God van die Bybel belowe om self met mense te praat as hulle die Bybel met die regte hart en gesindheid lees.

Daarom vra jy die persoon om saam met twee tot maksimum vier van hulle vriende, week na week rondom die Bybel saam met jou byeen te kom, waarin julle die Here gaan vertrou om self met hulle te praat en om self hulle vrae te beantwoord.

Al wat jy in die proses gaan doen, is om vir hulle ʼn roete-kaart op die tafel te sit met ʼn klompie Skrifgedeeltes daarop wat hulle kan gebruik om week na week saam te luister na wat God self daaruit vir hulle gaan sê.

Ons glo immers dat die Bybel “geïnspireerde Woord van God is” (2 Tim. 3:14-17) en dat dit “lewend en aktueel is”, want God is self daardeur met mense besig.

Genoeg gepraat! Kom ons raak prakties.

Sien jy kans om dit self te probeer? Het jy ʼn paar vriende of miskien persone daar by jou werk, of waar jy swot, of op die plaas, wat al op baie maniere aangedui het dat hulle graag self wil beleef hoe die lewende God self met hulle praat?

Sou jy belangstel in so iets, of om so iets te gebruik in die lewens van mense waar jy werk of wat jy ken?

Wel, gaan dan na ʼn webblad wat ek spesifiek geskep het om vir jou en hulle hiermee te help, en waar jy alles kan lees wat jy hieroor nodig het om te weet.
Hier is die skakel daarheen:

JOURNEY OF DISCOVERY-WEBBLAD

Dan het ek ook ʼn App geskep om vir jou verskillende roete-kaarte van Bybelgedeeltes te gee wat jy kan gebruik in so ʼn “Discovery Bible Study” (want dit is wat dit in Engels oor die wêreld genoem word).

Laai die volgende app op jou slimfoon af deur die volgende op jou slimfoon se internet-blaaier in te tik:

App of Toep - DISCOVERY BIBLE STUDY

Sunday, 18 April 2021 10:53

SIEN JY, DIE SKIP IS BESIG OM TE SINK!

 

Uiteindelik!

My nuwe boek is klaar!

En sy titel is presies dit: SIEN JY, DIE SKIP IS BESIG OM TE SINK!

In hierdie boek van 300 bladsye, vertel ek jou van hoe die Here God besig is om vir Sy Familie hier op aarde 'n nuwe prentjie te wys van wat dit werklik beteken om Kerk/Ekklesia van Jesus hier op aarde te wees.

Op 'n besondere manier het die Here my en Hetta opdrag gegee om weer betrokke te raak by dit wat tans in die NG Kerk aan die gebeur is, waar honderde gemeentes oor die land, in Namibië en in Botswana, besig is om uit te stap uit die NG Kerk-verband!

Maar waarheen moet hulle gaan?

Hoe lyk Bybelse Ekklesia? Hoe lyk dit daar op plaaslike vlak, waar God se mense woon en werk?

Omdat dit ook vir jou belangrik is, het ek beleef die Here gee my opdrag om die eerste oplaag van hierdie boek as 'n e-boek GRATIS VIR JOU TE SKENK!

Gaan laai dit asb by die volgende skakel af:

Laai jou gratis boek af

 

Ons is nog steeds met Lukas 10 besig.

Hierdie keer wil ek saam met jou dink oor die eerste paar verse van daardie hoofstuk, waarin Jesus die volgende sê:

“Hy het vir hulle gesê: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.

'Gaan nou!’”

Wanneer ek en jy Mat. 28:18 tot 20 werklik verstaan, weet ons dat dit nie net ʼn GROOT OPDRAG is aan die minder as een persent “voltydse sendelinge in die offisiële sendingvelde van die wêreld” nie.

Want, in die lig van alles wat ons reeds met mekaar gedeel het, is daar eintlik glad nie so ʼn onderskeiding tussen “gewone gelowiges” en diegene wat sogenaamd “voltydse sendelinge” is nie.

As gelowige volgelinge van Jesus staan ons hier in Lukas 10 saam met die 72 gelowige volgelinge van Jesus en hoor ons Hom ook met ons praat in vers 2 en 3.

Kyk ʼn bietjie rondom jou... daar by die werk... of die universiteit... of op die plaas... of daar in die woonbuurt waar jy woon. Sien jy die “nasies” daarrondom jou raak?

Hoor jy hoe Jesus ook vir jou vra: Sien jy hulle? Sien jy die ryp oes op die land? Sien jy al die mense wat gereed is vir die goeie nuus van die Evangelie oor die Koninkryk van God wat aarde toe gekom het? Breek jou hart ook daaroor, soos Myne, vra Jesus ook vir jou en my?

“Gaan dan!”

Staan dan op en sê soos Jesaja daar in Jes. 6:8 gesê het, toe God kom gevra het: Wie sal ons stuur en wie sal vir ons gaan? Staan dan saam met Jesaja op en sê: Hier is ek, Here? Stuur My!

Of soos Petrus gesê het daar in Johannes 21:15-17 toe die Here Jesus vir hom gevra: “’Simon, seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?’

‘Ja, Here,’ antwoord hy Hom, ‘U weet dat ek U liefhet.’

Hy sê toe vir hom: ‘Laat my lammers wei.’

Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: ‘Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?’

‘Ja, Here,’ antwoord hy Hom, ‘U weet dat ek U liefhet.’

Hy sê toe vir hom: ‘Pas my skape op.’

Jesus vra hom die derde keer: ‘Simon seun van Johannes, het jy My lief?’

Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: ‘Het jy My lief?,’ en hy antwoord Hom: ‘Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.’

Hy sê toe vir hom: ‘Laat my skape wei.’”

So vra Koning Jesus vandag vir my en jou: Het jy my werklik lief? En indien ons “Ja”, sê, dan sê Hy vir ons ook, soos hier in Lukas 10: Gaan dan! Of, soos daar in Matt. 28:19: Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle My dissipels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

As jy vir Hom “Ja” gesê het dat jy Hom werklik liefhet en werklik glo dat Hy die nuwe Koning is, is dit soos daardie “ja” wat jy op jou troudag vir jou huweliksmaat gesê het, dat jy hom/haar vir altyd sal liefhê en vir altyd by hulle sal bly.

Daarom vra ek vandag nog ʼn keer vir jou: Het jy werklik vir Koning Jesus lief? Meer as al die ander hier?

Staan dan op en gaan dan na “jou gemeente” toe waarheen die Here jou beroep het, daar by jou huis, in jou woonbuurt, in jou besigheid, of op jou plaas, of in die skool waar jy skool gee, of waar jy op skool is! Gaan dan na hulle toe en maak hulle Sy dissipels!

Friday, 16 April 2021 09:36

Hoe dissipel ons nasies?

Dit is so ʼn belangrike vraag dat ek jou weer aan Jesus se bedieningstrategie daar in Lukas 10 wil herinner.

Ons moet die nasies dissipel soos Jesus dit vir Sy dissipels geleer het om te doen. Soos wat Hy vir hulle daar in Lukas 10:4-12 uitgespel het.

Het jy gesien dat Jesus eintlik vir ons vier stappe gee wat ons tree vir tree moet gee, daar waar ons elke dag lewe en werk, waarheen die Here ons gestuur het?

Kom ons kyk kortliks weer na hierdie vier stappe.

Seën hulle!

Met ander woorde, seën en bedien hulle met God se vrede (shalom) elke dag, deur elke dag vir hulle te bid en met jou Hemelse Vader te praat oor hulle, voordat jy werk toe gaan of na hulle toe gaan. Vra dat God hulle sal seën met die keur van Sy seëninge.

Bid elke oggend eers vir jouself en jou gesin, en dan vir elkeen van daardie mense en seën hulle dan in Jesus se Naam.

Kuier elke dag saam met hulle.

Of dit nou by hulle of by jou huis is; of by die werk is; en of dit nou op die sportveld is.

Kuier ontspanne saam met hulle en eet saam met hulle.

Word so deel van hulle lewe deur tyd saam met hulle te spandeer sodat hulle jou kan leer ken en leer vertrou.

Bedien hulle.

In die tyd wat julle saam kuier, vertrou die Here om vir jou hulle spesifieke nood en behoeftes te wys.

Dit sal beteken dat jy heeltyd baie sensitief moet bly vir die Gees van God se stem in jou. En as jy gehoor het dat Hy met jou oor hulle nood en behoeftes praat, wees dan net gehoorsaam en word God se tuinslang sodat Sy gawes van die Gees, of liefde in een of ander vorm, of genesing in een of ander vorm, of Woord van God in een of ander vorm, deur jou kan begin vloei.

Eers dan, getuig dan.

Vertel vir hulle sonder om dit prekerig te doen, van die goeie nuus van die Koninkryk.

Vertel vir hulle stories uit jou eie lewe wat getuig dat die Here God en Sy Koninkryk hier tussen ons op aarde oral deurbreek om ook hier dinge te verander.

Jesus het die Koninkryk van God na mense toe gebring, hulle behoeftes bedien en, nadat Hy hulle aandag so op Hom gevestig het en hulle begin dankie sê het vir wat gebeur het, vertel Hy hulle dan verder wat dit werklik is wat ʼn mens se lewe gesond en betekenisvol kan maak.

Onthou heeltyd Jesus se belofte aan ons terwyl ons hiermee besig is.
Hy het belowe: “Ek is by julle!”

Ons is dus nie alleen hierin nie.

Sy uitnodiging aan ons is om Sy “medewerkers” te wees, en met Hom hande te vat hierin.

Sunday, 04 April 2021 10:30

Maak dissipels van die nasies

 

Matteus 28:18-20 (Direkte Vertaling)

Jesus het nadergekom en met hulle gepraat en gesê: "Aan My is alle mag in die hemel en op die aarde gegee.

Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,

En leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek julle beveel het. Onthou, Ek is die hele tyd saam met julle tot die einde van die wêreld."

Kan ek jou herinner dat Jesus as die Opgestane Koning hier praat.

Hy is besig om vir ons te vertel wat dit prakties beteken om die Koninkryk van God “bo alles te soek”.

As ons dit verstaan, kom om kyk nou wat staan in hierdie bekende verse in Mat. 28.

Een van die wonderlike dinge wat my kennis van Grieks in hierdie vers vir my beteken het, is dat ek verstaan het dat ons hierdie “gaan” in hierdie vers totaal verkeerd verstaan het al die jare.

Hierdie “gaan” is nie daardie “gaan” van iemand wat as ʼn sendeling uitgestuur word na die een of ander vreemde nasie toe nie.

Nee, hierdie Griekse woord wat met “gaan” vertaal word, beteken eintlik “terwyl julle van plek tot plek, in julle daaglikse handel en wandel, by die huis en by die werk, besig is”...

Dit is daar waar ons mense moet “dissipel”.

Dit is daar wat ons, soos Jesus Sy dissipels geleer het, byvoorbeeld die metode van Lukas 10 moet gebruik om te wag vir daardie geleentheid om die “evangelie van die Koninkryk” oor Jesus aan hulle moet bedien.

As hulle Hom dan as Koning en Verlosser aanvaar, moet ons hulle weer leer en oefen om op hulle beurt dissipel-makende dissipels van Jesus te wees.

Dit is wat ons onder “die nasies” moet gaan doen.

Daardie “nasies” moet ons verstaan in die betekenis soos Markus 16:15 dit uitspel: “Gaan na die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die hele skepping.”

Ons doelwit is dus om elke mens wat êrens op hierdie aarde van ons woon, se lewe te verander. Maar ook om elke gedeelte of area in mense se lewens te verander, stukkie vir stukkie, tree vir tree, soos die Here ons geleer het en soos Hy dit bedoel het om te wees.

“Hulle moet leer om God in alles te gehoorsaam”.

Hulle moet leer om, soos 1 Kor. 10:31 dit stel: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Wednesday, 31 March 2021 14:44

'n Nuwe Wynsak vir die Ekklesia

 

IN DIENS VAN DIE KONING

 

“MY LIGGAAM IS EEN”

Oor die wêreld heen getuig God se mense dat die Here besig is om hulle prentjie van die Kerk of Ekklesia heeltemal te verander!

Rondom ons het ons gewoond geraak aan ʼn kerk waar meer as 30 000 groepies in Suid-Afrika alleen, elkeen met hulle eie naam, geboue, en selfs eie geloofbelydenisse, aanspraak maak dat hulle “die kerk van die Here Jesus” is. Kerkgroei was dan om gelowiges uit ander “kerke” af te rokkel en deel van joune te maak.

 Julle is die volk van God (1 Pet 2:10)

 (Hierdie brief kan aan die einde van die berig ook afgelaai word as 'n PDF)

Hy voorsien vir wat Hy beveel

Soos die Here God destyds ʼn Koning Dawid opdrag gegee het om voorsiening te maak vir die fisiese tempel wat sy seun, Salomo, moes bou… En ʼn koning daar was toe Nehemia opdrag gekry het om die mure van Jerusalem te herstel…

So het die Here ons oral langs die pad wat Hy met ons stap, belowe dat Hy Sy mense, die moderne konings van ons tyd, sal gebruik om alles te voorsien vir wat Hy ons beveel om in Sy Naam te doen.

Hier is van Sy beloftes aan ons:

 Mrk. 10:29,30 – “Jesus antwoord: Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe.” 

2 Kor. 9:8 – “En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

 

Sedert 1993 was ons opdrag om “nuwe wyn” te bedien, veral aan God se mense wat kom uit ʼn Afrikaanse tradisionele kerklike agtergrond soos ons.

Nou is Sy opdrag aan ons om Sy mense prakties toe te rus en te laat beleef hoe die “nuwe wynsakke” vir die Ekklesia daarna uitsien.

Toe Hy ons opdrag gee om weer spesifiek uit te reik na Sy mense in die NG Kerk, en spesifiek diegene wat beleef het hulle moet “uitstap” uit die NG Kerk, het ek en Hetta geweet dat al die toerustingsmateriaal wat die Here ons die afgelope 28 jaar hieroor gegee het, vir ʼn tyd soos hierdie bedoel is.

Ons voorlegging aan die “konings”

Hier is ons tussentydse begroting met die oog op die nuwe opdrag en nuwe seisoen:

  • Aflos van ons persoonlike rekeninge (lopend en kredietrekening) wat oortrokke is a.g.v. skenkings wat “te min was” die afgelope 3 maande
  • Skep van ʼn “kitty fonds” vir die bediening
  • Aflos van ons huislening
  • Gebruik van ʼn 4x4 MTV vir uitreike

BELOFTES

Indien iemand dalk, in plaas van ʼn skenking, aan ons ʼn lening vir die tussentyd wil toestaan, het ons die volgende beloftes uit verskeie oorde in die verband ontvang, waaruit ons dan so ʼn lening kan terugbetaal:

  • Kommissie op verkope die afgelope waar ek die tussenganger was
  • ʼn “Kingdom Enterprize grant” wat aan ons bediening toegeken is
  • Kommissie en wins van fondse wat ek bestuur

Natuurlik is daar ook dit wat die Here deur ons Familie van families maandeliks in ons lewe en bediening saai.

Indien daar enige ekstras hiervandaan inbetaal sal word, sal ons natuurlik ook hiervan gebruik om so ʼn lening so gou moontlik terug te betaal.

Intrinsieke waardevolle eiendom wat ons wil verkoop om van die rekeninge af te los:

  • ʼn Unieke stel van 2 olieverf-skilderye van die oorspronklike Eerste Nasie-bewoners van SA, die Khoisan, getiteld “Soek en vind”, deur die wêreldberoemde Suid-Afrikaanse kunstenaar, Daniel Novela.
  • ʼn Unieke Springbok Wyn-versameling van 21 wyne (drie 5 liter en  agtien 1.5 liter) met foto’s en handtekeninge van Springbokke en Springbok-Wêreldbeker-wenspanne

Verlede keer het ek net weer jou aandag daarop gevestig dat ons opdrag volgens Mat. 28:19 is om “die nasies” te dissipel. Kom ek gesels ʼn bietjie verder hieroor.

Liefde vir die nasies

Norberto Carlini is een van die mees geliefde en suksesvolle geestelike leiers in Argentinia. Hy skryf die volgende: Ons kort 'n nuwe paradigma om werklik suksesvol te doen wat Jesus ons beveel het om te doen, naamlik om "nasies te dissipel".

Vir die meeste van ons sal dit radikale verandering beteken. Dit sal ten minste beteken dat ons iets verstaan en beleef van hoe lief Jesus die wêreld en sy nasies lief het.

Kou 'n bietjie hieraan.

Toe ek bewus geword het van die omvang en diepte van die Here se liefde vir hierdie wêreld en sy nasies en dit begin vergelyk met hoe min ek werklik omgee vir die mense van my eie nasie, om nie eers te praat van my liefde vir al die ander nasies en groepe in my eie land nie, het ek in desperaatheid begin roep na God vir 'n nuwe hart.

Dit het die manier hoe ek na mense en groepe begin kyk het, radikaal verander.

Ek het begin verstaan dat die bloed van Jesus nie net betaal het vir die sondes van sondaars nie, maar ook gevloei het sodat nasies en volkere vrygemaak en verlos kan word.

Dit begin by 'n hart-keuse en daarvoor kort jy en ek 'n nuwe hart. Ons het nodig dat die Hartsjirurg van sjirurge, vir ons 'n nuwe hart oorplant. Sy hart. Jesus se hart.

Daarom wil ek jou juis in hierdie week – waarin ons die Week herdenk wat werklik die geskiedenis van die wêreld verander het – uitnooi om elke dag tyd te maak om aan die voet van die Kruis te gaan kniel.

Raak sommer net weer daar stil en laat toe dat God self met jou deur Sy Gees praat.

Gee sommer net weer daar oor aan God die Gees wat in jou as kind van God woon.

Laat Hom toe om jou iets te laat beleef van die allesoorweldigende en onvoorwaardelike liefde van Jesus, ook vir nasies en alle volke.

Gal. 5:16-25

Ons praat natuurlik nou van dit wat daar in Galasiërs 5, en spesifiek Gal. 5:16 staan. Naamlik om so vervul te wees van die Gees, dat Hy totale beheer het, sodat Sy vrug kan sigbaar word in my lewe. (Gal 5:22,23)

Hierdie liefde vir die volkere en die nasies begin daar.

Net soos in die huwelik, begin dit wanneer jy vrywillig ja sê.

Dit is soos daardie dag wat jy en jou geliefde vir mekaar ja sê en kies om mekaar vir altyd lief te hê in die huwelik.

Kyk, ek en jy wat nou al jare getroud is, kan vandag erken dat ons destyds toe ons ja gesê het, nie eers twee persent van wat dit beteken om mekaar werklik lief te hê, verstaan het nie.

Tog het ons liefhê van mekaar, daardie dag begin toe ons gekies het om ja te sê hiervoor.

Jy is klaar voltyds in diens van Koning Jesus. Vra vir Hom ook vir jou Sy hart vir die nasies te gee.

Page 3 of 9