Nuusbrief

Nuusbrief (103)

 

Ek wil jou ʼn bietjie uitdaag vandag om God se Gees toe te laat om ʼn bietjie nuut na te dink oor Israel en die Jode in die lig van wat ons alles al uit God se mond gehoor het oor die Koninkryk van die hemel.

Kom ons maak die Bybel as Woord van die Lewende God oop en lees weer daardie bekende gedeelte in Handelinge 1, verse 1 tot 8, waar ons altwee die terme kry.

Lees Hand. 1:1 tot 8

Het jy gesien dat Jesus self niks oor Israel en die Jode gesê het nie?

Het jy verder raakgesien dat Hy eintlik gesê dat alhoewel hulle in Jerusalem sekere dinge beleef het en selfs nog gaan beleef, gaan dit net die plek wees waar hulle roeping en sending gaan begin. Dit gaan nie die eindpunt daarvan wees nie.

Miskien moet jy net hierdie sinnetjie weer ʼn slag lees! Stem jy saam hiermee? Indien jy nie saam stem nie, lees ʼn bietjie verder.

Die res van die verhaal van Handelinge, binne die konteks van die res van die Nuwe Testament, vertel vir ons die verhaal van hoe God Sy mense van Jerusalem af uitstuur om oor die hele wêreld ambassadeurs te wees van die goeie nuus dat die Koninkryk van die hemel besig is om sigbaar te word in alle dele van die wêreld.

ʼn Nuwe seisoen het aangebreek. Alhoewel Israel en die Jode die Moeder was waaruit die Kind van Openbaring 12, die beloofde Messias, gebore moes word, was dit omdat God iets baie groter en iets meer as net Israel en die Jode liefgehad het.

God het ʼn hele wêreld, met al sy verskillende stamme en volke lief.

Natuurlik beteken dit nie dat God ooit Sy beloftes en Sy pad en geskiedenis met hierdie volk en hierdie klein landjie, Israel, sal of wil vergeet nie.

Daarom vra God ons as Sy nuwe volk uit al die volkere, die Ekklesia of Kerk van die Here Jesus, om nooit vir Israel, die Jode en hierdie land te vergeet nie. Gaan lees maar weer Romeine 9 en 10.

Dink dan terug aan daardie gebeure na Pinksterdag, 31 Mei 32 n.C., daar in Jerusalem.

Meer as 3000 plus mense kom op daardie dag tot bekering en word deel van die Ekklesia, die Kerk van Jesus Christus, God se volk, hier op aarde. Hierdie 3000 plus is mense uit alle volke en tale wat juis daar in Jerusalem vir die viering van die Joodse Pinksterfees was.

Onder normale omstandighede, soos alle vorige jare nadat hulle die groot Joodse feeste bygewoon het, sou hulle teruggegaan het na waar hulle vandaan gekom het, na hulle huise en hulle werk. Daardie jaar, 32 n.C., en op daardie dag, 31 Mei, gebeur daar iets met hulle wat hulle lewens so sou verander dat niks daarna dieselfde sou wees nie.

Hulle ontmoet elkeen persoonlik Jesus Christus as Here en Koning. Die Een wat gekruisig is op die 9de April 32 n.C., die oggend voor die Pasga-maal die aand gevier sou word. Hulle geloofsoë gaan oop vir die Goeie Nuus dat Hy werklik die beloofde Messias en Koning is met wie se dood en opstanding ʼn nuwe seisoen sou aanbreek van God se besig-wees met die hele wêreld.

Ja, ook God se besig-wees met Israel, die Jode, Jerusalem en die res van die land, Israel, sou radikaal verander en deel word van iets baie groter, naamlik die Koninkryk van die Hemel wat hier op aarde oral tussen alle volke en tale en nasies sou deurbreek.

Gaan dink ʼn bietjie hieroor na en praat met die Here hieroor.

 

As ons sê dat ons te doen het met ʼn “nuwe paradigma” beteken dit ten minste dat ons almal by punt nul moet begin dink hier. Ons kan nie in die geskiedenis in hardloop en een of ander slim denker se kommentaar gaan gryp en dink dat dit ons gaan help hier in ons “nuutdink” nie.

Ja, ek hoor hoe mense uit die gehoor vir my sê: Ons weet dit! Tog wonder ek of ons dit regtig verstaan…

Jer. 31:31-34

Daar in Jeremia 31:31 tot 34 lees ons die volgende:

“Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit.

Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here.

Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: ‘Jy moet die Here dien’ nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.”

Hierdie nuwe seisoen het natuurlik met die Koms van Jesus, met Sy kruisiging, dood en opstanding, maar veral met die uitstorting van die Heilige Gees aangebreek.

Toe die Here aan die begin van 2020 vir ons profeties gesê het dat Hy deur Sy Gees ons gaan help om nuut te dink oor die Ekklesia, die Kerk van Jesus, en dat ons uit ervaring gaan leer om dinge anders te doen as wat ons dit al die jare gedoen het, kon niemand van ons voorsien het dat ʼn wêreldwye Grendeltyd ons almal terug in ons huise sou dwing en dat ons Ekklesia en “byeenkomste van die Ekklesia” anders sou beleef en sou doen buite die geboue wat spesiaal deur gelowiges hiervoor gebou is nie.

Ja, dat ons ʼn geweldige verdieping sou beleef in ons verstaan van wat dit beteken om mekaar as gelowiges lief te hê en te bedien, maar ook in hoe ons ander mense sou leer liefhê en bedien.

Daarom wil ek hierdie gedeelte afsluit en vir jou vra om die Bybel as Woord van die Lewende God nou te neem en dan gaan lees en luister jy, asof vir die eerste keer, na wat Hyself vir jou daar in die volgende twee gedeeltes wil sê:

Joh. 13:12-35 en Jak. 2:14-18

Johannes 13:12 tot 35 en Jakobus 2:14 tot 18. Probeer eers presies te ontdek wat daar staan in die twee gedeeltes, en dan probeer jy in jou eie woorde oor te sê wat hoor jy sê Hy vir jou deur hierdie gedeeltes.

Gesels dan met die Here oor wat jy hoor Hy in hierdie gedeeltes vir jou sê in hierdie tyd.

 

Dit hoor ons die afgelope tyd oral rondom ons. Party van ons voel goed oor die stelling en ander is baie agterdogtig daaroor, want dit klink soos die stem van sinistere magte wat agter die skerms besig is met sinistere dinge.

Wat sal jy sê as ek vandag vir jou sê: Ek glo dat God se Gees hierdie Grendeltyd gebruik het om “nuwe wyn” aan ons te bedien, wat roep na “nuwe wynsakke”?

Kom ons dink ʼn slaggie weer ʼn bietjie oor hierdie terme, “nuwe wyn” en “nuwe wynsakke” na.

Luister na wat die Gees van God vir jou sê terwyl jy hardop die woorde van Koning Jesus daar in Lukas 5:30 tot 39 lees.

Lukas 5:30-39

As jy dalk nog ʼn Bybelvertaling byderhand het, lees dieselfde gedeelte ook daaruit. Probeer dan om dit in jou eie woorde oor te sê.

Wat dink jy, sê die Here hier vir jou oor jou eie lewe en oor die pad wat Hy tans met jou stap?

Niks van wat God se Gees aan ons uit die Woord wys is regtig “nuut” nie!

Die meeste daarvan, in die gedeelte wat ons die “Nuwe Testament” noem, is reeds op die een of ander wyse êrens in een van die gedeeltes van hierdie Nuwe Testament, wat van 49 tot 70 n.C. onder die inspirasie van die Heilige Gees, neergeskryf is.

Tog, wys die Pinkster-Gees, die Gees van die Heilige God, dit vars en nuut aan ons en die res van die Ekklesia oor die wêreld.

Sommige van ons staan dan totaal oorbluf dat ons dit nie reeds jare gelede raakgesien het nie. Ons het immers hierdie gedeeltes al soveel kere gelees en gedink ons weet wat hier staan.

Kom ek wees baie prakties en verduidelik dit in terme wat jy sal verstaan.

Alhoewel ek ʼn dominee in die NG Kerk was, met ten minste 3 teologiese grade agter my naam, was ek in 1992 en 1993 totaal verstom om te ontdek dat die deel van die Kerk van die Here Jesus waarin ons opgegroei en die Here leer ken het, nie ten minstens reeds in die tyd van die Reformasie, in 1517, nie reeds gehoor het nie wat soveel ander gelowiges oor die wêreld ontdek het baie uitdruklik hier in die Bybel staan nie!

Dit was asof ons dit of nie raakgelees nie, of net voortgegaan om dit te interpreteer in die lig van wat ons geleer en gehoor het in die deel van die kerk waarin ons was. En dit, ten spyte van wat in die Bybel uitdruklik daaroor gestaan het!

Dit was asof ons net botweg geweier het om te glo dat ons ouers en voorouers, ja, sover terug tot by die Reformatore soos ʼn Luther en ʼn Calvyn, regtig nie die Bybel reg gelees en reg verstaan het nie.

Ek onthou hoe totaal verstom ek in Switserland in 1988 met ʼn dokument in my hand gestaan het, wat vir my gesê het dat Martin Luther en Calvyn voor hulle siel geweet het dat die Bybel net een doop ken en dat net gelowiges gedoop is in die Nuwe Testamentiese tye!

Tog het hulle, omdat hulle te bang was dat Jan alleman op straat nie ook dit sou kon absorbeer nie, dit verswyg toe hulle die boodskap van die reformasie aan mense moes verkondig!

Daarom het hulle, as ʼn deel van die boodskap van die Reformasie, steeds die leuen oor die sogenaamde “doop van suigelinge”, soos hulle in die Roomse Kerk geleer het al die jare, bly verkondig! En daarom het ek, as ʼn NG dominee, met al my teologiese grade en al, steeds groot oortuiging, babas “gedoop”.

Daar in Switserland het ek, in hierdie dokument, ontdek hoe Martin Luther en die ander leiers van die Reformasie, ten spyte van wat hulle geweet het in die Bybel oor die doop staan, nog steeds, kan jy glo, honderde duisende ander gelowige broers en susters wat met hulle hieroor sou verskil en hulle laat doop het as gelowiges, laat vervolg en selfs doodgemaak omdat hulle gewaag het om hulle te laat doop as gelowiges!

Wat ʼn tragiese stuk geskiedenis is dit nie hierdie nie!

Kan ek vir jou ʼn baie persoonlike vraag vra: Is jy werklik oop genoeg sodat God se Gees jou van die waarheid kan oortuig oor dit wat werklik in die Bybel as Woord van God staan?

 

As jy werklik die Koninkryk en wil van God in elke deel van jou lewe soek, vra dit ʼn totale openheid en sensitiwiteit vir die stem van die Koning om deur Sy Gees jou te lei en te leer presies wat Sy hart vir jou lewe is.

Daarom wil ek hê jy moet vandag aan die voete van die Koning nadink oor ʼn paar stellings wat Hy in die verband teenoor Sy volgelinge gemaak het.

Neem jou spesifieke Bybelvertaling of twee wat jy gebruik om na die Here se stem elke dag te luister en gebruik dan die metode wat ons die afgelope tyd gebruik het om sensitief te luister na wat die Koning self sê in Sy Woord:

1. Lees dit eers hardop een of twee keer in die Bybelvertaling wat jy gebruik
2. Probeer dan om in jou eie woorde presies oor te sê wat hier staan
3. Sê dan in jou eie woorde wat hoor jy sê Koning Jesus vir jou in hierdie gedeeltes oor hoe jy dit prakties in jou lewe kan toepas en oorgaan tot aksie.
4. Praat dan in gebed met Hom daaroor terwyl jy ook in die gesprek luister of Hy nie nog iets vir jou wil sê nie.

Die Skrifgedeeltes is die volgende:

Johannes 16:7-15
1 Johannes 2:18-29

Kom ek help jou om ʼn bietjie meer gefokus na te dink oor wat Jesus hier vir ons sê.

Dink veral na oor wat Jesus bedoel het toe Hy vir Sy dissipels, nog voor Sy kruisiging, dood, en opstanding, en voor die uitstorting van die Heilige Gees, die volgende gesê het:

“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie.

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.”

Dink ook na oor hoe dit prakties van toepassing in jou lewe kan wees. Dalk beteken dit selfs dat soos wat jy meer oorgee dat die Heilige Gees self jou in die volle waarheid kan lei, het Hy ruimte en vryheid om jou te wys dat sommige dinge wat jy glo, omdat dit al die jare vir jou geleer is “in die kerk” en deur mense wat baie outoriteit in jou lewe gehad het, dalk nie die volle waarheid is nie, omdat dit nie klop met wat God self in Sy Woord vir jou sê nie.

Om jou verder hiermee te help, gaan ek God se Gees die ruimte gee om my in die volgende weke, sonder om te skroom, te gebruik om ʼn paar van hierdie halwe waarhede oop te vlek en om vir jou te wys wat God self daaroor in Sy Woord sê.

 

As jy werklik die Koninkryk en wil van God in elke deel van jou lewe soek, vra dit ʼn totale openheid en sensitiwiteit vir die stem van die Koning om deur Sy Gees jou te lei en te leer presies wat Sy hart vir jou lewe is.

Daarom wil ek hê jy moet vandag aan die voete van die Koning nadink oor ʼn paar stellings wat Hy in die verband teenoor Sy volgelinge gemaak het.

Neem jou spesifieke Bybelvertaling of twee wat jy gebruik om na die Here se stem elke dag te luister en gebruik dan die metode wat ons die afgelope tyd gebruik het om sensitief te luister na wat die Koning self sê in Sy Woord:

1. Lees dit eers hardop een of twee keer in die Bybelvertaling wat jy gebruik
2. Probeer dan om in jou eie woorde presies oor te sê wat hier staan
3. Sê dan in jou eie woorde wat hoor jy sê Koning Jesus vir jou in hierdie gedeeltes oor hoe jy dit prakties in jou lewe kan toepas en oorgaan tot aksie.
4. Praat dan in gebed met Hom daaroor terwyl jy ook in die gesprek luister of Hy nie nog iets vir jou wil sê nie.

Die Skrifgedeeltes is die volgende:

Johannes 16:7-15
1 Johannes 2:18-29

Kom ek help jou om ʼn bietjie meer gefokus na te dink oor wat Jesus hier vir ons sê.

Dink veral na oor wat Jesus bedoel het toe Hy vir Sy dissipels, nog voor Sy kruisiging, dood, en opstanding, en voor die uitstorting van die Heilige Gees, die volgende gesê het:

“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie.

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.”

Dink ook na oor hoe dit prakties van toepassing in jou lewe kan wees. Dalk beteken dit selfs dat soos wat jy meer oorgee dat die Heilige Gees self jou in die volle waarheid kan lei, het Hy ruimte en vryheid om jou te wys dat sommige dinge wat jy glo, omdat dit al die jare vir jou geleer is “in die kerk” en deur mense wat baie outoriteit in jou lewe gehad het, dalk nie die volle waarheid is nie, omdat dit nie klop met wat God self in Sy Woord vir jou sê nie.

Om jou verder hiermee te help, gaan ek God se Gees die ruimte gee om my in die volgende weke, sonder om te skroom, te gebruik om ʼn paar van hierdie halwe waarhede oop te vlek en om vir jou te wys wat God self daaroor in Sy Woord sê.

So baie van God se mense vergaan en word totaal verwar as gevolg van ʼn gebrek aan kennis oor wat werklik in die Woord van God staan!

Ai, en is die prediking wat in soveel dele van die Liggaam van Jesus gehoor word, swak, sonder diepte, en totaal onskriftuurlik!

Veral as dit gaan oor die Heilige Gees, Sy Persoon en Sy werk!

Neem nou maar hierdie merkwaardige Skrifwaarheid waaroor ons die afgelope tyd gesels naamlik dat die Heilige Gees in die lewe van die volgeling van Jesus nou “ons nuwe wet” is.

So min mense weet dat dit reeds in die Ou Testament geprofeteer is deur die lewende God!

Luister net na dit wat daar in Eseg. 36, van vers 22 af, hieroor staan:

“Daarom, sê vir Israel: So sê die Here my God: Dit is nie ter wille van julle dat Ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het.

Ek sal die heiligheid van my groot Naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my Naam oneer aangedoen onder die nasies.

Wanneer Ek my heiligheid laat blyk in wat Ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat Ek die Here is," sê die Here my God.

Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaarmaak en julle na julle land toe bring.

Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery.

Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee.

Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.

Julle sal in die land woon wat Ek aan julle voorvaders gegee het, julle sal my volk wees en Ek sal julle God wees.

Ek sal julle bevry van alles waarmee julle julle verontreinig het, Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is; Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie.

Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie.

Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie, en julle sal 'n afsku hê van julleself oor julle sonde en julle afskuwelike dade.” (Verse 22 tot 31)

Daarom, as dieselfde God vir ons as volgelinge van Jesus sê dat die Heilige Gees wat nou in ons woon “ons nuwe wet” is, beteken dit niks anders as dat Hy as “ons nuwe wet” vir ons presies gaan wys wat die hart van die “ou wet”, en Tora is en dat daar geen teenstrydigheid tussen die “ou wet” en die “nuwe wet” kan en gaan wees nie.

Dit is eintlik so logies dat dit so moet wees, maar kom ek sê dit nou maar weer:

God woon self in jou as God die Gees. Dit is dieselfde God wat dwarsdeur die Ou Testament met mense besig was. Dit is dieselfde God wat die Tora, en dus ook die Tien gebooie, wat die Tora eintlik opsom, aan ons gegee het. Dit is ook dieselfde God wat in Christus Jesus, as God die Seun, mens geword het en tussen ons kom woon het.

In en deur Jesus die Christus, het ons hierdie selfde God, die God van die Ou Testament en die ou era, leer ken as ons Vader, maar ook as die Nuwe Koning van die Nuwe Era, die Era waarin die Koninkryk van die hemel ook hier op aarde oral wil inbreek en deurbreek.

Dit is ook dieselfde God wat in ons ʼn wonderwerk kom bewerk het toe ons met die bedelaars-hande van verlore, dooie mense na Sy genade-geskenk en verlossings-medikasie in Jesus Christus, en wat Hy vir ons aan die kruis en dood en opstanding bewerk het, vasgegryp het in geloof.

Dit is ook dieselfde God wat nou self in ons lywe kom woon het as God die Heilige Gees. Wat ons wil lei en leer en ons lewens wil beheer en bestuur, sodat ons meer en meer vrug sal dra en sal lyk en liefhê en lewe soos ware volgelinge van Jesus.

Ja, sodat ons onder die leiding van God die Gees in ons, elke dag ambassadeurs kan wees van die krag en lewe, die vrede en die vreugde van hierdie nuwe Koninkryk en koninkryk-lewe.

 

Wie die waarheid van die volle boodskap van die Evangelie verstaan, verstaan hoe iemand wat pas ontdek hoe totaal verlore hy of sy is, in die volgende asem kan sê wat daar van Rom. 7:25 tot Rom. 8:5 onder die inspirasie van die Gees bely word.

Om jou te help om ʼn slag op ʼn totaal ander manier as waaraan jy so gewoond is, te luister na hierdie gedeelte, wil ek vir jou dit uit die Message-vertaling aanhaal.

Luister net na hierdie bevrydende Evangelie, mediteer ʼn bietjie daaroor en laat God se Gees jouself bedien waar jy dit nodig het:

“The answer, thank God, is that Jesus Christ can and does. He acted to set things right in this life of contradictions where I want to serve God with all my heart and mind, but am pulled by the influence of sin to do something totally different.

With the arrival of Jesus, the Messiah, that fateful dilemma is resolved. Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, low-lying black cloud.

A new power is in operation. The Spirit of life in Christ, like a strong wind, has magnificently cleared the air, freeing you from a fated lifetime of brutal tyranny at the hands of sin and death.

God went for the jugular when he sent his own Son. He didn’t deal with the problem as something remote and unimportant. In his Son, Jesus, he personally took on the human condition, entered the disordered mess of struggling humanity in order to set it right once and for all. The law code, weakened as it always was by fractured human nature, could never have done that. The law always ended up being used as a Band-Aid on sin instead of a deep healing of it.

And now what the law code asked for but we couldn’t deliver is accomplished as we, instead of redoubling our own efforts, simply embrace what the Spirit is doing in us.

Those who think they can do it on their own end up obsessed with measuring their own moral muscle but never get around to exercising it in real life. Those who trust God’s action in them find that God’s Spirit is in them—living and breathing God!”

O, loof die Here vir die wonder en bevryding wat moontlik is in die Nuwe Era!

Loof die Here vir die genade om deel te wees van ʼn nuwe generasie mense!

Stukkende en sondige mense, wat God oor en nuutgemaak het toe hulle in geloof Jesus Christus as Verlosser aangeneem het en die lewende, enigste God self deur Sy Gees in hulle kom woning maak het.

Om elke dag by hulle en in hulle te wees.

Om elke dag hulle self te lei met Sy stem.

Om elke dag self hulle God en Wet te wees, wat vir hulle elke oomblik van die dag wys en sê watter dinge lewe en watter dinge die dood aan hulle kan bedien.

As hulle Hom maar net toelaat om dit te doen.

 

Vandat die Here God met my en Hetta hierdie nuwe pad sedert 1993 begin stap het, het Hy ons gelei om op verskillende plekke bedieningsplatforms te skep, maar ook “winkels” te skep wat geen “lock-down” of grendeltyd kan verhoed om God se mense te bedien met wat hulle nodig het.

Die afgelope twee maande moes ons maar letterlik van platform na platform en van winkel tot winkel stap om te sorg dat ALLES gereed is vir die NUWE SEISOEN.

Hier is al die platforms en adresse waar jy ons kan kry, maar ook waar jy stapels en stapels toerustingsmateriaal kan vind om jou as Mens van God toe te rus vir jou bediening waar ook al Koning Jesus jou wil gebruik as Ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel hier op Aarde:

NUWEWYN-webblad – Dit is ons groot Afrikaanse webblad waar jy alles kan lees oor die pad wat die Here met ons gestap het, waar jy my nuusbriefies elke week ook kan lees, en waar jy ʼn volledige digitale winkel kan kry waar al my boeke, al my DVD’s en ander toerustingsmateriaal gestapel lê.

NEW WINE- Engelse webblad – Omdat daar ook so ʼn behoefte was, het ek ook ʼn Engelse bedieningsplatform ontwikkel met stapels en stapels Engelse toerustingsmateriaal.

JOURNEY OF DISCOVERY se webblad – Hier kry jy ons evangelisasie-webblad waar ons jou toerus om met ongelowiges ʼn pad te stap, maar ook ongelowiges geleentheid gee om te ontdek dat die God van die Bybel self met hulle praat!

Maar dan is ek ook op FACEBOOK:

In persoon as Christo A Nel (want daar is nie minder as 6 Christo Nels net in bediening nie!): Christo in persoon op FACEBOOK

En op ʼn NUWEWYN-bedieningsblad: NUWE WYN op Facebook

Asook as CAREER DIRECT-toetser - Dr Christo as CAREER DIRECT toetser op FACEBOOK

Ek is ook teenwoordig op die LINKEDIN-platform as Dr Christo op LINKEDIN

Ek is ook op WHATSAPP. Maak met my kontak via my selnommer: 082 770 2397.

NB: Ek het ook die NUWEWYN-nuusbriefies op Whatsapp begin stuur!

As jy dit ook so via WHATSAPP wil ontvang, kontak my via WHATSAPP op my selnommer en vra dat ek jou op die NUWEWYN-WHATSAPP-groep sal sit.

Dan is ek ook op die ONSDORP-webblad teenwoordig waar jy weekliks my nuusbriefies ook kan vind by My weeklikse Nuusbriefies op ONS DORP

 

Laaskeer het ons gesels oor die eerste 4 woorde of "gebooie" deur die bril van die Gees.

Kom ons gesels vandag oor dit wat God se Gees vir ons self sê deur die laaste 6 "woorde" of "gebooie".

Dit is God wat ons vir ons ʼn pa en ʼn ma gegee het, en ons onder baie ander gesagfigure se gesag geplaas het, met die opdrag dat hulle ons moet leer wat Jesus vir hulle geleer het. Hy gaan hulle verantwoordelik hou of hulle die verantwoordelikheid teenoor ons nagekom het. Hy gaan ook ons verantwoordelik hou of ons hulle geëer en gerespekteer het as die mense wat God in gesagsposisies oor ons aangestel het.

Met God die Gees in ons, ontdek ons dat alle lewe kosbaar is in Sy oë en dat net Hy self sê het oor lewe en dood.

Met God die Gees in ons wat ons lei, leer ons dat die huwelik tussen een man en een vrou vir God heilig en goed is, en dat ons binne daardie grense mekaar kan liefhê en kan een word, na gees, siel en liggaam.

Met Sy Gees in ons, leer Hy ons om Pappa-Vader te vertrou om in totaliteit vir ons te sorg. Ons hoef niks te steel of te vat wat nie aan ons behoort nie. Sy Gees gaan ons lei om ses dae ʼn week hard te werk terwyl ons Hom vertrou, dat daar uiteindelik genoeg sal wees om ons geliefdes te bedien met wat hulle nodig het, maar ook dat daar genoeg sal wees om ander se nood ook daarmee te bedien. Sodat ook hulle nie nodig het by ander te steel om te hê wat hulle nodig het nie.

God die Gees, as ons nuwe Wet in ons, gaan ons daagliks leer om ander mense se persoon hoog te ag en net van hulle goed te praat. Daarom gaan ons kies om op te staan en te veg vir waarheid en vir wat reg is, en om geen leuens en halwe waarheid uit ons mond te laat kom nie. Ons weet immers dat wanneer ons ou vlees in beheer is, is ons doof vir die Gees se leiding en stem in ons lewe.

Onder die leiding van God se Gees, gaan ons ʼn nuwe vergenoegdheid en vrede beleef, want ons weet Pappa-Vader is in totaliteit in beheer van ons hele lewe. Ja, ook vir vandag! Daarom kies ons ook vandag om te glo dat hierdie God wat ons leer ken het in die Bybel, ʼn goeie Pappa-Vader is. Ons het Hom leer ken en leer liefkry. Daarom maak ons elke dag tyd om op Hom te wag sodat Hy ons kan wys wat Sy perfekte wil vir ons lewe is. Daarom wag ons op Hom, of dit nou is oor watter man of vrou Hy vir my bedoel het vir die huwelik, en of dit nou is oor wat en hoeveel Hy my mee gaan vertrou in geld en goed hier op aarde. Onder die leiding en beheer van die Gees leer ek om nee te sê vir my ou vlees wat net heeltyd meer en van alles van ander wil hê.

 

Was die Wêreldwye "MIghty Men"-byeenkoms oor die internet nie 'n belewenis nie!

Ek sê vir so baie mense dat ek glo dat die Herlewing wat die Here my in daardie visioen in April 1997 gewys het, hier rondom ons in Suid-Afrika maar ook wêreldwyd reeds duidelik aan die gebeur is!

Dit is wat ek Saterdag weer tydens hierdie uitsending so duidelik gesien het!

Dit wat God in Joël 2 oor laat profeteer het, en wat op 31 Mei 32 nC, op Pinksterdag, daar in Jerusalem, in vervulling getree het, is hier rondom ons, ook in hierdie dae met die oploop na die viering van Pinksterdag 2020, weer besig om oor en oor te gebeur!

Wil jy nie waag om saam met my die gebed wat ek sedert 2016 profeties proklameer, saam met my bid nie?

Bid asseblief saam met my:

Kom, Gees van God, kom uit die Weste, die Ooste, die Suide en die Noorde, kom bring lewe in hierdie begraafplaas rondom ons! Bring lewe in my eie lewe! Bring lewe in hierdie gesin en familie van my! Bring lewe in my huwelik en in my verhoudingslewe! Bring lewe in my gemeenskap, hier waar ek woon en lewe elke dag!

Gees van God, bring lewe in hierdie land van ons! Bring lewe in my besigheid en in my werk! Bring lewe daar waar ek skool gaan of studeer! Bring lewe in die ekonomie! Gees van God, kom waai deur ons regering en verander diegene wat U aangestel het in posisies van outoriteit!

Bring nuwe lewe! Bring lewe waar daar tans dood heers! Bring genesing waar daar tans siekte heers!

Pappa-Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, laat ons U heerlikheid as die Enigste Ware God sien en ervaar oor die hele wêreld vandag!

In Jesus se Naam bid ons dit! Amen!

As jy weer die heruitsending van Saterdag se gebeure wil sien, hier is die skakel daarheen:

Mighty Men Global 2020-video

Ek stuur dit vandag, op Sondag, 24 Mei 2020, uit na elkeen van julle.

Maak tyd om saam met jou geliefdes daarna te kyk.

Kom ons gebruik dit as 'n manier om rondom die Woord, dwarsoor die wêreld, byeen te kom as gelowiges, om te hoor wat God self aan Sy mense wil sê!

Voor ons lê 'n nuwe seisoen!

Kom ons stap hierdie nuwe seisoen in met 'n Woord van die Lewende God wat brand in ons gees!

Page 5 of 8