Nuusbrief

Nuusbrief (103)

Die einde van ons 40 Dagstukkies

Ek het beleef dat ek vandag die laaste twee dagstukkies aan jou moet stuur om so hierdie reeks van 40 Dagstukkies gedurende die "Lock-down"-tyd te voltooi.

Siende dat ons in die oploop is op pad na Hemelvaart en Pinksterdag, is dit seker heel van pas om hierdie reeks oor die Bloed van Jesus af te sluit met nadenke oor die Heilige Gees en Sy werk in ons.

Ek hoop en vertrou dat die een ding wat jy ten minste verder uit hierdie reeks gaan wegneem dit sal wees wat ons ten minste 40 keer kon oefen!

Hierdie 40 dae het ons immers geleentheid gegee om 'n metode aan te leer waarmee jy self daagliks na die Here se stem verder kan luister!

Dag 39 – Om werklik ʼn getuie van Jesus te wees, moet ons vervul wees met die Heilige Gees

Na Sy opstanding uit die dood, het Jesus vir 40 dae vir Sy dissipels en meer as 500 ander mense gereeld saam gekuier.

Natuurlik kon hulle in hierdie tyd sien Hy lewe regtig! Behalwe dit, het Hy met hulle gesels oor “die dinge van die Koninkryk” en oor wat dit prakties beteken dat Hy hulle hier op aarde agterlaat om “Sy getuies” en “ambassadeurs” van hierdie Koninkryk hier op aarde te wees.

Net voor Sy hemelvaart, daar in Hand. 1, kom Hy en praat met hulle oor die Heilige Gees wat gaan kom (oor wie Hy reeds met hulle gepraat het voor Sy dood, daar in Johannes 14 en hoofstuk 16).

Kom, ons lees vandag hardop Handelinge 1, van vers 1 af tot vers 8.

Wat hoor jy alles in hierdie gedeelte? Sê dit ʼn bietjie oor in jou eie woorde.
Wat sê die Here spesifiek vir jou in hierdie verse?

As jy werklik vandag gehoor het die Here self praat met jou, hoe gaan dit wat Hy vandag vir jou gesê het, jou lewe beïnvloed of verander?

Is daar spesifiek iets wat jy vandag, in die lig van wat die Here vir jou vandag gesê het, wil vra?

Doen dit dan nou in gebed.

Dag 40 – Wat beteken dit dat die Heilige Gees “oor julle kom”?

Vandag wil ek die Here geleentheid gee om met jou self uit die Bybel te praat oor iets wat werklik my lewe en hele bediening as ʼn NG-dominee verander het toe ek dit uit die Here se eie mond gehoor het.

Ek gaan vir jou vandag kans gee om twee gedeeltes uit die Bybel hardop te lees – soos wat ons nou al gewoond is om te doen.

Mat. 3:13-17

Die eerste gedeelte is Matteus 3:13-17.

Luister mooi wat Jesus sê oor hoekom Johannes Hom moet doop in water, in vers 15. En probeer verstaan waarom God die Vader “vereis” dat Jesus, as die Sondelose, “gedoop moet word in water”.

Maar die gedeelte waarop ek graag jou aandag wil vestig vandag, is dit wat daar in vers 16 gebeur het.

Om jou te help om presies te verstaan wat hier gebeur het, moet jy onthou: Jesus, as God die Seun wat mens geword het, het nog altyd die Heilige Gees IN HOM gehad, wat Hom gelei het en altyd by Hom was.

As hier dan staan, in vers 16, dat die Heilige Gees OP HOM KOM, dan moet ons dit verstaan in die sin wat Jesus self dit daar in Lukas 4, van vers 18 af verduidelik, in die woorde van Jesaja 61:1 en verder.

Wat dus hier presies gebeur is dat die Vader Jesus hier bonatuurlik toerus (“salf”, soos wat destyds in die Ou Testament gebeur het, wanneer ʼn profeet in opdrag van die Here, ʼn koning met olie moet salf. Terwyl hy dan die horing met die olie op sy kop uitgegooi het (= hom gesalf het), het daar iets merkwaardigs met daardie man (soos met ʼn Saul of ʼn Dawid) gebeur.

Op daardie oomblik het God self, deur die Heilige Gees, daardie mens bonatuurlik, met die gawes en krag van die Heilige Gees toegerus sodat hy in staat was om deur God gebruik te word om dinge te doen en te sê wat hy nie voorheen kon doen nie!

Hand. 1:1-8

Die tweede gedeelte is Handelinge 1:1 tot 8. Lees dit hardop.

Onthou van wie lees ons hier. Ons kry hier Jesus wat opgestaan het uit die dood en wat vir 40 dae na Sy opstanding gereeld met Sy dissipels (m.a.w. gelowige volgelinge) saam gekuier het.

Dan is daar natuurlik die klomp dissipels self wat daar was. Onthou, hulle was almal mense wat gekies het om te glo dat Jesus werklik God se Seun is, wat ʼn mens geword het, om vir ons as sondaars te kom sterf aan die kruis. Omdat Sy Bloed vir ons sondes gevloei het en Hy so met Sy lewe vir ons die volle straf gedra het, kan God die Vader, elkeen wat dit glo, vergewe, hulle red en hulle Sy kinders maak.

Almal van hulle was dus kinders van God, gered en het aan die Here behoort.
Maar, sê Jesus vir hulle, om werklik in staat te wees om “Sy getuies” te wees, het hulle iets nodig wat nog nooit met enige mens op aarde na die sondeval gebeur het nie. (Dit is nou buiten met Jesus self, soos ons daar in Mat. 3 gelees het)

Hulle het nodig dat die Heilige Gees “oor” hulle kom.

(Dit sal jou baie help as ek vir jou sê dat die woord in die Grieks wat in die Nuwe Afrikaanse Vertaling vertaal word met “oor”, ook vertaal kan word met “OP”.)

Hulle het nodig dat die Heilige Gees “op” hulle kom, soos met Jesus gebeur het daar by die Jordaan toe die Heilige Gees “OP” Hom gekom het. Hulle moet, soos Hy, “gesalf” of “toegerus” word met die gawes of krag van die Heilige Gees, om deur die Vader gebruik te word soos en hoe Hy wil.
Vers 5, hier in Handelinge 1, beskryf dit so: Hulle “sal met die Heilige Gees gedoop word nie baie dae hierna nie”.

Daar gaan selfs iets meer met hulle gebeur.

Vir die eerste keer ooit, na die sondeval, gaan God self, deur die Heilige Gees, IN Sy mense se lywe kom woon om altyd by hulle te wees.

(Of soos Paulus daar in 1 Kor. 6:19 dit beskryf. Ons lywe word nou “die tempel” van die Heilige Gees, want die Heilige Gees kom woon nou in ons liggaam.)

Hoe merkwaardig is dit!

Sjoe, vandag het jy sommer ʼn hele klomp dinge waaroor jy met God kan gesels in jou gebed!

Saturday, 02 May 2020 09:27

Dag 37 en 38 - 'n Woord van Bemoediging

Dag 37 – Gaan maak die mense My dissipels!

Kom ons gesels verder oor wat dit prakties beteken om ʼn getuie van Jesus te wees elke dag.

Vandag neem ek jou na ʼn gedeelte in die Bybel wat ons altyd beskryf as ons Groot Opdrag, ja, daar in Mat. 28:18 tot 20.

Kom ons neem ons Bybel en lees hierdie verse hardop.

Vandag sal dit ook baie beteken as jy een of twee ander vertalings van die Bybel sal neem en hierdie verse ook daarin sal lees om nog beter te hoor en te probeer verstaan presies wat die Here hier vir ons wil sê.

Kyk of jy dit nou in jou eie woorde oor kan sê presies wat jy hoor staan hier.

Wat sê die Here vandag vir jou deur dit wat Hy hier sê?

Blaai nou na Hand. 2, en dan sien jy hoe Petrus, daar van vers 14 af, onder die leiding van die Heilige Gees wat nou in hom gewoon het, gehoorsaam presies doen wat Jesus vir ons hier in Mat. 28:18 tot 20 sê om te doen.

Lees hardop dit wat daar in verse 38 tot 42 staan.

Wat hoor jy in hierdie verse sê die Here vir jou oor wat dit prakties beteken om Jesus se getuie te wees en om mense “dissipels” van Jesus te maak?

Praat hieroor met die Here in gebed.

Dag 38 - 'n Boodskap van troos en bemoediging

Ek het vir jou en ander gelowiges 'n kort video-boodskap opgeneem op 1 Mei 2020 wat ek glo vir jou tot troos kan wees.

Luister en kyk daarna.

Ek glo die Here wil vandag so met jou praat.

Hier is die skakel na die video op YOUTUBE:

'n Video-boodskap op YOUTUBE van Dr Christo Nel - 1 Mei 2020

Gebruik jou tyd in gebed om Hom te antwoord op wat Hy vir jou vandag ook op die manier gesê het.

Saturday, 02 May 2020 09:24

Dag 36 – Om ʼn “getuie” te wees

 

Ek wil graag ʼn bietjie dat ons vandag by die Here se voete moet gaan sit met die Bybel in ons hande en dan vra ons die Here om met ons verder te gesels oor presies wat dit beteken om “getuie van Jesus en die dinge van die Koninkryk” te wees.

Kom ons maak die Bybel oop en lees hardop dit wat daar in Luk. 24:36 tot 49 staan. Probeer om dit wat hier gebeur en gesê word so goed jy kan in jou eie woorde te sê.

Dink jouself in ʼn situasie waar hierdie dissipels, na hierdie gebeure verby was, vir ander mense moet gaan oorvertel presies wat hier gebeur het en wat Jesus alles vir hulle gesê het by hierdie gebeure.

Maak nou asof jy een van hierdie dissipels is, en dan vertel jy die storie van wat hier presies gebeur het.

Besef jy dat dit presies is wat Jesus bedoel het toe Hy daar in vers 48 gesê het: “Julle is getuies van hierdie dinge!”

Elke keer as jy dus vir mense “jou storie vertel” oor Jesus, hoe jy Hom leer ken het, hoe jy Hom “ontmoet het”, wat Hy in jou lewe alles gedoen het, wat Hy vir jou langs die pad al gesê of belowe het, hoe jou prentjie oor Hom en oor God in die algemeen oor die jare verander het soos wat jy Jesus beter leer ken en leer volg het elke dag, ja, as jy dit vir ander vertel, is jy presies wat Jesus hier van praat as Hy sê “jy moet Sy getuie” wees.

Praat hieroor met die Here in gebed.

ʼn Mens kan seker die Evangelieboodskap op baie maniere opsom en oorvertel aan mense.

Vandag wil ek hê jy moet saam met my Lukas se beskrywing gaan lees oor wat Jesus in daardie 40 dae na Sy opstanding, vir Sy dissipels oor hulle opdrag om Sy getuies te wees, gesê het.

Blaai saam met my na Handelinge 1 en dan lees ons verse 1 tot 8, soos ons nou al geleer het, eers hardop vir onsself en dan probeer ons om dit in ons eie woorde oor te sê.

Dink ʼn bietjie na oor hoe jy hierdie uitdrukking, die “dinge van die koninkryk” in jou eie woorde kan oorsê.

Stem jy met my saam dat as Jesus hulle in vers 8 opdrag gee om Sy “getuies” te wees, beteken dit ten minste ook dat hulle vir die res van die wêreld moet gaan vertel dat Jesus die nuwe Koning hier op aarde is.

Ja, Hy regeer nou hier op aarde as die nuwe Koning, want Hy het die vyand verslaan en sy mag en houvas op hierdie aarde en sy mense gebreek.

Dink ʼn bietjie prakties na oor wat beteken dit as die Here vir jou vandag sê jy moet “Sy getuie” wees.

Hoe kan jy in dit wat jy elke dag moet doen, “Sy getuie” wees?

Praat hieroor met Pappa-Vader in jou gebed.

As ʼn mens die verhaal van Genesis 1 tot 3 mooi lees, hoor jy hoe God ʼn wêreld skep vir Sy mens-familie. Dit is amper asof Hy vir hulle hierdie manjifieke wêreld-grootte plaas skep.

Hulle opdrag is om daar as Sy ambassadeurs, Sy verteenwoordigers, as Sy beelddraers, met Sy Gees in hulle, te regeer en alles te bestuur soos Hy hulle beveel het.

Maar dan kies die mens om eerder die vyand se woord as God se woord te aanvaar en te vertrou as die waarheid.

So kies die mens letterlik om Satan die finale gesag (kroon) in hulle lewe (en ook dus hier op aarde en in die skepping as geheel) te gee.

So word Satan dan die “owerste van hierdie wêreld ” of in gewone Afrikaans, die nuwe koning hier op aarde en die mens word slaaf in sy diens.

Kom ons gaan lees ʼn gedeelte in die Nuwe Testament waar Jesus aandui dat Hy gekom het om hierdie gesag/kroon terug te vat uit Satan se hand.

Maar kom ons lees die gedeelte hardop daar in Lukas 11:14 tot 23. Probeer om wat hier staan in jou eie woorde oor te sê.

Ja, uiteindelik sou dit beteken dat Jesus Sy Bloed moes gee as die finale handtekening op dokument wat sê: Nou is Hy die nuwe Koning.

Gaan lees nou weer Kol. 2:15 en sien hoe hierdie vers vir ons presies beskryf wat daar agter die skerms gebeur het toe Jesus, gely, gekruisig, gesterf, drie dae in die graf deurgebring het en toe opgestaan het uit die dood.

Wil jy probeer om dit dan ook in jou eie woorde oor te sê?

Praat met die Here oor wat Hy vandag vir jou gesê het.

Ja, ek weet dit is nie “soeker-vriendelike taal” om oor God se oordeel en die hel te praat as ons besig is om oor die Evangelie van Jesus as “goeie nuus” te praat nie.

Maar miskien moet ons ophou om ons “slimmer” te hou as wat ons Here en Koning ons aanvanklik geleer het.

Ek lees juis weer vanoggend daar in Lukas 10, toe Hy die 70 uitgestuur het, hoe Hy vir hulle sê dat as hulle ʼn tyd in ʼn dorp of stad deurgebring het en die mense daar met die goeie nuus bedien het, en tog, nieteenstaande, mense daar die boodskap nie sou glo of aanvaar nie, hulle die stof van hulle voete moes afskud en wegstap, want God se oordeel oor daardie stad bly dan alleen agter as ʼn verskriklike werklikheid!

Dit kan ook nie anders nie!

Vir God om sondaars genadig te wees, het gekos dat die Seun van God Homself moes verneder en ʼn mens word! Het gekos dat Hy as ʼn misdadiger gereken word, moes ly en sterwe, drie dae in die graf moes deurbring, voordat Hy deur die Vader opgewek is en nou die Verlosser en Here kon wees!

Nou kon Hy Sy Bloed en alles wat Hy daardeur vir die mens gedoen het, na die mens toe uithou uit genade, omdat Hy hulle so liefhet!

Maar slegs hulle wat met die leë hande van geloof hierdie geskenk van genade aanvaar, aanneem, se lewens word daardeur verander en word gered. Die res bly onder God se oordeel as gevolg van hulle sonde en omdat hulle nie dit wat Jesus gedoen het in geloof wou aanvaar nie.

Kom, ons lees vandag hoe die Lewende God dit self vir ons in die mees gememoriseerde gedeelte in die Bybel vir ons sê.

Ja, jy is reg! Kom ons lees vandag Johannes 3:16 tot 21 hardop. (En as jy dalk nog ʼn vertaling of twee byderhand het, lees dit ook daarin.)

Probeer om alles wat hier staan in jou eie woorde oor te sê.

Moenie vergeet om ook hardop vir jouself te sê: Al het Jesus Christus Sy lewe en bloed gegee vir sondaar-mense om nie verlore te gaan nie, gaan mense steeds hel toe en verlore omdat hulle nie dit wat Jesus gedoen het namens en vir hulle, wou aanvaar in geloof nie!

Wat ʼn verskriklike en tragiese werklikheid!

Gebruik jou tyd in gebed om met die Here hieroor te praat en om sommer te bid vir daardie mense in jou familie en vriendekring wat nog nie gered is nie.

Ons het die afgelope tyd uit die Here se eie mond soveel wonderlike beloftes gehoor oor wat alles in die stoorkamer van die Hemel gereed staan vir elkeen wat glo dat die bloed van Jesus ook vir jou gevloei het.

Die bekendste verse in die Bybel, daar in Johannes 3:16 tot 18, sê presies dit. Neem jou Bybel en lees daardie verse hardop. Probeer dan om presies wat daar staan, in jou eie woorde oor te sê.

Ek hoop jy het “raak gehoor” dat hierdie beloftes net geld “vir dié wat dit glo”!

Met ander woorde, al het Jesus gely en is Hy gekruisig... Al het Sy bloed gevloei en het Hy Sy lewe gegee en gesterf vir sondaars... Al het Hy drie dae in die graf deurgebring en opgestaan uit die dood...

Dit geld net vir diegene wat dit glo!

Net vir diegene wat glo word dit ʼn sleutel wat die stoorkamers van die hemel oopsluit!

Dit is wat jy gaan hoor uit die Here se mond vandag as jy die volgende gedeelte hardop lees. Lees dit en probeer dit dan in jou eie woorde oorsê.

Die gedeelte is Matteus 22:1 tot 14.

Dink aan die uitnodiging na die bruilof toe, soos wanneer die wonderlike Evangelieboodskap oor wat Jesus vir ons kom doen het (en wat Sy Bloed wat gevloei het alles beteken).

ʼn Klomp mense hoor dit, maar steur hulle nie daaraan nie.

ʼn Klomp ander, goeies en slegtes, hoor op die een of ander manier dit en gaan na die feesmaal toe.

Maar slegs dié wat hulle ou klere by die deur uitgetrek het, en die bruilofskleed aangetrek het, word uiteindelik toegelaat (“uitverkies”) om te bly en “gered”.

Met ander woorde, al het die bloed van Jesus vir die sonde van die mensdom gevloei en het Hy die volle straf daarvoor gedra, slegs diegene wat dit glo word gered. Slegs diegene wat “tot bekering kom, hulle laat doop in water en gedoop word met die Gees” is dié wat “gered word”!

Want hulle het die bruilofskleed aangetrek.

Slegs diegene wat in geloof God gevra het om hulle ou lewe te vergewe en te bedek met die bloed van Jesus, en wat daarvan weggedraai het, en die kleed van Jesus aangetrek het, slegs hulle is welkom by die bruilofsfees van die Lam. Slegs hulle is “uitverkies”.

Ek teken altyd hierdie prentjie vir mense wat vir my uitvra oor wat dit beteken om “uitverkies te wees”. Dan sê ek vir hulle: Om die Evangelie of goeie nuus oor Jesus aan mense te vertel en om hulle dan uit te nooi om “te glo” dat Hy dit ook vir jou gedoen het, is soos om dan deur ʼn deur te stap van waar jy eers dood was, en nou lewe jy. As jy dan terugkyk, nadat jy deur die deur gestap het, sien jy daar staan bokant die deur staan: "Jy is uitverkies!”

Praat hieroor met die Here in gebed.

Ons het die afgelope tyd uit die Here se eie mond soveel wonderlike beloftes gehoor oor wat alles in die stoorkamer van die Hemel gereed staan vir elkeen wat glo dat die bloed van Jesus ook vir jou gevloei het.

Die bekendste verse in die Bybel, daar in Johannes 3:16 tot 18, sê presies dit. Neem jou Bybel en lees daardie verse hardop. Probeer dan om presies wat daar staan, in jou eie woorde oor te sê.

Ek hoop jy het “raak gehoor” dat hierdie beloftes net geld “vir dié wat dit glo”!

Met ander woorde, al het Jesus gely en is Hy gekruisig... Al het Sy bloed gevloei en het Hy Sy lewe gegee en gesterf vir sondaars... Al het Hy drie dae in die graf deurgebring en opgestaan uit die dood...

Dit geld net vir diegene wat dit glo!

Net vir diegene wat glo word dit ʼn sleutel wat die stoorkamers van die hemel oopsluit!

Dit is wat jy gaan hoor uit die Here se mond vandag as jy die volgende gedeelte hardop lees. Lees dit en probeer dit dan in jou eie woorde oorsê.

Die gedeelte is Matteus 22:1 tot 14.

Dink aan die uitnodiging na die bruilof toe, soos wanneer die wonderlike Evangelieboodskap oor wat Jesus vir ons kom doen het (en wat Sy Bloed wat gevloei het alles beteken).

ʼn Klomp mense hoor dit, maar steur hulle nie daaraan nie.

ʼn Klomp ander, goeies en slegtes, hoor op die een of ander manier dit en gaan na die feesmaal toe.

Maar slegs dié wat hulle ou klere by die deur uitgetrek het, en die bruilofskleed aangetrek het, word uiteindelik toegelaat (“uitverkies”) om te bly en “gered”.

Met ander woorde, al het die bloed van Jesus vir die sonde van die mensdom gevloei en het Hy die volle straf daarvoor gedra, slegs diegene wat dit glo word gered. Slegs diegene wat “tot bekering kom, hulle laat doop in water en gedoop word met die Gees” is dié wat “gered word”!

Want hulle het die bruilofskleed aangetrek.

Slegs diegene wat in geloof God gevra het om hulle ou lewe te vergewe en te bedek met die bloed van Jesus, en wat daarvan weggedraai het, en die kleed van Jesus aangetrek het, slegs hulle is welkom by die bruilofsfees van die Lam. Slegs hulle is “uitverkies”.

Ek teken altyd hierdie prentjie vir mense wat vir my uitvra oor wat dit beteken om “uitverkies te wees”. Dan sê ek vir hulle: Om die Evangelie of goeie nuus oor Jesus aan mense te vertel en om hulle dan uit te nooi om “te glo” dat Hy dit ook vir jou gedoen het, is soos om dan deur ʼn deur te stap van waar jy eers dood was, en nou lewe jy. As jy dan terugkyk, nadat jy deur die deur gestap het, sien jy daar staan bokant die deur staan: "Jy is uitverkies!”

Praat hieroor met die Here in gebed.

Dag 30 – Die Heilige Gees kom en leer ons wat die Bloed van Jesus werklik vir ons beteken

Die belangrikste manier hoe die Heilige Gees met ons praat, is deur die Bybel.

Die Bybel is immers die “Woord van God”! En die Heilige Gees is God self.

Daarom, as God self, as die Heilige Gees, met ons wil praat, gaan Hy veral deur die Bybel met ons praat.

Dit is logies, nè?!

Nou ja, kom ons vat weer vandag die Bybel en lees hardop die volgende Bybelgedeelte om te hoor wat die Here vandag vir ons wil sê.

Kolossense 2:13 tot 15.

In hierdie verse “openbaar” (= wys vir ons iets wat ons nie self sou kon uitdink nie en wat werklik in God se hart en gedagtes was met dit wat gebeur het) die Heilige Gees aan ons wat die hart en gedagtes van ons Hemelse Pappa-Vader was hiermee.

Hy kom letterlik en trek die gordyn oop sodat ons kan sien waarom dit nodig was vir hierdie dinge om te gebeur en wat Pappa-Vader se plan daarmee was.

Vandag help die Heilige Gees ons om te verstaan dat dit wat aan die kruis gebeur het, toe die Bloed van Jesus vir ons sonde gevloei het en Jesus namens en vir ons die straf ten volle betaal het vir ons sonde, soveel wonderlike ander dinge ook gebeur het!

Kom ek teken dit vir jou soos ʼn hofsaak wat aan die gang is.

Ek en jy is die kriminele wat aangekla word.

Regoor ons staan die vyand, satan self, en in sy hande het hy hierdie lang rol beskuldigings oor sonde en sondige keuses wat ons in ons lewe tot hier gemaak het.

En alles daarvan is waar!

Daarom is die uitslag van hierdie verhoor eenvoudig en voorspelbaar: Dit is waar: ons is skuldig en verdien die dood!

Daarom hoor ons ook hoe die vyand vir die Here God wat as Regter daar sit, sê: Maar U kan nie hulle gebede verhoor nie en kan ook nie aan hulle al daardie wonderlike dinge wat in Sy hart vir Sy kinders is, skenk nie!

Ons hoor hoe hy vir die Regter sê: U is immers nie net Liefdevolle Vader nie. U is ook ʼn Regverdige, Heilige Regter, wat sonde nie voor U oë kan verdra nie. Daarom moet U hulloe sonde straf met die dood!

Daarom kom die Heilige Gees as ons Helper en Advokaat en herinner ons (en die Vader) aan dit wat Jesus daar aan die kruis, deur Sy Bloed, Sy dood en dit wat Hy daar in die doderyk vir ons gedoen het.

Dan sien ons hoe “deur die oë van die Heilige Gees” hoe Jesus daardie dik rol beskuldigings uit die hande van die vyand neem en oor elke bladsy van daardie beskuldigings kom skryf Jesus as’t ware in Sy bloed: Reeds betaal! Reeds vergewe!

En net omdat ons gekies het om te glo dat Jesus ook Sy lewe en bloed vir ons gegee het.

Dan draai Jesus na die vyand, Satan, toe en herinner hom dat hy daar by die kruis deur Jesus volledig verslaan is. Hy is nie meer heerser en koning oor ons nie. Ons behoort nie meer aan hom nie en ons is ook nie meer sy slawe nie. Ons behoort nou aan ʼn Nuwe Koning, Jesus Christus!

Alles, alles, alles, wat ons is en het, behoort aan Hom as ons Here en Koning!
Ons behoort nou volledig aan Jesus!

Dag 31 – Die brood en die beker herinner ons aan alles wat Jesus deur Sy Bloed vir ons gedoen het

Vandag wil ek hê jy moet saam met my, daar waar jy alleen of dalk saam met geliefdes is, saam die brood en die beker gebruik (dit wat ons gewoonlik “nagmaal” noem).

(Ja, jy kan dit ook gebruik wanneer jy by die huis is, of alleen, of saam met jou geliefdes is! Jy het nie ʼn dominee of ʼn pastoor nodig om dit aan jou te bedien nie!)

Jesus het eintlik gesê ons moet dit so dikwels moontlik gebruik.

Besluit wat jy wil gebruik as “brood” en as “beker”. En sit dit sommer daar by jou/julle neer om nou-nou te gebruik.

Vat dan die Bybel en lees 1 Kor. 11:23 tot 26 hardop.

(Jy kan die gedeelte selfs ook in nog ʼn ander Bybelvertaling lees.)

Wat hoor jy sê die Here alles vir jou deur dit wat in hierdie verse geskryf staan?

Jy het mos nou die afgelope tyd baie dinge uit die mond van die Here gehoor oor wat die Bloed van Jesus, wat vir jou gevloei het, beteken.

Gebruik dit alles om so volledig moontlik vir jouself, in jou eie woorde, te sê aan wat herinner die Here jou, deur die Heilige Gees en deur Sy Woord wanneer jy die brood en die beker gebruik.

Gebruik dan die brood en beker (en bedien ook ander daar by jou, as jy nie alleen is nie).

Praat daarna met die Here.

 

Heilige Gees, sê my wat ek hier moet doen!

Ek wil jou herinner aan iets wat die Here vir ons die afgelope tyd oor en oor gesê het, naamlik dat God self in ons kom woon het.

Dit is seker een van die belangrikste of selfs dié belangrikste geskenk wat iemand van God kry omdat hy of sy glo dat Jesus aan die kruis Sy Bloed gegee het ook vir jou.

Daarom kom die Here in ʼn Bybel-gedeelte soos Gal. 5:16 tot 25 en sê ons moet nou die Heilige Gees toelaat om ons hele lewe te beheer. Lees dit ʼn bietjie hardop en kyk of jy dit in jou eie woorde kan oorsê.

Besef jy dat om toe te laat dat die Heilige Gees “jou lewe beheer” prakties beteken dat jy na Hom sal luister as Hy praat en dan sal gaan doen wat Hy sê.

Ja, dat jy gereeld vir Hom sal sê: Heilige Gees, help my asseblief en sê vir my wat ek hier moet doen!

En dat jy dan sal hoor hoe Hy met jou praat en jou sal lei!

Hoe meer jy op die manier met Hom gaan praat en na Sy stem gaan luister, hoe meer gaan jy ontdek dit wat Jesus oor Hom gesê het, naamlik dat Hy werklik jou “Helper”, “Onderwyser” en “Vriend” wil wees.

Neem jou nou Bybel en lees hardop wat daar in 1 Kor. 2:9 tot 12 oor Hom staan.

Jy kan selfs hierdie gedeelte ook weer in ʼn vertaling soos die Amplified Bible of The Voice lees. Probeer om dan dit wat die Here hier vir jou sê in jou eie woorde oor te sê.

Praat met die Here hieroor.

Page 6 of 8