Nuusbrief

Nuusbrief (103)

Romeine 3:23 tot 26

Hoekom moes Jesus die Christus, sondelose Seun van God, Homself verneder om gewoon mens te word om Sy Bloed, Sy lewe, vir sondige, totaal verlore mense te gee?

Natuurlik was dit omdat God hierdie mensdom so liefhet en nie wil hê dat hulle verlore en hel toe sal gaan nie. Die bekende Johannes 3:16 spel dit immers vir ons uit.

Maar wat ons nie genoeg beklemtoon nie, is dat hulle sondige en daarom totaal verlore mense is en was. Hulle was juis totaal verlore en op pad hel toe, na die ewige verderf toe (wat satan en sy demoniese magte se eindbestemming is) as gevolg van hulle sonde en sondigheid!

Om dit te verstaan moet ek en jy verstaan hoe erg God sonde haat!

Ja, ek weet ons praat heeltyd daaroor dat die God van die Bybel ʼn liefdevolle en goeie God is!

Maar in die Bybel openbaar hierdie selfde God Homself as ʼn God wat sonde in al sy vorms haat soos gif! Daarom staan daar in Ps. 5: “U haat al die werkers van ongeregtigheid.”

Hy, as ʼn Heilige God, kan sonde nie voor Sy oë verdra nie.

Telkemale in die Skrif het Hy gesê dat die straf vir sonde (al is dit net een sonde) is altyd die dood.

Kom, lees vandag saam met my hardop dit wat daar in Rom. 6:23 staan.

Probeer om dit in jou eie woorde oor te sê.

As ek dit moet probeer oorsê, sou ek dit dalk so probeer oorsê: Daar is net een straf waarmee God tevrede is as iemand gesondig het, en dit is dat daardie mens, of iets of iemand in sy plek, sterwe en vir altyd hel toe sal gaan.

As jy dit verstaan, sal jy verstaan waarom God daar in die begin, net na die Skepping, toe die eerste mense, Adam en Eva, gesondig het, ʼn onskuldige dier moes doodmaak om hulle sonde te bedek.

Hierdie onskuldige dier het sy lewe (sy bloed) gegee in die plek van die mens wat gesondig het.

Nou kan ons hardop 'n tweede Skrifgedeelte saam lees wat die Here hieroor vir ons sê. Lees Rom. 3:23 tot 26 hardop en probeer om dit in jou eie woorde oor te sê.

Daarom kan die Heilige God ʼn mens wat glo dat Jesus Sy Bloed aan die kruis ook vir jou en jou sondes kom gee het, wat bid dat die Here tog hulle sondes sal vergewe, hulle vergewe en volkome vryspreek van enige straf wat daar regtens op hulle gerus het.

Elkeen wat glo dat dit is waarom Jesus Christus (as die Lam) gekom het, gee God uit genade die geskenk van ʼn ewige lewe. Jy sterf dus inderwaarheid nooit nie, en lewe vir ewig.

Maar dit is ook op grond van die bloed-offer van Jesus aan die kruis, waarom hierdie Heilige God jou as Sy kind elke keer kan vergewe en kan skoon was as jy bewus raak van sonde in jou lewe en kom en in gebed kom bid vir vergifnis.

1 Joh. 1:9 sê immers: “Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Onthou egter, om jou te kan vergewe, het hierdie Heilige God ʼn baie duur prys gekos, naamlik Sy Seun wat Sy lewe, Sy Bloed, moes gee!

Praat hieroor met die Here.

Handelinge 26:14-23

Ons is besig om die Here self toe te laat om deur Sy Woord, die Bybel, vir ons te wys wat presies gebeur het toe ons in geloof vasgegryp het dat Jesus Christus werklik die Lam van God was wat Sy Bloed vir ons gegee het.

Daardie oomblik wat ons dit in geloof vasgegryp het, het merkwaardige dinge in ons begin gebeur.

Kom blaai saam met my na dit wat daar in Handelinge 26 staan waar Paulus besig is om teenoor Koning Agrippa te getuig oor sy eie bekering en wat daar gebeur het.

Kom ons lees hardop van vers 14 tot vers 23.

Probeer om dit in jou eie woorde oor te sê wat die Here hier vir jou vertel. Kyk of jy in die verse kan raaksien wat in jou eie lewe gebeur het toe jy die eerste keer die goeie nuus in geloof vasgegryp het oor wat Jesus aan die kruis en deur Sy Bloed vir jou gedoen het.

Hier is wat ek raakgesien het in my eie woorde:

• Die een oomblik was dit nog pikdonker in jou lewe en was jy totaal blind vir God en dit wat Hy doen. Die volgende oomblik kon jy sien en was dit lig!

• Die een oomblik was jy totaal vasgevang en ʼn slaaf van Satan en kon jy niks anders doen as om te sondig nie. Jy was deur en deur sondaar en niks goed kon uit jou uit kom nie. Selfs jou beste dade en beste bedoelings was deurspek van sondigheid en kon nie God behaag nie.

• Maar die volgende oomblik het dit wat Jesus vir jou gedoen het deur Sy lyding, sterwe en opstanding, omdat jy in geloof gekies het om te glo dat Hy dit ook vir jou gedoen het, ʼn sleutel geword wat hierdie boeie en hierdie tronk oopgesluit het.

• Jy was in een oomblik ʼn nuwe mens, wat letterlik uit die dood opgestaan het.

• Van ʼn totaal verlore sondaar, tot niks goeds in staat nie, het jy verander in ʼn nuwe skepsel, ʼn nuwe Adam, nie meer sondaar nie, maar nou mens van God, geskape na God se beeld, in staat om te doen wat God oorspronklik bedoel het as jou opdrag as mens.

• Daarom sal mense om jou duidelik die verandering in jou lewe en optrede sien uit “dade wat by die bekering pas”.

Gebruik jou gesprek met die Here in gebed om Hom dankie te sê hieroor en om Hom te antwoord op wat jy gehoor het.

 

Handelinge 2:37-41

Die oomblik wat ek en jy in geloof kies om te glo dat Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis, gebeur daar iets merkwaardig in ons.

Onthou jy wat Jesus vir ons daar in Johannes 3:3,14-16 gesê het? Blaai net weer soontoe en lees dit hardop vir jouself. Probeer om dit wat jy hoor in jou eie woorde oor te sê.

Wat ek hoor is die volgende:

Dat wanneer iemand “opkyk” in geloof na die Een (Jesus) wat “aan die paal gehang het” (die kruis) en kies om te glo dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het om aan die kruis ook vir jou en jou sondes te sterf, is dit asof jy “weer”, vir ʼn tweede keer, gebore word.

Jy ontvang letterlik ʼn nuwe lewe (want jy was dood as gevolg van die sonde in jou lewe), wat Jesus “ewige lewe” (ʼn lewe wat vir ewig duur) genoem het.

Op ʼn hele paar plekke in die Bybel verduidelik die Here vir ons hoe hierdie geboorte plaasvind.

Een van die gedeeltes is daar in Handelinge 2:37 tot 41 waar ons lees van meer as 3000 “nuwe babas” wat op een dag “nuut gebore is” en so deel geword het van die Kerk van Jesus.

Kyk en luister saam met my na wat hier staan in die verse oor hoe dit gebeur het.

• Nadat Petrus vir die skare vertel het van Jesus wat hulle gekruisig het, terwyl Hy in werklikheid die Here (die nuwe Koning van hierdie wêreld) en die Christus (die Messias wat God in die Ou Testament belowe het, soos daar in Jes. 53), het hierdie mense besef wat hulle gedoen het en besef dat hulle “verlore is”. Daarom vra hulle in vers 37: “Wat moet ons doen, broers?”

• Dan antwoord Petrus: “Bekeer julle!” (Wat maar ander woorde is vir: “Draai dan om, verander van mening!” Waar julle voorheen nie wou glo dat Jesus die Here en Verlosser is nie, kies om nou te glo dat Hy wel ook gekom het om ook jou Here en Verlosser te wees!)

• Uit wat ons in Rom. 10:9 gelees het, weet ons dat hierdie mense dit hardop met hulle mond gesê het sodat almal kon hoor hulle het hulle “bekeer”. Hulle het hardop iets soos die volgende gesê: “Here, ek is verlore. Maar dankie dat Jesus ook vir my sondes gesterf het aan die kruis. Ek neem Hom nou in geloof aan as my Verlosser en Here!” As die ander gelowiges hierdie woorde uit hulle mond gehoor het, het hulle geweet “hier is nou ʼn nuwe geloofs-baba gebore.” En hulle het hulle geneem na waar daar water was en hulle daar “gedoop in die Naam van Jesus Christus” (vers 38), as teken dat God hulle sondes vergewe het.

• Dan het die gelowiges hierdie nuwe bekeerling, na die doop in water, hande opgelê en vir hulle iets soos die volgende gebid: “Here Jesus, U is nie net ons Verlosser en Here nie. U is ook die Doper met die Gees. (Hand. 1:5; 2:33) Doop nou ook hierdie nuwe gelowige met U Gees. Skenk aan hulle die gawes van die Gees wat hulle nodig het om deur U gebruik te word daar waar U hulle geplaas het. (Lees self hoe die laaste gedeelte van vers 38 in Hand. 2 en dan ook die hele vers 39 dit sê.)

Ek kan vir jou ʼn hele paar ander gedeeltes in die Bybel wys om vir jou te bevestig dat dit was hoe ʼn “normale geestelike geboorte” in nuwe gelowiges se lewens gelyk het in die Vroeg-Christelike gemeente. En as dit om die een of ander rede nie so gebeur het nie, het die ander gelowiges gou-gou dit “reg gemaak”, want ʼn geboorte wat nie reg en normaal plaasvind nie, veroorsaak erge probleme na die tyd. (Kyk na gedeeltes soos Hand. 8:4 tot 17; 19:1-7).

Kom ek sluit af met ʼn persoonlike getuienis. Die dag toe ek en my gesin (onthou, ek was op daardie stadium reeds vir 14 jaar die dominee in ʼn NG-gemeente) ontdek het wat ek vandag vir jou gewys het uit die Bybel, het ons besef dat die “doop” waarmee ons gedoop is as babas in die NG Kerk, nie die doop van die Nuwe Testament is nie. Die doop van die Nuwe Testament (lees maar bv., Rom. 6:1-14) kan net aan mense wat glo in Jesus as Verlosser en Here bedien word, en daarom kan babas nie met die Nuwe Testamentiese doop gedoop word nie. Daarom is ons hele gesin (ek en my vrou, en ons twee kinders wat toe ook al reeds Jesus aanvaar het as Verlosser en Here) gedoop met water en hande opgelê om so toegerus te word met die gawes van die Gees.

Dit is waarvan die Here deur Sy Woord ons oortuig het.

As wat ek jou vandag uit Sy Woord gewys het, werklik die Lewende God was wat met jou gepraat het, hoe gaan jy reageer in die lig daarvan?

Praat met Hom daaroor in gebed.

Die Bloed het my sonde weggewas.

Jesus het tydens Sy openbare bediening in daardie laaste drie jaar van Sy lewe op aarde allerlei wonders gedoen – wat tussen die jare 29 tot 32 na Christus volgens die nuutste navorsing was.

Hy het honderde siekes genees, verlamdes en gestremdes volkome herstel en mense wat demonies besete en vasgevang was, verlos. Hy het selfs dooies weer lewendig gemaak. Hy het ook getoon dat Hy die natuur kon beheer.

Maar seker van Sy grootste wonderwerke was dit waarvan ons in vandag se Skrifgedeelte gaan hoor.

Lukas 5:17-26, en fokus op vers 21 tot 26

Blaai na Lukas 5 en lees hardop wat God self hier vir jou sê, van verse 17 tot 26, maar spesifiek dan dit wat daar in verse 21 tot 26 staan.

Probeer om in jou eie woorde vir jouself te sê wat beteken dit dat God jou sonde vergewe het omdat die Bloed van Jesus daarvoor gevloei het.

Om jou ʼn idee te gee wat ek bedoel daarmee, kom ek probeer in my eie woorde sê wat vergifnis van sonde vir my beteken...

• ʼn Nuwe begin, soos ʼn silwerskoon dagboek met skoon bladsye

• God het al my sondes en verkeerde morele keuses wat ek doelbewus en selfs onbewustelik gedoen het, vergewe, vir ewig weggeneem en so deeglik uitgewis dat selfs Hy dit nooit weer gaan ophaal of selfs onthou nie

• Al daardie skuldgevoelens en skaamte daaroor kan ek net hier neersit en hoef nie meer een tree verder saam gedra word nie

• My verhouding met Hom as Heilige God is volkome herstel en ons is volkome met mekaar versoen

• Ek kan nuut begin, oor begin. Ek het ʼn nuwe, beter toekoms wat nou voorlê.

Praat hieroor met die Here in gebed.

 

Jesus het opgestaan uit die dood op 12 April 32 n.C.

Jesus Christus het opgestaan! Ons Here en Koning lewe!

Die afgelope tyd het ons stilgestaan by die kruis en die oop graf van Jesus. Ons het toegelaat dat God self met ons uit Sy Woord, die Bybel, praat oor hierdie gebeure en hoe dit die Joodse fees, die Pesach of Pasga-maal, in totaliteit vervul het en voor ons oë in die geskiedenis laat uitspeel het.

Ja, die uittog uit ʼn lewe van slawerny onder die dwingelandy van ʼn demoniese heerser, Farao, was werklik historiese gebeure in die lewe van die Joodse volk en jy kan dit gaan navors uit die geskiedenis.

Boonop word dit vir meer as ʼn 1000 jaar jaarliks herdenk deur Jode oral oor die wêreld met die Pasga-maal.

Hierdie jaar, 2020 volgens ons kalender, was dit op Woensdag, 8 April, gevier, gevolg deur die fees van die eerstelinge en die sewe dae daarna wat net ongesuurde brood (brood wat sonder gis gebak word) geëet word. Dit het die Joodse volk tyd te gee om hulle lewens te ondersoek in die lig van die boodskap dat hulle deur die bloed van die lam vrygekoop is.

As Nuwe Testamentiese gelowiges, glo ons die goeie nuus van die Evangelie oor Jesus!

Ja, dat Hy, as die Lam van God, deur Sy lyding, Sy dood, die drie dae in die graf en die opstanding uit die dood, op ʼn volkome wyse elke profetiese simbool in elke Joodse fees, en dus ook in die Pasga-maal en die feeste daarna, vervul het deur die gebeure wat veral in daardie week in die geskiedenis, van die 6de tot die 12de April 32 n.C., plaasgevind het.

Ja, dit wat ons met mekaar saam gelees het uit die Bybel oor daardie week, was dus ook nie net ʼn storie, in die sin van ʼn soort feë-verhaal, nie! Dit het ook werklik gebeur!

Daarom kan jy oor hierdie gebeure gaan lees in meer as 10 000 ander historiese boeke en bronne behalwe dit wat in die Bybel hieroor staan!

Die afgelope paar dae kon ek en jy aan die voete van Jesus, uit dit wat ons in Sy Woord, die Bybel, hardop gelees het, dit as’t ware uit God se eie mond weer gehoor het.

Kom, tel Sy Woord, die Bybel, op en lees hardop vandag vir jouself en vir dié wat op die een of ander wyse by jou is, die volgende gedeeltes en dan hoor jy uit die Here se mond wat hierdie gebeure vir jou vandag, in 2020, sê en belowe.

Eksodus 13:3-11

Lees eers Eksodus 13:3-11.

Onthou, die Joodse volk, is vry en is op pad deur die woestyn, weg van die lewe van slawerny van 430 jaar, op pad na die land, Kanaän, ʼn land van melk en heuning, waar hulle eens en vir altyd vry gaan wees.

Hoor wat sê God self hierin vir jou oor Homself, oor die mens en spesifiek vir jou vir jou eie lewe.

2 Kor. 5:17- 6:2

Blaai nou na 2 Kor. 5:17 tot 6:2 en lees wat sê God hier.

Hoor wat sê Hy hierin vir jou oor Homself, en spesifiek oor jou as gelowige wat glo dat Jesus ook vir jou die volle prys betaal het deur Sy Bloed.

Dank die Here daarvoor as jy met Hom praat in gebed.

 

Ons Verlosser het opgestaan uit die graf daardie Sondag, 12 April 32 n.C.

Kom ons kry net weer gou ons somme reg.

Jesus self het geprofeteer dat Hy vir “drie dae en drie nagte” in die graf sou wees.

Gaan lees dit self daar in Mat 12:40 waar Jesus dit gesê het. Dit is dan ook waarom daar aan die soldate gesê is wat Sy graf moet bewaak, dat hulle dit vir drie dae moet bewaak. Lees dit self daar in Mat. 27:63,64.

As ons die som van “drie dae en drie nagte in Joodse dae bereken, beteken dit...

Woensdagaand van 18h00 tot Donderdagaand 18h00 – Die eerste dag en nag in die graf vir jou en my.

Donderdagaand 18h00 tot Vrydagaand 18h00 – Die tweede dag en nag in die graf vir jou en my.

Vrydagaand 18h00 tot Saterdagaand 18h00 – Die derde dag en nag in die graf vir jou en my.

En dus êrens na Saterdagaand 18h00 en voor Sondagoggend vroeg, het Jesus opgestaan uit die dood as teken dat die Vader dit wat Hy vir en namens my en jou gedoen het deur Sy lyding, Sy dood aan die kruis, die helse smarte en straf wat Hy namens ons gedra het, Sy Bloed wat vir ons gevloei het, die tyd in die graf, ALLES... ALLES... ALLES toegedek, betaal en gedra het in my en jou plek as sondaars - wat niks anders as die hel verdien het nie en wat deur ʼn Heilige God, soos ons was, nie voor Sy oë verdra kon word nie.

Maar nou, toegedek deur die Bloed, kan hierdie Heilige God, elkeen wat dit wat Jesus gedoen het, in geloof aanvaar, totaal vryspreek en hulle sonde vergewe. Want hulle straf is gedra en daar is met bloed vir hulle sonde betaal.

Luister saam met my na ʼn YouTube-video wat ek hieroor gemaak het.

Hier is die skakel daarheen: Video - "Lockdown"- Tot ons seën!

Jy kan dit vandag gebruik of môre vir jou (en diegene saam met jou) se saamwees saam met Jesus by die huis.

Mag dit werklik julle seën.

Stuur dit gerus ook aan na ander as dit jou geseën het.

Die betekenis van die Bloed van Jesus

Ja, ek weet ʼn groot deel van die Christen-wêreld praat vandag van as “Goeie Vrydag” en herdenk die kruisiging van Jesus asof dit op die Vrydag van daardie week plaasgevind het.

Ek en jy weet egter dat Jesus reeds die Woensdag van daardie week gekruisig is.

Ja, ja, ek weet, daar word gepraat in die Bybel van ʼn Sabbat net na Sy kruisiging, en dat die tipies normale Sabbat van die Jode gewoonlik van Vrydagaand, 18h00, tot Saterdagaand, 18h00, is.

En dit is normaalweg waar.

Behalwe wanneer ...

Die week waarin die Pasga gevier word, en dit êrens in die normale week val, reël die Tora-wetgewing dat daardie dag ook as ʼn Spesiale Sabbat, of heilige dag, aan God gewy, geag word.

En dit is presies wat in hierdie bepaalde week waaroor ons nadink, van die 6de tot die 12 April 32 n.C., die geval was.

Daarom was daar in daardie betrokke week 2 Sabbatte.

Daarom is daardie dag wat Woensdagaand 18h00, begin het, (9 April 32 n.C. op ons kalender), of 14 Nissan op die Joodse Kalender, waarop die Pasga-maal gevier is, as ʼn Sabbat geag.

Dit sou dan ook normaalweg gevolg word deur die normale Sabbat wat Vrydagaand 18h00 tot die Saterdag 18h00 gevier word.

Die week waarin Jesus gekruisig is, was so 'n week waar die Pasga-viering in die week geval het en was daar dus twee Sabbatte die betrokke week gewees het.

Met dit uit die pad, kom ons dink vandag verder na oor die Bloed van Jesus wat vir ons gevloei het en wat Hy vir ons gedoen het deur vir ons te sterf en drie dae in die graf te wees.

Kom ons lees vandag hardop wat daar in Ef. 1:7, maar ook in die lied wat Johannes die Doper se pa, oor Jesus gesing het daar in Luk. 1:68 tot 75 oor wat Jesus (deur Sy Bloed) vir ons sou kom doen het, en dan ook wat in vers 69 tot 79 staan oor Johannes die Doper. Ja, dat hy die getuie en vinger sou wees wat na Jesus die Christus moes wys en moes sê: Daar is die Lam van God, wat in julle plek, deur Sy Bloed, julle sou kom verlos het uit die hand van Satan!

Dink ʼn bietjie daaroor na. Wat hoor jy sê Koning Jesus deur Sy Woord hier vir jou?

Watter beloftes gee Hy vandag in hierdie gedeeltes vir jou?

Antwoord Hom dan in gebed.

 

Die betekenis van die Bloed van Jesus

Onthou, die Joodse dag, 14 Nissan, het 18h00, ons Woensdagaand (met ander woorde gisteraand 18h00) reeds begin.

En daardie dag het die tipies Joodse gesin saam die Pesach-maaltyd saam gevier.

En daardie fees-maal, net soos al die ander Joodse feeste, is volkome vervul in alles wat Jesus Christus, as die Lam van God, vir my en vir jou kom doen het.

As die Lam van God, was Hy die Finale en Laaste Lam wat ooit geslag hoef te word. Deur Sy Bloed wat vir ons gevloei het, is ons gered van die dood, soos wat elke oudste seun van die Israeliete daar in Egipte gered is. Deur Sy Bloed en alles wat in die lewe, kruisiging, dood, drie dae in die graf en opstanding gebeur het, is ek en jy eens en vir altyd uit die kloue van Satan, die dood, sonde, en die finale dood, die hel, gered.

En dit alles kan ek en jy, so gereeld moontlik, en nie net eenkeer ʼn jaar nie, herdenk en vier deur saam die tekens van die brood en die wyn te gebruik (soos ʼn gedeelte soos 1 Kor. 11:23-34 vir ons teken en verduidelik).

Kom, kry jou Bybelvertaling of twee byderhand en lees hardop hierdie gedeelte in 1 Kor. 11:23 tot 34 en luister fyn om te hoor wat hoor jy die Lewende, Opgestane Here vir jou sê.

Herhaal wat hier staan in jou eie woorde so volledig as wat jy kan.

As hier gepraat word oor Sy Liggaam wat vir jou gebreek is en Sy Bloed wat vir jou gevloei het, gaan alles dus oor die lyding en dood van Jesus in my en jou plek.

Alles gaan dus oor die Bloed van Jesus, as die Finale Lam van God, wat soos met die eerste Pesach daar in Egipte, aan die deurposte gesmeer is, en die dood, en die Finale Dood en Straf as gevolg van ons sonde, ons verby sal gaan en geen houvas of gevolge vir ons meer inhou nie.

Omdat Jesus in jou plek gely en gesterf en die helse smarte en straf as Middelaar en Verlosser volledig ervaar en gedra het, kan die Heilige God, aan elkeen wat dit vasgryp in geloof, sê: Jy is vergewe, verlos, vrygespreek, genees, nuut, geregverdig en geheilig. Die dood en die Dood (in die sin van die hel aan die einde) het geen houvas of hou geen vrees vir jou in nie.

Die afgelope tyd bid ek daarom weer die Bloed van Jesus elke dag oor my en my geliefdes, en elkeen van julle wat deel is van ons Familie in Jesus af.

En omdat ek weet hoe dit my troos en versterk, wil ek graag in die volgende dae, tot ten minste Sondag, verder saam met jou nadink oor die betekenis van die Bloed van Jesus wat vir ons gevloei het, en spesifiek wat dit vir my en jou vandag beteken.

Kom ons praat met die Here in gebed oor wat Hy spesifiek vandag vir ons gesê het.

 

Omdat hierdie dag se gebeure so kardinaal belangrik is, gaan ek dit ʼn bietjie meer volledig vir jou uitmekaar haal.

Vroeg daardie Woensdagoggend, om 06:00

Volgens die Joodse fees kalender was hierdie Woensdag “die dag van voorbereiding” met die oog op die Pasga-maal wat later die aand, na 18h00, sou plaasvind in elke gelowige Jood se huis.

So word die Lam van God, Jesus die Messias, “gereed gemaak en voorberei” met die oog op die Finale Pasga wat moes plaasvind.

Van 06h00 daardie oggend word Hy van bakboord na stuurboord gestuur om getoets, verhoor en uiteindelik gevonnis te word om te sterf aan ʼn kruis, soos die ergste van erge misdadigers in daardie tyd.

Die Kruisiging, daardie Woensdagoggend om 09:00
Gelyktydig met die gebeure waar die Hoëpriester die gekose lam vasgemaak het aan die horings van die altaar in die tempel in Jerusalem, op hierdie 14de dag van die Joodse maand, Nissan, word Jesus nege-uur daardie oggend, op die 9de April 32 n.C., vasgespyker aan die kruis op die heuwel, Golgota, buite Jerusalem.

Woensdagmiddag om 15:00

Van 12h00 tot 15h00 daardie betrokke Woensdag was dit vir drie ure donker ( Mat. 27:45 e.v.). Na 3 ure van “hel”, hoor ons Hom sê: “Dit is volbring”.

Alles wat nodig was om die heilige God in staat te stel om mense se sondes te mag vergewe, was gedoen. Jesus, die Perfekte, Sondelose Lam van God, se bloed het gevloei terwille van ons sonde.

Die oorwinning is behaal en daarom kon Hy met vrede Sy lewe oorgee aan die Vader.

Drie-uur daardie middag, gelyktydig met die tyd wanneer die lam keelaf gesny en geslag moes word vir die Pasga later die aand (Eks. 12:6), sterf Jesus, die Lam van God, aan die kruis.

Die Lam het die volledige offer gebring en daarmee die Ou Wet volkome vervul. En so, met Sy dood, het ’n Nuwe Testament met ’n Nuwe Verbond en Wet in werking getree.

Vroegaand (voor 18:00) daardie Woensdag

Jesus se liggaam word van die kruis afgehaal en begrawe in die graf (Mrk. 15:42).

(Moenie verlei word deur die Nuwe Afrikaanse vertaling van “Dit was Vrydag” nie. Dit staan nie in die Grieks nie. Gaan lees maar in die 1953-Afrikaanse Vertaling of in van die Engelse Bybelvertalings oor wat presies in die oorspronklike Grieks staan).

Hierdie is natuurlik ook ʼn wonderlike geleentheid wat jy (en jou huismense, of wie ook al saam met jou is) saam die brood en die beker kan gebruik en die dood van Jesus aan die kruis, en Sy bloed wat vir jou gevloei het, kan gebruik. (Kyk wat staan in 1 Kor. 11:23-26 in die verband.)

Praat ʼn bietjie met die Here in gebed oor wat Hy vir jou spesifiek gesê het vandag.

 

Lukas 22

Vandag dink ons na oor die gebeure daardie Dinsdag, 8ste April 32 n.C. in Jesus se aardse lewe.

Die vorige dag, laat-middag, het Jesus en sy dissipels na sy vriende in Betanië vertrek. En omdat Jesus en sy dissipels nie in Jerusalem self was nie maar in Betanië, ’n klein dorpie net buite Jerusalem, was dit toelaatbaar (volgens die Tora-wetgewing) dat hulle ’n dag vooraf, die Pasga-maal kon saam vier en eet.

Later daardie aand word Jesus gevange geneem in die tuin van Getsemane, wat lê op die pad van Betanië na Jerusalem toe.

Die twee gedeeltes oor al twee die gebeure daardie dag, kry ons albei in Lukas 22.

Lees eers Lukas 22:14 tot 23 oor waar hulle die Pasga-maal saam geëet het. (Jy kry ook ander gedeeltes in die Nuwe Testament wat hieroor vir ons iets vertel, soos Mat. 26:17-35; Joh. 13:36-38; en 1 Kor. 11:23-34).

En lees dan Luk. 22:39-53 oor die gebeure daar in Getsemané hardop vir jouself. (Mat. 26:36-46 vertel ons ook hiervan).

Nadat jy die gebeure probeer oorvertel het in jou eie woorde, luister mooi na wat die Here vandag vir jou hierin probeer sê.

Sjoe, ek weet nie van jou nie, maar ek het sommer ʼn klomp dinge waaroor ek met die Here wil praat na alles wat ek by Hom in hierdie gedeeltes gehoor het!

'n Belangrike Bylaag om die res van die week se gebeure te verstaan

Ja, ek weet ʼn groot deel van die Christen-wêreld praat vandag van as “Goeie Vrydag” en herdenk die kruisiging van Jesus asof dit op die Vrydag van daardie week plaasgevind het.

Ek en jy weet egter dat Jesus reeds die Woensdag van daardie week gekruisig is.

Ja, ja, ek weet, daar word gepraat in die Bybel van ʼn Sabbat net na Sy kruisiging, en dat die tipies normale Sabbat van die Jode gewoonlik van Vrydagaand, 18h00, tot Saterdagaand, 18h00, is. En dit is normaalweg waar.

Behalwe wanneer ... Die week waarin die Pasga gevier word, en dit êrens in die normale week val, reël die Tora-wetgewing dat daardie dag ook as ʼn Sabbat, of heilige dag, aan God gewy, geag word.

En dit is presies wat in hierdie bepaalde week waaroor ons nadink, van die 6de tot die 12 April 32 n.C., die geval was.

(En heel merkwaardig, vanjaar, 5780 op die Joodse Kalender, val 14 Nissan, die dag waarop die Pasga-maal gevier word, weer op 'n Woensdag, môre om presies te wees.)

Daarom was daar in daardie betrokke week, 2 Sabbatte. Want die dag, 14 Nissan, waarop die Pasga-maal plaasvind, is ook as 'n Sabbat geag. En dit sou dan normaalweg gevolg word deur die normale Sabbat wat Vrydagaand 18h00 tot die Saterdag 18h00 gevier word.

Die week waarin Jesus gekruisig is, op ons Kalender, wat op Sondag, 6 April begin het, was so 'n week waar die Pasga-viering ook in die week geval het. Daarom was daar dus twee Sabbatte die betrokke week gewees het.

 

Page 7 of 8