Displaying items by tag: Ekklesia

Thursday, 10 March 2022 10:59

In die Ekklesia het God altyd die laaste woord

 

In die ekklesia kan mense ʼn eie opinie hê, maar uiteindelik is net wat God sê belangrik en het Hy altyd die laaste woord.

As gelowige volgelinge van Jesus en as familie van die Koning luister ons graag en geduldig na mekaar en na mekaar se opinies, maar die feit dat God se Woord en wat Sy wil is ononderhandelbaar is, maak dat dit altyd ons finale toets en die laaste woord daaroor is.

Almal van ons se verhouding met God en met mekaar is hierdie mengsel van geloof en vasklou aan die Woord. Tog is daar ook altyd emosie en ʼn klomp jarelange, intieme geestelike ervarings ook hierby betrokke.

Uiteindelik, soos ons daar in Jesus se lewe in die tuin van Getsemane sien gebeur het, daardie aand van Sy gevangeneming, is die ware toets vir die diepte van ons verhouding en ons liefde, die vraag of ons bereid is om te buig en gehoorsaam te wees aan God se wil.

Is ek bereid om te buig voor die Koning?

Is ek bereid om te sê: Maar nie my wil nie, maar U wil!

Waar die Koninkryk van God gekom het en waar Jesus die Koning en Here is, geld net die wil en wens van die Koning.

Hier gaan dit nie meer oor “ons regte” nie.

Natuurlik het ons as mense regte, maar waar die Koninkryk van God heers, daar kan ons die Koning vertrou om vir ons en ons “regte” te sorg.

Terwyl ons nou oor “regte” praat, kom ons kry net eers weer ons koppe en harte hieroor reg.

Maar voordat ons begin gesels oor ons “regte” as mens, kom ons gesels net weer kortliks oor wat ons bedoel met “koninkryk van God”.

Dit gaan hier oor God, die Koning van konings, wat in Sy groot genade en liefde in Christus Jesus alles, alles, alles, doen wat nodig is om gewone mense Sy kinders in elke sin van die woord te maak. Deur die werking van Sy Gees, gebeur iets bonatuurliks in elke mens wat Jesus Christus as Verlosser en Koning in geloof aanvaar en kies om Hom lewenslank in gehoorsaamheid te volg.

Die Bybel beskryf hierdie bonatuurlike gebeure as “bekering”; ʼn 180 grade omdraai; letterlik ʼn weer-gebore-word; ʼn lewendig word van jou gees; en as ʼn lewenslange veranderingproses van jou “mind”, wat “heiligmaking” genoem word.

So word gewone mense, kinders van die lewende God en Koning. Hulle word dus “koningskinders” met al die regte en alles wat nodig is om te kan regeer saam met die Koning, Jesus Christus, in hierdie Koninkryk wat ook nou hier op die aarde aan die deurbreek is.

Hoor hoe sê God deur Sy Gees dit in Sy Woord.

Rom. 8:32

“Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?”

Rom. 8:13-17

As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ʼn einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.

Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: "Abba!" Dit beteken Vader.

Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”

Ef. 2:4-10

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ʼn plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ʼn gawe van God.

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Het jy dit raak gelees? Ek en jy, as kinders van God, sit as’t ware reeds “in die hemel”, saam met Christus Jesus as die Koning, en ons regeer, ja, REGEER”, nou al reeds saam met Hom.

Wat vir my, in gewone Afrikaans, beteken dat God ons wil gebruik as Sy tuinslange en Sy hande en voete, en as Sy ambassadeurs en bedienaars, van alles wat nodig het om hier op hierdie stukkende, sterwende aarde iets te laat gebeur om in elke sin van die woord, werklik hemel, en iets van die hemel se realiteit, te laat deurbreek.

Daarom glo ek, gaan God ons gebruik presies soos wat Jesaja 61 dit beskryf het.

Ek glo ons gaan oral gemeenskappe, besighede, fabrieke, plase, boerdery-gemeenskappe, skole, hospitale, versorgings- en restourasie klinieke oprig waar en waardeur God die hemel en sy lewensgewende kultuur kan bedien.

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

Jammer, maar dit is die reine waarheid!

Dit waaraan ek en jy gewoond geraak het, selfs in ʼn baie godsdienstige land soos Suid-Afrika, waar ons ʼn “kerk” van die een of ander aard op feitelik elke hoek kry, is glad nie die Bybelse ekklesia nie!

Die Nuwe Testamentiese gemeentes waarvan ons lees in Handelinge, en in die res van die Nuwe Testament, het glad nie geboue van hulle eie gehad nie. Die meeste van hulle het glad nie hulle “eie leraars” gehad nie. Nie een het ʼn “worship” span gehad nie. Hulle het ook nie eers normale, gereelde “eredienste” gehad nie!

Nou waarmee het ons dan vandag te doen as ons kyk na die meer as 30 000 “verskillende kerke of kerkdenominasies” hier in Suid-Afrika?

Besef jy dat elkeen van hulle “mensgemaakte”, mens geïnisieerde, mens-gestruktureerde en georganiseerde strukture en organisasies is!

God het beslis nie een van hulle”gestig” nie en ook nie vir hulle elkeen hulle eie name gegee nie! God het ook nie vir elkeen van hulle ʼn eie geloofbelydenis, ʼn kerkorde en kerklike tradisies gegee nie! Dit is alles mense-werk!

Nie dat ek daarmee sê dat alles sleg en leuens is nie. Ek sê nie daarmee dat die Almagtige, genadige, liefdevolle God nie ook deur hulle kan werk en selfs mense kan seën en bedien nie. Ek wil net vir jou ʼn bietjie Bybelse perspektief gee – al beteken dit dat ek jou dalk eers ʼn bietjie moet skok!

Dit gesê, kom ons gesels verder oor wat God self in Sy Woord sê oor hoe lyk Koninkryk van God en hoe lyk Bybelse ekklesia waar die Koninkryk van God deurgebreek het.

Laat ons dadelik vir mekaar sê dat die begrip en woord “koninkryk” al klaar vir die meeste Westerlinge ʼn lewensvreemde begrip is. Ons glo mos in demokrasie, met ander woorde, die regering van die “demo”, of volk!

Ons hoef egter maar net na die opdrag van ons Koning te luister daar in Matteus 28:19 om te verstaan dat waar Sy Koninkryk deurgebreek het onder mense, gaan dit oor iets totaal anders wat onder hierdie mense gebeur het: Elkeen wat werklik Koning Jesus in geloof herken as God self wat mens terwille van ons geword het, se hele lewe verander!

Die woorde wat die Bybel gebruik om hierdie verandering te beskryf, is “bekering” en “wedergeboorte” (= jy word as’t ware weer ʼn keer gebore deur die werking van die Heilige Gees in jou).

Ja, sê 2 Kor. 5:17, jy is deel van ʼn nuwe “skepping” wat hier op aarde besig is om te gebeur, waar God se Koninkryk, sigbaar deurbreek hier op aarde en ook in mense se lewens.

Jesus is van daardie oomblik die Koning in jou lewe; Hy is die Enigste Een wat sê het in jou lewe en wat sê wat reg en verkeerd is. Sy Wil is wet en Hy het die laaste woord oor alles!

Jy hoor dit immers reeds in Mat. 28:19 as Hy sê: Gaan en maak die wêreld My dissipels (= leerlinge, volgelinge), doop hulle… (in die sin van Romeine 6). As ʼn sigbare teken van as’t ware ʼn begrafnis wat in elke mens se lewe plaasvind wat glo dat Jesus die Koning en Verlosser is, want dit ou jy moet nou eers begrawe word, sodat ʼn nuwe jy kan opstaan om daarbuite te leef as “nuwe mens”, as kind van God en deel van die ekklesia en familie van die Koning hier op aarde.

Daarom moet elkeen van hulle geleer word presies wat die wil is van die Koning, of soos Jesus dit beskryf het in hierdie vers, “alles wat Ek vir julle geleer het”.

Waar Jesus die Koning is in mense se lewens, verander alles. Hulle identiteit verander en hulle manier van lewe verander. Hulle ondergaan ʼn totale kultuurverandering. Hoe kan dit anders?

Hoor hoe sê Joh. 1:12,13 dit: “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is.”

1 Pet. 2:9 en 10 sê dit so: Julle, daarenteen, is ʼn uitverkore volk, ʼn koninklike priesterdom, ʼn nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.”

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

In die lig van wat ek die afgelope tyd in die weeklikse nuusbriefie, NOG ʼn SLUKKIE NUWE WYN, met julle gedeel het oor die Ekklesia as FAMILIE VAN FAMILIES IN JESUS, het ons Here en Koning my aandag veral op Sy Woord in Heb. 10:24,25 gevestig:

“Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

In die afgelope meer as 500 dae van afsondering tydens GRENDELTYD a.g.v. CoVid, het ons almal so bewus geword van die noodsaak om gereeld byeen te kom met lede van ONS FAMILIE VAN FAMILIES met wie ons regtig ʼn naby-pad in die geloof stap.

Daarom het ek en my geliefde vroutjie die volgende briefie aan die sowat 10 tot 15 mense hier in ons direkte omgewing geskryf om die volgende saam met ons te oorweeg:

Sou jy en jou geliefde/s graag deel wou wees van so ʼn ekklesia van gelowiges wat werklik daar vir mekaar gaan wees as NABY-FAMILIE-IN-JESUS? Dit beteken nie dat ons mekaar se drumpels gaan deurtrap nie, maar dat ons wel gereeld gaan tyd maak om bymekaar te kom en doelbewus moeite gaan maak om daar vir mekaar te wees om mekaar baie prakties LIEF TE HÊ soos wat die Here dit aan ons voorhou in Sy Woord. (Hierdie is dus nie ʼn geleentheid waarheen ons “vreemdes” of “ander “ gaan heen uitnooi nie. Hierdie is ons “veilige en sagte plek” waar ons mekaar gaan bedien en gaan versorg. As ons voel iemand anders kort bediening, dan reël ons ander geleenthede om dit te kan doen.)

Watter dag en tyd, en hoeveel keer per maand, voel julle, moet so ʼn groepie normaalweg bymekaar kom? Moet ons eenmaal per week, of eenmaal elke twee weke, of selfs so min soos eenmaal per maand bymekaar kom? Watter dag en tyd voel jy, sal julle pas? (As julle meeste aande van die week beskikbaar is, sê dan asb. so.)

Sommige tye gaan ons hiervan afwyk in die lig van uitreike of bedieningsgeleenthede wat ons saam gaan beplan en waar van ons of almal van ons by betrokke gaan wees. Ons kan bv. saam beplan aan ʼn groter samekoms van gelowiges, sê eenmaal of meer per maand, op ʼn Sondagoggend wanneer die meeste mense los is, of saam beplan aan ʼn bediening- en toerustingsnaweek of uitreike elke kwartaal of twee keer ʼn jaar.
Tot sover my briefie. (Sien jy, ek is self baie ernstig besig om nuut na te dink oor hoe die prentjie lyk van ʼn Bybelse ekklesia waarvan ek graag deel wil wees!)

Dit het my terug Skrif toe gedwing en dit is wat ek ontdek het oor die prentjie van die byeenkom van “die ekklesia”, rondom Jesus, en in die vroeë gemeentes in Handelinge (en ek gaan nie probeer om volledig te wees nie, maar tog van die belangrikste vir jou hier kursories neerskryf):

Waar die ekklesia byeen was en die tekens van die brood en die beker saamgebruik is – en dit was so dikwels as moontlik – was die bedoeling altyd dat dit net gelowiges is wat daar byeen was, soos toe Jesus dit saam met Sy dissipels gebruik het in Joh. 13, en in die lig van wat daar in 1 Kor. 11 in die verband staan.

Daar was ook die spontane byeen-wees van gelowiges deur die week, rondom die etenstafel – tipies soos die Joodse gesinne dit destyds gedoen het. Ons sien ook Jesus dit doen met Sy dissipels, en ook waar hulle by gesinne soos dié van Lasarus, Martha en Maria byeen was, maar ook soos dit daar in Handelinge 2 en 4 gebeur het.

Dan sien ek ook hoe gelowiges in groter groepe, soms op Sondae, maar ook ander tye, bymekaar gekom het, waar byvoorbeeld die briewe van ʼn Paulus gelees is, of waar Paulus byvoorbeeld met die ouderlinge in Efese gepraat het – soos daar in Handelinge 20.

Dan sien ons ook hoe gelowiges mekaar bedien en selfs uitstuur by die byeen-wees van die ekklesia, soos daar in Hand. 13:1 tot 3 gebeur het, waar Paulus en Barnabas deur die Gees van God uitgestuur word na die nie-Joodse wêreld.

Ons sien ook waar Jesus die ekklesia, en dus gelowige volgelinge, baie pertinent uitstuur na gemeenskappe wat hulle nie ken nie, maar ook van hulle selfs terugstuur na waar hulle woon en werk om daar die boodskap van die Koninkryk te gaan verkondig. Kyk die bekende Lukas 9 en veral Lukas 10, maar ook waar mense soos Levi, en die verloste duiwelbesetene, teruggestuur word na waar hulle werk of waar mense hulle ken om daar getuie te gaan wees.

Het dit jou ook opgeval dat Jesus nie op een dorp ʼn reuse gemeente of kerk “geplant” het nie? Ja, selfs in Handelinge, in stede soos Jerusalem, en later Korinte en Rome, lees ons van die gelowiges wat oral oor die stad in kleiner, families van families byeengekom het, meestal apart en informeel, en net af en toe, in groter getalle. Maar nooit was daar sprake van dat hierdie groepe of groepies verskillende, aparte “kerke” met hulle eie name en strukture sou wees nie!

Dan sien ons ook groepies gelowiges, of ekklesia, wat baie gefokus byeengekom het, soos ʼn klomp persone wat Paulus geïdentifiseer het as toekomstige lede van die vyfvoudige bediening, wat hy vir lang tye weekliks opgelei en toegerus het met die oog hierop – kyk Handelinge 19:9, in die skool van ’n sekere Tiránnus.

So sien ek ook vir Jesus baie pertinent 12 manne kies wat Hom as Sy familie van families gaan volg en in wie se lewe Hy vir 3 jaar baie gefokus gaan inbou en geestelik gaan belê en hulle toerus met die oog op die koms van die Koninkryk van God. En selfs, tussen hierdie 12, was daar ʼn kern-korps van drie manne in wie se lewe Hy veral betrokke was en wie Hy saamgeneem het kairos-tye.

ʼn Baie interessante bymekaar-kom en saam-wees as ekklesia, was vir my Paulus en Akwila en sy vrou, Priscilla, se verhouding en hulle saam-stap as FAMILIE VAN FAMILIES in Jesus. Ons lees byvoorbeeld daarvan in Handelinge 18. Akwila en Priscilla was net soos Paulus, “tentmakers”, of in die konstruksie-bedryf (as ons dit modern sou beskryf). Maar hulle was ook die mense wat Paulus gehelp het om ʼn geweldige deurbraak te maak in sy bediening in die stad, Korinte, deur vir homself ʼn staanplek te kry in die markplek, wat uiteindelik ʼn radikale verandering in die hele bedieningswyse van Paulus sou veroorsaak.

Hiermee dink ek, het ek vir jou genoeg stof vir nadenke gegee.

Gaan dink ʼn bietjie na oor waar jy “inskakel” in die Ekklesia van Jesus, en hoe dit daar lyk en dinge daar gedoen word. Vra dan ʼn slag vir jou baie krities af of dit enigsins klop met wat ons in die Skrif in die verband lees.

Volgende keer gaan ons, soos ek laas belowe het, gesels oor wat die Bybel sê oor hoe ons mekaar moet liefhê as ons gesels oor die sogenaamde “mekaar” tekse in die Bybel.

Published in Nuusbrief
Tagged under
Saturday, 11 September 2021 09:21

Julle moet leer om mekaar lief te hê

Jesus het self vir ons gesê wat tussen gelowige volgelinge, wat deel geword het van die ekklesia of familie van Jesus, moet gebeur as hulle bymekaar kom of met mekaar besig is.

Luister wat sê Hy hieroor in Joh. 13:34,35:

“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is."

Ek wil in my eie woorde probeer beskryf wat daar tussen gelowiges moet begin gebeur wat deel geword het van die familie van Jesus:

Ons moet leer wat dit werklik beteken om mekaar lief te hê as ons werklik ʼn familie van families van Jesus vir mekaar wil wees.

Om te leer om mekaar lief te kry en mekaar lief te hê, behels baie meer as wat die meeste van ons so met die eerste opslag besef.

Ja, dit beteken werklik om te leer… om mekaar lief te kry. Dit gaan nie sommer net gebeur nie. Liefde gebeur nie sommer net en dan is dit vir altyd daar nie.

Daar moet hard gewerk word en tyd gemaak word om iemand te leer ken en te leer aanvaar met al hulle dinge en verskille.

En dan moet daar gepraat word… oor alles en nog wat. Ernstige dinge en lawwe dinge. Gewone dinge en diep, geestelike dinge.

Ons kan soveel leer deur maar net te gaan kyk hoe Jesus vir drie jaar hier op aarde Sy klompie volgelinge geleer het en iets laat ervaar het van wat dit beteken om “Sy mens-familie” hier op aarde te wees, en dat Hy hulle elkeen se familie is.

Gaan kyk ook hoe dit daar in Handelinge, in die eerste gemeentes, in die ekklesia gebeur het. Gaan kyk hoeveel tyd hulle met mekaar saam deurgebring het en wat alles daar tussen hulle gebeur het.

Lees byvoorbeeld in Handelinge 2: 41-47:

“Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg.

Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.

Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel.

Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

(Net tussen hakkies: Het jy gesien dat hulle nie iemand na die byeenkomste van die ekklesia uitgenooi het nie? Mense het net deel geword en na die byeenkomste van die ekklesia gekom as hulle klaar tot bekering gekom het en die “normale geestelike geboorte” beleef het in hulle eie lewens.)

Kom ons lees wat in Handelinge 4:32-35 staan:

“Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel.

Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal.

Nie een van hulle het gebrek gely nie, want dié wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte.”

Hoor jy? Om te leer om mekaar lief te hê, is baie prakties!

Volgende keer gesels ons verder hieroor as ons gesels oor die sogenaamde “mekaar” tekse in die Bybel.

Published in Nuusbrief
Tagged under
Saturday, 14 August 2021 15:53

ʼn Nuwe mens-spesie hier tussen ons op aarde

Ja, dit is wat die Ekklesia in werklikheid is: ʼn Nuwe oor-geskape, nuut-oor-gebore, weer-gebore, nuwe mens-spesie hier op aarde!

2 Kor. 5:17

2 Kor. 5:17 sê dat dit deel is van ʼn “nuwe skepping” waarmee God besig is.
Letterlik word ʼn stukkie van die nuwe hemel en die nuwe aarde hier voor ons oë ʼn werklikheid!

Jesus, die Eersteling

Jesus Christus, God self, het daarvoor ʼn mens geword en tussen ons as mense hier op aarde kom woon.

Hiervoor is Hy deur die Vader as die Eerste Saad van die Nuwe Skepping, juis hier gesaai.

Daarvoor moes juis Hy, wat onlosmaaklik deel was van die eerste Skepping, (kyk maar Heb. 1:10 e.v.), waarvan Genesis ons vertel, Sy Lewe en Sy Gees gee, om verneder te word, te ly en te sterf, soos met saad gebeur, sodat Hy die Eersteling, die Eersgeborene, kon wees in hierdie “nuwe skepping” wat begin plaasvind het.

Wanneer die sterwende mens-spesie hier op aarde hierdie goeie nuus, hierdie Evangelie, hoor en hulle leë hande van geloof uitsteek na God toe, terwyl hulle met hulle mond hulle eie doodsheid bely en pleit om nuut en oor gemaak te word, in Jesus, gebeur hierdie “nuwe skepping” ook in hulle, vertel Jesus daar in Johannes 3.

So word hulle dan ook deel van God se nuwe volk, Sy nuwe kolonie van hierdie nuwe mens-spesie hier op aarde. Ja, so word hulle deel van Sy Ekklesia.

Mat. 16:18

In Matteus 16:18, beskryf Jesus hulle as: “The church will reign triumphant even at the gates of hell.”

Hier op aarde, letterlik in die voorportaal en op die voorstoep van waar die hel en sy magte tot nou toe regeer het, sal hulle nou “regeer”, soos wat die mens se opdrag van die begin af was.

Met ander woorde, dit is ʼn “regeer” wat niks met politieke mag en oorheersing van ander te make het nie, maar wat alles te make het met ʼn bestuur (in die Engels, “manage”) volgens God se bedoelde beginsels en waardes, van hierdie skepping en alles wat God tot ons voordeel, genot en lewe rondom ons neergesit en geskape het.

Heb. 2:10-18 (The Voice - vertaling)

Luister ʼn bietjie hoe beskryf God se Gees daar in Hebreërs 2:10 en verder dit (en ek haal dit uit THE VOICE-vertaling aan):

Die opskrif in hierdie vertaling van hierdie verse is:

“Here is God’s Son: Creator, Sustainer, Great High Priest. Jesus has to take on our feeble flesh and suffer a violent death. He suffers for what we need.”

Dan word verse 10 tot 18 soos volg vertaal:

“It only makes sense that God, by whom and for whom everything exists, would choose to bring many of us to His side by using suffering to perfect Jesus, the founder of our faith, the pioneer of our salvation. As I will show you, it’s important that the One who brings us to God and those who are brought to God become one, since we are all from one Father. This is why Jesus was not ashamed to call us His family, saying, in the words of the psalmist,

I will speak Your Name to My brothers and sisters when I praise You in the midst of the community.

And in the words of Isaiah,

I will wait for the Eternal One.

And again,

Look, here I am with the children God has given Me.

Since we, the children, are all creatures of flesh and blood, Jesus took on flesh and blood, so that by dying He could destroy the one who held power over death—the devil— and destroy the fear of death that has always held people captive.

So notice—His concern here is not for the welfare of the heavenly messengers, but for the children of Abraham. He had to become as human as His sisters and brothers so that when the time came, He could become a merciful and faithful high priest of God, called to reconcile a sinful people. Since He has also been tested by suffering, He can help us when we are tested.”

Published in Nuusbrief
Tagged under

God het ʼn kolonie “van nuutgeborenes uit die hemel” hier op aarde kom vestig

Paulus van Tarsus, het iets verstaan van waarom Jesus Sy mense hier op aarde “ekklesia” genoem het.

Ja, soos in die Grieks en in die tipies Romeinse milieu van destyds, het Paulus as God se eerste-eeuse ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel, sy nuwe Koning Jesus se bedoeling met elke lid van die ekklesia hier op aarde so beskryf in Efesiërs 3:9-11 (en ek vertaal dit in my eie woorde):

“Om aan elkeen wat jou pad kruis te verduidelik hoe God, wat die Skepper van alles rondom ons is, vir duisende jare eers net stilgebly het oor wat werklik ʼn misterie is. Maar nou het die tyd aangebreek wat Hy Sy oorspronklike plan en bedoeling wat Hy in Christus Jesus hier op aarde kom doen het, wat Hy in Sy verstommende wysheid uitgedink en beplan het van voor die skepping af, deur die ekklesia bekend gaan maak almal op aarde, maar ook aan elke heerser en outoriteit in hemel en op aarde.

God se plan was om ʼn kolonie van Sy mense oral hier op aarde te vestig wat Sy hart en Sy plan bekend kan maak aan elke mens, maar ook aan die onsigbare demoniese magte wat heers hier op aarde en in die onsigbare dimensie.

Sy bedoeling hiermee is om aan die onsigbare magte van die duisternis te wys hoe mense-wesens wat geskape is na Sy beeld hier op aarde, iets van die realiteit van die Hemel hier op aarde kan laat gebeur, sodat ons oral op aarde plekke en situasies gaan kry waar splinters van die hemel sigbaar word en sodat ons oral “klein kolonies van die hemel” hier op aarde sal kry."

Kom ek probeer vir jou ʼn eenvoudige prentjie van die ekklesia teken:

Wanneer jy in Nederland ʼn huis gekoop het en jou krag en water wil laat aansit, gaan jy na die “gemeente” of munisipaliteit van die dorp om dit te doen.

Ja, dit word regtig “gemeente” in Nederlands genoem!

Soos enige munisipaliteit, is die “gemeente” die mense wat “geroep en aangestel is” om in belang van die plaaslike gemeenskap op te tree en te handel.

Dit is presies wat die begrip “ekklesia” beteken het in die Romeinse gemeenskap van destyds.

Dit was primer ʼn wetlike term en het dus mense aangedui wat gereageer het op die oproep van die Koning van die Hemel om in Sy Naam, en met Sy hart en bedoeling as hulle riglyne, op te tree en “te regeer” (soos Romeine 5:17 byvoorbeeld sê).

En hierdie “regeer” raak elke deel van hulle eie lewens elke dag, maar ook die lewens van elke ander persoon met wie hulle paaie kruis elke dag. In alles wat hulle doen, sê en dink, moet hulle Verlosser en Koning, Jesus, se karakter en hart weerspieël word.

Dit is verder belangrik om te verstaan dat die “ekklesia” familie van Jesus is. Daarom moet alles wat waar is van mense wat werklik “familie” van mekaar en “familie” van Jesus is, in alles waarmee hulle besig is en waar hulle is, met ander woorde, hulle liefde vir mekaar en vir ander, soos Jesus sʼn, die kenmerk wees waaraan hulle uitgeken kan word.

Maar ek wil terugkom na die feit dat die “ekklesia” bo alles bedoel is om in Jesus se Naam en in die naam van die Koninkryk van die hemel, hier op aarde en daar waar hulle is en in alles waarmee hulle besig is, te regeer en te bestuur.

Die oomblik wat die ekklesia nie meer regeer en bestuur in die Naam van die Koninkryk van die hemel nie, het hulle ge-abdikeer van waarom hulle in werklikheid daar is.

Om dus ʼn “dissipel” van Jesus te wees, as lid van die ekklesia, daar waar jy woon, werk, leef en ontspan, gaan dus alles oor dissipline, regering en bestuur waarin die wette van die Koninkryk van die hemel jou riglyn en toets is.

Romeine 5:17 sê mos: “Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang het, ja, Sy gawe van Sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer.”

Die bedoeling waarom ek en jy deur die genade van Jesus Christus aangeraak en “nuut gebore is”, is om dit wat God se oorspronklike bedoeling met die mens was, terug te ontvang en weer te begin heers en bestuur hier op aarde.

Ja, ek weet mense se persepsie van die “kerk” is dat dit ʼn soort hospitaal moet wees, waar daar gesing en gepreek word! Maar dit is waarom dit wat ons as “kerk” sien, so totaal verwyder is van wat God se bedoeling met die ekklesia is!

Ons is bedoel om as konings, ambassadeurs en bestuurders in diens van die Koninkryk van die hemel hier op aarde op te tree.

Terwyl “die kerk” met “geestelike dinge” besig is, is ons bestaansrede en bedoeling “as ekklesia” om elke duimbreedte en elke dimensie van lewe hier op aarde te infiltreer in diens van die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde wil deurbreek en gesien en ervaar word.

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

Het jy geweet dat die Griekse woord “ekklesia” nie deur Jesus of die skrywers van die Bybel sommer net “toevallig” gebruik is nie?

Die Griekse woord “ekklesia” was ʼn baie bekende, maar uiters belangrike konsep in die hele Roomse Ryk vanouds.

Hierdie term “ekklesia” was ʼn term wat ʼn bestuursliggaam beskryf, wat letterlik “die uitgestuurdes” of “uitverkore geroepenes” beteken. Binne die Romeinse Ryk is dit gebruik om die senaat of politieke groep te beskryf wat deur die Romeinse Ryk gekies is om namens die Romeinse Ryk of Romeinse Keiser in ʼn bepaalde gebied te regeer in die naam van die Keiser.

Hierdie “ekklesia” was dus met die hand uitgekies deur die Romeinse Ryk of Keiser, om dit wat die Keiser se hart was, in ʼn bepaalde area in die Romeinse Ryk, te gaan oordra en verteenwoordig.

Is dit nie merkwaardig dat Jesus in die tweekeer wat Hy van die “ekklesia” gepraat het, presies in hierdie selfde sin daarvan gepraat het nie!

Onthou jy hoe jy hoe Hy vir Petrus gesê het: Op hierdie “rots” van jou belydenis oor wie Ek werklik is, gaan Ek My Koninkryk bou. Hierdie belydenis gaan in die hart wees van elkeen wat deel is van My senaat, My kabinet, My ambassadeurs, wat Ek uitstuur om iets van My Koninkryk sigbaar en waar te maak daar waar hulle woon en werk!

Jesus het dus nie ʼn nuwe godsdiens hier op aarde kom begin nie!

Nee, Hy het ʼn nuwe politieke beweging hier op aarde begin, wat gebou is op die besef en openbaring oor wie Hy, Jesus, werklik is. Ja, dat Hy God self is wat self aarde toe gekom het in persoon, om weer Sy Koningskap en Sy Koninkryk hier te kom herstel.

Elkeen wie se oë, hart, gedagtes en gees oopgegaan het, en dit waaragtig glo en daarom bereid is om hulle lewens daarvoor af te lê, word God se “ekklesia” wat daar in die poorte van die hel Hom en Sy saak te gaan verteenwoordig.
Omdat Jesus, as die nuwe Koning, Satan en sy magte wat hier op aarde deur die mens toegelaat is om te heers, self volledig verslaan het aan die kruis, in die graf en deur Sy opstanding uit die dood, sal en kan die magte uit die hel nie die “ekklesia” stuit om hulle taak en roeping uiteindelik suksesvol af te handel nie.

Daarom hoor ons hoe Jesus aan Sy ekklesia, Sy afgevaardigdes, belowe in Mat. 16:19: “Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Hoor jy, lid van die Ekklesia, dit is jou outoriteit en gesag waarmee jy elke dag optree en uitgaan waar jy jou ook al bevind! Tree dan so op, praat dan so, as iemand wat die krag daarvan verstaan!

Published in Nuusbrief
Tagged under

Ek glo deel van wat God tans wêreldwyd vir Sy kinders sê is om Hom toe te laat om ons te help om die Nuwe Testamentiese DNA van die ekklesia weer te herontdek.

Soveel mense vandag het probleme met wat ons “kerk” noem.

God is besig om ons te leer dat daar niks fout is met die “kerk” of “ekklesia (soos ek eerder daarvan wil praat), soos Hy dit oorspronklik bedoel het nie. Ons het probleme met wat die meeste mense “kerk” noem en hoe ons vandag “kerk hou” in die verskillende “kerk”-strukture.

Dit is tyd dat ons God toelaat om ons prentjie van die “kerk” te verander sodat ons kan terugkeer na Sy oorspronklike prentjie daarvan soos ons in die Handelinge-gemeentes in die Bybel dit gevind het.

Gesels jy met volgelinge van Jesus oral rondom jou, hoor jy hoe elkeen op verskillende wyses in verskillende woorde vir jou probeer vertel dat hulle na “meer” as wat hulle tans in wat ons “kerk” noem, soek! Hulle weet almal hier diep binne God het iets anders en iets “meer” in gedagte as dit wat ons rondom ons tans belewe.

Voordat ons mense kan uitstuur na oral waar die Here hulle ’n platform gegee het, moet hulle eers self werklik Bybelse ekklesia-wees beleef en ervaar om ook daar te gaan “ekklesia” wees. Anders maak hulle maar net weer dieselfde foute as in die verlede.

As ’n antwoord op soveel gebede deur die eeue vir nog “… arbeiders in die oes” (Mat. 9:36), is gelowiges oral besig om hulle self aan te meld om op die een of ander wyse betrokke te raak by die insameling van die groot oes van môre.

Hierdie “nuwe geslag gelowiges” is nie meer tevrede met ’n skadelose soort Christendom of blote “lidmaatskap” van die een of ander “kerk” of “sending”-organisasie nie.

Nee, deur die werking van God se Gees in hulle, het hulle die begeerte om net so radikaal en effektief te wees soos die eerste groep volgelinge van Jesus daardie eerste 300 jaar in die vroeg-Christelike gemeentes (van 32 tot 330 n.C.).

In Lukas 10 lees ons hoe Jesus Sy dissipels en “72 ander” opdrag gee om vir die eerste keer uit te gaan op ’n spesiale sending, naamlik: om “vrede” te gaan bedien aan mense in hulle huise. As hulle dan in respons op hierdie boodskap, mense vind wat reageer op hierdie “vredesboodskap”, moet hulle daar, in die huis van daardie mens of mense, tussen die mense rondom hulle, verder gaan “ekklesia” wees.

Hierdie profetiese aksie van Jesus om “arbeiders uit te stuur in die oes” bevat soveel eenvoudige maar kragtige beginsels en dinamiek.

Vir jare is hierdie beginsels geïgnoreer en vervang met allerlei menslike “kerk”-bou-formules en evangelisasie-strategieë, wat duidelik nie werklik baie vrugte afgewerp het nie.

Dink net daaroor: in sowat 300 jaar se tyd het die vroeg-Christelike gemeentes, met die beperkte middele tot hulle beskikking, die hele bekende wêreld van destyds met die evangelie deursuur! Ja, tot op die hoogste vlak in die destydse “wêreldryk”, die Romeinse Ryk. Soveel so, dat selfs die destydse keiser van die Romeinse Ryk, Konstantyn die Grootte, tot bekering gekom het en Jesus aangeneem het as Verlosser!

Vandag, in die jaar 2021, vertel sendingorganisasies ons dat God se ware Ekklesia, met al die wonderlike middele tot ons beskikking, slegs sowat 10% van die wêreld se bevolking effektief met die evangelie bedien het, sodat hulle as werklik gelowige Bybelse volgelinge van Jesus geklassifiseer kan word (d.w.s. sowat 700 miljoen van die sowat 7 miljard mense op aarde).

Dit, terwyl daar oral op aarde soveel “huise” is (in Lukas 10 se taal) wat maar net “ontdek moet word” waar God se vrede tog so verwelkom sou wees! Dink net wat kan gebeur as daardie “huise” gevul word met God se teenwoordigheid en deel word van ’n wêreldwye netwerk van sulke “huise”.

Die oogmerk van hierdie gesprek oor ʼn “nuwe wynsak” is om as’t ware ’n apostolies-profetiese virus te versprei, naamlik daardie DNA wat God daar in die begin self in die harte van Sy volgelinge in die eerste gemeentes vasgelê het. Probeer ʼn mens hierdie “virus” verwoord, kan jy dit beskryf as Sy begeerte dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat hulle Hom sal ontdek as hulle liefdevolle Vader wat van dag tot dag hulle wil lei deur Sy eie stem.

Volgende keer gesels ons verder oor die nuwe wynsak.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Daar is tans ’n groeiende frustrasie met “kerk” soos ons dit ken.

• In Amsterdam wys ’n studie 100% mense is geïnteresseerd in Jesus maar 99% ongeïnteresseerd in “kerk”.

• Wêreldwyd toon studies aan dat 50% leiers gefrustreerd is met die kerklike praktyke in die gestruktureerde kerke.

'n Derde Reformasie

In Luk. 5:37-39 leer Jesus ons: Nuwe wyn hoort in nuwe wynsakke. Daarom sê iemand: ʼn Derde Reformasie is nodig. In Luther en Calvyn se tyd het ons ’n Reformasie van die teologie gehad, of dit wat ons as gelowige volgelinge van Jesus glo. In Wesley e.a. se tyd, was dit ’n Reformasie rondom ons intieme verhouding met God, wat dan ook in latere jare, ons verhouding met God die Heiliege Gees ingesluit het.

Nou, egter, is ’n Reformasie van strukture nodig, want die ou “kerkstrukture” of ou wynsakke kan nie die groei en vrye werking van Gees in die Ekklesia akkommodeer nie en trek alles skeef!

Dit gaan ook nie help om net na ’n ander denominasie of vernuwings gemeente te gaan nie. Almal het immers presies dieselfde probleem en watter een van die sowat 30 000 hier in Suid-Afrika alleen, is nou eintlik reg?

Die bekende skrywer, Tom Peters, maak daarom die baie radikale stelling: Vernuwing gaan nie die ding doen nie! Ons het eintlik dinamiet nodig en dan sal God se Gees ons weer van vooraf moet wys en leer hoe lyk die wynsak wat kan akkommodeer wat Hy nou wil doen.

Ek glo dat deel hiervan dit is wat ons tans wêreldwyd beleef naamlik dat God se Gees vir God se mense ’n nuwe prentjie van die kerk/ekklesia begin wys.

Daar in Handelinge was "die ekklesia"...

In hierdie proses neem Hy ons terug daar na die oorsprong en die begin van die kerk/ekklesia soos wat ons dit in die gemeentes in Handelinge leer ken het. Daar ontdek ons onder andere die volgende:

Ekklesia-wees is beslis nie ʼn klomp georganiseerde byeenkomste op spesiale plekke nie!

Ekklesia-wees is eerder bonatuurlike geloof- en familie-lewe waar ons elkeen ‘n intieme liefdesverhouding het met Jesus Christus en Hy ons elkeen gebruik deur Sy Gees om mekaar en ander te bedien met Sy krag en genade.

Die woord "ekklesia" word in die Nuwe Testament so gebruik

Die woord “ekklesia” word verder in ten minste vyf verskillende kontekse of betekenisse in die Nuwe Testament gebruik:

Ekklesia is twee of drie gelowiges saam in die Naam van Jesus. (Mat. 18:20)

Ekklesia is gelowiges saam in ‘n huis of gebou van die een of ander aard. (Rom. 16:5)

Ekklesia is gelowiges in ‘n dorp of stad. (Rom. 16:1; 1 Kor. 1:2)

Ekklesia is gelowiges in ‘n bepaalde groter area, soos ʼn provinsie of land. (Op. 1:4)

Ekklesia is gelowiges in die Liggaam van Jesus oor die wêreld. (Heb. 12:22,23)

Volgende keer gesels ons verder.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Sjoe, ʼn paar van julle het ʼn bietjie geskrik oor wat ek verlede keer gesê het.

Iemand vra toe: Maar sê jy dat ons glad nie meer, behalwe in huise bymekaar moet kom as volgelinge van Jesus nie?

Heb 10:25

Natuurlik nie! Dit sou mos nie Bybels wees as ek dit sou sê nie. Hoor hoe duidelik staan dit daar in Heb 10:25:

“Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Kom ons luister ʼn bietjie saam na wat in die Nuwe Testament alles ekklesia genoem word en hoe die Nuwe Testament praat oor die ekklesia. Dan sal jy ʼn baie meer volledige prentjie sien van hoe die Bybelse “nuwe wynsak” lyk waarbinne God se Gees God se mense daar in die begin, van 32 na Christus, tot so 300 na Christus bedien en gebruik het.

Die Handelinge-gemeentes/ekklesia het hoofsaaklik twee kenmerke gehad wat die gemeenskap aangegryp en na hulle toe getrek het soos motte na lig:

Die eerste kenmerk was natuurlik die manier hoe hulle mekaar liefgehad het en die gemeenskap om hulle liefgehad het.

Dan was daar die tweede kenmerk, naamlik die van die veranderde lewens van die mense wat deel was van hierdie gemeentes. Die gemeenskap het immers hierdie mense geken en gesien hoe hulle voor hulle oë verander het.

As ons Bybelgedeeltes moet nadertrek in die verband, kan die volgende geld as goeie voorbeelde:

Joh. 13:34,35

“Ek gee julle ʼn nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is."

Hand. 2:41-47

“Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.

Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

"Naby-familie" en "vêrlangse familie in Jesus"

Dit is dus vir my baie duidelik dat in die ware Bybelse ekklesia, word ons nie deel van die een of ander denominasie of kerkstruktuur nie. Ons is immers reeds deel van die Liggaam van Jesus op aarde.

Natuurlik het ons “naby-familie” wat bloot die lokale geloof-familie of ekklesia hier in ons onmiddellike omgewing is waar ons as gelowige volgelinge van Jesus familie vir mekaar word en vir wie ons dan ons huis en lewe oopstel.

Daar leer ons om mekaar lief te hê soos wat Jesus ons liefhet. Ons leer wat dit beteken as Hy ten volle in beheer is deur Sy Gees. Waar die Heilige Gees in beheer is, sterf die “ek” en word ons “ons”. Ja, ons word “medewerkers van God”.

Behalwe waar ons as gelowiges in huise of by die werksplek bymekaar kom, het ons ook baie nodig om geleenthede te skep waar ons saam met gelowige volgelinge in ons dorp of stad byeen kan kom op die een of ander wyse.

En ja, selfs ook nog groter byeenkomste, elke nou en dan, waart ons saamkom met gelowiges in ʼn nog groter gebied, of selfs provinsie, of selfs nasionaal en internasionaal.

Hulle is immers ons vêrlangse familie in Jesus met wie ons op allerleie wyses doelbewus “een-wees” en “saam-wees” moet beleef.

Volgende keer gesels ons ʼn bietjie oor frustrasie met “kerk-wees” soos die meeste van ons tans beleef.

Published in Nuusbrief
Page 1 of 2