Nuwe Wyn: Boeke, e-Boeke en DVD's

No items in your cart

Jesus, die Doper met die Gees (DVD)
R150.00

ʼn DVD-kursus van 4 DVD’s met 8 sessies op. Die 4 DVD’s is netjies verpak in een DVD-kassie.

Hier het ons ’n 8 sessie-DVD-seminaar oor die Heilige Gees, Sy werk en Sy gawes. In die taal en idioom van Afrikaanssprekende mense neem Christo, die oud-dominee uit die Ned Geref Kerk, en die skrywer van WAARHEEN MET DIE NUWE WYN, gelowiges na die sowat 319 verse in die Bybel waarin daar direk na die Heilige Gees verwys word. Elkeen van die 8 sessies is so ± 40 minute lank en ideaal om te gebruik in selbyeenkomste of Bybelstudie-geleenthede.

Die inhoud van die verskillende sessies is soos volg:

Sessie 1 – ’n Bybelse ervaring van God se krag

Sessie 2 – Die Heilige Gees in die Ou Testament

Sessie 3 – Die profete profeteer oor ’n nuwe era

Sessie 4 – Die profesieë word waar

Sessie 5 – Die Heilige Gees in die vroeg-Christelike gemeente

Sessie 6 – Die Heilige Gees wil elke gelowige “empower”

Sessie 7 – Die bediening met die volle spektrum gawes van die Gees

Sessie 8 – Die werk van die Gees van Christus in perspektief

'n Alles in een Toerustingpakket (DVD + Boek)
R500.00

ʼn ALLES-IN-EEN-TOERUSTINGSPAKKET is 'n versameling van boeke en DVD's vir individue en groepe wat God se mense beter kan toerus vir bediening daar waar die Here hulle ʼn verhoog gegee het.

Behalwe dat jy hierdie pakket kan gebruik om jouself beter toe te rus, het jy ook nou ʼn stuk gereedskap om te gebruik om ander gelowiges rondom jou in ʼn Bybelstudie-groep of sel/huis-groep te begelei.

In sy eie bediening gebruik Christo hierdie selfde materiaal baie effektief sedert 1993 om Afrikaanssprekende mense te dissipel. Daarmee neem hy hulle terug na die Bybelse fondasie wat die vroeg-Christelike gemeentes gebruik het om mense na Jesus te lei, en dan hierdie nuwe volgelinge van Jesus te leer om Sy stem te leer ken en om met vrymoedigheid mekaar en ander met die gawes van die Gees te bedien.

Alles wat jy nodig het, is in hier in hierdie  Alles-in-een-Potpouri-toerustingspakket uit die Nuwe Wyn-kelder:

Die boek, WAARHEEN MET DIE NUWE WYN, wat die Bybelse fondasie lê vir volgeling van Jesus-wees soos die vroeg-Christelike gemeente in die Nuwe Testament dit gedoen het

Die DVD-toerustingskursus van 8 sessies, JESUS DIE DOPER MET DIE GEES,  wat jou leer hoe werk die gawes van die Gees en jou leer om God se Gees te vertrou om deur jou ander daarmee te bedien

Die DVD-toerustingskursus met 9 sessies, HOE HOOR EK GOD SE STEM, wat jou leer om Jesus se stem elke dag in jou lewe te onderskei van die ander stemme wat jy hoor. Sodat jy ook kan hoor wanneer Hy jou wil gebruik om ander te bedien met die gawes van die Gees.

Die boek, DIE STORIE AGTER DIE STORIE, wat ʼn gids is wat jou begelei om in 175 dae dwarsdeur die Nuwe Testament te lees terwyl jy die geheim van die vroeg-Christelike gemeentes te ontdek wat die merkwaardige groei daar in die begin meegebring het.

Asook 4 Handleidings om albei die boeke plus die 2 DVD-kursusse in groepe te kan gebruik.

Laat toe dat God se Gees jou as volgeling van Jesus in bediening lansee soos wat die vroeg-Christelike gemeentes dit destyds gedoen het. En

...

Die waarheid sal julle vrymaak (Boek)
R30.00

Christo Nel het  ʼn Afrikaanse boer, Roelie Feenstra, gehelp om die volle waarheid oor die doop in hierdie boekie in gewone Afrikaans vas te vang sodat Jan Alleman dit kan verstaan.

Soos een van die lesers dit agterna opsom: Ek het die boekie oor DIE WAARHEID SAL JULLE VRYMAAK deur Roelie Feenstra gelees en was verstom om ingelig te word oor hoe die werklike waarheid van my en ander lidmate van die NG, HERVORMDE EN GEREFORMEERDE KERKE weerhou is gedurende al die jare. Nog geen predikant of enige ander persoon in kerk kringe het hierdie inligting voorheen aan my bekend gemaak nie.

Dit was veral die gedeelte oor die geskiedenis van die twee dope (vanaf 300 tot 1800 n.C.) wat my laat nadink het oor die ontstaan van die baba-doop-praktyk. Dinge soos die volgende het my aangegryp:

Daar is aanduidings dat die besprinkeling of doop van babas eers teen die einde van die eerste eeu in totaal geïsoleerde gevalle bedien is.

Eers in die vierde eeu was dit as normale praktyk in die Roomse kerke bedien.

In Keiser Konstantyn se tyd was kerk en staat so nou aan mekaar verbind dat ’n mens die kerk “staatskerk” kon noem. Hy het ook ’n reëling uitgevaardig wat die doop van babas van gelowige ouers verpligtend gemaak het.

Alle babas van gelowige ouers moes a.g.v. die wetgewing deur `n ritueel van besprinkeling met water gaan wat die doop genoem is.

Hierdie tydperk was `n baie moeilike tyd vir die Christene wat in die DOOP VAN DIE GELOWIGES geglo het, want hulle is geweldig vervolg a.g.v. hulle siening. Vandag staan hierdie tydperk ook as “die donker eeue” bekend.

Miljoene gelowiges wat hulle as gelowiges laat doop het, is vervolg en op die wreedste denkbare metodes vermoor omdat hulle nie wou gehoor gee aan die wetgewing om babas te doop nie.

Na die Reformasie in 1517 het die vervolging van gelowiges wat hulle laat doop het as gelowiges bloot voortgegaan. Die tragedie was dat hulle nie net nou deur die Roomse Katolieke Kerk vervolg is nie maar ook deur die Protestante.

Martin Luther

...

R30.00

Soos Luther sy 95 stellings op 31 Oktober 1517 gaan vaskap het aan die deure van die kerk in Wittenberg, is Dr Christo Nel deur hierdie boekie en ʼn dokument wat by sowat 3300 dominees en professore van al die Afrikaanse reformatoriese kerke, soos die NG Kerk, die Geref Kerke, die Herv. Kerk, die Evangelies-Geref. Kerk en die Afrikaanse Protestantse Kerk, gaan “vaskap”.

TERUG NA DIE SKRIF EN DIE SKRIF ALLEEN

“Reformeer” het nog altyd in ons geledere in die eerste plek beteken “terug na die Skrif en die Skrif alleen”.

Nadat Christo Nel, na jare se studie en navorsing, oortuig geraak het dat die Reformatore tydens die Reformasie van 1517 en daarna nie die moed gehad het om alles in die boodskap van die Reformasie aan God se mense te sê nie.

Die feit dat die reformatore geweet het dat die Skrif net die doop aan gelowiges geleer het, is weens vrees verswyg.

Dit het daartoe gelei dat die Roomse leuen oor wie werklik deel is van die ware Kerk van Jesus net so deel geword het van die leer van die Reformasie.

In die proses is die plek en werk van die Heilige Gees geignoreer, met geweldige gevolge

Daarom daag Christo reformatoriese kerke uit met die volgende woorde:

Dit is hoog tyd dat ons weer erns maak aan die voete van Jesus om die Bybelse waarhede nuut te probeer verwoord in die lig van die volle Boodskap van die Skrif en die Nuwe Verbondsverhouding wat Christus Jesus vir ons deur Sy doop en opstanding bewerk het, met God se Gees wat in en op Sy mense is. En dan dink ek spesifiek aan Bybelse waarhede soos …

“sola fide”, geregtigheid deur geloof alleen

“sola gratia”, verlossing deur God se genade alleen

“sola scriptura”, die Bybel alleen is ons finale toets vir waarheid en vir ons geloof en geloofslewe

“solus Christus”, ons finale en totale verlossing berus geheel en al op Christus se gedane verlossings- en versoeningswerk

“Soli Deo gloria”, aan God alleen kom toe die lof en eer wat reeds voor die grondlegging van die wêreld Sy finale verlossing- en herstelplan vir ’n

...

Waarheen met die Nuwe Wyn? (Boek)
R80.00

Die boek, WAARHEEN MET DIE NUWE WYN,  is bedoel om ʼn bydrae te maak as deel van die gesprek rondom die Bybel wat tans onder veral Afrikaanssprekende gelowiges aan die gang is oor wat Christen-wees en kerk-van-Christus-wees beteken.

Dwarsdeur die wêreld is die Heilige Gees besig om op ʼn nuwe wyse in en rondom die Liggaam van Christus te werk. Ook hier tussen ons in Suid-Afrika beleef ons dit tans. Die Here is besig om deur Sy Gees “nuwe wyn” in mense se lewens te maak. Hierdie wyn is bekende waarhede wat die Here vars aan ons bedien.

Na 14 jaar se bediening as predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in twee gemeentes, en 13 jaar se bediening in die breër Liggaam van Jesus, bedien Christo Nel profeties Skrif waarhede wat in sy eie lewe as Gereformeerde vars ingesny het. En daag hy weer die Gereformeerde wêreld uit om terug te reformeer na wat die Skrif werklik sê.

Die soort vrae wat hy aan die orde stel is die volgende:

Wat sê die Bybel werklik oor die doop?

Wat sê die Bybel oor die Heilige Gees en Sy gawes, en hoe wil Hy ons gebruik om mekaar en ander om ons te bedien?

Is die salwing of doping met die Gees ʼn Bybelse waarheid?

Is daar werklik ruimte vir die volle spektrum gawes van die Heilige Gees in die erediens en in die bediening van die gemeente?

Hoe lei ʼn mens gelowiges om werklik mekaar met vrymoedigheid te bedien met die volle spektrum Geestesgawes?

Is die sel-gemeentestruktuur nie ʼn meer effektiewe struktuur vir die bediening van gelowiges en die gemeenskap nie?

Hoe hoor ek die stem van die Here in my lewe?

Die Storie agter die Storie (e-boek)
R50.00

DIE STORIE AGTER DIE STORIE is ʼn Bybelse dagboek waarin Christo Nel vir 175 dae saam met jou dwarsdeur die hele Nuwe Testament met al sy boeke van die een boek na die ander stap soos wat hulle histories verskyn het.

Ek het myself al baie keer afgevra oor wat die “geheim” was van die vroeg-Christelike gemeentes wat gemaak het dat hulle binne 300 jaar die hele Romeinse Ryk met al sy dorpe, stede en plattelandse dele so effektief kon deursuur en bedien?

Om die geheim van die groei in die vroeg-Christelike gemeentes te verstaan moet ons die storie agter die Storie van Handelinge en die ander Nuwe Testamentiese briewe ontdek om werklik by ʼn antwoord op die vraag uit te kom.

Ek skryf doelbewus hierdie “Storie” van die Bybelse verhaal met ʼn hoofletter omdat dit nie ʼn gewone storie dié is nie. Dit is immers die Gees-geïnspireerde verhaal, en daarom Woord van die lewende God aan Sy mense, wat ek hier waag om oor te vertel in my eie woorde.

In my bediening oor die internet aan sowat 4000 Afrikaanssprekendes wêreldwyd het ek oor ʼn tydperk van meer as 3 jaar probeer om hierdie verhaal aan die hand van die boek Handelinge se gebeure en die res van die boeke van die Nuwe Testament te vertel.

Die boeke van die Nuwe Testament is natuurlik nie oorspronklik in dieselfde volgorde geskryf as wat ons dit in die Nuwe Testament het nie. Daarom probeer ek deurgaans deur die verhaal aan elke Nuwe Testamentiese brief of evangelie indringend aandag gee soos wat elkeen gedurende die historiese verloop van die verhaal oorspronklik geskryf is.

Die storie agter die “Storie” vertel ek vir jou oor 175 dae soos wat ons tree vir tree hierdie gebeure en storie na-stap.

Geniet dit saam met my. Drink saam met my slukkie vir slukkie van die “nuwe wyn” wat God se Gees hiermee aan ons elkeen wil bedien.

ISBN – 978-0-620-47796-3

Hoe hoor ek die Here se stem? (DVD)
R120.00

ʼn DVD-toerustingskursus van 3 DVD’s met 9 sessies op. Die 3 DVD’s is netjies verpak in een DVD-kassie.

Soveel gelowiges vra gedurig: Maar hoe hoor ek die Here se stem in my lewe?  In hierdie DVD-toerustingskursus gebruik Christo Nel 9 sessies om verskillende fasette van die antwoord op hierdie vraag vir gelowiges te belig.

Die inhoud van die verskillende sessies is soos volg:

Sessie 1 – Dit is God se begeerte om met ons te praat (28:02 min)

Sessie 2 – My skape hoor my stem (20:34 min)

Sessie 3 – Ons moet leer om God se stem te hoor (31:16 min)

Sessie 4 – God praat deur die Bybel met ons – Hoe lees ons dit reg? (1) (24:41 min)

Sessie 5 – God praat deur die Bybel met ons – Hoe lees ons dit reg? (2) (42:24 min)

Sessie 6 – God praat soms direk met ons deur spontane gedagtes (21:51 min)

Sessie 7 – God praat deur die gawes met ons (22:16 min)

Sessie 8 – Raak stil in God se teenwoordigheid (29:58 min)

Sessie 9 – ʼn Doelbewuste inbeweeg in die Here se teenwoordigheid (29:32 min)

R30.00

Soos Luther sy 95 stellings op 31 Oktober 1517 gaan vaskap het aan die deure van die kerk in Wittenberg, is Dr Christo Nel deur hierdie boekie en ʼn dokument wat by sowat 3300 dominees en professore van al die Afrikaanse reformatoriese kerke, soos die NG Kerk, die Geref Kerke, die Herv. Kerk, die Evangelies-Geref. Kerk en die Afrikaanse Protestantse Kerk, gaan “vaskap”.

TERUG NA DIE SKRIF EN DIE SKRIF ALLEEN

“Reformeer” het nog altyd in ons geledere in die eerste plek beteken “terug na die Skrif en die Skrif alleen”.

Nadat Christo Nel, na jare se studie en navorsing, oortuig geraak het dat die Reformatore tydens die Reformasie van 1517 en daarna nie die moed gehad het om alles in die boodskap van die Reformasie aan God se mense te sê nie.

Die feit dat die reformatore geweet het dat die Skrif net die doop aan gelowiges geleer het, is weens vrees verswyg.

Dit het daartoe gelei dat die Roomse leuen oor wie werklik deel is van die ware Kerk van Jesus net so deel geword het van die leer van die Reformasie.

In die proses is die plek en werk van die Heilige Gees geignoreer, met geweldige gevolge

Daarom daag Christo reformatoriese kerke uit met die volgende woorde:

Dit is hoog tyd dat ons weer erns maak aan die voete van Jesus om die Bybelse waarhede nuut te probeer verwoord in die lig van die volle Boodskap van die Skrif en die Nuwe Verbondsverhouding wat Christus Jesus vir ons deur Sy doop en opstanding bewerk het, met God se Gees wat in en op Sy mense is. En dan dink ek spesifiek aan Bybelse waarhede soos …

“sola fide”, geregtigheid deur geloof alleen

“sola gratia”, verlossing deur God se genade alleen

“sola scriptura”, die Bybel alleen is ons finale toets vir waarheid en vir ons geloof en geloofslewe

“solus Christus”, ons finale en totale verlossing berus geheel en al op Christus se gedane verlossings- en versoeningswerk

“Soli Deo gloria”, aan God alleen kom toe die lof en eer wat reeds voor die grondlegging van die wêreld Sy finale verlossing- en herstelplan vir ’n

...

Die Storie agter die Storie (Boeke)
R120.00

DIE STORIE AGTER DIE STORIE is ʼn Bybelse dagboek waarin Christo Nel vir 175 dae saam met jou dwarsdeur die hele Nuwe Testament met al sy boeke van die een boek na die ander stap soos wat hulle histories verskyn het.

Ek het myself al baie keer afgevra oor wat die “geheim” was van die vroeg-Christelike gemeentes wat gemaak het dat hulle binne 300 jaar die hele Romeinse Ryk met al sy dorpe, stede en plattelandse dele so effektief kon deursuur en bedien?

Om die geheim van die groei in die vroeg-Christelike gemeentes te verstaan moet ons die storie agter die Storie van Handelinge en die ander Nuwe Testamentiese briewe ontdek om werklik by ʼn antwoord op die vraag uit te kom.

Ek skryf doelbewus hierdie “Storie” van die Bybelse verhaal met ʼn hoofletter omdat dit nie ʼn gewone storie dié is nie. Dit is immers die Gees-geïnspireerde verhaal, en daarom Woord van die lewende God aan Sy mense, wat ek hier waag om oor te vertel in my eie woorde.

In my bediening oor die internet aan sowat 4000 Afrikaanssprekendes wêreldwyd het ek oor ʼn tydperk van meer as 3 jaar probeer om hierdie verhaal aan die hand van die boek Handelinge se gebeure en die res van die boeke van die Nuwe Testament te vertel.

Die boeke van die Nuwe Testament is natuurlik nie oorspronklik in dieselfde volgorde geskryf as wat ons dit in die Nuwe Testament het nie. Daarom probeer ek deurgaans deur die verhaal aan elke Nuwe Testamentiese brief of evangelie indringend aandag gee soos wat elkeen gedurende die historiese verloop van die verhaal oorspronklik geskryf is.

Die storie agter die “Storie” vertel ek vir jou oor 175 dae soos wat ons tree vir tree hierdie gebeure en storie na-stap.

Geniet dit saam met my. Drink saam met my slukkie vir slukkie van die “nuwe wyn” wat God se Gees hiermee aan ons elkeen wil bedien.

ISBN – 978-0-620-47796-3

R50.00

Die boek, WAARHEEN MET DIE NUWE WYN,  is bedoel om ʼn bydrae te maak as deel van die gesprek rondom die Bybel wat tans onder veral Afrikaanssprekende gelowiges aan die gang is oor wat Christen-wees en kerk-van-Christus-wees beteken.

Dwarsdeur die wêreld is die Heilige Gees besig om op ʼn nuwe wyse in en rondom die Liggaam van Christus te werk. Ook hier tussen ons in Suid-Afrika beleef ons dit tans. Die Here is besig om deur Sy Gees “nuwe wyn” in mense se lewens te maak. Hierdie wyn is bekende waarhede wat die Here vars aan ons bedien.

Na 14 jaar se bediening as predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in twee gemeentes, en 13 jaar se bediening in die breër Liggaam van Jesus, bedien Christo Nel profeties Skrif waarhede wat in sy eie lewe as Gereformeerde vars ingesny het. En daag hy weer die Gereformeerde wêreld uit om terug te reformeer na wat die Skrif werklik sê.

Die soort vrae wat hy aan die orde stel is die volgende:

Wat sê die Bybel werklik oor die doop?

Wat sê die Bybel oor die Heilige Gees en Sy gawes, en hoe wil Hy ons gebruik om mekaar en ander om ons te bedien?

Is die salwing of doping met die Gees ʼn Bybelse waarheid?

Is daar werklik ruimte vir die volle spektrum gawes van die Heilige Gees in die erediens en in die bediening van die gemeente?

Hoe lei ʼn mens gelowiges om werklik mekaar met vrymoedigheid te bedien met die volle spektrum Geestesgawes?

Is die sel-gemeentestruktuur nie ʼn meer effektiewe struktuur vir die bediening van gelowiges en die gemeenskap nie?

Hoe hoor ek die stem van die Here in my lewe?

Reformeer weer 'n keer (Boek)
R45.00

Soos Luther sy 95 stellings op 31 Oktober 1517 gaan vaskap het aan die deure van die kerk in Wittenberg, is Dr Christo Nel deur hierdie boekie en ʼn dokument wat by sowat 3300 dominees en professore van al die Afrikaanse reformatoriese kerke, soos die NG Kerk, die Geref Kerke, die Herv. Kerk, die Evangelies-Geref. Kerk en die Afrikaanse Protestantse Kerk, gaan “vaskap”.

TERUG NA DIE SKRIF EN DIE SKRIF ALLEEN

“Reformeer” het nog altyd in ons geledere in die eerste plek beteken “terug na die Skrif en die Skrif alleen”.

Nadat Christo Nel, na jare se studie en navorsing, oortuig geraak het dat die Reformatore tydens die Reformasie van 1517 en daarna nie die moed gehad het om alles in die boodskap van die Reformasie aan God se mense te sê nie.

Die feit dat die reformatore geweet het dat die Skrif net die doop aan gelowiges geleer het, is weens vrees verswyg.

Dit het daartoe gelei dat die Roomse leuen oor wie werklik deel is van die ware Kerk van Jesus net so deel geword het van die leer van die Reformasie.

In die proses is die plek en werk van die Heilige Gees geignoreer, met geweldige gevolge

Daarom daag Christo reformatoriese kerke uit met die volgende woorde:

Dit is hoog tyd dat ons weer erns maak aan die voete van Jesus om die Bybelse waarhede nuut te probeer verwoord in die lig van die volle Boodskap van die Skrif en die Nuwe Verbondsverhouding wat Christus Jesus vir ons deur Sy doop en opstanding bewerk het, met God se Gees wat in en op Sy mense is. En dan dink ek spesifiek aan Bybelse waarhede soos …

“sola fide”, geregtigheid deur geloof alleen

“sola gratia”, verlossing deur God se genade alleen

“sola scriptura”, die Bybel alleen is ons finale toets vir waarheid en vir ons geloof en geloofslewe

“solus Christus”, ons finale en totale verlossing berus geheel en al op Christus se gedane verlossings- en versoeningswerk

“Soli Deo gloria”, aan God alleen kom toe die lof en eer wat reeds voor die grondlegging van die wêreld Sy finale verlossing- en herstelplan vir ’n

...

R20.00

Christo Nel het  ʼn Afrikaanse boer, Roelie Feenstra, gehelp om die volle waarheid oor die doop in hierdie boekie in gewone Afrikaans vas te vang sodat Jan Alleman dit kan verstaan.